Prejsť na hlavný obsah

Reklamačný poriadok

Je pre nás dôležité, aby ste z našich výrobkov mali radosť. Pokiaľ nie ste so svojím nákupom v IKEA spokojní, môžete nám zakúpený tovar vrátiť do 365 dní bez udania dôvodu.

Pokiaľ chcete nahlásiť prípadnú reklamáciu, prečítajte si reklamačný poriadok a vyplňte reklamačný formulár.


Reklamačný poriadok

1. Spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o. so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 436, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro., Vložka č. 27940/B (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov alebo služieb, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv tovaru, v súlade s ustanovením § 18 Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2. Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste v obchodnom dome predávajúceho.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť
dňa 1. 9. 2016. Úpravy 1. 9. 2017 a 1. 2. 2018.

 • 1.1 Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  1.2 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

  1.3 Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak predávajúci namiesto záručného listu vydá kupujúcemu doklad o kúpe.

 • 2.1 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

  2.2 Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

  2.3 Predávajúci v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v bode 2.2, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Predĺžená záručná doba sa vzťahuje na vybrané tovary, ktoré sú špecifikované v dokumente „Záruka kvality“.

  2.4 Ak ide o použitú vec, napríklad vystavenú vzorku, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

  2.5 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

  2.6 Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.

  2.7 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 • 3.1 Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady v sídle predávajúceho, ktorým je obchodný dom IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie vyplnením reklamačného formuláru.

  3.2 Predávajúci v mieste určenom na prijímanie reklamácií zabezpečí prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

  3.3 V prípade diaľkovej komunikácie prostredníctvom IKEA kontaktného centra je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje, predložit fotodokumentáciu alebo iné doklady, na základe ktorých predávajúci môže vybaviť reklamáciu. Kupujúci zároveň súhlasí, že doklady súvisiace s vybavením reklamácie môže predávajúci zasielať na ním uvedenú e-mailovú adresu.

  3.4 Reklamáciu elektrospotrebičov môže kupujúci uplatniť aj v servisných strediskách výrobcu elektrospotrebičov. Podmienky uplatnenia reklamácie sú špecifikované v servisnej knižke, ktorá je súčasťou balenia elektrospotrebičov. V prípade, ak elektrospotrebič nebol namontovaný predávajúcim alebo ním poverenou montážnou firmou, je kupujúci povinný k reklamácii doložiť doklad preukazujúci spôsobilosť montážnej firmy vykonať montáž.

  3.5 Reklamáciu kociek BYGGLEK môže kupujúci uplatniť aj priamo v Zákazníckom servise firmy LEGOna stránke: https://www.lego.com/sk-sk/service

 • 4.1 Pri reklamácii je kupujúci povinný bez pochybností preukázať, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho alebo že mu službu poskytol predávajúci. Takýmto dokladom môže byť doklad o kúpe resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. Reklamácia začína dňom podania reklamácie.

  4.2 Pokiaľ kupujúci nedokáže predložiť jednoznačný doklad o zakúpení a tento je možné dohľadať predávajúcim, reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri dohľadávaní dokladu o zakúpení a poskytnutí informácie o dni nákupu, špecifikácii tovaru, IKEA Family čísla príp. iné identifikačné údaje. IKEA si vyhradzuje právo na dohľadanie dokladu o zakúpení v časovom rozsahu max. 72 hodín.

  4.3 Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

  4.4 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

  4.5 Spôsob vybavenia reklamácie vyplývajúceho z bodu 4.4. určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  4.6 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  4.7 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  4.8 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.

  4.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  4.10 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  4.11 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  4.12 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať.

  4.13 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  4.14 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

  4.15 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

  4.16 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

  4.17 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Záruky nad 24 mesiacov sú stanovené nad rámec zákona a predávajúci si vyhradzuje právo na posúdenie platnosti záruky.

  4.18 Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

  4.19 Ak Zákazník nesúhlasí so zamietnutím reklamácie, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). SOI je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Prípadné spotrebiteľské spory medzi IKEA a Zákazníkom, týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v internetovom obchode IKEA.sk, možno riešiť mimosúdne.Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Na riešenie spotrebiteľských sporov možno tiež využiť túto on-line platformu. Orgánom dozoru nad dodržiavaním predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • 5.1 V prípade, ak je reklamácia uznaná za oprávnenú má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Kupujúci predloží predávajúcemu doklady preukazujúce vznik účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou tovaru vznikli. Predložené doklady sa vždy posudzujú individuálne.

 • Kupujúci môže za podmienok stanovených predávajúcim vrátiť riadne zakúpený tovar spolu s pokladničným blokom, bez udania dôvodu. Možnosť vrátenia tovaru sa nepovažuje za reklamáciu.V uvedenom prípade kupujúci musí splniť nasledujúce podmienky:

  6.1 Zákazník môže vrátiť v lehote 365 dní akýkoľvek výrobok aj keď je zmontovaný, nemôže však byť poškodený, použitý, špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak Tovar tieto podmienky spĺňa tak bude zákazníkovi vyplatená plná výška kupnej ceny. Ak Tovar tieto podmienky nespĺňa, pracovník obchodného domu má právo dať zákazníkovi zrážku z predajnej ceny tovaru a vyplatiť zákazníkovi len jej časť alebo vrátenie úplne odmietnuť. Výšku zrážky určuje pracovník obchodného domu podľa rozsahu poškodenia vráteného tovaru.

  6.2 Vrátenie kúpnej ceny za vrátený tovar prebieha rovnakým spôsobom, akým sa uskutočnila pôvodná platba. Pri platbe platobnou kartou vyžadujeme, aby bola pri vrátení výrobku predložená tá istá platobná karta. Vrátenie sumy je možné aj na refundačnú kartu, ktorú možno použiť na nákup výrobkov IKEA. Konečné rozhodnutie o prijatí vráteného tovaru je na pracovníkovi IKEA.

  90 NOCÍ NA VYSKÚŠANIE MATRACA

  6.3 Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť vykúšať si matrac v pohodlí jeho domova po dobu 90 nocí, tj. kupujúci môže vrátiť predávajúcemu matrac v lehote 90 dní odo dňa nákupu.

  6.4 Kupujúci musí vracaný matrac dopraviť k predávajúcemu nepoškodený a bez známok znečistenia. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu pokladničný doklad.

  6.5 Výška kúpnej ceny za matrac bude zákazníkovi vrátená rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba alebo refundačnou kartou na daľší nákup v obchodnom dome. Spôsob vrátenia kúpnej ceny je na rozhodnutí zákazníka.

  6.6 Konečné rozhodnutie o tom, či predávajúci prijme vracaný tovar, vykoná predávajúci.

  6.7 Vyskúšať si môžete všetky matrace, na ktoré sa vzťahuje 10-ročná záruka.

 • 7.1 Reklamácia služieb - služba se poskytuje na základe písomnej objednávky kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou predaja služieb kupujúcemu sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predávajúceho. Tieto VOP zahrňujú informácie pre kupujúceho ohľadom objednávky služby, jej ceny, doručenie služby, náhrady škody a uplatnenie práva na jej náhradu, odstupné a záverečné ustanovenia.

  7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu kusov pri predaji tovaru. Toto obmedzenie je uvedené priamo u vybraného tovaru na prevádzke prodávajúceho.

  7.3 Iné – návod na montáž online. Výrobky IKEA obsahujú v balení jednoduché inštrukcie k montáži. Pokiaľ potrebuje kupujúci ďalší výtlačok montážneho návodu, môžete si ho stiahnuť na stránke produktu na IKEA.sk.

 • 8.1 Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.

  8.2 Ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišné od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

  8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.