Vrati se na glavni sadržaj

Politika privatnosti IKEA Srbija

O ovoj Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD, matični br. 20287608, sa sedištem u Beogradu, ulica Astrid Lindgren 11 (u daljem tekstu: „IKEA“) prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Kompanija IKEA je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni.


Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, IKEA je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.


Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:


Poslovno ime: IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD
Adresa: Astrid Lindgren 11, Beograd
Broj telefona: +381 11 7 555 444
Ukoliko želiš da nas kontaktiraš putem imaila klikni ovde.

 • Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

  Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relevantno za potrebe vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete za IKEA Family program, IKEA aplikaciju, kada kontaktirate Službu za podršku kupcima kompanije IKEA, kada se pretplatite na naš bilten, kada popunjavate ankete za kupce ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

  Vaše podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular, ili kada prikupimo podatke putem osmatranja (npr. putem bezbednosnih kamera).

  Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše podatke o ličnosti možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti? Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših podataka o ličnosti, sa kojima se možete susresti prilikom posete našoj robnoj kući i sajtovima, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, IKEA će vas na transparentan način informisati o o svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, o eventualnom iznošenju podataka iz Republike Srbije, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradili vaše podatke.

  Nećemo koristiti vaše podatke o ličnostiu marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja IKEA Family programu. Za više informacija, pogledajte odeljke Marketing i IKEA FAMILY Program u nastavku.

  Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a IKEA i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li IKEA deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku).

 • Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

  Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od IKEA kupaca su: ime, adresa, datum rođenja, pol, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na IKEA sajtovima, odnosno plaćanja u IKEA robnoj kući, putem IKEA internet prodavnice ili aplikacije, ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte; vaše prethodne kupovine IKEA proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

  Kada prikupljamo podatke o vama putem osmatranja (npr. putem bezbednosnih kamera), mi to činimo zbog poštovanja zakonskih obaveza ili radi očuvanja legitimnih interesa kao što su osiguranje vaše, i bezbednosti zaposlenih u kompaniji IKEA, zaštita vaše lične, i imovine kompanije IKEA, kao i zaštita vaše, i bezbednosti naših IT i mobilnih sistema.

 • Koja prava na privatnost imate?

  Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od kompanije IKEA zatražite:

  • da vam omogucimo pristup vašim podacima o ličnosti – Možete da pitate kompaniju IKEA za koje svrhe se koriste podaci koji se ticu vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje cuvamo, trece strane ili kategorije trecih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
  • da vam damo kopiju podataka o ličnosti koje cuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama.
   da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – Želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tacni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netacnim ili zastarelim.
  • da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili cak, da obrišemo podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje odredenih ugovornih obaveza kompanije IKEA prema vama, IKEA možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi se IKEA pridržavala odredenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.
  • da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti – Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje IKEA smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti.
  • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje IKEA smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.
  • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – Ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od kompanije IKEA da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.
  • da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

  Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke kompanije IKEA navedene u odeljku O ovoj Politici privatnosti. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 • Gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju?

  Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

  Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve lične podatke koje obradimo. Obrađeni podaci se skladište u IKEA prostorijama i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

 • Da li IKEA deli moje podatke sa trećim licima?

  Kompaniji IKEA je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

  Kao što znate, IKEA je trgovinski lanac koji posluje na globalnom nivou, i sarađujemo sa drugim kompanijama u okviru IKEA Grupe. To znači da ponekad delimo vaše podatke o ličnosti unutar IKEA Grupe, kroz IT sisteme Grupe. Kada to činimo, prenosimo vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

  Pored navedenog, možemo preneti vaše podatke o ličnosti našim pouzdanim partnerima izvan IKEA Grupe, a koji održavaju naše IT sisteme ili koji vam pružaju usluge u ime kompanije IKEA. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u robnoj kući ili van nje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, u skladu sa zaključenim ugovorima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.
  U pojedinim slučajevima, vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije, od strane naših partnera koji pružaju usluge u ime ili za kompaniju IKEA. Ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u zemlju koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije, obezbeđujemo odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i vama obezbeđujemo ostvarivost prava i delotvornu pravnu zaštitu povodom obrade, a kada propisi Republike Srbije to zahtevaju, i posebno odobrenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Takođe, ugovori potpisani sa takvim subjektima ihobavezuju da tretiraju vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u skladu sa propisima koji su na snazi Republici Srbiji.

  Kada propisi Republike Srbije to nalažu, sa svim obrađivačima podataka IKEA zaključuje pisani ugovor odnosno drugi pravno obavezujući akt o obradi podataka kojim se definišu način obrade podataka, mere čuvanja poverljivosti podataka, mere u skladu sa propisima na snazi koje se odnose na bezbednost obrade (pseudonimizacija, kriptozaštita odnosno druge odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik), pružanje pomoći obrađivaču, način postupanja sa podacima po prestanku obrade (brisanje, vraćanje, postupanje sa kopijama), odnos sa podobrađivačima i eventualno druge elemente koje propisi nalažu.

 • Koliko dugo IKEA čuva vaše podatke o ličnosti

  IKEA neće čuvati vaše podatke o ličnosti duže nego što su vaši podaci neophodni radi ostvarenja svrhe obrade u konkretnom slučaju. Više informacija o rokovima čuvanja za određene vrste podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

 • Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

  aše podatke o ličnosti koristimo za različite svrhe, kao na primer ako je to neophodno za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, ako se obrada vrši u cilju poštovanja pravnih obaveza IKEA-e, ako je obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa, ako je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja IKEA-e, ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa IKEA-e ili treće strane, kao i ako na to pristanete. Vaše podatke takođe koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga. Molimo kliknite na određeni naslov u nastavku teksta, kako biste saznali više o svrsi i pravnom osnovu za prikupljanje podataka.

 • Obrada porudžbina i pružanje usluga

  Kada obavite kupovinu lično u IKEA robnoj kući, putem IKEA internet prodavnice ili aplikacije, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovora o kupovini. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko, pored kupovine naših proizvoda, odaberete da koristite jednu od usluga, kao što su isporuka ili montaža. Isto tako, da bismo obradili vašu porudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno, i da vaši podaci nisu lažno upotrebljeni. Ukoliko biste želeli da izvršite plaćanje robe i usluga putem internet prodavnice ili aplikacije, IKEA bi morala da dobije informacije u vezi sa plaćanjem, uključujući broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod, kao i adresu za slanje računa.

  Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od vaših podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).

 • IKEA FAMILY program

  KEA FAMILY je naš članski klub koji je otvoren za lica starija od 18 godina. Više informacija o IKEA FAMILY programu možete pročitati ovde.

  Prilikom registracije u IKEA FAMILY program, zamolićemo vas da nam ostavite podatke o ličnosti neophodne za registraciju vašeg profila. Isto tako, uz vaš IKEA FAMILY profil ćemo pridružiti informacije o kupovinama koje ste obavili uz člansku karticu, informacijama o računima koji su izdati za vas i, uz vaš posebni pristanak, informacije o istoriji vaše interakcije sa našim sajtovima i aplikacijom. Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, i kako bismo pripremili ponude i dali vam informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresovani. Bilteni i SMS poruke sa informacijama o aktuelnim ponudama za vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije će vam biti poslate samo ukoliko nam za to date pristanak, koji možete pronaći na formularu za registraciju u IKEA FAMILY program, na IKEA sajtu ili IKEA aplikaciji. Pristanak imate pravo da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade vršene do trenutka opoziva pristanka.

  Podatke koje nam dostavite radi vođenja IKEA FAMILY profila ćemo čuvati tokom trajanja vašeg članstva u Programu.

 • Služba za kupce

  Ukoliko kontaktirate našu Službu za kupce (npr. ukoliko zatražite uputstva za montažu, ili zahtevate vraćanje proizvoda kojim niste zadovoljni, itd.), direktno u IKEA robnoj kući ili putem određenog sredstva komunikacije koje vam je na raspolaganju, biće nam potrebne vaše kontakt informacije kako bismo rešili pitanje u vezi sa kojim ste nas kontaktirali. Takvi podaci će se koristiti samo za tu svrhu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge trećih lica kojima smo poverili vaše podatke, u meri u kojoj je to neophodno za rešavanje vašeg slučaja (npr. ovlašćeni servis za elektronsku robu koju smo prodali, pružaoci usluga dostave, itd.), kao što je opisano u odeljku Da li IKEA deli moje podatke sa trećim stranama? U ovom slučaju, oni mogu biti pružaoci usluga transporta i montaže, kao i dobavljači IT sistema koji rade pri kompaniji IKEA kao deo tehničke podrške.

  Isto tako, možete kontaktirati IKEA Službu za kupce kada želite da kupujete u kompaniji IKEA putem telefona. Da biste obavili kupovinu putem telefona, IKEA obrađuje vaše podatke, kao što su: ime i prezime, adresa za slanje fakture, adresa za dostavu, glas, broj telefona i adresa e-pošte., koji su neophodni radi izvršenja porudžbine, isporuke ili neke druge naručene usluge.

  Vaši razgovori sa IKEA Službom za kupce se snimaju. Ovi snimci se koriste za dokazivanje sadržaja razgovora, i za poboljšanje kvaliteta naše usluge. Ukoliko ne želite da razgovor između vas i lica zaposlenog u kompaniji IKEA bude snimljen, preporučujemo vam da upotrebite drugi vid komunikacije, kao što je kontakt formular, ili da posetite IKEA robnu kuću.

  U cilju unapređenja naših proizvoda i usluga

  Ako si prihvatio/la da dobijaš IKEA Novosti, možda ćemo te nekoliko puta godišnje zamoliti da nam kažeš šta misliš o našim proizvodima.

  Ako se obraćaš Kontakt-centru telefonom, imejlom ili putem četa, možda ćemo te zamoliti da oceniš ostvarenu komunikaciju kako bismo poboljšali kvalitet naših usluga. Ako uputiš žalbu, možda ćemo te, po okončanju postupka zamoliti da oceniš stepen zadovoljstva vođenjem i okončanjem postupka.

 • U cilju unapređenja naših proizvoda i usluga

  Ako si prihvatio/la da dobijaš IKEA Novosti, možda ćemo te nekoliko puta godišnje zamoliti da nam kažeš šta misliš o našim proizvodima.

  Ako se obraćaš Kontakt-centru telefonom, imejlom ili putem četa, možda ćemo te zamoliti da oceniš ostvarenu komunikaciju kako bismo poboljšali kvalitet naših usluga. Ako uputiš žalbu, možda ćemo te, po okončanju postupka zamoliti da oceniš stepen zadovoljstva vođenjem i okončanjem postupka.

 • Småland

  Da bi vaše dete moglo da koristi IKEA igraonicu Småland, zahtevaćemo da popunite registracionu karticu, u kojoj ćete navesti: ime i starost deteta, ime roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, njegovu/njenu adresu, telefon, vaš IKEA Family broj (ukoliko ste član), kao i vaš potpis. Sve ove informacije su potrebne radi omogućavanja usluge i bezbedne zabave deci koja posećuju Småland.
  Ukoliko nas obavestite o posebnim potrebama deteta, možemo vam zatražiti i osnovne informacije o zdravlju našeg malog gosta, sve u cilju bezbednog pružanja usluge. Međutim, mi ćemo obrađivati ove podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka.

  Čuvamo podatke prikupljene u igraonici Småland do 30 dana. Nakon ovog perioda, podaci se brišu korišćenjem šredera (mašine za uništavanje dokumenata).

 • IKEA sajtovi i aplikacija

  Neke informacije o vama mogu se prikupljati i prilikom posete IKEA aplikacije I IKEA sajtovima (bilo maloprodajnim ili sajtovima za uređenje enterijera). Ovi podaci će se obrađivati za određenu svrhu, o čemu ćemo vas obavestiti najkasnije u vreme prikupljanja (npr. za vršenje prodaje putem interneta, za čuvanje šoping liste koju ste kreirali, za čuvanje vašeg projekta uređenja enterijera, itd.). U ovom slučaju, ukoliko nam ne pružite određene informacije, to može ograničiti mogućnost obavljanja kupovine preko interneta, ili smanjiti nivo iskustva kupovine.

 • Kolačići

  Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, IKEA koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajt, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

  Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

  • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
  • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.
  • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
  • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili kompaniji IKEA da postavlja reklame na druge sajtove koje kupac posećuje, ili da se izbegne plasiranje reklama za kupca koji već poznaje kompaniju IKEA. Molimo konsultujte lokalni tim za digitalna pitanja/marketing za više informacija o tome kako se ovi kolačići koriste.
  • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših kupaca sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača.

  Obrađujemo kolačiće isključivo uz vaš pristanak. Da biste povukli pristanak, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija našeg sajta možda neće funkcionisati bez kolačića. Kada zatražimo pristanak, mi ćemo predstaviti svrhu za koju će se ove vrste informacija o vama obrađivati, i informisaćemo vas o vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći ovde.

 • Ostali sajtovi

  IKEA sajtovi mogu sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima. IKEA ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa nekog od IKEA sajtova.

 • Marketing

  Kompanija IKEA bi želela da vam šalje informacije o našim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se vi za to odlučite i prethodno date svoj pristanak. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali pristanak da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno svoj pristanak da opozovete i sprečite nas da vas kontaktiramo u marketinške svrhe ili da dajemo vaše podatke drugim članovima IKEA Grupe, tako što ćete se odjaviti u nekom kasnijem trenutku klikom na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (imejl/bilten).

 • Video nadzor (CCTV)

  IKEA koristi CCTV video nadzor za potrebe bezbednosti ljudi,imovine i poslovanja, kao i radi otkrivanja kažnjivih dela. IKEA na jasan i nedvosmislen način, na vidljivom mestu obaveštava svoje posetioce prilikom ulaza u robnu kuću o korišćenju video nadzora. Čuvamo informacije prikupljene putem CCTV-ja u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo nadležnim organima za sprovođenje zakona. Ove informacije se čuvaju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.

  Za tu svrhu vršimo kontinuirani video nadzor određenih područja u robnoj kući i oko nje (npr. pojedina prodajna odeljenja, kase, parking, samouslužno skladište). Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja vaše privatnosti (npr. toaleti). Zabeležene slike koristimo isključivo za svrhu zaštite bezbednosti ljudi, imovine i poslovanja i ne vršimo dodatne analize na istim. Pristup zapisima se odobrava samo kvalifikovanom osoblju obezbeđenja i licima ovlašćenim od strane zakonskog zastupnika IKEA-e, i oni se ne dele ni sa kim, osim eventualno sa nadležnim organima, kao dokazi za potrebe pravnih postupaka. Ograničili smo vreme skladištenja snimaka na 30 dana, i nakon ovog vremena, oni se automatski brišu, bez mogućnosti reprodukcije.

 • Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja u kompaniji IKEA

  Prihvatanjem vaše prijave kao dela procesa selekcije i zapošljavanja u kompaniji IKEA, zamolićemo vas za neke podatke o vama, kako bismo mogli da evaluiramo vašu prijavu. Za neke pozicije, u kasnijoj fazi selekcije i zapošljavanja, možemo zatražiti od vas da snimite kratki film (onlajn sastanak), u kom ćete odgovoriti na pitanja koja smo postavili. Učestvovanje u ovoj fazi procesa selekcije i zapošljavanja je, naravno, potpuno dobrovoljno i ukoliko ne pristajete na to, pozvaćemo vas na sastanak. Kao deo procesa selekcije i zapošljavanja, vaši podaci mogu biti dostupni subjektima koji nam pružaju usluge, na način opisan u odeljku „Da li IKEA deli moje podatke sa trećim stranama?“ To su pretežno provajderi IT sistema putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao deo podrške i održavanja ovih sistema, takođe izvan Republike Srbije. Ukoliko nam date pristanak, vaše podatke ćemo čuvati tokom perioda od 2 godine, kako bismo formirali bazu kandidata i kontaktirali vas za slučaj da ste zainteresovani za angažovanje u kompaniji IKEA.

 • Radionice, takmičenja, lutrije

  Od učesnika u takvim događajima možemo zatražiti neke podatke o ličnosti, kako bismo efikasno sproveli same događaje, i ispunili svoje zakonske ili ugovorne obaveze, kao što je, na primer, dodela nagrada i plaćanje odgovarajućih poreza. Kada od vas zatražimo podatke o ličnosti, informisaćemo vas o svrsi obrade ovih podataka i vašim pravima. Podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja najčešće se čuvaju do završetka događaja, izuzev u slučajevima kada će biti neophodno čuvati ih u skladu sa propisima koji se primenjuju (npr. informacije o dodeljenim nagradama). Kada organizujemo takve događaje, često koristimo pomoć eksternih kompanija, kako je opisano u odeljku „Da li IKEA deli moje podatke sa trećim stranama?“ U ovom slučaju, to će biti, na primer, agencije specijalizovane za organizaciju takvih događaja ili koorganizatori događaja. Svakako, prilikom svake obrade vaših podataka, IKEA će vas na transparentan način obavestiti o svim relevantnim informacijama vezano za obradu.

 • Ostale lične informacije koje nam dostavite

  Možete nam, na dobrovoljnoj osnovi, davati podatke u koje spadaju vaše preferencije po pitanju proizvoda, razlozi iz kojih kupujete određeni proizvod, podaci o vašoj porodici i načinu života – zahvaljujući ovome, možemo saznati više o vašim preferencijama koje se tiču kupovine, i dodatno unaprediti vaše iskustvo kupovine.

  Možete nam dati ove podatke i kada popunite garantni list za proizvod koji ste kupili u kompaniji IKEA. Pored toga, ovakve podatke ćemo dobiti i ukoliko se registrujete ili iskoristite specijalne IKEA ponude, kupone za popust ili druge promocije.

  U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom podataka.

 • Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

  Ova Politika stupa na snagu dana 12. jun 2020. godine.
  Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.