Vrati se na glavni sadržaj

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima i preduzetnicima

OPŠTI USLOVI

 • Informacije o uslovima

  Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga u robnoj kući IKEA, na adresi Astrid Lindgren 11, Beograd (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“), kada se kao kupci pojavljuju pravna lica, privredna društva i preduzetnici. Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

  Na uslove poslovanja u odnosu na kupce sa svojstvom pravnog lica ili preduzetnika ne primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača.

  IKEA zadržava pravo izmene i/ili dopuna ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku.

 • Definicije i pojmovi

  Kupac — kupac proizvoda je pravno lice, privredno društvo ili preduzetnik koji kupuje putem interneta. Kako bi se realizovala IKEA for business kupovina, dostupna isključivo putem interneta (online), neophodno je da se kupac upise u IKEA for Business bazu putem linka.

  Prodavac — IKEA Srbija d.o.o. Beograd koji posluje kao deo IKEA grupe.

  Narudžbina — IKEA spisak za kupovinu koju kreira kupac i na osnovu koje zaposleni u robnoj kući IKEA kupcu izdaje predracun za robu i usluge u robnoj kuci IKEA ili putem interneta. Nakon plaćanja predračuna izdaje se faktura, odnosno nakon plaćanja računa izdaje se gotovinski racun za proizvode koji se preuzimaju na odeljenju izdavanja robe (važi samo za članove IKEA for Business programa).

  IKEA for Business— program lojalnosti kompanije IKEA u koji se može učlaniti kupac sa svojstvom pravnog lica, privrednog društva ili preduzetnika, na internet stranici.Na osnovu registracije, kupcu se izdaje digitalna IKEA for Business kartica.

  Usluge — dodatne usluge koje za Kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su usluga dizajniranja poslovnog prostora, isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija IKEA mi a zaključen ugovor i usluge definisane prema cenovniku usluga.

  Ugovor — dvostrani ugovorni odnos između Kupca i IKEA, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga u robnoj kući IKEA prihvata. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom kupoprodajnog ugovora. Ukoliko Kupac zahteva zaključenje pisanog Ugovora o prodaji, IKEA će, na zahtev Kupca, dostaviti na nacrt Ugovora o prodaji.

 • Pravo intelektualne svojine

  U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.IKEA.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo IKEA grupe, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričite saglasnosti Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak IKEA i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci kompanije Inter IKEA Systems BV i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

  Kupac se izričito slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica.

  Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA, odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Kupac izričito potvrđuje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac.

  Ni u kojem slučaju IKEA, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

  Kupac isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica IKEA internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

  U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane kompanije IKEA, Kupcu neće biti uskraćena propisina zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa kompanijom IKEA.

 • Obrada i zaštita ličnih podataka

  Kompanija IKEA je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

  Jedan od slučajeva kada prikupljamo podatke o ličnosti jeste kroz program učlanjenja u IKEA for Business. IKEA for Business je naš članski klub koji je otvoren za privredna društva i preduzetnike. Više informacija o IKEA for Business programu možete pročitati ovde. Prilikom registracije u IKEA for Business program, moguće je da bude potrebno ostaviti lične podatke Vaših zaposlenih/angažovanih lica neophodne za registraciju profila Vašeg privrednog društva ili preduzetničke radnje. Bilteni i SMS poruke sa informacijama o aktuelnim ponudama za vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije ćete dobijati sve dok ste članovi IKEA for Business programa, a u svakom trenutku možete svoj profil odjaviti sa liste primaoca ovakih informacija.

  IKEA ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

  Detaljnije uslove zaštite podataka o ličnosti mogu se pročitati i preuzeti ovde.

 • Informacije o proizvodima

  Prilikom kupovine u robnoj kući IKEA potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

  • Važeća cena je cena istaknuta na izložbenom primerku u robnoj kući IKEA ili na IKEA internet prezentaciji;
  • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti zaposlenom u robnoj kući IKEA;
  • Na etiketi proizvoda koji se preuzimaju u Magacinu za samoposluživanje u okviru robne kuće IKEA nalazi se informacija o tačnoj lokaciji preuzimanja (red i deo);
  • U slučaju da je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim u boji izloženog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod (na proizvodu ili pored njega). Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne prirode;
  • U slučaju da proizvod zahteva dodatni proizvod ili element kako bi konačan proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu biće naznačen na samom proizvodu koji ga zahteva;
  • U slučaju da je izloženi proizvod izmenjen/promenjen u odnosu na dostupne proizvode, to će biti naznačeno na samom proizvodu;
  • U slučaju da je proizvod iz asortimana „Cirkularni kutak“ važiće posebni uslovi koji su i predočeni Kupcu.
 • Dostupnost i preuzimanje proizvoda

  Kompanija IKEA zadržava pravo da u bilo kom trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. Podaci o zalihama proizvoda u robnoj kući IKEA menjaju se u odnosu na informacije objavljene na internet stranicama.

  Po plaćanju proizvoda, Kupac je dužan da preuzme plaćene proizvode ukoliko nije placena usluga dostave, u kom slučaju je Kupac dužan da plaćene proizvode preuzme u dogovoreno vreme na adresi dostave koju je naveo.

  Proizvodi koje Kupac preuzima sam, na Izdavanju robe nakon izvršene uplate najkasnije u roku od 15 dana od dana obaveštenja od strane Business tima da je roba spremna za preuzimanje. U slučaju da se roba ne preuzme u datom roku, novac će nakon biti vraćen na tekući račun kupca sa kojeg je plaćanje izvršeno. Ukoliko su u pitanju žive biljke, novac se neće vratiti, a biljke će biti otpisane.

  Kupac je obavezan da putem mejla dostavi ime i prezime osobe koje preuzima robu.

 • Saobraznost robe Ugovoru, garancije IKEA i rešavanje obaveštenja o nedostacima

  IKEA je odgovorna za materijalne nedostatke robe u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Za određene proizvode IKEA izdaje garanciju.

  Kupac je dužan da primljenu robu pregleda, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti IKEA bez odlaganja. U obaveštenju o nedostatku stvari Kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati IKEA da pregleda robu.

  Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod.

  Garancije za proizvode i usluge IKEA dostupni su: u IKEA katalogu ili na linku.

  Kako bi garancija bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u pakovanju proizvoda, u robnim kućama IKEA i na IKEA internet stranici.

  Kupac može da da obaveštenje o nedostacima robe:

  • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
  • putem telefona (011) 7555-444;
  • pisanim putem dopisom naslovljenim na IKEA Srbija d.o.o. Beograd, Astrid Lindgren 11, Beograd,
  • elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem mejla: cc.rs@ikea.com.

  Imajte na umu da ponekad može biti neophodno da IKEA fizički pregleda robu na koju se obaveštenje o nedostacima odnosi, a svakako je poželjno da uz obaveštenje dostavite fotografiju proizvoda na koji se isto odnosi kako bismo bili u mogućnosti da obaveštenje obradimo u što kraćem roku.

  IKEA će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

  Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima i ostalim važećim propisima Republike Srbije.

  Eventualni sporovi između Kupca i kompanije IKEA nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Beogradu.


KUPOVINA

 • Cene

  Sve cene istaknute u robnoj kući IKEA i IKEA katalogu izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) i uključuju PDV.

  Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan kupovine. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude, promotivne aktivnosti, podsticaji itd, važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija IKEA nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

 • Plaćanje

  Kupovina u robnoj kući IKEA od strane pravnog lica ili preduzetnika moguća je gotovinskim plaćanjem i platnim karticama. Za članove IKEA for Business programa, omogućeno je i plaćanje preko predračuna.

  Kupcima se na zahtev se izdaje gotovinski račun.

  Troškovi isporuke biće posebno naznačeni i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda. Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

  Postoje i situacije kada Kupac proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom; prema propisima i zahtevima poslovnih banaka. U tim slučajevima, Kupac kupovinom robe i usluga se saglašava sa sledećom izjavom o konverziji:

  Izjava o konverziji — sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu.


USLUGE

 • Opšte

  Na usluge koje nudi IKEA privrednim društvima i preduzetnicima, shodno se primenjuju odredbe Opštih uslova prodaje robne kuće IKEA koji se nalaze na ovom linku.


SPECIJALNE IKEA FOR BUSINESS PRIVILEGIJE I POGODNOSTI

 • Naručivanje putem imejla i telefona

  Isključivo IKEA for Business članovi imaju mogućnost naručivanja putem telefona 011/7555-444 ili imejla IB.rs@ikea.com.

 • Naručivanje robe koja trenutno nije na stanju

  U slučaju da su potrebe Kupca veće od trenutnog stanja proizvoda, IKEA će ukoliko je moguce naručiti dodatne količine i obavestiti Kupca o mogućem terminu dostupnosti robe i njene isporuke.

 • Kupovina putem predračuna

  Kao vid daljinske prodaje, IKEA je obezbedila za članove IKEA for Business programa mogućnost kupovine uz plaćanje preko predračuna. Kupci članovi IKEA for Business programa plaćanje mogu izvršiti uplatom na tekući-račun IKEA 170-0030004841000-92.

 • Usluga dizajniranja poslovnog prostora

  IKEA nudi članovima IKEA for Business programa usluge planiranja, dizajniranja i opremanja poslovnog prostora IKEA pametnim rešenjima.

  Poslovni prostor podrazumeva poslovne objekte i poslovne prostorije. Poslovni objekat je zgrada namenjena obavljanju poslovnih delatnosti, pod uslovom da se pretežno koristi u tu svrhu (uključujući kuhinju, hodnik, predsoblje, toalet i slično u sklopu poslovnog objekta). Poslovna prostorija je jedna prostorija ili više njih u poslovnom ili stambenom objektu namenjene obavljanju poslovnih delatnosti koja – po pravilu – predstavlja samostalnu upotrebnu celinu i ima poseban glavni ulaz.

  Usluga dizajniranja poslovnog prostora za sada je dostupna samo za područja Beograda i

  Novog Sada sa okolinom.

  Usluga dizajniranja poslovnog prostora obuhvata sledeće:

  • Jednokratna poseta poslovnom prostoru i definisanje dokumenta koji sadrži detaljnije informacije o prostoru, potrebama, stilu, karakteristikama i budžetu, kao i merenje prostora.
  • Izrada predloga s tri skice sa priloženim troškovnicima za robu iz IKEA asortimana.
  • Detaljna razrada jedne od predloženih skica.
  • Detaljna razrada obuhvata tlocrt, ka o i prikaze svih zidova s nameštajem i rasvetom.
  • Manje izmene i dopune, kao i finalizaciju dizajnerskog rešenja.
  • Manje izmene i dopune podrazumevaju jednosatnu konsultaciju putem telefona, elektronske pošte ili u prostorijama robne kuće IKEA, a dozvoljene su promene koje ne menjaju generalni plan – npr. boje i materijali – ali ne i npr. dimenzije.Veće izmene podrazumevaju one koje menjaju podni raspored, tj. raspored nameštaja.

  O cenama, rokovima izvršenja usluge poslovnog dizajniranja i trenutnim akcijama/promocijama više informacija možete pronaći na linku.

 • Zakazivanje sastanka sa IKEA for Business timom

  Članovi IKEA for Business programa imaju mogućnost zakazivanja sastanka sa IKEA BUSINESS timom, koji će im pomoći da sastave spisak za kupovinu prema sopstvenim potrebama.

  IKEA for Business tim se može kontaktirati preko: IB.rs@ikea.com.


ZAMENA I VRAĆANJE

 • Opšte o politici zamene i vraćanja - IKEA 365

  Važno nam je da Kupci budu zadovoljni kupovinom IKEA proizvoda, u redu je da se Kupac predomisli. Ako je proizvod saobrazan ponudi Kupac ipak nije u potpunosti zadovoljan, sve proizvode osim dušeka može vratiti i zameniti u roku od 365 dana. Kupac može da vrati i zameni bilo koji proizvod, čak i ako je sastavljen i korišćen, dokle god se on nalazi u takvom stanju da može ponovo da se stavi u prodaju. Rok za vraćanje i zamenu dušeka je 90 dana. Ukoliko Kupac proceni da mu dušek ne odgovara, jednostavno ga može vratiti i odabrati drugi. Ukoliko se Kupac predomisli u roku od 90 dana, nakon jedne zamene dušeka, Kupac gubi pravo na ponovnu zamenu.

  IKEA će Kupcu vratiti pun iznos načinom plaćanja koji je korišćen i prilikom kupovine za proizvode koji su vraćeni uz dokaz o kupovini, novi i neupotrebljeni. Ako je proizvod plaćen oročenim načinima plaćanja (npr. na rate), IKEA zadržava pravo na umanjenje ukupnog iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira načina plaćanja na rate.

  Ako vraćeni prozvod ne ispunjava gore navedene kriterijume, IKEA zadržava pravo da ne vrati novac. Takođe, u tom slučaju, IKEA može Kupcu da ponudi ili zamenu uz umanjenje cene ili vrednosnu karticu sa umenjenim iznosom jer kriterijumi za povrat plaćenog iznosa za proizvod nisu u celosti ispunjeni.

  Zamena i vraćanje proizvoda se obavlja donošenjem istog zajedno sa originalnim računom ili nekim drugi dokazom o kupovini u robnu kuću IKEA.

  Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati IKEA Kontakt centru radi informisanja o daljem postupku vraćanja proizvoda.

  Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA snosi sam.

  Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, IKEA ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu ili IKEA vrednosnu karticu.

  IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

  IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.

IKEA zadržava pravo da ove Uslove i odredbe izmeni i dopuni u bilo kom trenutku.

U Beogradu, dana 1.7.2020. godine.