Połączenie spółek

Informacja dotycząca połączenia spółki IKEA Retail sp. z o.o. ze spółką IKEA Property Poland sp. z o.o.

Dnia 29 listopada 2019 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek IKEA Retail sp. z o. o. z siedzibą w Jankach przy Pl. Szwedzkim 3, 05-090 Janki, Raszyn (KRS 0000091681, zwanej dalej „IR”) oraz spółki IKEA Property Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Jankach przy ul. Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki, Raszyn (KRS 0000265226, zwanej dalej „IPP’’).

Odpis pełny KRS IR dostępny tutaj.

Połączenie nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku IPP jako spółki przejmowanej na IR jako spółkę przejmującą.

Zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, IR jako spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki IPP, tj. spółki przejmowanej.

Information on the merger of IKEA Retail sp z o.o. with IKEA Property Poland sp z.o.o.

On 29 November 2019 (the merger date) the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Department of the Polish Court Register, registered the merger of IKEA Retail spółka z ograniczona odpowiedzialnością with its registered office in Janki at Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki, Raszyn (KRS 0000091681, hereinafter referred to as "IR") and IKEA Property Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Janki at Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki, Raszyn (KRS 0000265226, hereinafter reffered to as "IPP”).

Full Polish Court Register excerpt of IR available here.

The Merger took place pursuant to article 492 § 1 (1) of the Code of Commercial Companies, i.e. by all the assets of IPP as the target company being transferred to IR as the acquiring company.

Pursuant to article 494 § 1 of the Code of Commercial Companies, on the merger date IR as the acquiring company entered into all the rights and obligations of IPP, i.e. the target company.