Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Garantovaný odkup

 • 1. Úvodní ustanovení

  IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb. Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky – Garantovaný odkup mají účinnost dnem 21. 1. 2020 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
  Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky – Garantovaný odkup měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.
  Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) se nebudou vztahovat na Kupní smlouvy uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění. Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoníka jsou neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“). Zákazník rozhodnutím předat výrobek ke Garantovanému odkupu potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá. Na základě zaplacení kupní ceny uzavírají Společnost a Zákazník Kupní smlouvu.

 • 2. Prohlášení Zákazníka

  Zákazník prohlašuje a zaručuje se Společnosti, je členem klubu IKEA Family, a že výrobek nemá žádné právní vady, tedy zejména není zatížen zástavním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby. Zákazník dále prohlašuje, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani exekuční řízení, že výrobek není postižen exekučním příkazem ani není postižen výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí a že výrobek není uveden na soupisu movitých věcí pořízeném exekutorem nebo vykonavatelem. Nachází-li se výrobek ve společném jmění manželů, Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji výrobku dle podmínek Garantovaného odkupu. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je Zákazník povinen nahradit Společnosti veškerou vzniklou škodu. Zákazník dále prohlašuje, že výrobek je z nekuřáckého prostředí. Zákazník prohlašuje, že nebude úmyslně Službu zneužívat k vlastnímu obohacení. Toto bude IKEA považovat za porušení pravidel služby a zboží nebude vykoupeno.

 • 3. Odpovědnost za vady

  Zákazník odpovídá za vady, které měl výrobek v době přechodu na Společnost, s výjimkou vad, které musela Společnost s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při Garantovaném odkupu, ledaže tyto vady Zákazník Společnosti zastřel nebo ji ujistil o neexistenci jakýchkoli vad. Společnost pro výkup akceptuje běžné opotřebení.
  V případě zjištění jakékoliv vady na výrobku, za niž Zákazník odpovídá, bude mít Společnost právo od Garantovaného odkupu odstoupit. Zákazník dále prohlašuje, že výrobek nebyl zakoupen v oddělení Zlevněné zboží.

 • 4. Předání výrobku a přechod nebezpečí škody na výrobku

  Zákazník se při předání výrobku prokáže kartou IKEA Family. Zákazník předáním zboží Společnosti souhlasí s cenou stanovenou ceníkem (webovou kalkulačkou) dle parametrů výrobku (artiklového čísla a délky vlastnictví výrobku). Zákazník za výrobek obdrží příslušnou částku na kartě IKEA. Nebezpečí škody na výrobku přejde na Společnost okamžikem převzetí výrobku Společností.

 • 5. Odstoupení

  Společnost je oprávněna od Garantovaného odkupu odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně nebo v jiných ustanoveních těchto VOP i po prodeji výrobku Společností novému vlastníku, pokud vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášení Zákazníka uvedené v těchto VOP není pravdivým, bez ohledu na to, zda o tom Zákazník v době uzavření Garantovaného odkupu věděl či nikoliv. Jestliže dojde k ukončení účinnosti Garantovaného odkupu, pak je Zákazník povinen výrobek převzít zpětod Společnosti nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne ukončení účinnosti Garantovaného odkupu. V opačném případě bude účtováno skladné ve výši 80 Kč/den. Zákazník je v tomto případě povinen vrátit slevovou kartu (odpovídající finanční částku) zpět do Společnosti.

 • 6. Informační servis

  Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 každý den od 9 do 21 hod nebo na adrese www.IKEA.cz/napistenam, popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky.

 • 7. Ochrana osobních údajů

  Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností.
  Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Garantovaný odkup vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 • 8. Průzkum spokojenosti a nabídky produktů a služeb

  Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

 • 9. Kontakty pro uplatnění práv

  Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

 • 10. Závěrečná ustanovení

  Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).