Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro Druhý život nábytku

 • IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodejnábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb. Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 131/1, Třebonice, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky – Druhý život nábytku mají účinnost dnem 12.9.2023 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.

  Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky – Druhý život nábytku měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.
  Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) se nebudou vztahovat na Kupní smlouvy uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.
  Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoníka jsou neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“).
  Zákazník odesláním objednávky na prodej zboží do obchodního domu (dále jen „Objednávka“) potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.
  Provedení přepravy zajišťuje pro Společnost smluvní partner Hral, s.r.o. pro všechny obchodní domy (dále jen „Dopravce“). Na základě odeslané Objednávky a potvrzením kupní ceny uzavírají Společnost a Zákazník Kupní smlouvu.

 • Zákazník bere na vědomí, že výhradním distributorem sortimentu IKEA na území České republiky je Společnost a že Společnost není oprávněna prodávat či distribuovat sortiment IKEA za účelem jeho dalšího prodeje či pronájmu Zákazníkem třetím osobám (v režimu velkoobchodu), a to jak na území České republiky, tak v zahraničí. Zákazník zaplacením objednávky potvrzuje a prohlašuje, že sortiment IKEA, který je jejím předmětem, nakupuje výhradně pro svou vlastní potřebu, že je konečným uživatelem zboží nakoupeného od Společnosti a že toto zboží nebude předmětem podnikání Zákazníka, zejména formou jeho dalšího prodeje k či pronájmu třetím osobám.

  Zákazník prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že výrobek nemá žádné právní vady, tedy zejména není zatížen zástavním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby. 

  Zákazník dále prohlašuje, že proti němu není vedeno trestní stíhání výkon rozhodnutí ani exekuční řízení, že výrobek není uveden na soupisu movitých věcí pořízeném exekutorem nebo správcem majetku.

  Nachází-li se výrobek ve společném jmění manželů, Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji výrobku dle Kupní smlouvy. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je Zákazník povinen nahradit Společnosti veškerou vzniklou škodu. Zákazník dále prohlašuje, že výrobek je z nekuřáckého prostředí.

 • Zákazník odpovídá za vady, které měl výrobek v době přechodu vlastnictví na Společnost, s výjimkou vad, které musela Společnost s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření Kupní smlouvy, ledaže tyto vady Zákazník Společnosti zastřel nebo ji ujistil o neexistenci jakýchkoli vad.

  V případě zjištění jakékoliv vady na výrobku, za niž Zákazník odpovídá, bude mít Společnost právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 •  Zákazník se zavazuje Společnosti do 7 dnů od nabídky ceny potvrdit, zda s touto nabídkou souhlasí.

  Nebezpečí škody na výrobku přejde na Společnost okamžikem převzetí výrobku Společností, V případě, že Zákazník využije službu dopravy, potom nebezpečí škody na výrobku přejde na Společnost v okamžiku převzetí výrobku od Dopravce.

 • V případě, že Zákazník nemůže do Společnosti dovézt výrobek sám, využije dopravy Dopravcem nebo výrobek doručí na vybrané Výdejní místo IKEA. Zákazník je povinen výrobek řádně zabalit a připravit na odvoz v případě dopravy, v případě předání výrobku na Výdejním místě IKEA, Společnost připraví výrobek na odvoz ve vlastní režii. V opačném případě může Dopravce odmítnout výrobek převzít.

 • Společnost je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně nebo v jiných ustanoveních těchto VOP i po prodeji výrobku Společností novému vlastníku, pokud vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášení Zákazníka uvedené v těchto VOP není pravdivým, bez ohledu na to, zda o tom Zákazník v době uzavření Kupní smlouvy věděl či nikoliv. Jestliže dojde k ukončení účinnosti Kupní smlouvy, pak je Zákazník povinen výrobek převzít zpětod Společnostho nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne ukončení účinnosti Kupní smlouvy. V opačném případě bude účtováné skladné ve výši 80 Kč/den. Zákazník je v tomto případě povinen vrátit slevovou kartu (odpovídající finanční častku) zpět do Splolečnosti.

  Odstoupení od služby dopravy je možné pouze do 24 hodin od dohodnutého termínu dopravy. V opačném případě je zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s dopravou.

 • Cena Služby je uvedena v aktuálních cenících služeb dostupných v obchodních domech a na internetových stránkách Společnosti www.IKEA.cz. (konkrétně Nabídnout nábytek - Druhý život nábytku (druhyzivotnabytku.cz))

  Cena dopravy bude odečtena z konečné částky, kterou Zákazník obdrží od Společnosti za výrobek. V případě, že Zákazník využije nabídky dopravy, slevová karta bude Zákazníkovi předána electronicky na kontaktní email uvedený u Objednávky do sedmi (7) dnů.

 • Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: +420 296 181 650 každý den v pracovní době nebo na IKEA.cz/kontakt, popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky. Více informací na IKEA.cz/obchodnidomy.

 • Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky.

  Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit.Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech.

  Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 • Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

 • IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

 • Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Je možné též využít on-line platformu na řešení spotřebitelských sporů na https://webgate.ec.europa.eu/odr.