Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky Druhý život nábytku

1. Úvodné ustanovenia

IKEA Bratislava, s. r. o. patrí do skupiny IKEA GROUP a vo svojom obchodnom dome ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb.

Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o. so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel Sro, Vložka č 27940/B, IČO: 35 849 436 (ďalej len „IKEA“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku.

Tieto VOP sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom ako predávajúcim a IKEA ako kupujúcim, na základe ktorej zákazník predáva späť spoločnosti IKEA použité výrobky IKEA, za účelom ich ďalšieho predaja.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky – Druhý život nábytku nadobúdajú účinnosť dňa 12. 09. 2023 (ďalej len „VOP“).

Zmeny alebo doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienoksa nebudú vzťahovať na Kúpne zmluvy uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny alebo doplnenia. IKEA si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia.

 • Zákazník odoslaním objednávky na predaj tovaru IKEA (ďalej len„Objednávka“) potvrdzuje, že bol s obsahom týchto VOP oboznámený a bez výhrad s nimi súhlasí.

  Potvrdením Objednávky zo strany IKEA dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a IKEA (ďalej len „Kúpna zmluva“).

 • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa, že stav výrobku zodpovedá stavu uvedenému v Objednávke a že nezatajil IKEA žiadnu vadu výrobku;

  Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa že výrobok nemá žiadne právne vady, najmä nie je zaťažený záložným právom, nájomným právom alebo akýmkoľvek iným právom tretej osoby;

  Zákazník ďalej vyhlasuje, že proti nemu nie je vedené exekučného konanie, ktoré by bránilo prevodu vlastníckeho práva k výrobku a že výrobok nie je uvedený v súpise hnuteľných vecí v exekučnom konaní;

  V prípade, ak výrobok patrí do bezpodielového vlastníctva manželov, zákazník vyhlasuje, že informoval svojho manžela/manželkuo zamýšľanom predaji výrobku a že tento súhlasí s jeho predajom za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve;

  Zákazník vyhlasuje, že výrobok nebol používaný vo fajčiarskom prostredí. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zákazníka ukáže  ako nepravdivé,má IKEA právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody zo strany IKEA tým nie je dotknuté.

 • Dohodnutá kúpna cena bude zákazníkovi poskytnutá vo forme zľavovej karty IKEA, na ktorú mu bude pripísaná dohodnutá čiastka kúpnej ceny.

  Zákazník sa zaväzuje do 7 dní oznámiť IKEA, či súhlasí s cenovou ponukou. Vlastnícke právo prechádza zo zákazníka na IKEA dňom fyzického odovzdania výrobku IKEA. Nebezpečenstvo škody prechádza zo zákazníka na IKEA momentom prechodu vlastníckeho práva.

 • Zákazník zodpovedá IKEA za vady, ktoré mal výrobok v čase prechodu vlastníckeho práva na IKEA. Pri výrobku predávaného za nižšiu cenu zákazník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  V prípade zistenia akejkoľvek vady výrobku, za ktorú zodpovedá zákazník, má IKEA možnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 • Zakazník je povinný výrobok, ktorý bol ponúknutý na predaj priviesť  a odovzdat zmotnovany na obchodný dom. V prípade, že zákazník nemôže do Spoločnosti odviezť výrobok sám, využije dopravu ponúkanú Spoločnosťou, prípadne Dopravcom. Cena dopravy je 20,- EUR a platí pre hlavné mesto Bratislava. Cena dopravy bude odpočítaná z konečnej sumy, ktorú Zákazník obdrží od Spoločnosti za ponúknutý výrobok. V prípade, že Zákazník využije dopravu, zľavová karta bude Zákazníkovi zaslaná na e-mail uvedený v Objednávke do 7 dní od prevzatia výrobku.

  Zákazník je povinný výrobok riadne zabaliť a pripraviť na odvoz. V opačnom prípade môže Dopravca odmietnuť výrobok prevziať.

 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo zákonných dôvodov aleboz dôvodov uvedených v týchto VOP je zákazník povinný výrobok prevziať späť od IKEA najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy. V opačnom prípade bude zákazníkovi účtované skladné v sume  5 eur vrátane DPH/paleta/deň.

  Ak tovar nezaplní celú plochu palety, IKEA účtuje pomernú časť skladného, najviac však do výšky dohodnutej kúpnej ceny výrobku. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zákazník je v takom prípade v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia platnostia účinnosti Kúpnej zmluvy povinný vrátiť IKEA zľavovú kartu s dohodnutou čiastkou kúpnej ceny výrobku.

 • IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle ++421 232 116 512  a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedenév objednávke pre účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.

  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

  IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarov a služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

  Kontakty pre uplatnenie práv u zodpovednej osoby:
  Písomne na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu privacy.officer@IKEA.com.

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).