Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro dopravu zboží

1. Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o., patří do skupiny IKEA Group
a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej
nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb.
Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem
Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost”), vydává tyto
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) poskytovaní
služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky
poskytovaní jednotlivých služeb.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží mají
účinnost dnem 25. 5. 2018 a nahrazují předcházející znění
těchto podmínek.
Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky
pro přepravu zboží měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.
Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se
nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné před dnem
účinnosti takovéto změny či doplnění.
Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
a jsou neoddělitelnou součástí každé Smlouvy o přepravě zboží
uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky týkající se zboží
zakoupeného zákazníkem od Společnosti (dále jen „Zákazník“).
Zákazník podpisem objednávky služby (dále jen „Objednávka”)
potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.
Na základě Objednávky uzavírají Společnost a Zákazník smlouvu
o přepravě v obchodním domě Společnosti (dále jen „Služba“).
Provedení přepravy zajišťuje Společnost pro obchodní dům
IKEA Praha-Zličín.
Provedení přepravy zajišťuje Společnost prostřednictvím svého
smluvního partnera Hral s. r. o. (dále jen „Dopravce“) pro obchodní
domy IKEA Ostrava, IKEA Brno a IKEA Praha-Černý Most.
2. Objednávka přepravy a příprava zboží k přepravě

2. Objednávka přepravy a příprava zboží k přepravě

Přeprava se poskytuje na základě Objednávky Zákazníka.
Objednávkou je Zákazník vázán okamžikem zaplacení ceny Služby.
Vlastníkem přepravovaného zboží je Zákazník. Zákazník nabývá
vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy jako kupující převezme
zboží od Společnosti jako prodávajícího. Objednávkou Služby přijímá
Společnost závazek, že zajistí přepravu Zákazníkem zakoupeného
zboží v obchodním domě IKEA na území České republiky – (dále
jen „Zásilka“) – na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce
(max. jedna bytová jednotka). Zákazník v objednávce uvede
kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zásilky,
tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení Zásilky,
množství a název přepravovaného zboží, příp. i e-mailovou adresu,
a dohodne termín doručení Zásilky. Při objednávce Služby Zákazník
uvede, zda má zájem o odvoz a likvidaci starého nábytku.
Společnost předá zákazníkovi dokument označený „Objednávka“
a příjme objednávku okamžikem jejího zaplacení.
Společnost převezme Zásilku určenou k přepravě od Zákazníka
v provozovně Společnosti, ve které byla zakoupena.
Zásilka musí být řádně zabalena a připravena k přepravě.
Společnost neodpovídá za škodu na Zásilce způsobenou vadným
obalem, pokud Zákazníka na vadný obal upozornila.
Společnost poskytne Zákazníkovi bezplatně na jeho žádost
nástroje potřebné k demontáži zboží a fólii, případně jiný
balicí materiál potřebný k zabalení Zásilky a k přípravě Zásilky
pro přepravu.

3. Cena služby

Cena Služby je uvedena v aktuálních cenících služeb dostupných
v obchodních domech a na internetových stránkách Společnosti
www.IKEA.cz. Cenu Služby zaplatí Zákazník na pokladně
obchodního domu IKEA v den objednání Služby. Platbu lze provést
v hotovosti, platební kartou, dárkovou nebo refundační kartou IKEA,
prostřednictvím spotřebitelského úvěru nebo převodem z účtu
IKEA Business.
Cena za odvoz a likvidaci starého nábytku je uvedena v aktuálních
cenících dostupných v obchodních domech a na internetových
stránkách Společnosti www.IKEA.cz a platí pouze, pokud se jedná
o stejný druh a množství nábytku, na jaké si Zákazník objednal
Službu. Starý nábytek musí být demontovaný a připravený
k odvozu v místě doručení Zásilky.

4. Doručení Zásilky

Společnost uskutečňuje přepravu Zásilky prostřednictvím Dopravce.
Předpokládaný termín a čas doručení Zásilky sdělí Dopravce
Zákazníkovi telefonicky nebo krátkou textovou zprávou den
před doručením Zásilky. Zákazník je povinen zajistit v tomto
termínu převzetí Zásilky. Služba je zajištována pouze na území
České republiky.
Pro doručení Zásilky na místo určení je nutné, aby byla v místě
zpevněná přístupová cesta. Zákazník je povinen zajistit v místě
doručení Zásilky ve vchodu do domu, bytu a na chodbách dostatek
místa pro bezpečné vynesení Zásilky. Pracovníci dopravní firmy
jsou povinni dodržovat veškeré náležitosti vyplývající z předpisů
o bezpečnosti práce (zejména používání pracovních pomůcek,
pracovní obuvi atd.).

5. Náhrada škody a uplatnění práva na její náhradu

Zákazník je povinen si důkladně zkontrolovat Zásilku při jejím
převzetí od Dopravce – počet dodaných kusů a stav Zásilky.
Dopravce poskytne Zákazníkovi přiměřený čas ke kontrole.
V Dodacím listě Zákazník potvrdí svým podpisem správnost
dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že Zásilka
není viditelně poškozená. Pokud je Zásilka nekompletní nebo je
viditelně poškozená, Zákazník uvede v přepravním dokumentu
zápis o nekompletnosti nebo poškození Zásilky s popisem
chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti
nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody.
Zákazník má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném
zboží v době od převzetí Zásilky Společností od Zákazníka do doby
převzetí zboží Zákazníkem od Dopravce.
Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Zákazník Společnosti
Dodací list, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené Zásilky
se zápisem o nekompletnosti nebo poškození Zásilky, a případně
fotodokumentaci poškozeného zboží. Společnost vyřídí uplatněné
právo na náhradu škody do 30 dnů od jeho uplatnění.
Při ztrátě nebo zničení Zásilky během přepravy obdrží Zákazník
od Společnosti náhradní zboží. Pokud to nebude možné, nahradí
Společnost Zákazníkovi cenu, kterou zboží mělo v době, kdy ho
od Zákazníka převzala.
Za zpoždění v dodávce Zásilky zaviněné udáním nekompletních
kontaktních údajů Zákazníka Společnost neodpovídá.
Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti
Zásilky způsobené během přepravy, které bylo převzato
Zákazníkem jako bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel.
Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou)
se nevztahují tyto VOP, ale reklamační řád Společnosti.

6. Odstupné

Zákazník může od smlouvy o přepravě odstoupit a Službu tak zrušit.
Pokud Zákazník od smlouvy o přepravě odstoupí méně než 24 hodin
před termínem dodání, je povinen zaplatit Společnosti odstupné
ve výši ceny Služby. Společnost započte svou pohledávku
na zaplacení odstupného a pohledávku Zákazníka na vrácení ceny
Služby. V případě, že Zákazník požaduje opakovanou přepravu,
je povinen znovu uhradit cenu Služby dle ceníku Společnosti.

7. Informační servis

Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle:
234 567 890 nebo e-mailem na adrese: IKEA.sluzby
každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě
Společnosti na území České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně
osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené
v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně
nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka
z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu
s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním
základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem
a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři
Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky. Poskytnutí osobních
údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě,
že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze
Objednávku vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým
osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení
jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku
proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit
na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost
u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje
nalezne na stránkách www.uoou.cz.

9. Průzkum spokojenosti a nabídky produktů a služeb

Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu
spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb
na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo
odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo
na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely
vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

10. Kontakty pro uplatnění práv

Písemně na adrese Ochrana osobních údajů,
IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha,
nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

11. Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce.
Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem
ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně.
Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz).