Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky služby Nákup on-line

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO 35 849 436, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11. 11. 2020. IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke www.IKEA.sk.

Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP platia pre Nákup on-line na www.IKEA.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti IKEA ako predávajúceho a zákazníka ako kupujúceho (ďalej len „Zákazník“). Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou IKEA a Zákazníkmi sa riadia slovenským právom. Zákazníkom je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je každý jednotlivec, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s IKEA alebo s ňou inak jedná.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Zákazník si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke IKEA, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a i. spoločnosti IKEA alebo zmluvných partnerov IKEA, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou výslovne dohodnuté inak.

2. Objednanie tovaru

Prezentácie tovarov umiestnených na stránke www.ikea.sk majú výslovne informatívny charakter.

K objednaniu tovaru dôjde tak, že Zákazník vybraný tovar vloží do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár. IKEA si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu kusov určitého tovaru, ktoré Zákazník môže zakúpiť pri nákupe tovaru on-line na www.IKEA.sk. Toto obmedzenie bude uvedené v ponuke príslušného tovaru. Pred odoslaním objednávky si Zákazník smie skontrolovať všetky vložené údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Objednávku Zákazník vykoná kliknutím na tlačidlo„Zaplatiť teraz“. Po tomto úkone nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať.

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky Zákazníkom. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď IKEA objednávku Zákazníka potvrdí. V tomto momente vznikajú medzi Zákazníkoma IKEA vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú jejneoddeliteľnou súčasťou. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkomje v zmysle Občianskeho zákonníka vylúčené. IKEA ďalej v súlade s týmto zákonom vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky vo formáte PDF. Uzavretá zmluva je archivovaná v IKEA len na účely jej úspešného naplnenia a splnenia prípadných povinností plynúcich zo zodpovednosti za chyby a nie je prístupná Zákazníkovi ani tretím stranám.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Vlastníctvo tovaru

Kúpnou zmluvou sa IKEA zaväzuje, že Zákazníkovi odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Zákazník sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí IKEA kúpnu cenu.

IKEA si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom Zákazník sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. IKEA Zákazníkovi odovzdá tovar spolu s dokladmi, ktoré k nemu prináležia, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

Zákazníkovi je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho dopravca doručí, alebo keď si zákazník tovar osobne vyzdvihne.

4. Spôsoby dodania

IKEA zabezpečuje dodanie tovaru týmito spôsobmi:

  • dodanie tovaru – osobné vyzdvihnutie,
  • dodanie tovaru – doprava na miesto určenia

Spôsob dodania tovaru si Zákazník zvolí v objednávke.

5. Dodanie tovaru – osobné vyzdvihnutie

Keď je tovar na sklade, dodacia lehota je zvyčajne 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch alebo keďnie je tovar na sklade, môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude Zákazník bezodkladne po zistení tejto skutočnosti informovaný. Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia tovaru.

Spoločne s tovarom Zákazník dostáva návod na montáž a používanie tovaru v slovenskom jazyku. Tento návod je dostupný aj v ponuke príslušného tovaru na stránke www.IKEA.sk.

Pri preberaní tovaru je Zákazník povinný preukázať sa dokladom totožnosti a vždy starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu.Ak je obal poškodený, Zákazník na túto skutočnosť upozorní pracovníka, ktorý má vydanie tovaru na starosti. Ak je tovar dostupný, bude tento vymenený na mieste, v opačnom pripade bude tovar vymenený hneď, ako bude opäť na sklade.

Miestom dodania je obchodný dom IKEA alebo výdajné miesto. Konkrétne miesto dodania tovaru si Zákazník určí v objednávke.

Zákazník je povinný si takto dodaný tovar vyzdvihnúť v deň, ktorý si určí v objednávke. IKEA potvrdí e-mailom, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie. Tovar je možné vyzdvihnúť:

Obchodný dom IKEA Bratislava,
oddelenie Služieb zákazníkom,
Ivanská cesta 18,
821 04, Bratislava

alebo

Košice: Výdajné miesto IKEA,
Vodomeračská 1,
040 Košice

Žilina: Výdajné miesto IKEA,
Kragujevská 389/9,
010 01 Žilina

Banská Bystrica: Výdajné miesto IKEA,

Zvolenská cesta 23,
974 01, Banská Bystrica

V prípade, ak si zákazník neprevezme tovar v lehote troch (3) dní odo dňa informácie IKEA o spracovaní objednávky, objednávka sa považuje za zrušenú. V takom prípade IKEA vráti peniaze na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6. Dodanie tovaru – doprava na miesto určenia

Ak si Zákazník zvolí dodanie tovaru na miesto určenia, IKEA zabezpečí prepravu tovaru na území Slovenskej republiky na adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke (max. jedna bytová jednotka).Zákazník v objednávke uvedie kontaktné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné doručenie tovaru, t. j. meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu doručenia tovaru, množstvo a názov prepravovaného tovaru, prípadne aj emailovú adresu.

Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je zvyčajne do 7 dní od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch alebo keď tovar nie je na sklade, môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude Zákazník bezodkladne po zistení tejto skutočnosti informovaný.

V objednávke ďalej Zákazník navrhne preferovaný dátum a čas doručenia tovaru; následne dohodne IKEA so Zákazníkom presný dátum a čas doručenia.

Zákazník je povinný zabezpečiť v tomto termíne prevzatie tovaru. Prepravu zabezpečuje obchodný dom IKEA Bratislava.

Realizáciu prepravy zabezpečuje IKEA prostredníctvom svojho zmluvného partnera: No Limit Logistika, s. r. o., IČO: 51776804 (ďalej len „Dopravca“).

V prípade Zásielky s max. hmotnosťou do 30 kg zabezpečuje Spoločnosť prepravu prostredníctvom zmluvného partnera DHL Parcel Slovensko,s.r.o. na území Slovenskej republiky (ďalej len „Dopravca“).

Objednávací systém on-line ponúka automaticky špeciálnu cenu pre prepravu tovaru s nasledujúcimi parametrami:

Parametre zásielky:

Maximálna hmotnosť zásielky........................30 kg

Maximálna dĺžka
(najdlhšia strana) zásielky............................200 cm

Maximálna obvodová
dĺžka zásielky...............................................360 cm

Vzorec na výpočet obvodovej dĺžky: 2 × šírka + 2 × výška + 1 × dĺžka.

U Zásielky s max. hmotnosťou 30 kg je Spoločnosť povinná dodať Zásielku do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Doručenie Zásielky prebieha v pracovné dni od 9.00 do 18.00, o presnom termíne dodania bude Zákazník informovaný Dopravcom pomocou krátkej textovej správy.Zákazník má právo dohodnúť si s Dopravcom iný termín dodania.

Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia tovaru.

Spoločne s tovarom Zákazník dostáva návod na montáž a používanie tovaru v slovenskom jazyku. Tento návod je dostupný aj v ponuke príslušného tovaru na stránke www.IKEA.sk.

Zákazník je povinný si dodaný tovar prevziať od Dopravcu, v opačnom prípade bude tovar na náklady Zákazníka uskladnený, maximálne však po dobu 5 dní. Skladné predstavuje 5 eur vrátane DPH/paleta/deň.Ak tovar nezaplní celú plochu palety, IKEA účtuje pomernú časť skladného. Ak si Zákazník praje tovar znovu doručiť, musí zadať novú objednávku dopravy.

Zákazník zabezpečí, aby dopravca mal prístup automobilom k budove alebo objektu, v ktorej sa bude vykladať tovar.

Dopravca zabezpečí vynesenie tovaru na adrese uvedenej v objednávke, na miesto určené zákazníkom. Zákazník je povinný zaistiť vo vchodedo domu a bytu a na chodbách dostatok miesta na bezpečné vynesenie.

V prípade Zásielky s max. hmotnosťou do 30 kg bude Zásielka odovzdaná ako balík pred dverami domu a nebude zabezpečený výnos tovaruna miesto určené zákazníkom.

Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný vždy starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu a počet dodaných kusov. Dopravca poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. V prepravnom dokumente (ďalej len „Dodací list“) Zákazník potvrdí svojím podpisom správnosť dodávky,j. že bol dodaný správny počet kusov tovaru a že tovar nie je viditeľne poškodený. Ak je tovar neúplný aleboje viditeľne poškodený, Zákazník uvedie v Dodacom liste zápiso neúplnosti alebo poškodení tovaru s popisom chýbajúceho tovaru alebo spôsobených škôd. Zápis o neúplnosti alebo poškodení tovaru nie je uplatnením nároku na náhradu škody. Zákazník má právona náhradu škody vzniknutej na prepravovanom tovare v časeod prevzatia tovaru Dopravcom od IKEA do momentu prevzatia tovaru Zákazníkom od Dopravcu.

Pri uplatnení nároku na náhradu škody predloží Zákazník IKEA Dodací list, v prípade neúplnej alebo viditeľne poškodenej zásielky tovaruaj so zápisom o neúplnosti alebo poškodení tovaru, prípadnes fotodokumentáciou poškodenia. Nárok na náhradu škody IKEA vybaví do 30 dní od jeho vznesenia. Pri strate alebo zničení tovarupočas prepravy dostane Zákazník od IKEA náhradný tovar. Ak to nebude možné, nahradí IKEA Zákazníkovi cenu, ktorú tovar mal v čase, keď bol odovzdaný Dopravcovi.

7. Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže Zákazník zaplatiť on-line platobnou kartou alebo zjednodušeným bankovým prevodom.IKEA pripraví tovar na vyzdvihnutie až po tom, čo je kúpna cena v plnej výške pripísaná na účet IKEA.

Všetky ceny tovaru sú konečné a sú vrátane DPH a ďalších poplatkov, ktoré je Zákazník eventuálne povinný za tovar zaplatiť.

V prípade, že sa tovar z objednávky nachádza v externom sklade alebo sklade obchodného domu, kam zákazníci nemajú prístup, Zákazník nakupujúci tovar cez Nákup on-line neplatí službu vyzdvihnutia tovaru podľa cenníka.

Všetok tovar je dodávaný s originálom pokladničného dokladu (pokladničný blok) alebo s faktúrou, pokiaľ si ju zákazník vyžiadal pri vytváraní Objednávky.

IKEA si vyhradzuje právo robiť zmeny v službe Nákup on-line vrátane zmien kúpnej ceny. Kúpna cena akciového tovaru, tovaru vo výpredaji alebo tovaru ponúkaného v rámci špeciálnych akcií na www.IKEA.sk platí pre počet kusov, ktorý je v ponuke vždy určený, a to po určitý čas, prípadne do vypredania zásob.

Kúpna cena je platná v čase objednania tovaru.

Od uzatvorenej kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru bez udania dôvodu na infolinke 02/48 226 111 alebo na www.IKEA.sk/napistenam.

V súlade s § 7 ods. 1 Zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľkých druhov tovaru alebo sa tovar skladáz niekoľkých častí (oznámenie o odstúpení stačí odoslať v 14. deň lehoty, a to na IKEA.info.sk@IKEA.com). Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou potvrdenia objednávky. Ak sa Zákazník rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, spoločnosť IKEA mu vráti kúpnu cenu a ďalšie platby, ktoré od Zákazníka dostala.Na vrátenie platby použije IKEA rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, a to za predpokladu, že Zákazník výslovne neurčil inak.

Ak Zákazník odstúpi iba od časti zmluvy, IKEA vracia kúpnu cenu vráteného tovaru. Na vrátenie platieb použije IKEA rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, ak Zákazník výslovne neurčil inak.

Už zaplatenú kúpnu cenu vráti IKEA Zákazníkovi až po prijatí vráteného tovaru. Zákazník tovar vráti IKEA späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, do obchodného domu alebo na výdajné miesto. Lehota sa považuje za dodržanú,ak Zákazník odoslal tovar späť pred uplynutím 14 dní.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Zákazník podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa priame náklady spojené s vrátením tovaru.Zákazník podľa ustanovenia § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzanias tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru vrátane jeho funkčnosti.

V tomto prípade si IKEA vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju pohľadávku na náhradu škody spôsobenej znížením hodnoty tovaru proti pohľadávke Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

Zákazník nemá právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípadoch uvedených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä nemá právo odstúpiť od zmluvy:

  • o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť (vrátane výrobkov IKEA Food),
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Zákazníka alebo pre jeho osobu,o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (výrobky IKEA Food).

Zákazník má právo vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom Nákupu on-line na www.IKEA.sk aj po uplynutí lehoty 14 dní uvedenej vyššienajneskôr do 365 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľkých druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí, a to za podmienok stanovených IKEA v reklamačnom poriadku. Túto službu je možné uplatniť len osobne v obchodnom dome IKEA Bratislava, s. r. o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Prípadné reklamácie tovaru sa riešia v súlade s reklamačným poriadkom IKEA.

IKEA je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak dodávateľ nie je schopný dodať IKEA tovar za pôvodne udávanú cenu a tiež v prípadezjavnej chyby v kúpnej cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej, ako je zvyčajná cena pre tento typ/druh tovaru). IKEA je ďalej oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedostupnosti výrobkov IKEA Food.

Za zjavnú chybu v kúpnej cene tovaru sa považuje napríklad o jednu číslicu kratšia kúpna cena, ako je obvyklé (t. j. keď pri zadávaní ceny„vypadla“ jedna číslica), evidentne nízka cena tovaru (napr. o 50 % nižšia kúpna cena, než je pre daný druh a typ tovaru zvyčajné, a to bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že ide o výpredaj alebo inú zľavovú akciu), iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď.

Ak sa IKEA rozhodne využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, Zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informuje. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti IKEA Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu, a tov najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý Zákazník IKEA písomne (e-mailom) oznámi, ak nie je dohodnuté inak (vrátenie v hotovosti).

IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedenév objednávke na účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za chyby a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov sa vyžaduje na účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajovna tento účel nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým jeÚrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarova služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kontakty na uplatnenie práv u zodpovednej osoby:Písomne na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adrese data.privacy.sk@ikea.com.

Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi IKEA a Zákazníkom – spotrebiteľom týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v rámci Nákupuon-line na www.IKEA.sk možno riešiť mimosúdne.

Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Možno tiež využiť on-line platformu na riešenie spotrebiteľských sporov na https://webgate.ec.europa.eu/odr.