Ugrás a fő tartalomra

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

 • Milyen esetekben lehet élni a kellékszavatossági joggal?

  Az IKEA hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt lehet érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg a vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

  Saját választás szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel lehet élni:

  • Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az IKEA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • Ha a vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az IKEA költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással is kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az IKEA nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a, pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Választott kellékszavatossági jogáról a vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az IKEA adott okot

  Milyen határidőben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?

  A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő pedig legfeljebb egy év.

  Kivel szemben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?

  A vásárló az IKEA-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az IKEA nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

 • Milyen esetben lehet élni a termékszavatossági joggal?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

  Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?

  Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?

  Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával (IKEA) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

 • Az IKEA-t a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás).

  A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

  A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendelet szerinti kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól. Jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül visszatérítjük. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti. A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése. Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréljük, illetve 15 munkanapon belül kijavítjuk vagy kicseréljük a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicserélni azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik. A jótállás, a fogyasztó i törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?Az IKEA a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • A Kormányrendeletben meghatározottakon túl 24 havi önként vállalt jótállást biztosítunk a háztartásban használt, fogyasztói szerződés keretében Magyarországon vásárolt új termékekre, kivéve azokat, amelyekre az IKEA által közzétett vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási feltételek vonatkoznak vagy ahol az IKEA jótállási kötelezettséget nem vállal.

  A Fynd részlegen elhelyezett fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre a jótállás 12 hónap, de ez nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre való tekintettel az árcsökkenés megállapításra került.

  Az alábbi termékekre a 24 havi jótállás helyett 12 havi jótállás vonatkozik:
  izzókra, növényekre, elemekre IKEA Family kozmetikai termékekre.

  Jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól. Jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül visszatérítjük. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

  Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréljük, illetve 15 munkanapon belül kijavítjuk vagy kicseréljük a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicserélni azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik.

  Az önként vállalt jótállás, a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, sérülésekre. Nem érvényesíthető, ha a beltéri terméket külterületen vagy nedves környezetben tartották. A termékek beltéri használatra alkalmasak, kivéve, ha a csomagoláson vagy a termékleírásban eltérő az utalás.

  Élelmiszerre a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági idő érvényes.

  További kérdés esetén kérjük, hogy az IKEA vevőszolgálathoz forduljon (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22,) személyesen a vevőszolgálathoz:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22,
  2040 Budaörs Sport u. 2-4,
  1239 Budapest, Vecsési út, hrsz.195836/32,
  Tel: (36)-1-460-3160, e-mail cím: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap).

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhat:
  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  A Vásárló az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (wwmhh.hu).

  Az online leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban az IKEA-t együttműködési kötelezettség terheli.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:
  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99., postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület postacíme: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., 1364 Bp. Pf.:81., Tel: +36-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve az alábbi linken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).
  Budapest, 2021. július 26.

 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefon: 06-1-488-2131
  E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefon: 06-1-792-7881
  E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu

  Budaörs Város Polgármesteri Hivatal
  2040 Budaörs Szabadság út 134.
  Telefonszám: +36 23 447-800; +36 23 447 817
  E- mail cím:jegyzo@budaors.hu

  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorosy I. u. 36.
  Levelezési címe: 7625 Pécs, Majorossy i. u. 36.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  E-mail cím:info@baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
  Fax száma: (76) 501-538
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Postacím: 3501 Miskolc, Pf.376.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871
  Fax száma: (46) 501-099
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1/111.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Elnök: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefon: 06-52-500-710; 500-745
  Fax: 06-52-500-720
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. Fsz.1.
  Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/ 303-304.
  Telefonszáma: (20) 373-2570E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010; 513-012
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  E-mail cím: nkik@nkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  E-mail cím: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  E-mail cím: dombovar@tmkik.hu; tmkik.dombovar@gmail.com

  Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Fsz. 117.
  Telefonszáma: (88) 814-121
  Fax száma: (88) 412-150
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu