Prejsť na hlavný obsah

Právo na bezpečný domov má mať každý z nás

Takmer každá druhá žena zažila nejakú z foriem psychického násilia a každá piata sa stretla s fyzickým alebo sexuálnym násilím (štúdia FRA, 2014). V IKEA sme silne presvedčení o tom, že každý má právo na bezpečný domov. Preto sme sa od roku 2019, keď prudko narástli prípady domáceho násilia v období pandémie, rozhodli pre dlhodobú podporu obetí. 

Kontakty | Ako odísť od partnera | Ako môžem pomôcť? | Príbehy žien, ktoré zažili násilie | Karta IKEA Family pomáha | Pomáhame našim zamestnankyniam | Aktivity IKEA

  Robíme tak prostredníctvom

  • osvetovej komunikácie, v priebehu ktorej vznikli okrem iného dva video spoty (typológia násilia; stereotypy a predsudky, ktoré sťažujú odchod obete od násilníka)
  • priamej pomoci neziskovému sektoru, zameranej napríklad na zvýšenie kapacít a vybavenia krízových bytov a konzultačných priestorov
  • dát (výskum Predsudky a stereotypy v násilnom vzťahu, 2021)
  • advokačnej činnosti s cieľom zlepšiť systematickú podporu pre obete edukačnej činnosti (spolupráca s neziskovými organizáciami)

  Ďakujeme za spoluprácu našim partnerom a expertom z organizácie Fenestra. Zdieľajte a pripojte sa k osvete #stopnasiliunazenach #zabezpecnydomov #ikea_slovensko 

   Kontakty

   Kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú ženám, ktoré zažívajú násilie:

   Národná linka pre ženy zažívajúce násilie:
   0800 212 212 (nonstop)

   Najbližšiu organizáciu vo vašom okolí viete vyhľadať tu:
   https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

   Viac informácií o násilí nájdete tu:
   https://fenestra.sk/hladam-pomoc/

   Pomáháme obetiam domáceho násilia

   So zámerom posilnenia systémového a udržateľného financovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie sme darovali IKEA mimovládnym organizáciám na Slovensku za posledné dva roky už viac ako 70 000 eur. Tie boli využité najmä na poskytnutie bezplatného poradenstva a financovanie nákladov na poskytovanie služieb spojených s pomocou obetiam domáceho násilia. 

   • 322 ženám a 14 deťom bolo počas posledných dvoch rokov poskytunuté  sociálne a psychologické poradenstvo,  
   • 19 žien využilo prístup k bezplatnej právnej pomoci
   • 3 poradenské centrá a 1 bezpečný ženský dom obnovili svoje priestory, aby boli príjemnejšie a útulnejšie pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Novo zariadené priestory navštívi ročne 408 žien a ich deti. Spolu bolo použitých viac ako 300 výrobkov bytového zariadenia v hodnote 7500 €.  

    Ako odísť od partnera

    Pre bezpečný odchod neexistuje presný návod. Dôverujte svojmu vnímaniu toho, čo je pre vás a pre vaše deti bezpečné v situácii, v ktorej ste a s možnosťami, ktoré máte. Ak zvažujete odchod, môžete porozmýšľať o nasledujúcich otázkach.

    1. Kto bude vedieť o tom, že zvažujete odchod?
    2. Ako budete komunikovať?
    3. Aké informácie a kontakty budete potrebovať pred odchodom? 
    4. Čo budete pre seba a pre deti potrebovať?
    5. Kam pôjdete?
    6. Ako odídete a kto vám pomôže?
    7. Kedy je najbezpečnejšie odísť?
    8. Ako a kedy budete o odchode hovoriť s deťmi? 
    9. Čo bude potom?
    10. Potrebujete pomoc?

    Čo môžem urobiť, ak žena, ktorú poznám, žije v násilnom vzťahu?

    Bohužiaľ, neexistuje žiaden návod, podľa ktorého by sa dalo vždy postupovať. Každý človek prežíva násilie inak, preto je nutné každý prípad posudzovať individuálne.

    Je dôležité vedieť, že násilie páchané na ženách je celospoločenský problém, ktorý sa týka všetkých – bez výnimky.  Ak tolerujeme násilie v akejkoľvek situácii a proti komukoľvek, vyjadrujeme postoj, že s tým súhlasíme.

    Máte vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva násilie?

    Nasledujúci zoznam krokov vám ukáže, ako môžete žene zažívajúcej násilie pomôcť, a hlavne ako s ňou komunikovať tak, aby sa neuzavrela do seba. Mnohé ženy nehovoria o svojej skúseností s násilím aj niekoľko rokov. Nečakajte preto rýchle zmeny a poskytnite im bezpečný priestor a dostatok času na to, aby sa mohli rozhodnúť o tom, čo by chceli urobiť.

    • Opýtajte sa jej, ako sa jej darí a vypočujte ju. Dajte žene najavo, že v tom nie je sama a že sa na vás môže spoľahnúť.
    • Nesúďte ju. Verte tomu, čo hovorí, hoci to môže znieť neuveriteľne.
    • Nehovorte jej, čo má robiť. Ponúknite jej pomoc – či už s vyhľadaním kontaktov na organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, alebo so strážením detí.
    • Povedzte jej, že manžel alebo partner nemá právo sa k nej správať násilne.
    • Skúste sa vžiť do jej kože, uvedomte si jej obavy a snažte sa ju čo najlepšie pochopiť.
    • Netlačte na ňu a rešpektujte jej rozhodnutia. Môže trvať dlhšiu dobu, kým sa rozhodne, čo je pre ňu bezpečné urobiť, alebo či chce odísť.
    • Podporte ju v krokoch, ktoré chce urobiť.
    • Poďakujte sa jej za dôveru a vyjadrite jej ocenenie za to, že sa rozhodla o skúsenosti s násilím hovoriť.  

    Aký postoj má k násiliu páchanému na ženách slovenská verejnosť?

    Spoločne s odborníčkami z mimovládnej organizácie Fenestra, Karlovou univerzitou a agentúrou Kantar Hoffmann sme zrealizovali prieskum, ktorý mapuje postoje Slovákov a Sloveniek k násiliu páchanému na ženách. O aký veľký problém ide? A s akými stereotypmi a predsudkami musia ženy bojovať? Pozrite si nasledujúcu prezentáciu s hlavnými závermi prieskumu.

    Príbehy žien, ktoré zažili násilie

    Vypočujte si príbehy troch žien, ktoré zažili domáce násilie.

       Vaša karta IKEA Family pomáha ženám zažívajúcim násilie

       Členská karta IKEA Family pomáha

       Ďakujeme všetkým zákazníkom IKEA, ktorí svojimi nákupmi prispeli celkovou sumou 5 713 eur.

       Za každý nákup s kartou IKEA Family  v období od 15. novembra do 10. decembra sme venovali 10 centov neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia. Keďže bol obchodný dom IKEA Bratislava dva týždne uzavretý, rozhodli sme sa túto sumu zdvojnásobiť. Neziskovým organizáciám tak nakoniec darujeme 11 426 eur.

       Vyzbieranú čiastku darujeme organizáciám KOTVA, Brána do života a MyMamy, na finančnú podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, pri príchode do bezpečného ženského domu a odchode z neho.


       Pomáhame našim zamestnancom

       Obeťou násilia v partnerskom vzťahu sa môže stať každý z nás. Myslíme preto aj na naše kolegyne a kolegov, a ponúkame im potrebnú pomoc v podobe niekoľkých možností, ktoré im dodajú odvahu prekonať ťažké chvíle.

       Dovolenka navyše

       Zamestnankyne a zamestnanci, ktorí zažívajú násilie, majú nárok na 10 dní platenej dovolenky navyše. Tento čas môžu využiť na návštevu poradenského centra, lekára, na riešenie právnych záležitostí a na ďalšie činnosti súvisiace s riešením situácie spojenej s násilím.

       Bezpečnosť na pracovisku

       Zamestnankyniam a zamestnancom, ktorí zažívajú násilie v domácnosti, poskytne spoločnosť IKEA ochranu na pracovisku. Môžu požiadať napríklad o zmenu telefónneho čísla či e-mailu, prípadne o zmenu pracovnej doby. 

       Pomoc za pomoc

       Zamestnanci poskytujúci podporu svojej kolegyni či kolegovi, ktorý zažíva násilie, si môžu zmeniť smeny alebo čerpať dovolenku po dobu potrebnú pri sprevádzaní na súd, na lekárske ošetrenie alebo na starostlivosť o deti.  

       Finančná a iná podpora

       Spoločnosť IKEA poskytuje finančnú alebo inú materiálnu podporu určenú zamestnankyniam a zamestnancom zažívajúcim násilie, na pokrytie nevyhnutných a neočakávaných nákladov.

       Psychologická a právna podpora

       AAk to zamestnanci IKEA potrebujú alebo ak poznajú niekoho blízkeho, kto zažíva násilie, môžu prostredníctvom nás kontaktovať jednu zo špecializovaných organizácií.

       Ochrana informácií

       Keďže ide o citlivú tému, informácie o násilí páchanom na ženách v domácnosti sú chránené v maximálnej možnej miere a rovnako je prísne obmedzený počet osôb, ktoré s nimi prídu do kontaktu.  

       Aktivity IKEA

        1. Dosahovanie štandardov v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku
         V súčasnosti prebieha príprava Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, ktorý je dôležitým strategickým dokumentom v tejto oblasti. Ukazuje sa, že rovnako ako odborníci a odborníčky, aj slovenská verejnosť vníma potrebu špecifických riešení a opatrení, ktoré zabezpečia, aby ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch, mali prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore a nedošlo tak k zhoršeniu ich súčasnej situácie.  V rámci dialógu s verejným sektorom sa aktívne usilujeme o prijatie a implementáciu Národného akčného plánu v takom znení, ktoré bude uznávať potrebu špecifických riešení a politík smerujúcich k predchádzaniu a odstraňovaniu násilia na ženách. 
        2. Podpora krízového bývania
         Počas finančného roka 2021 sme darovali neziskovým organizáciám OZ Brána do života a OZ Kotva Trebišov nábytok a bytové zariadenie IKEA v hodnote 14 683 eur. Zútulnili sme tak priestory, v ktorých sú ženy a deti ubytované, a spríjemnili sme im tak cestu za lepšou budúcnosťou. V novembri 2021 sme na strednom Slovensku pomohli zariadiť dva krízové byty pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.  
        3. Implementácia internej smernice
         Spoločne s neziskovou organizáciou Fenestra sme implementovali nové smernice pre zamestnancov a zamestnankyne, ktoré riešia situáciu násilia.
        4. Aktivizácia súkromného sektora a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce
         V spolupráci s Americkou obchodnou komorou sme zorganizovali odbornú diskusiu, aby sme poukázali na potrebu adresnosti pomoci a včasnej intervencie aj zo strany zamestnávateľov. Zmobilizovali sme viac ako 30 firiem, ktoré s predstaviteľmi verejného sektora diskutovali o konkrétnych formách spolupráce v boji proti násiliu páchanom na ženách. Spoločne s firmami a odborníkmi hľadáme spôsoby ako pomôcť formulovať konkrétne ciele, implementovať ich do vnútro-firemných politík a aktívne sa tak zapájame do boja za prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. 
        5. Výskum o stereotypoch a predsudkoch
         Problematika násilia páchaného na ženách sa potýka s veľmi výrazným nedostatkom aktuálnych údajov. Preto sme v júli 2021 v spolupráci s neziskovou organizáciou Fenestra a výskumnou agentúrou Kantar zmapovali na reprezentatívnej vzorke slovenskej dospelej populácie názory na stereotypy a predsudky o násilí páchanom na ženách.  Závery využijeme na zvýšenie povedomia o problematike a ako podporné argumenty na systematické riešenie problému. 
        6. Systematicky komunikujeme
         Od novembra 2020 systematicky a kontinuálne komunikujeme problematiku násilia páchaného na ženách, čo má výrazný presah na pocit bezpečia v našich domovoch.  
        7. Ďalšia priama podpora
         Spoločnosť IKEA pomáha s financovaním niektorých pracovných pozícií v rámci neziskových organizácií podporujúcich ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ide napríklad o sociálne pracovníčky a terapeutky, čo udržiava alebo navyšuje kapacity týchto organizácií, ktoré sú ženám k dispozícií bezplatne či zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva, právnych konzultácii a adovokátskeho zastupovania.