Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Garantovaný odkup

 • IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb. Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 131/1, Třebonice, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky – Garantovaný odkup mají účinnost dnem 12. 9. 2023 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
  Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky – Garantovaný odkup měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.
  Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) se nebudou vztahovat na Kupní smlouvy uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění. Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoníka jsou neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“). Zákazník rozhodnutím předat výrobek ke Garantovanému zpětnému odkupu, akceptací a převzetím výkupní ceny od Společnosti potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá. 

 • Zákazník bere na vědomí, že výhradním distributorem sortimentu IKEA na území České republiky je Společnost a že Společnost není oprávněna prodávat či distribuovat sortiment IKEA za účelem jeho dalšího prodeje či pronájmu Zákazníkem třetím osobám (v režimu velkoobchodu), a to jak na území České republiky, tak v zahraničí. Zákazník zaplacením objednávky potvrzuje a prohlašuje, že sortiment IKEA, který je jejím předmětem, nakupuje výhradně pro svou vlastní potřebu, že je konečným uživatelem zboží nakoupeného od Společnosti a že toto zboží nebude předmětem podnikání Zákazníka, zejména formou jeho dalšího prodeje k či pronájmu třetím osobám.

  Zákazník prohlašuje a zaručuje se Společnosti, je členem klubu IKEA Family, a že výrobek nemá žádné právní vady, tedy zejména není zatížen zástavním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby. Zákazník dále prohlašuje, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani exekuční řízení, že výrobek není postižen exekučním příkazem ani není postižen výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí a že výrobek není uveden na soupisu movitých věcí pořízeném exekutorem nebo vykonavatelem. Nachází-li se výrobek ve společném jmění manželů, Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji výrobku dle podmínek Garantovaného zpětného odkupu.

  V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je Zákazník povinen nahradit Společnosti veškerou vzniklou škodu. Zákazník dále prohlašuje, že výrobek je z nekuřáckého prostředí.

  Zákazník prohlašuje, že nebude úmyslně Službu zneužívat k vlastnímu obohacení. Toto bude IKEA považovat za porušení pravidel služby a zboží nebude vykoupeno.

 • Zákazník odpovídá za vady, které měl výrobek v době přechodu na Společnost, s výjimkou vad, které musela Společnost s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při Garantovaném odkupu, ledaže tyto vady Zákazník Společnosti zastřel nebo ji ujistil o neexistenci jakýchkoli vad. Společnost pro výkup akceptuje běžné opotřebení.
  V případě zjištění jakékoliv vady na výrobku, za niž Zákazník odpovídá, bude mít Společnost právo od Garantovaného odkupu odstoupit. Zákazník dále prohlašuje, že výrobek nebyl zakoupen v Oddělení Zlevněného zboží.

 • Zákazník se při předání výrobku prokáže kartou IKEA Family. Zákazník předáním zboží Společnosti souhlasí s cenou stanovenou ceníkem (webovou kalkulačkou) dle parametrů výrobku (artiklového čísla a délky vlastnictví výrobku). Zákazník za výrobek obdrží příslušnou částku na refundační kartě IKEA. Nebezpečí škody na výrobku přejde na Společnost okamžikem převzetí výrobku Společností.

 • Společnost je oprávněna od Garantovaného zpětného odkupu odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně nebo v jiných ustanoveních těchto VOP i po prodeji výrobku Společností novému vlastníku, pokud vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášení Zákazníka uvedené v těchto VOP není pravdivým, bez ohledu na to, zda o tom Zákazník v době uzavření Garantovaného odkupu věděl či nikoliv.

 • Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: +420 296 181 650 každý den v pracovní době nebo na IKEA.cz/kontakt, popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky. Více informací na IKEA.cz/obchodnidomy.

 • Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností.
  Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Garantovaný odkup vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 • Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

 • Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

 • Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).