Ugrás a fő tartalomra

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

 • 1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön az IKEA hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint egyéb alkalmazandó jogszabályok, így például a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) szabályai szerint, amely szabályokat együttesen kell alkalmazni.s

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az IKEA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az IKEA költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha az IKEA nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a Kormányrendeletben meghatározott kicserélt árura vonatkozó  saját költségén történő visszavételi kötelezettségét vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az IKEA megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá vagy az IKEA nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az IKEA észszerű határidőn belül Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát az IKEA-val. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, azt azonban az IKEA-nak kell bizonyítania, hogy a hiba jelentéktelen. Elállás esetén az IKEA haladéktalanul köteles visszatéríteni a vételárat.

  Tájékoztatjuk, hogy digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az IKEA költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az IKEA nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a, pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Az IKEA saját költségén biztosítja a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az IKEA adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön az IKEA-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés megszüntetésére vonatkozó döntését az IKEA Lakberendezési Kft-nek címzett jognyilatkozattal gyakorolhatja.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított egy (1) éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az IKEA nyújtotta. A teljesítéstől számított egy (1) év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (IKEA) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Az IKEA Lakberendezési Kft-t (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás).

  A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

  c) 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

  A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendelet szerinti kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól.

  A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik.

  Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük.

  Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül visszatérítjük.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli.

  Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

  Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli.

  Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

  A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése. Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréljük, illetve 15 munkanapon belül kijavítjuk vagy kicseréljük a hibás terméket.

  Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót.

  Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicserélni azt.

  Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik. A jótállás, a fogyasztó i törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  I. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  Az IKEA a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • A Kormányrendeletben meghatározottakon túl 24 havi önként vállalt jótállást biztosítunk a háztartásban használt, fogyasztói szerződés keretében Magyarországon vásárolt új termékekre, kivéve azokat, amelyekre az IKEA által közzétett vagy általános szerződési feltételekben eltérő jótállási feltételek vonatkoznak vagy ahol az IKEA jótállási kötelezettséget nem vállal.

  A Fynd részlegen elhelyezett fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre a jótállás 12 hónap, de ez nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre való tekintettel az árcsökkenés megállapításra került.

  Az alábbi termékekre a 24 havi jótállás helyett 12 havi jótállás vonatkozik: izzókra, növényekre, elemekre, IKEA Family kozmetikai termékekre.

  Jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól.

  A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését az IKEA vagy az IKEA megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik.

  Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréljük.

  Ha a termék javítása vagy cseréje a tizenöt napot meghaladja, akkor az IKEA tájékoztatni köteles a fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

  Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül visszatérítjük. 

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az IKEA költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az IKEA a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény IKEA részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az IKEA a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha cserére nincs lehetőség, az IKEA a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

  A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése.

  Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréljük, illetve 15 munkanapon belül kijavítjuk vagy kicseréljük a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről az IKEA tájékoztatja a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor az IKEA kicserélni azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az IKEA-t terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az IKEA gondoskodik. Az önként vállalt jótállás, a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

  A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, sérülésekre. Nem érvényesíthető, ha a beltéri terméket külterületen vagy nedves környezetben tartották. A termékek beltéri használatra alkalmasak, kivéve, ha a csomagoláson vagy a termékleírásban eltérő az utalás. Élelmiszerre a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági idő érvényes. További kérdés esetén kérjük, hogy az IKEA vevőszolgálathoz forduljon (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, személyesen a vevőszolgálathoz:

  - 1148 Budapest Örs vezér tere 22, 2040,

  - Budaörs Sport u. 2-4, 1239

  - Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32,

  Tel: (36) 1 460 3160, Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap).

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhat:

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  A Vásárló az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (wwmhh.hu).
  Az online leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban az IKEA-t együttműködési kötelezettség terheli.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefon: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., 1364 Bp. Pf.:81.
  Tel: +36-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  További békéltető testületek felsorolása alább olvasható, illetve az alábbi linken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

  Budapest, 2022. január 1. 

 • Békéltető testületek

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
  E-mail:  bekelteto.testulet@bkik.hu
  Telefon: +36 1 488 21 31 

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Telefon: +36 1 792 7881

  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
  Telefon: +36 72 507 154

  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4
  Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  Telefon: +36 76 501 525

  Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
  Telefon: +36 66 324 976

  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
  E-mail: bokik@bokik.hu
  Telefon: +36 46 501 099

  Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Telefon: +36 62 554 250

  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Telefon: + 36 22 510 310

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
  Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
  E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
  Telefon: +36 96 520 217

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  Telefon: +36 52 500 710

  Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.
  Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.E-mail: bekeltetes@hkik.hu
  Telefon: +36 36 416 660

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.huTelefon: +36 20 373 2570

  Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  TATABÁNYAI IRODA
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
  E-mail: kemkik@kemkik.huTelefon: +36 34 513 010
  ESZTERGOMI IRODA
  Cím: 2500 Esztergom, Deák F. u. 14.
  Levelezési cím: 2500 Esztergom, Deák F. u. 14.
  E-mail: egom@kemkik.huTelefon: +36 33 523 100

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
  Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
  E-mail: nkik@nkik.hu
  Telefon: +36 32 520 860

  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 174.
  E-mail: skik@skik.hu
  Telefon: +36 82 501 000 Szabolcs-

  Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
  Telefon: +36 42 420 180

  Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  E-mail: kamara@tmkik.hu
  Telefon: +36 74 411 661

  Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
  Telefon: +36 94 506 645

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
  Telefon: +36 88 814 121

  Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
  Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
  Telefon: +36 92 550 513