Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Luxemburg terms & conditions

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN IKEA BELGIUM NV

Definities: (1)

Volwassene - natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder

Tegoedbon - magneetkaart waarop IKEA een geldbedrag laadt, waarmee de Klant zijn ruilrecht kan uitoefenen

Cadeaubon - magneetkaart waarop de Klant een geldbedrag kan (laten) plaatsen om Producten mee aan te kopen

WER - Wetboek Economisch Recht

Klanten - zowel Consumenten als Ondernemingen die een overeenkomst sluiten met IKEA

Bijzondere voorwaarden - voorwaarden inzake een specifiek onderwerp of Product die bestaan naast, en een aanvulling zijn op, deze Algemene contractvoorwaarden

Consument - iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst sluit met IKEA

Overeenkomst op afstand​ - verkoopovereenkomst die tussen IKEA en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van IKEA en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bv. via Click & Collect op de Website, (na)bestelling via de telefoon)

Ruilen - aankoop inwisselen tegen een ander Product uit het IKEA assortiment; de Klant krijgt een Tegoedbon

Onderneming - elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, en een Overeenkomst sluit met IKEA

Overmacht -

elke omstandigheid die vreemd is aan IKEA en onafhankelijk is van haar redelijke wil, en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen redelijkerwijze niet door haar konden worden voorzien;
maken onder andere gevallen van Overmacht uit, zonder dat deze lijst exhaustief is:
- verstoringen / onderbrekingen van de Website, van telecommunicatie- en/of betaaldiensten die vreemd zijn aan IKEA en onafhankelijk zijn van haar redelijke wil, en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door haar konden worden voorzien;
- stakingen, buitensluiting (lock-out) of andere sociale conflicten, daaronder begrepen conflicten bij de Onderaannemer en/of de telecommunicatie- / postdiensten;
- een belangrijke wijziging in de toepasselijke wetgeving betreffende de te koop aangeboden Producten;
- de stopzetting van de productie van Goederen door hun fabrikant (indien de fabrikant niet IKEA is).

Specifieke garantie - bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant waarvan de omvang en de duur verschillen naargelang het aangeboden Goed

IKEA - IKEA BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19, BTW nummer LU30914043; contact: customer.support@ikea.com; Rekeningnummer: BE05 310 057 07 37 75 SWIFT: BBRUBEBB

Winkel(s) - IKEA winkel(s) gelegen in België

Goederen - de lichamelijke roerende zaken die door IKEA worden verkocht (bv. vaatwerk, stoelen, tafels, zetels, keukengerei enz.)

Goederen (gepersonaliseerd) - Goederen die op vraag van de Klant en naar wens van de Klant worden vervaardigd (bv. werkblad op maat)

Pick-up Point(s) - door IKEA vastgelegde plaatsen gelegen in het Groothertogdom Luxemburg waar men bestelde Goederen kan afhalen of terugbrengen, uitgebaat door een derde partij die namens IKEA Producten aan Klanten overhandigt en/of terugneemt.

Totaalprijs - de door de Klant te betalen totale prijs, waaronder is begrepen: de leveringskosten, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en alle overige taksen

Producten- duidt op zowel (Gepersonaliseerde) Goederen als Services of, desgevallend, een van beide

Herroeping - opzegging van de overeenkomst zonder opgave van reden; de Klant krijgt zijn geld terug

Service - elke prestatie verricht door IKEA en/of haar Onderaannemers in het kader van de professionele activiteit van IKEA of in uitvoering van haar statutair doel (bv. monteren van meubelen, leveren van meubelen enz.)

Website - www.ikea.com/be

Onderaannemer - vennootschap die in opdracht van IKEA Services en/of Goederen levert aan de Klanten (bv. vervoerders, keukeninstallateurs enz.)


2.2. Leveringstermijn en -datumInleiding, algemeen:

 • Deze Algemene contractvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met IKEA. Door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de Klant dat deze Algemene contractvoorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.
 • Afwijkingen op deze Algemene contractvoorwaarden en eventuele Bijzondere voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om IKEA te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van IKEA.
 • Ten slotte worden er door IKEA ook informatiebrochures, praktische richtlijnen en andere inlichtingen verspreid. In geval van afwijking tussen dergelijke documenten en deze Algemene contractvoorwaarden zullen de bepalingen in deze Algemene contractvoorwaarden te allen tijde voorrang hebben.

1. Bestellingen en overeenkomsten: algemeen

Een bestelling kan worden geplaatst in een van de Winkels van IKEA of via een Overeenkomst op afstand. Er wordt steeds van uitgegaan dat de Klant de Producten bestelt voor een normaal privaat gebruik en niet voor een professioneel gebruik.
Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst:

 • als er een genummerde bestelbon of bevestigingsmail van IKEA is opgemaakt en aan de Klant is overhandigd of verstuurd; en
 • als de Totaalprijs werd betaald.

Betaling kan cash (in de Winkel), met een gecertificeerde bankcheque, met eco- en maaltijdcheques (voor bepaalde Producten) of door gebruik te maken van een IKEA Cadeaubon of Tegoedpas of een krediet- of betaalkaart (zie de lijst met aanvaarde krediet- en betaalkaarten op de Website van IKEA). Alleen de klant is verantwoordelijk voor voldoende beschikbare liquide middelen op zijn krediet- of betaalkaart (controleer de limieten van de kredietkaart).

2. Levering en overdracht van eigendom en van risico's

2.1. Leveringsmogelijkheden

Na betaling van de Totaalprijs krijgt de Klant de Producten in handen:

bij aankopen in een Winkel:

 • door de Goederen onmiddellijk mee naar huis te nemen;
 • doordat de Goederen later geleverd worden in een Winkel of Pick-up Point in het Groothertogdom Luxemburg en de Klant ze daar ophaalt;
 • doordat de Producten door IKEA of haar Onderaannemer geleverd worden op een adres in het Groothertogdom Luxemburg dat door de Klant werd opgegeven.
 • bij aankopen via een Overeenkomst op afstand:
 • doordat de Goederen later geleverd worden in een Winkel of Pick-up Point in het Groothertogdom Luxemburg en de Klant ze daar ophaalt;
 • doordat de Producten door IKEA of haar Onderaannemer geleverd worden op een adres in het Groothertogdom Luxemburg dat door de Klant werd opgegeven.

2.2. Leveringstermijn en -datum

Voor alle Producten geldt een leveringstermijn van acht weken. Deze termijn kan verschillend zijn indien zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen. De termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van aankoop.

IKEA zal ofwel dadelijk bij de bestelling, ofwel nadien een leveringsdatum aan de Klant bekendmaken. Voor een montage- of installatieservice zal binnen 48 u na de bestelling van de Service contact met de Klant worden opgenomen door de Onderaannemer om in onderling overleg de leveringsdatum te bepalen. IKEA spant zich in om de verzending en de levering zo stipt mogelijk uit te (laten) voeren. De leveringsdatum is echter benaderend, zonder enige vaste verbintenis vanwege IKEA (onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving). Indien deze datum niet kan worden gehaald, dan zal IKEA de Klant zo snel mogelijk verwittigen.

Bij een Overeenkomst op afstand waarbij meerdere Goederen besteld worden, kan de levering van de Goederen op verschillende data plaatsvinden, afhankelijk van de grootte van de Goederen en de wijze van verzending, maar zullen alle Goederen binnen de leveringstermijn van acht weken geleverd worden.

Indien IKEA niet voldaan heeft aan haar verplichting om de Producten tijdig te leveren, dient de Klant IKEA te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn. Indien IKEA de Producten niet levert binnen een aanvullende termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen en zal IKEA onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terugbetalen aan de Klant, vermeerderd met de wettelijke rente.

2.3. Verzending en levering

Als er Producten worden verzonden naar een bepaald adres in het Groothertogdom Luxemburg, dan is dat omdat de Klant erom gevraagd heeft. Als de Klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De Klant zorgt ervoor dat hij de Producten op de dag van levering kan ontvangen. Volmachten aan Volwassenen zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering in het Groothertogdom Luxemburg aanwezig is en de Producten ontvangt, wordt geacht zulke volmacht te hebben gekregen.

Indien de Producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de Klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de Klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden Goederen beschadigd waren en/of de Producten niet conform aan de bestelling waren, zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd

Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de verzendings- en leveringstarieven van IKEA (zie de Website van IKEA) en voorafgaand betaald door de Klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering op de gelijkvloerse verdieping, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon of in de bevestigingsmail. Voor leveringen waarvoor het gebruik van een verhuislift noodzakelijk is zal een toeslag gevraagd worden, ook wanneer dit niet zo gepreciseerd was bij de bestelling.

Indien blijkt dat op het moment van de levering een eventuele bijkomende toeslag die verschuldigd is (bv. huur verhuislift), niet betaald werd, worden de Goederen mogelijk niet geleverd. Zij worden terug meegenomen door de Onderaannemer en de vervoerskosten zijn ten laste van de Klant.

2.4. Overdracht van eigendom en risico's

De eigendom van de Goederen gaat over van IKEA naar de Klant bij betaling van de Totaalprijs.

De risico’s van verlies en beschadiging van de Goederen gaan over van IKEA naar de Klant:

 • na de betaling bij aankopen in een Winkel die onmiddellijk worden meegenomen; of

 • op het moment van de fysieke levering ongeacht de wijze van aankoop, indien de Producten later geleverd worden (in een Winkel, een Pick-up Point of een adres in het Groothertogdom Luxemburg dat door de Klant werd opgegeven).

3. Beleid inzake het omruilen en herroepen van Producten (samen ook bekend onder de naam “Genereus ruilrecht”)

3.1. Algemeen

3.1.1. Termijn

Goederen (gepersonaliseerd)

Algemeen

De Klant kan de aankoop van Goederen in beginsel herroepen of de Goederen omruilen:

 • bij een aankoop in een Winkel, binnen de 365 dagen na ontvangst van de Goederen;
 • bij een Overeenkomst op afstand, binnen de 365 dagen na ontvangst van het laatste Goed dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.

Wat betreft Gepersonaliseerde Goederen kan de Klant zijn bestelling omruilen binnen de 365 dagen na ontvangst van het laatste Gepersonaliseerde Goed dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.

IKEA FAMILY

IKEA FAMILY leden kunnen hun aankoop van Goederen herroepen of omruilen en hun Gepersonaliseerde Goederen omruilen voor onbeperkte tijd (levenslang), op voorwaarde dat zij een IKEA FAMILY kaart hebben gebruikt bij hun aankoop en zij dezelfde kaart kunnen voorleggen wanneer zij de aankoop willen ruilen of herroepen.

Services

Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 3.2.2. kan de Klant wat betreft het leveren van Services, ongeacht of hij lid is van IKEA FAMILY, de overeenkomst herroepen of omruilen zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen:

 • indien de Service afzonderlijk wordt besteld (bv. montage wordt onafhankelijk van het aangekochte Goed later bijbesteld), volgend op de dag van het afsluiten van de overeenkomst of het leveren van de Service; of
 • indien de Service samen met een Goed besteld wordt (bv. aankoop van een kast alsook de levering ervan worden samen besteld), na ontvangst van het laatste Goed dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.

3.1.2. Wijze

De Klant kan kenbaar maken dat hij zijn aankoop wil herroepen of ruilen door:

 • ofwel een e-mail te sturen naar: customer.support@ikea.com;
 • ofwel het daartoe bestemde formulier in te vullen wanneer dat beschikbaar zal zijn op de Website;
 • ofwel zich te wenden tot de informatiebalie in een Winkel.

3.1.3. Voorwaarden

Goederen zullen slechts worden terugbetaald door IKEA indien zij geen schade vertonen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs (kassaticket of leveringsbon).

Indien aan de voormelde voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, behoudt IKEA zich het recht voor om:

 • de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of
 • een Tegoedbon aan te bieden; en/of
 • het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de Goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

3.2. Afwijkingen en uitzonderingen op het herroepings- en/of ruilrecht

3.2.1. Afwijking betreffende termijnen

Afwijkend op wat voorafgaat, beschikt de Klant voor de aankoop van een of meer matrassen die reeds beslapen zijn geweest, over een termijn van 90 dagen – in plaats van 365 dagen of levenslang voor IKEA FAMILY leden – die ingaat op de dag volgend op de dag van aankoop om de overeenkomst te herroepen of het ruilrecht uit te oefenen.

3.2.2. Uitzonderingen op het herroepings- en ruilrecht

Wat betreft het leveren van Services kan de Klant de overeenkomst niet herroepen na volledige uitvoering van de Service, voor zover hij uitdrukkelijk instemde met het aanvatten van de Service, en erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra IKEA de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. IKEA zal iedere som ontvangen voor Services die niet werden uitgevoerd op het ogenblik van het uitoefenen van het herroepingsrecht terugbetalen.

Zonder afbreuk te doen aan de andere uitzonderingen op het herroepingsrecht zoals bepaald door het WER, kan de Klant geen herroepingsrecht uitoefenen wanneer de overeenkomst Gepersonaliseerde Goederen (bv. werkbladen op maat) betreft.

3.3. Gevolgen van het uitoefenen van het herroepings- en/of ruilrecht

3.3.1. Teruggave van de Producten

De Klant die kennis heeft gegeven van het feit dat hij zijn herroepingsrecht of ruilrecht wenst uit te oefenen, beschikt over de volgende opties om de Producten terug te bezorgen aan IKEA:

 • ofwel, ongeacht de wijze van aankoop, brengt hij de Goederen en/of bestelbon voor het leveren van Services op zijn eigen kosten en binnen de 14 dagen nadat de Klant IKEA heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen naar om het even welke winkel van IKEA in België;
 • ofwel, ongeacht de wijze van aankoop, verzoekt hij dat de Goederen worden opgehaald door IKEA op een bepaald afhaaladres binnen de 14 dagen nadat hij IKEA heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen; in dit laatste geval, is er een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding die betaald zou moeten worden voor levering van dergelijke Goederen in het Groothertogdom Luxemburg (dezelfde afstand zal immers afgelegd worden, al is het nu om de Goederen op te halen en niet te leveren); verbindt de Klant zich ertoe om IKEA alle nuttige informatie te bezorgen over de kenmerken van het afhaaladres in het Groothertogdom Luxemburg (bv. op welke verdieping de betrokken Goederen moeten worden afgehaald, of er smalle deuren zijn, enz.), en ervoor te zorgen dat de locatie waar de Goederen opgehaald moeten worden voldoende toegankelijk is; verbindt de Klant zich ertoe het formulier te ondertekenen dat wordt voorgelegd door de Onderaannemer van IKEA, en dat bevestigt dat de Goederen effectief werden opgehaald (de Klant kan zich desgevallend laten vervangen door een Volwassene naar keuze); indien de Onderaannemer van IKEA van mening is dat het ophalen van de Goederen waarschijnlijk schade zal veroorzaken aan de betrokken Goederen of andere zaken van de Klant, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de reden worden vermeld op het formulier dat dient te worden ingevuld bij het ophalen.
 • ofwel, enkel voor een Overeenkomst op afstand, brengt de Klant de Goederen en/of de bestelbon voor het leveren van Services op zijn eigen kosten en binnen de 14 dagen nadat de Klant IKEA heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen naar een door IKEA geselecteerd Pick-up Point in het Groothertogdom Luxemburg waarvan de lijst beschikbaar is op de Website.

3.3.2. Terugbetaling

Terugbetaling zal maar geschieden voor zover de bovenvermelde voorwaarden van toepassing op het uitoefenen van het herroepingsrecht en/of ruilrecht (3.1.3.) vervuld zijn (termijn, staat van het Goed, initiële aankoopbewijs enz.)..

(a) In geval van herroeping (= de overeenkomst opzeggen zonder opgevan van reden)

Algemeen

IKEA zal het van de Klant ontvangen aankoopbedrag voor het Product dat wordt herroepen, terugbetalen Indien de Klant ervoor opteert dat IKEA de Goederen komt ophalen, zal de hiervoor verschuldigde vergoeding afgetrokken worden van het bedrag dat door IKEA zal worden terugbetaald.

Voor Overeenkomsten op afstand

Indien de Klant de Producten heeft aangekocht via een Overeenkomst op afstand en ervoor opteert om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zal IKEA alle van de Klant ontvangen betalingen, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop IKEA geïnformeerd werd over de beslissing om zich te beroepen op zijn herroepingsrecht, terugbetalen. Leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de herroeping gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van het (laatst geleverde) goed (van dezelfde bestelling) en/of het afsluiten van de serviceovereenkomst IKEA is niet verplicht de leveringskosten terug te betalen als de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door IKEA aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen De eventuele kosten om de Producten van het Pick-up Point in het Groothertogdom Luxemburg terug te zenden naar IKEA zijn voor rekening van de Klant en worden afgetrokken van het bedrag dat door IKEA zal worden terugbetaald.

De terugbetaling gebeurt met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Voor overeenkomsten aangegaan in een Winkel

Indien de Klant de Producten heeft aangekocht in een Winkel en ervoor opteert om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zal de terugbetaling:

 • onmiddellijk plaatsvinden indien de Klant de Goederen en/of de bestelbon voor het leveren van Services terugbrengt naar een IKEA Winkel in België;
 • plaatsvinden per overschrijving binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop IKEA op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, wanneer de Klant ervoor opteert dat IKEA de Goederen komt ophalen.

(b) In geval van omruiling (= aankoop inwisselen tegen een ander Product uit het IKEA assortiment)

Indien de Klant ervoor opteert zijn ruilrecht uit te oefenen, ongeacht de wijze van aankoop (Winkel of Overeenkomst op afstand), zal de terugbetaling met een Tegoedbon gebeuren:

 • onmiddellijk indien de Klant de Goederen terugbrengt naar een IKEA Winkel in België;
 • in alle andere gevallen, per post binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop IKEA op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Klant om zijn ruilrecht uit te oefenen.


De Tegoedbon heeft een waarde gelijk aan het aankoopbedrag van het Goed en is voor onbeperkte duur geldig in alle IKEA Winkels in België. Bij voorlegging van de Tegoedbon zal het aankoopbedrag op de Tegoedbon worden afgetrokken van de Totaalprijs van de nieuwe aankoop. Indien de waarde van de Tegoedbon lager is dan de Totaalprijs van de nieuwe aankoop, zal de Klant het saldo bijpassen aan de kassa. Indien de waarde van de Tegoedbon hoger is dan de Totaalprijs van de nieuwe aankoop, zal het saldo geldig blijven op de Tegoedbon voor toekomstige aankopen bij IKEA.

3.4. Opzegmogelijkheid van IKEA (buiten geval van Overmacht)

IKEA kan zelf een bestelling van Goederen opzeggen binnen 14 dagen na de plaatsing ervan, mits schriftelijk bericht aan de Klant en de betaling van een vergoeding van EUR 20. De terugbetaling van de betaalde Totaalprijs en de EUR 20 zal per overschrijving gebeuren binnen 14 dagen nadat IKEA de Klant schriftelijk in kennis heeft gesteld van de herroeping (bijvoorbeeld in geval van voorraadtekort).

4. Onderaanneming

IKEA kan voor het leveren van haar Services een beroep doen op Onderaannemers. Zij zijn slechts gehouden tot het uitvoeren van de Services die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen de Klant en IKEA. Indien de Klant bijkomende werken wenst en deze laat uitvoeren door de Onderaannemer sluit hij hiervoor een rechtstreekse overeenkomst met de Onderaannemer. IKEA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de (niet-)uitvoering van deze bijkomende werken.

5. Cadeaubon

5.1. Aankoop van de IKEA Cadeaupas - algemeen

De Klant kan een fysieke IKEA Cadeaubon aankopen. De fysieke IKEA Cadeaubon kan in elke Winkel in België aangekocht worden. Indien de fysieke Cadeaupas wordt aangekocht in een Winkel, zal de Klant deze direct meekrijgen na betaling ervan.

5.2. Gebruik van de IKEA Cadeaubon

De Cadeaubon is geldig voor onbeperkte tijd.

IKEA Cadeaubonnen met IKEA motief kunnen in alle IKEA winkels wereldwijd gebruikt worden, behalve in de IKEA winkelsop Mallorca (ES), Gran Canaria (ES), Lanzarote (ES), Tenerife (ES), in Adelaide (Australië), Perth (Australië) en in alle IKEA winkels in Bulgarije, China, Cyprus, de Dominicaanse Republiek, Egypte, Griekenland, Hongkong, IJsland, Indonesië, Israël, Japan, Jordanië, Koeweit, Litouwen, Maleisië, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Bij voorlegging van de fysieke Cadeaubon in de IKEA Winkels zal het aankoopbedrag op de Cadeaubon worden afgetrokken van de totale prijs van de aankoop.

 • Indien de waarde van de Cadeaubon lager is dan de totaalprijs van de aankoop, zal de Klant het saldo bijpassen.
 • Indien de waarde van de Cadeaubon hoger is dan de totaalprijs van de aankoop, zal het saldo op de Cadeaubon blijven staan.


De Klant kan de fysieke Cadeaubon meerdere keren opladen aan de kassa in een IKEA Winkel met een bedrag naar keuze van maximaal €2.500.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende garantie en herroepingsrecht in deze Algemene contractvoorwaarden zal IKEA de waarde van de fysieke Cadeaubon niet terugbetalen aan de Klant bij verlies, diefstal of beschadiging.

6. Privacy

Privacybeleid IKEA

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1. Aansprakelijkheid

7.1.1. Algemene aansprakelijkheidsbeperking

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van dwingend recht is IKEA slechts aansprakelijk in geval van grove fout of bedrog van haar of van haar Onderaannemers.

De aansprakelijkheid van IKEA zal:

 • beperkt zijn tot vergoeding van de schade van de Klant die rechtstreeks en exclusief het gevolg is van de tekortkomingen van IKEA of de vastgestelde gebreken van de Producten;
 • in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de prijs van de Producten die aan de basis liggen van deze aansprakelijkheid (maximumbedrag);
 • zich in ieder geval niet uitstrekken tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade, waaronder in het bijzonder eventuele inkomstenderving wordt begrepen.

De Klant moet IKEA binnen de 14 kalenderdagen volgend op het plaatsvinden van de schade per aangetekende brief verwittigen en IKEA in staat stellen om alle nuttige vaststellingen te doen.

7.1.2. Website en catalogus van IKEA - beperking van aansprakelijkheid

De IKEA catalogus is geldig vanaf het verschijnen ervan tot 31 juli van het jaar nadien.

De Producten worden op de Website en in de catalogus zo getrouw mogelijk voorgesteld en beschreven. Minieme afwijkingen zijn echter mogelijk, o.a. qua kleur. Bij de opgave van prijzen, afmetingen en afbeeldingen vallen vergissingen en (druk-)fouten niet volledig uit te sluiten. IKEA spant zich in dergelijke afwijkingen zo veel mogelijk te beperken en, indien zij zich toch voordoen, zo snel mogelijk recht te zetten IKEA is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, foutieve vermeldingen of gebreken in de catalogus. De vermelding ervan op de Website of in de catalogus betekent niet dat een Product steeds en overal beschikbaar is.

De catalogus behoort tot de intellectuele eigendom van IKEA. Er mag niets uit worden gekopieerd of gepubliceerd, op welke wijze en met welk middel dan ook.

7.1.3. Uitsluiting van aansprakelijkeheid

a) In geval van Overmacht

De niet-uitvoering van een of meer contractuele verbintenissen of de laattijdige uitvoering ervan door IKEA zal niet gezien worden als een wanprestatie in haar hoofde, voor zover deze niet-uitvoering of deze vertraging rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht.

Als IKEA een geval van overmacht lijdt, zal zij:

 • de Klant onmiddellijk schriftelijk informeren over de situatie en de gevolgen;
 • overleggen met de Klant over gepaste voorlopige maatregelen en zal zij trachten, met de nodige voorzichtigheid, de oorzaak van de niet-uitvoering of de vertraging te elimineren, op te heffen of te verhelpen; en
 • nadat de oorzaak van de niet-uitvoering of van de laattijdige uitvoering is verdwenen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is haar verplichtingen nakomen.

Als de situatie van Overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, kan de overeenkomst worden opgezegd door IKEA en/of door de Klant via e-mail, zonder dat dit de andere partij het recht geeft om een schadevergoeding te eisen.

b) In geval van niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en/of in geval van gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

De Klant verbindt zich ertoe de gebruikshandleiding van de fabrikant te raadplegen en strikt de gebruiksaanwijzingen te volgen voor elk aangekocht Product en dit teneinde elk risico op ongevallen voor zover mogelijk te vermijden. De Klant is er zich van bewust dat IKEA niet over de mogelijkheid beschikt om na te gaan of de Klant de gebruiksaanwijzingen van de Producten naleeft. IKEA is in ieder geval ontheven van haar aansprakelijkheid bij een inadequaat gebruik van de Producten.

7.2. Garantie

7.2.1. Algemene garantie van IKEA

Bij de levering van de Goederen en Services dient de Klant de conformiteit van de geleverde Goederen en Services na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft deze conformiteit. De Klant is ertoe gehouden IKEA onmiddellijk in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Goederen en/of Services.

Indien eventuele gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen 14 dagen na de levering van de Goederen en/of Services, wordt de Klant geacht het geleverde Goed en/of de geleverde Service te hebben aanvaard en/of goedgekeurd.

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, en onverminderd tegenstrijdige dwingende bepalingen (in het bijzonder het herroepingsrecht wanneer dit bestaat), worden retours buiten het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht en het ruilrecht mits motivering goedgekeurd door IKEA.

Indien de Klant een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door IKEA na onderzoek van het bewuste Goed en/of de bewuste Service, heeft IKEA de keuze tussen:

 • het betalen van een vergoeding, met als maximum het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de bestelling, of
 • de kosteloze herstelling van het Goed en/of het gratis verlenen van de Service.

7.2.2. Garantie voor consumptiegoederen ten gunste van de Consumenten

Artikelen L.212-1 en volgende van de (Luxemburgse) “Code de la consommation” kennen rechten toe aan Consumenten bij de verkoop van Goederen aan Consumenten.

Deze rechten worden niet beïnvloed door de andere garanties die worden toegekend door deze bepaling.

IKEA is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Goed en dat aan het licht treedt binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

De rechtsvordering van de Consument verjaart na afloop van een termijn van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Consument het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. Deze termijn kan ten vroegste twee (2) jaar na de levering van het Goed aflopen.

In afwijking van hetgeen voorafgaat, is IKEA aansprakelijk jegens de Consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van een tweedehands Goed en dat aan het licht treedt binnen een termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Wanneer hij rechtmatig en op correcte wijze een beroep doet op de garantie, heeft de Consument in eerste instantie het recht om van IKEA het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het Goed te vragen, behalve als dat onmogelijk of disproportioneel zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het Goed en het door de Consument beoogde gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Consument verricht worden. De kosten bedoeld in deze bepaling zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de Goederen in overeenstemming te brengen, zoals onder andere verzendingskosten en kosten die verband houden met loon en materiaal.

De Consument heeft het recht van IKEA een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te eisen:

 • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
 • indien IKEA niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.


Niettemin heeft de Consument niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

In geval van prijsvermindering zal elke terugbetaling aan de Consument worden verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het Goed heeft gehad sinds de levering ervan.

7.2.3. Garantie voor verborgen gebreken ten gunste van Consumenten

IKEA staat daarnaast ten opzichte van de Consumenten in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk beperkt.

Ieder verborgen gebrek dient zo snel mogelijk ter kennis te worden gebracht van IKEA per aangetekend schrijven vanaf het moment dat de Consument het gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken.

In geval van verborgen gebrek heeft de Consument de keuze om ofwel het Goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Teneinde iedere twijfel te vermijden, sluit IKEA iedere garantieverplichting voor verborgen gebreken ten opzichte van Ondernemingen uit.

7.2.4. Specifieke Garantie van de fabrikant of IKEA

De Goederen die worden aangeboden door IKEA kunnen daarnaast het voorwerp uitmaken van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant of IKEA waarvan de omvang en de duur verschillen naargelang het aangeboden Goed.

Teneinde te weten of de te koop aangeboden Goederen het voorwerp uitmaken van dergelijke Specifieke Garantie en om er de reikwijdte van te kennen, wordt de Klant uitgenodigd om de commerciële documentatie met betrekking tot de bewuste Goederen en/of de pagina over de garantie op de Website te raadplegen.

Indien dergelijke Specifieke Garantie wordt aangeboden, vangt deze aan op de datum van aankoop van het Goed en dekt deze de gebreken in de fabricage.

Indien IKEA niet zelf de fabrikant is van de Goederen, zal zij een beroep op de Specifieke Garantie slechts aanvaarden voor de Goederen die zij zelf heeft verkocht.

Indien de Klant een beroep wenst te doen op de Specifieke Garantie dient hij het aankoopbewijs (kopie van het ticket of van de factuur) bij te voegen en te beantwoorden aan de eisen die worden opgelegd door de fabrikant.

De Klant verliest de rechten die hem worden toegekend door de Specifieke Garantie indien hij de voorschriften van de fabrikant om daar op geldige wijze een beroep op te kunnen doen, niet heeft nageleefd.

8. Klachten en geschillenbeslechting

8.1. Klantendienst

Indien de Klant een vraag heeft betreffende de Producten van IKEA of enig ander onderwerp, kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van maandag tot zaterdag tussen 9 u en 18 u:

 • via telefoon: +32 (0)2 719 19 19;
 • via e-mail: customer.support@ikea.com;
 • via gewone post: Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

8.2. Online Dispute Resolution (ODR) (online geschillenbeslechting)

Voor klachten in verband met aankopen verricht via de Website, kan de Consument zich ook richten tot het ODR Platform dat op Europees niveau werd opgericht om de mogelijkheid te bieden geschillen in een online context buitengerechtelijk op te lossen:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

8.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Algemene contractvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgische grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen. Elk geschil dat niet minnelijk en/of via de Ombudsman voor de handel kon worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken, onverminderd het recht van de Consumenten om zich te beroepen op bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

9. Conclusies

9.1. Nietigheid

Indien een bepaling van deze Algemene contractvoorwaarden nietig zou worden verklaard, komen de Klant en IKEA overeen dat deze niet uitvoerbaar zal zijn, maar dat de andere bepalingen van de Algemene contractvoorwaarden wel hun werking behouden, behalve wanneer de betrokken bepaling essentieel is en de Algemene contractvoorwaarden niet te goeder trouw gewijzigd kunnen worden om het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de Klant en IKEA te herstellen of te behouden.

9.2. Bewijs

De transacties, verrichtingen op het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische handelingen worden bewezen met behulp van .log bestanden, e-mails en transactiebestanden, die door IKEA kunnen worden bewaard op elektronische dragers.

De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens.

Deze bewijsmogelijkheid belet noch de Klant, noch IKEA om elk ander bewijsmiddel te gebruiken dat door de wet wordt toegestaan.

9.3. Wijziging

IKEA behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk ogenblik naar eigen goeddunken te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking zodra zij op de Website van IKEA gepubliceerd zijn. Zij zullen enkel gelden ten aanzien van overeenkomsten die na de inwerkingtreding ervan worden afgesloten.

Geldig vanaf 19/01/2021