Ugrás a fő oldalra

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetekben lehet élni a kellékszavatossági joggal?

Az IKEA hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt lehet érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

Saját választás szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel lehet élni:

  • Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az IKEA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • Ha a vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az IKEA költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással is kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az IKEA adott okot.

Milyen határidőben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő pedig legfeljebb egy év.

Kivel szemben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?

A vásárló az IKEA-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az IKEA nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben lehet élni a termékszavatossági joggal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával (IKEA) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

3. Jótállás

Milyen esetben lehet élni a kellékszavatossági joggal?

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159 szakasza alapján a vásárló előterjesztheti kellékszavatosságra vonatkozó igényét.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a vásárlót a jótállás alapján?

Az IKEA-t a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás).

Jogos reklamáció esetében a vásárló kérheti a termék kijavítását, kicserélést, árleszállítást vagy elállhat a vásárlástól.

A reklamáció érvényesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.
Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 3 napon belül jelentkezik, a hibás terméket az IKEA kicseréli.

Az IKEA 24 hónap önként vállalt jótállási kötelezettséget vállal az általa forgalmazott termékekre a jótállási tájékoztatóban foglaltak szerint (ld. 4. pont).

Mikor mentesül az IKEA a jótállási kötelezettsége alól?

Az IKEA a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a vásárlót megilletik.

4. IKEA által önként vállalt jótállás feltételei

Az IKEA 24 havi önként vállalt jótállást biztosít a háztartásban használt, fogyasztói szerződés keretében Magyarországon vásárolt új termékekre, kivéve azokra, amelyekre az IKEA által közzétett vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási feltételek vonatkoznak, vagy ahol az IKEA jótállási kötelezettséget nem vállal.

A Leértékelt áruk osztályán (más néven FYND, AS-IS) elhelyezett fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre a jótállás 12 hónap, de ez nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre való tekintettel az árcsökkentés megállapításra került.

A következő termékekre a 24 havi jótállás helyett 12 havi jótállás vonatkozik: izzókra, növényekre, elemekre.

A jótállási rendelet hatálya alá tartozó termékek, illetve a rendeletben foglalt jótállási idő (12 hónap) alatt érvényesített jogos reklamáció esetén javítás, csere, árleszállítás kérhető, vagy a vásárlástól való elállás. Jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az IKEA kicseréli, egyéb estekben 15 munkanapon belül kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket.

Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újrakezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be, és a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a terméket a vásárló nem tudta használni annak hibája miatt.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, sérülésekre. Nem érvényesíthető, ha a beltéri terméket külterületen vagy nedves környezetben tartották. A termékek beltéri használatra alkalmasak, kivéve, ha a csomagoláson vagy a termékleírásban eltérő az utalás.

Élelmiszerre a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági idő érvényes. Az IKEA for Business program részvételi feltételei szerint az IKEA által önként vállalt jótállási idő 12 hónap – a program további eltérő feltételeket is tartalmazhat.

További kérdés esetén kérjük, fordulj az IKEA vevőszolgálathoz (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., 2040, Budaörs Sport u. 2-4.; Tel.: (36) 1 460 3160; online: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlapon keresztül).

Amennyiben észrevételedre nem kaptál kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhatsz (2017. január 1-től elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz):

Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Cím: 2030 Érd, Budai út 7/bE-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu.
Telefon: 06 -23 -504-100, 06-23 -504-182

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Cím: 1051 Budapest, József Nádor tér 10. Levelezési cím:1369 Budapest,Pf. 284. E-mail: nagy.julia@05kh.bfkh.gov.hu. Telefon: 06-1-79 -5965

Békéltető Testületek:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186
bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703 Fax: 06-1-269-0703

Budaörs Város Polgármesteri Hivatal
2040 Budaörs Szabadság út 134.
Telefonszám: +36 23 447 800
jegyzo@budaors.hu

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
bekelteto@pbkik.hu
www.pbkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976, Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870, Fax: 06-46-501-099

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118, Fax: 06-62-426-149
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310, 06/22-510-323, Fax: 06-22-510-312
fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217, Fax: 06-96-520-218
bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745, Fax: 06-52-500-720
bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122, Fax: 06-36-323-615

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 20/373-2570
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027, Fax: 06-34-316-259
kemkik@kemkik.hu
www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
nkik@nkik.hu
www.nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544, Fax: 06-42-311-750
bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661, Fax: 06-74-411-456
kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356, Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111, Fax: 06-88-412-150
bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513, Fax: 06-92-550-525
zmbekelteto@zmkik.hu