Prejsť na hlavný obsah

Záruky IKEA

Na väčšinu výrobkov poskytuje IKEA záruku 2 roky. Na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku 5, 10, 15 a 25 rokov. Doba trvania záruky je uvedená pri jednotlivých výrobkoch. Na živé kvety, elektrické batérie, žiarovky, žiarivky, textil IKEA FAMILY a potraviny sa vzťahuje záruka podľa zákona. Na výrobky z Kútika so zľavneným tovarom sa vzťahuje záruka 1 rok, tá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. Záruka sa vzťahuje len na použitie v domácnosti.

Všeobecné podmienky pre všetky záruky

Na čo sa vzťahuje záruka

Rozsah záruky je uvedený pri každom výrobku. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli skladované alebo zmontované nesprávne, nevhodne používané, pozmenené, alebo ošetrené nevhodnými čistiacimi metódami alebo nesprávnymi čistiacimi prostriedkami. Záruka nepokrýva bežné opotrebenie, zárezy, škrabance alebo poškodenia spôsobené nárazom v dôsledku nehody. Ak výrobky, ktoré na to nie sú určené boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak boli použité na iné ako domáce účely (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka nepokrýva nepriame škody. Práva kupujúceho v zmysle platných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

Čo IKEA urobí na odstránenie problému

IKEA výrobok preskúma a posúdi, či sa na chybu výrobku vzťahuje záruka. IKEA poučí kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie a v súlade s rozhodnutím kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie, t.j. či chybný výrobok opraví, vymení, poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z výrobku alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na opravu, náhradné diely a prácu v súvislosti s reklamáciou hradí IKEA. Toto sa nevzťahuje na prípady, ak oprava zo strany IKEA nebola schválená. Akékoľvek chybné diely odstránené v priebehu opráv sa stanú majetkom IKEA. Ak sa výrobok už v IKEA nepredáva, IKEA poskytne zákazníkovi zodpovedajúcu náhradu. Zodpovedajúcu náhradu určí IKEA podľa vlastného uváženia.

Všeobecné zákonné práva

Táto záruka vám zabezpečí, aby ste si mohli uplatniť vaše špecifické práva. Táto záruka v žiadnom prípade neobmedzuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Doba trvania záruky

Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA a trvá po dobu uvedenú pri výrobku.

Návod na údržbu

Aby ste si mohli uplatniť práva zo záruky, je potrebné dodržiavať určené pokyny na údržbu daného výrobku. Pokyny na údržbu výrobkov nájdete na internetovej stránke IKEA.sk a v obchodnom dome IKEA.

Ako nás kontaktovať v prípade potreby

Kontaktujte nás osobne v obchodnom dome IKEA, telefonicky alebo e-mailom.


Kuchyne

» METOD, kuchynský systém

Záruka 25 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na nasledujúce súčasti kuchynského systému METOD:

 • rámy skriniek,
 • dvierka a čelá zásuviek,
 • nástenné koľajničky,
 • pánty UTRUSTA,
 • plne vysúvateľné zásuvky MAXIMERA,
 • police UTRUSTA z tvrdeného skla a melamínu,
 • sokle,
 • nohy,
 • tlmiče na dvierka a zásuvky,
 • tlakové mechanizmy otvárania dvierok a zásuviek,
 • krycie panely,
 • dekoračné pásy/lišty,
 • pracovné dosky (okrem dosiek LILLTRÄSK),
 • drezy (okrem drezu FYNDIG).

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky:

 • úchytky,
 • pracovné dosky LILLTRÄSK,
 • posuvné pánty ERSÄTTARE na čiastočne vstavané umývačky riadu,
 • FYNDIG,
 • posuvný pant pro polovestavnou myčku,
 • posuvné pánty BEHJÄLPLIG na vstavané umývačky riadu,

Na zásuvky FÖRVARA, drôtené koše UTRUSTA, elektrické tlakové mechanizmy otvárania dvierok UTRUSTA, otvorené skrinky TUTEMO a HÖRDA sa vzťahuje desaťročná (10) záruka.

» KNOXHULT, kuchynský systém

Na kuchyne KNOXHULT sa táto záruka nevzťahuje.

» Spotrebiče

Záručná doba 5 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EÚ (č. 99/44/ES) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA.

Aká je záručná lehota?

Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče TILLREDA a LAGAN sa vzťahuje dvojročná (2) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely.

Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka?

Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov TILLREDA a LAGAN,
na ktoré sa vzťahuje dvojročná (2) záruka.

Kto vykoná záručný servis?

Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

 • Bežné opotrebovanie,
 • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia
 • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky,
 • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien,
 • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním fltra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok,
 • poškodenia nasledujúcich súčastí: keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami,
 • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu,
 • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely,
 • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy,
 • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely,
 • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte oddelenie Služby zákazníkom,
 • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifkovaným odborníkom s použitím originálnych dielov na účely prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ.

» Kuchynské zmiešavacie batérie

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami a nevzťahuje sa ani na škody spôsobené nečistotami prenášanými vodou. Záruka sa nevzťahuje ani na prevzdušňovač, ktorý je súčasťou kuchynských zmiešavacích batérií a ktorý by sa mal pravidelne čistiť a po opotrebovaní vymeniť.

» SENSUELL, hrnce a panvice

Záruka 25 rokov

Platí na všetky hrnce a panvice SENSUELL.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na:

 • stabilnosť dna,
 • umývanie v domácej umývačke riadu.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

» SENIOR, hrnce a panvice

Záruka 25 rokov

Platí na všetky hrnce a panvice SENIOR.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hrncov a panvíc SENIOR. Záruka sa vzťahuje na stabilnosť dna. Garantujeme, že dno si udrží svoj tvar, a tým aj svoje tepelno-vodivé vlastnosti. Záruka platí len vtedy, ak hrnce a panvice umývate ručne

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

» IKEA 365+, hrnce a panvice

Záruka 15 rokov

Platí na hrnce a panvice bez nelepivého povrchu.

Záruka 5 rokov

Platí na hrnce a panvice s nelepivým povrchom.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na:

 • stabilnosť dna
 • umývanie v domácej umývačke riadu (s výnimkouriadu s nelepivým povrchom alebo liatinového riadu, ktorý odporúčame umývať ručne)
 • nelepivé vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým povrchom.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

» VARDAGEN, hrnce

Záruka 15 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov. Záruka sa vzťahuje na:

 • stabilnosť dna,
 • umývanie v domácej umývačke riadu.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

» TROVÄRDIG, panvice

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených panvíc. Záruka sa vzťahuje na:

 • stabilnosť dna
 • nelepivé vlastnosti panvíc s nelepivým povrchom.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

» IKEA 365+, nože

Záruka 15 rokov

Platí na všetky nože zo série IKEA 365+.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní hore uvedených nožov. Znamená to, že v prípade bežného domáceho použitia a pri dodržaní pokynov na starostlivosť budú nože fungovať ako nové aj po 15 rokoch. V tomto prípade je bežné použitie defnované ako použitie na krájanie jedla, ručné čistenie raz denne a pravidelné naostrenie. Záruka sa vzťahuje na:

 • ostrosť noža – nôž by mal byť pri zakúpení ostrý a jeho ostrosť budete môcť zachovať, aby vám mohol dobre slúžiť každý deň; čepeľ noža je z kalenej ocele, a tak je možné naostriť nôž na pôvodnú ostrosť kedykoľvek počas záručnej doby,
 • trvácnosť rúčky – rúčka nesmie prasknúť, zlomiť sa alebo uvoľniť od čepele tak, že nôž bude nepoužiteľný • odolnosť čepele noža proti korózii.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených nožov, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

Obývacie izby

» Pohovky

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní:

 • rámov
 • sedadiel a operadiel nasledujúcich výrobkov
 • rozkladacia pohovka ANGSTA,
 • rozkladacia pohovka BENNEBOL,
 • kreslo BINGSTA,
 • sedacia séria DELAKTIG,
 • kreslo a podnožka EKENÄS,
 • kreslo EKERÖ,
 • sklápacie kreslo EKOLSUND,
 • sedacia séria EKTORP,
 • rozkladacia pohovka EVERTSBERG,
 • sedacia séria FÄRLÖV,
 • rozkladacia pohovka FLOTTEBO,
 • rozkladacia pohovka FRIHETEN,
 • kreslo FROSET,
 • sklápacie kreslo GISTAD,
 • rozkladacia pohovka GRALVIKEN,
 • rozkladacia pohovka GRIMHULT,
 • hojdacie kreslo GRÖNADAL,
 • rozkladacia pohovka GRUNNARP,
 • rozkladacia pohovka HAMMARM,
 • rozkladacia pohovka HOLMSUND,
 • sedacia séria KIVIK,
 • dvojpohovka KLIPPAN,
 • dvojpohovka KNOPPARP,
 • kreslo KOARP,
 • sedacia séria LANDSKRONA,
 • sedacia séria LIDHULT,
 • rozkladacia pohovka LYCKSELE,
 • kreslo NOLMYRA,
 • sedacia séria NORSBORG,
 • rozkladacia pohovka NYHAMN,
 • kreslo OMTÄNKSAM,
 • kreslo a podnožka POÄNG,
 • křesla a podnožky POÄNG,
 • kreslo RÅDVIKEN,
 • sedacia séria SÖDERHAMN,
 • kreslo a podnožka STRANDMON,
 • sedacia séria STOCKHOLM,
 • sedacia séria STOCKSUND,
 • sedacia séria TIDAFORS,
 • sedacia séria TIMSFORS,
 • sedacia séria VALLENTUNA,
 • kreslo VEDBO,
 • rozkladacia pohovka VILASUND,
 • sedacia séria VINLIDEN,
 • sedacia séria VRETSTORP,
 • sedacia séria VIMLE.

Záruka 25 rokov

 • trojpohovka STOCKHOLM
 • pohovky STOCKHOLM 2017

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Táto záruka sa nevzťahuje na:

 • látkové poťahy,
 • kožené poťahy,
 • kreslo MUREN,
 • vankúše POÄNG,
 • detské kreslo POÄNG.

Spálne

» PAX/KOMPLEMENT, skrine

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobkov na odkladanie odevov a topánok v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí skríň PAX/KOMPLEMENT

 • rámy,
 • dvere s pántmi a pánty,
 • predeľovače do rámov, policové vložky a predelené police,
 • posuvné dvere a mechanizmy posuvných dverí,
 • vnútorné vybavenie KOMPLEMENT.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky: vložka do výsuvnej police KOMPLEMENT, vložka na šperky do výsuvnej police KOMPLEMENT, predeľovač do výsuvnej police KOMPLEMENT a balenie 3 priehradiek KOMPLEMENT.

» Matrace

Záruka 25 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí matracov:

 • drevené rámy a pružinové jadrá,
 • pružiny pružinových matracov,
 • penové jadro penových matracov,
 • latexové jadro latexových matracov,
 • drevený rám a lamely roštov.
 • elektrický motor elektricky ovládaných roštov (záruka 5 rokov).

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky:

 • všetky podložky na matrace,
 • matrace JÖMNA, JAREN, VADSÖ a SÄBOVIK,
 • detské matrace a matrace na pohovky.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo opotrebenie spôsobené jeho obvyklým používaním. Bežným opotrebením sa myslí zmena farby použitých materiálov (vyblednutie), opotrebovanie poťahu, čiastočné zmäknutie výplňových materiálov, trvalá deformácia (preležanie), ktorá nepresahuje 10 % z celkovej výšky matraca.

Trvalá deformácia (preležanie) po viac ako 7 rokoch používania sa považuje za bežné opotrebenie.

Kúpeľne

» GODMORGON, kúpeľňový systém

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich dielov nábytku: nábytok GODMORGON, nohy GODMORGON, škatule s priehradkami a súprava 5 škatúľ s vrchnákom GODMORGON.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na kúpeľňové dosky TOLKEN.

» Kúpeľňové umývadlá a zmiešavacie batérie

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Táto záruka sa vzťahuje na všetky kúpeľňové umývadlá (vrátane sifónu) a zmiešavacie batérie IKEA. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní a platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami a nevzťahuje sa ani na škody spôsobené nečistotami prenášanými vodou. Záruka sa nevzťahuje ani na prevzdušňovač, ktorý je súčasťou kúpeľňových zmiešavacích batérií a ktorý by sa mal pravidelne čistiť a po opotrebovaní vymeniť.

Pracovne

» BEKANT a GALANT, kancelársky a úložný systém

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli, vypracovaní a funkčnosti všetkých hlavných súčastí kancelárskeho systému BEKANT a úložného systému GALANT.

Na ktoré výrobky sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce výrobky v kancelárskom systéme BEKANT a úložnom systéme
GALANT:

 • predeľovacie panely BEKANT.

» MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL, kancelárske stoličky

Záruka 10 rokov

Na čo sa vzťahuje táto záruka?:

Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí:

 • rám,
 • pohyblivé súčasti.