Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro dopravu zboží

 • IKEA Česká republika, s. r. o., patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej
  nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb. Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem
  Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
  oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost”), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) poskytovaní
  služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky poskytovaní jednotlivých služeb. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží mají účinnost dnem 25. 5. 2018 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
  Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží měnit a doplňovat podle vlastního uvážení. Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.
  Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a jsou neoddělitelnou součástí každé Smlouvy o přepravě zboží uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky týkající se zboží zakoupeného zákazníkem od Společnosti (dále jen „Zákazník“). Zákazník podpisem objednávky služby (dále jen „Objednávka”) potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá. Na základě Objednávky uzavírají Společnost a Zákazník smlouvu o přepravě v obchodním domě Společnosti (dále jen „Služba“). Provedení přepravy zajišťuje Společnost pro obchodní dům IKEA Praha-Zličín.
  Provedení přepravy zajišťuje Společnost prostřednictvím svého smluvního partnera Hral s. r. o. (dále jen „Dopravce“) pro obchodní domy IKEA Ostrava, IKEA Brno a IKEA Praha-Černý Most.

  2. Objednávka přepravy a příprava zboží k přepravě

 • Přeprava se poskytuje na základě Objednávky Zákazníka. Objednávkou je Zákazník vázán okamžikem zaplacení ceny Služby. Vlastníkem přepravovaného zboží je Zákazník. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy jako kupující převezme zboží od Společnosti jako prodávajícího. Objednávkou Služby přijímá Společnost závazek, že zajistí přepravu Zákazníkem zakoupeného zboží v obchodním domě IKEA na území České republiky – (dále jen „Zásilka“) – na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce (max. jedna bytová jednotka). Zákazník v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zásilky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení Zásilky, množství a název přepravovaného zboží, příp. i e-mailovou adresu, a dohodne termín doručení Zásilky. Při objednávce Služby Zákazník uvede, zda má zájem o odvoz a likvidaci starého nábytku. Společnost předá zákazníkovi dokument označený „Objednávka“ a příjme objednávku okamžikem jejího zaplacení. Společnost převezme Zásilku určenou k přepravě od Zákazníka v provozovně Společnosti, ve které byla zakoupena. Zásilka musí být řádně zabalena a připravena k přepravě. Společnost neodpovídá za škodu na Zásilce způsobenou vadným obalem, pokud Zákazníka na vadný obal upozornila. Společnost poskytne Zákazníkovi bezplatně na jeho žádost nástroje potřebné k demontáži zboží a fólii, případně jiný balicí materiál potřebný k zabalení Zásilky a k přípravě Zásilky pro přepravu.

 • Cena Služby je uvedena v aktuálních cenících služeb dostupných v obchodních domech a na internetových stránkách Společnosti www.IKEA.cz. Cenu Služby zaplatí Zákazník na pokladně obchodního domu IKEA v den objednání Služby. Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou, dárkovou nebo refundační kartou IKEA, prostřednictvím spotřebitelského úvěru nebo převodem z účtu IKEA Business.
  Cena za odvoz a likvidaci starého nábytku je uvedena v aktuálních cenících dostupných v obchodních domech a na internetových stránkách Společnosti www.IKEA.cz a platí pouze, pokud se jedná o stejný druh a množství nábytku, na jaké si Zákazník objednal Službu. Starý nábytek musí být demontovaný a připravený k odvozu v místě doručení Zásilky.

 • Společnost uskutečňuje přepravu Zásilky prostřednictvím Dopravce. Předpokládaný termín a čas doručení Zásilky sdělí Dopravce Zákazníkovi telefonicky nebo krátkou textovou zprávou den před doručením Zásilky. Zákazník je povinen zajistit v tomto termínu převzetí Zásilky. Služba je zajištována pouze na území České republiky.
  Pro doručení Zásilky na místo určení je nutné, aby byla v místě zpevněná přístupová cesta. Zákazník je povinen zajistit v místě doručení Zásilky ve vchodu do domu, bytu a na chodbách dostatek místa pro bezpečné vynesení Zásilky. Pracovníci dopravní firmy jsou povinni dodržovat veškeré náležitosti vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce (zejména používání pracovních pomůcek, pracovní obuvi atd.).

 • Zákazník je povinen si důkladně zkontrolovat Zásilku při jejím převzetí od Dopravce – počet dodaných kusů a stav Zásilky.
  Dopravce poskytne Zákazníkovi přiměřený čas ke kontrole. V Dodacím listě Zákazník potvrdí svým podpisem správnost
  dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že Zásilka není viditelně poškozená. Pokud je Zásilka nekompletní nebo je viditelně poškozená, Zákazník uvede v přepravním dokumentu zápis o nekompletnosti nebo poškození Zásilky s popisem
  chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Zákazník má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném zboží v době od převzetí Zásilky Společností od Zákazníka do doby převzetí zboží Zákazníkem od Dopravce.

  Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Zákazník Společnosti Dodací list, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené Zásilky se zápisem o nekompletnosti nebo poškození Zásilky, a případně fotodokumentaci poškozeného zboží. Společnost vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do 30 dnů od jeho uplatnění.

  Při ztrátě nebo zničení Zásilky během přepravy obdrží Zákazník od Společnosti náhradní zboží. Pokud to nebude možné, nahradí Společnost Zákazníkovi cenu, kterou zboží mělo v době, kdy ho od Zákazníka převzala.
  Za zpoždění v dodávce Zásilky zaviněné udáním nekompletních kontaktních údajů Zákazníka Společnost neodpovídá. Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti Zásilky způsobené během přepravy, které bylo převzato Zákazníkem jako bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel. Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale reklamační řád Společnosti.

 • Zákazník může od smlouvy o přepravě odstoupit a Službu tak zrušit. Pokud Zákazník od smlouvy o přepravě odstoupí méně než 24 hodin před termínem dodání, je povinen zaplatit Společnosti odstupné ve výši ceny Služby. Společnost započte svou pohledávku na zaplacení odstupného a pohledávku Zákazníka na vrácení ceny Služby. V případě, že Zákazník požaduje opakovanou přepravu, je povinen znovu uhradit cenu Služby dle ceníku Společnosti.

 • Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 nebo e-mailem na adrese: IKEA.sluzby každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky.

 • Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky. Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 • Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

 • Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

 • Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).