Pomiń

Informacje dla akcjonariuszy

IKEA Distribution Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Jankach przy Pl. Szwedzkim 3, została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144731. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-020-36-26 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych.

Tel: +48 22 711 21 00

Adres poczty elektronicznej: office.poland@ikea.com

Adres internetowy: IKEA.pl/ids

Ogłoszenia dla akcjonariuszy i dokumenty do pobrania


Zarząd spółki IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki Nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144731, NIP 527-020-36-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych („Spółka”) informuje, że w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki do dnia 1 marca 2021r., zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),
w dniu 17 grudnia 2020 Spółka dokonała piątego wezwania jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółki INGKA Holding Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Akcjonariusz”) do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.
Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot do tego uprawniony, tj. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, który został wybrany uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.
Do dnia 1 marca 2026r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.


Zarząd spółki IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki Nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144731, NIP 527-020-36-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych („Spółka”) informuje, że w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki do dnia 1 marca 2021r., zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),
w dniu 26 listopada 2020 Spółka dokonała czwartego wezwania jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółki INGKA Holding Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Akcjonariusz”) do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.
Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot do tego uprawniony, tj. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, który został wybrany uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.
Do dnia 1 marca 2026r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.


Zarząd spółki IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki Nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144731, NIP 527-020-36-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych („Spółka”) informuje, że w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki do dnia 1 marca 2021r., zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),
w dniu 5 listopada 2020 Spółka dokonała trzeciego wezwania jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółki INGKA Holding Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Akcjonariusz”) do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.
Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot do tego uprawniony, tj. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, który został wybrany uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.
Do dnia 1 marca 2026r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.


Zarząd spółki IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki Nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144731, NIP 527-020-36-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych („Spółka”) informuje, że w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki do dnia 1 marca 2021r., zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),w dniu 15 października 2020 Spółka dokonała drugiego wezwania jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółki INGKA Holding Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Akcjonariusz”) do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.
Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot do tego uprawniony, tj. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, który został wybrany uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.
Do dnia 1 marca 2026r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.


Zarząd spółki IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki Nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144731, NIP 527-020-36-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 20 059 250 złotych („Spółka”) informuje, że w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki do dnia 1 marca 2021r., zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),w dniu 28 września 2020 Spółka dokonała pierwszego wezwania jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółki INGKA Holding Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Akcjonariusz”) do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez profesjonalny podmiot do tego uprawniony, tj. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, który został wybrany uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.Do dnia 1 marca 2026r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.


Zgodnie z par. 11.2 Statutu spółki IKEA Distribution Services S.A. (Spółka) zarząd Spółki ogłasza o utracie dokumentów akcji Spółki oraz o złożeniu wniosku o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

Zarząd spółki IKEA Distribution Services spółka akcyjna z siedzibą w Jankach (adres: 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki nr 3, NIP: 5270203626, REGON 001410852), KRS nr: 0000144731 („Spółka”), na podstawie art. 357 §2 k.s.h. oraz § 11.2. Statutu Spółki ogłasza o utracie dokumentów 100 (sto) akcji imiennych zwykłych Spółki serii "A" o wartości nominalnej 593,75 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy 75/100) złote każda, oraz 33 684 (trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych Spółki serii "B" o wartości nominalnej 593,75 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy 75/100) złote każda, oraz złożeniu przez jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Ingka Holding Europe B.V. wniosku o umorzenie dokumentów akcji i wydanie ich duplikatów.

Zarząd Spółki wzywa wszystkich do złożenia dokumentów akcji w Spółce, jeżeli są w ich posiadaniu oraz wskazania swoich uprawnień do tych dokumentów – w terminie 7 dni od niniejszego ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentów akcji i wydania ich duplikatów osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.


W dniu 29 kwietnia 2020 r., w rejestrze przedsiębiorców KRS IKEA Distribution Services S.A. Z siedzibą w Jankach, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w sprawie o sygnaturze WA.XIV NS-REJ.KRS/10063/20/138, w Dziale 1, Rubryce 4, w polu 9 dokonał wpisu numer 62 o treści: 9 marca 2020 r., notariusz Andrzej Przybyła, Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Emilii plater 10 m. 7, rep. A numer 2380/2020, zmiana § 11 statutu spółki (dotychczasowa treść § 11 została oznaczona jako § 11 ustęp 1, dodano do § 11 ustęp 2).


W dniu 17 lutego 2020 r., w rejestrze przedsiębiorców KRS IKEA Distribution Services S.A. z siedzibą w Jankach, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w sprawie o sygnaturze WA.XIV NS-REJ.KRS/3629/20/72, w Dziale 1, Rubryce 4, w polu 4 dokonał wpisu numer 57 o treści: Adres strony internetowej: WWW.IKEA.PL/IDS.