Pomiń

Faktury - często zadawane pytania

 • Rejestrowanie NIP na paragonie nie jest wewnętrznym wymogiem IKEA, a wynika ze zmian w prawie - Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od produktów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), która obowiązuje od 01.01.2020 r. Fakturę na podmiot gospodarczy można wystawić wyłącznie do paragonu fiskalnego zawierającego NIP nabywcy. Paragony z NIP do kwoty 450 zł stanowią fakturę (faktura uproszczona).

 • Podmiot gospodarczy to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą. Inaczej zwany przedsiębiorcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

 • Zmiana dotyczy wyłącznie sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kas fiskalnych – czyli  sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej w sklepach stacjonarnych IKEA. Ustawa nie dotyczy sprzedaży e-commerce (płatność jest realizowana wyłącznie online, a dowodem sprzedaży jest zawsze faktura VAT niezależnie od wartości).

 • Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jako przedsiębiorca zobowiązany jest podać swój właściwy nr NIP przed dokonaniem płatności, tj. przed dokonaniem fiskalizacji transakcji w kasie.

 • W systemie kasowym IKEA została wprowadzona nowa funkcjonalność pozwalająca na wpisanie nr NIP na paragonie fiskalnym.

  Na ekranie kas samoobsługowych, tj. ekspres pojawia się pytanie skierowane do Klienta - „Czy chcesz wprowadzić numer NIP do tego paragonu?”.

  Po wciśnięciu TAK, Klient będzie mógł wprowadzić nr NIP na ekranie kasy.

 • System kasowy nie zarejestruje błędnego nr NIP. Każdy nr NIP wprowadzony do systemu kasowego IKEA jest weryfikowany za pomocą walidacji pod względem jego poprawności. System zarejestruje tylko poprawny nr NIP Klienta.

 • Walidacja jest matematyczną metodą kontrolną umożliwiającą weryfikacje poprawności nr NIP. Zabezpiecza ona poprawność nr NIP poprzez algorytm. Ostatnia cyfra nr NIP to suma kontrolna. Jeśli nr NIP jest prawidłowy to wynik weryfikacji odpowiada ostatniej cyfrze nr NIP. 

 • Do czasu zakończenia transakcji sprzedaży, tj. przed zapisem w module fiskalnym i gdy Klient jest obecny przez kasie, pracownik IKEA będzie miał możliwość dokonania korekty nr NIP na kasie fiskalnej (usunięcie błędnego nr NIP)  i wprowadzenie poprawnego poprzez anulację całego paragonu.

   

  Pamiętaj ! Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania prawidłowego nr NIP podczas fiskalizacji transakcji na kasie.

 • Tak, do faktur WDT Klient zobowiązany jest również podać nr NIP w pełnej formie tzn. zawierający kod kraju.

 • Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

   

  [1] Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
  i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

 • Klienci nadal będą mogli korzystać z kiosków Szybka Faktura , jednak ze względu na powyższą ustawę zostaną wprowadzone poniższe ograniczenia:

  • Od dnia 1 stycznia 2020 r. zostanie zablokowana możliwość wystawiania w kioskach Szybka faktura faktur VAT do paragonów z NIP do kwoty PLN 450,00 brutto (włącznie). Faktury VAT z pełnymi danymi kontrahenta mogą być wystawiane (w kioskach Szybka Faktura  i w Dziale Obsługi Klienta) do paragonów z nr NIP dokumentających transakcje na łączną kwotę od PLN 450,01 brutto.
  • Od 1 stycznia 2020 r. paragon z NIP na łączną kwotę nie przekraczającą PLN 450,00 brutto stanowi fakturę VAT uproszczoną, zgodnie z art. 106e ust.5 pkt. 3 ustawy o VAT . Do takiego paragonu z NIP (na łączną kwotę nie przekraczającą PLN 450,00 brutto) nie wystawiamy faktury VAT , gdyż sprzedaż została już udokumentowana jako faktura uproszczona (paragon z NIP) i nie możemy wystawić drugiej faktury VAT dokumentującej tę samą transakcję.
 • Dla wszystkich paragonów bez numeru NIP zarejestrowanych z datą sprzedaży do 31 grudnia 2019 r. obowiązują stare przepisy. Fakturę VAT można wystawić samodzielnie w kiosku Szybka faktura.

 • Tak, system będzie automatycznie wczytywał NIP z paragonu. Klient nie będzie miał możliwości manualnego wpisania numeru NIP  w kiosku Szybka faktura. Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania prawidłowego nr NIP podczas fiskalizacji transakcji na kasie.

 • Tak, w takim przypadku będzie można wystawić fakturę do paragonu bez nr NIP.

 • Od 1 stycznia 2020 r. nie wystawiamy faktur VAT do paragonów bez nr NIP. Jeśli Klient chce otrzymać Fakturę VAT do paragonu bez nr NIP będzie musiał zwrócić fizycznie zakupiony towar w sklepie stacjonarnym IKEA, dokonać jego ponownego zakupu oraz podać właściwy nr NIP podczas płatności na kasie.

  UWAGA!

  Do transakcji zakupu dokonanych do 31 grudnia 2019 r. (data sprzedaży na paragonie) stosujemy dotychczasowe zasady – wystawiamy faktury VAT do paragonów bez NIP i do paragonów z NIP na łączną kwotę powyżej 450 zł. brutto (od 450,01 zł brutto).

  Jeśli Klient dokonał zakupu przed 1 stycznia 2020 r. i otrzymał paragon z NIP do transakcji na łączną kwotę do 450,00 zł brutto – nie wystawiamy faktury VAT (taki paragon z NIP stanowi fakturę VAT uproszczoną).

 • Paragon na kwotę do 450,00 zł brutto (włącznie) z nr NIP stanowi fakturę uproszczoną. Oznacza to, że nie wystawimy do takiego paragonu pełnej faktury VAT. Dotyczy to również paragonów z NIP wystawionych przed 1 stycznia 2020 r. (do kwoty PLN 450,00 brutto).

 • Numer faktury uproszczonej znajduję się pod kodem kreskowym, jest to barcode, który zawiera zakodowane dane o transakcji.

 • Nie ma możliwości wystawienia faktur VAT na działalność gospodarczą (z nr NIP) na podstawie paragonu, który nie zawiera nr NIP.

  W Kiosku Szybka faktura Klient nie będzie miał możliwości wpisać innego nr NIP, niż podany na paragonie. W przypadku braku nr NIP na paragonie w Kiosku Szybka faktura Klient może wystawić fakturę VAT tylko bez nr NIP.

  Jedynym rozwiązaniem jest fizyczny zwrot towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym IKEA wraz z wystawieniem faktury korygującej i ponowny jego zakup z podaniem właściwego nr NIP podczas fiskalizacji transakcji w kasie.

 • Możemy wystawić fakturę VAT jedynie z nr NIP podanym na paragonie.

  W przypadku, gdy paragon z NIP nie jest fakturą uproszczoną (kwota na paragonie przekracza 450 zł brutto), możemy wystawić fakturę w kioskach Szybka faktura na poszczególne pozycje na paragonie.

  Do towarów nie uwzględnionych w fakturze VAT, Klient otrzymuje paragon zastępczy (z nr NIP wskazanym na oryginalnym paragonie). Paragon zastępczy nie może być użyty do wystawienia kolejnej faktury VAT. Paragon zastępczy nie jest dowodem fiskalnym.

  W przypadku, gdy paragon z NIP stanowi fakturę uproszczoną (kwota na paragonie nie przekracza 450 zł brutto), a Klient nie chce, aby wszystkie towary były na fakturze uproszczonej, Klient może jedynie dokonać fizycznego zwrotu towarów w sklepie stacjonarnym IKEA, których nie chce uwzględniać na fakturze i ponownie je zakupić na zwykły paragon bez podawania nr NIP. Klient w momencie zwrotu towaru otrzyma fakturę korygującą w Dziale Obsługi Klienta.

  Pamiętaj!  Jeden paragon z nr NIP to zawsze jedna faktura.

 • Nie, paragon zastępczy nie jest dowodem fiskalnym.

 • Paragon zastępczy będzie zawierał ten sam NIP, co paragon oryginalny. Z jednego paragonu nie będzie można generować faktur na różne NIP-y. Klienci, którzy będą chcieli kilka faktur na różne NIP-y, będą zobowiązani podzielić zakupy na kilka paragonów przed skasowaniem artykułów na kasie.

 • Nie, niestety nie mamy możliwości rozbicia jednego paragonu na kilka faktur. Klient zobowiązany jest do podzielenia zakupów na kilka paragonów, w tym do poinformowania pracownika o konieczności rozbicia zamówień przed dokonaniem płatności.

 • Anulowanie paragonu w sytuacji, gdy Klient nie podał nr NIP, może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli Klient nie zdążył odejść od kasy, tj. w dniu zakupu. Jeżeli Klient zorientuje się w innym dniu, aniżeli w dniu zakupu, że nie podał nr NIP, będzie zmuszony zwrócić fizycznie towar w sklepie stacjonarnym IKEA, na które chce wziąć fakturę, a następnie ponownie je zakupić, podając właściwy nr NIP podczas płatności w kasie.

 • Tak, możliwe jest anulowanie paragonów z NIP będących fakturą uproszczoną (transakcja do 450,00 zł brutto) i może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli Klient nie zdążył odejść od kasy, tj. w dniu zakupu. Jeżeli Klient zorientuje się w innym dniu, aniżeli w dniu zakupu, że nie podał nr NIP, będzie zmuszony zwrócić fizycznie towar w sklepie stacjonarnym IKEA, na które chce wziąć fakturę, a następnie ponownie je zakupić, podając właściwy nr NIP podczas płatności w kasie.

 • W przypadku, gdy Klient chce wystawić faktury na kilka podmiotów Klient zobowiązany jest do rozbicia zamówienia na kilka przed dokonaniem płatności w kasie.

 • Niestety nie można stworzyć jednego zamówienia transportowego, z którego Klient mógłby wystawić potem kilka faktur na różne podmioty.

 • Duplikat faktury uproszczonej musi zawierać te same dane, które są na fakturze uproszczonej (paragon z NIP) wraz z adnotacją - „DUPLIKAT”. Duplikat do faktur uproszczonych wystawi pracownik Działu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym IKEA.

  Duplikat na żądanie nabywcy/kupującego wystawiany jest na podstawie danych posiadanych przez sprzedającego. Duplikat może być wystawiony w formacie A4.

 • Nie, nie mamy podstaw do wystawienia faktury VAT do faktury uproszczonej. Faktura uproszczona jest już dokumentem księgowym. System Szybka faktura nie będzie pozwalał zamienić takiej faktury. Klient może otrzymać jedynie fakturę VAT korygującą dane formalne.

 • Faktura korygująca, która nie ma wpływu na rozliczenie podatku VAT, nazywana jest fakturą korygującą dane formalne. Taką fakturę można wystawić w przypadku zauważenia błędów w poniższych danych:

  • data wystawienia
  • nr faktury
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy
  • numery identyfikacyjne podatnika (NIP) sprzedawcy i nabywcy
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • jednostka miary dostarczanych towarów/usług
  • adnotacja na fakturze (np. „odwrotne obciążenie” czy „procedura marży”)
  • sposób zapłaty
  • termin płatności