Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie pracovných dosiek na mieru

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj nábytok a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb, ako sú napríklad preprava tovaru, zásielková služba, montážna služba, šitie na objednávku a ďalšie.

Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o, so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 436, zapísané v obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s. r. o., Vložka číslo 27940/B (Ďalej ľan „IKEA”), vydáva Všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie pracovných dosiek na mieru, ktoré upravujú základné podmienky.Všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie pracovných na mieru, nadobúdajú účinnosť dňa 01. 08. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok.

IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie pracovných na mieru, meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto Všeobecnýchobchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na objednávky, uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny alebo doplnenia.

 • Zákazník zaplatením dokumentu Objednávka potvrdzuje, že bol s ich obsahom oboznámený a bez výhrad ich prijíma.Na základe Objednávky uzatvárajú IKEA a Zákazník zmluvu o dielo v predajni Spoločnosti alebo na diaľku (ďalej len „Služba“).
  Výrobu pracovnej dosky na mieru zaisťuje IKEA prostredníctvom svojho zmluvného partnera DESK - FORM a. s. a DanForm GmbH & Co. KG.

  IKEA podľa požiadaviek Zákazníka navrhne a nakreslí pracovnú dosku na mieru, spočíta orientačnú cenu a odovzdá Zákazníkovi predbežný plánik pracovnej dosky. Tieto návrhy a výpočty sú iba orientačné a nie sú podkladom pre Objednávku.Pred záväzným objednaním pracovnej dosky na mieru zaistí Zákazník presné zameranie a zakreslenie rozmerov pracovnej dosky do plániku. Vzhľadom k možným drobným odchýlkam je nutné zameranie pracovnej dosky na mieru vykonať na už zmontovaných kuchynských korpusoch. Zameranie si Zákazník môže objednať u IKEA, alebo ho môže zabezpečiť sám. V prípade, že bude zameranie vykonávať Zmluvný partner, nesie rovnako aj zodpovednosť za správnosť zamerania.

  Zákazník za uvedenú službu zaplatí vopred a cena zamerania mu bude vrátená formou kompenzácie pri prevzatí hotovej dosky.V prípade, že si Zákazník pracovnú dosku zameria sám, nesie plnú zodpovednosť za zameranie pracovnej dosky.

  Podľa rozmerov dodaných Zmluvným partnerom alebo Zákazníkom vytvorí Spoločnosť Zákazníkovi finálny nákres pracovnej doskyna mieru. Zákazník ho potvrdí svojím podpisom Objednávky s konečnou cenou za tovar a prípadné služby.

  Zákazník ďalej berie na vedomie fakt, že v prípade kombinácie štandardných produktov a výrobkov objednávaných na mieru (dosky, nástenné panely) zákazník berie na vedomie, že vzhľadom na rozdielny výrobný proces IKEA nezaručuje 100% vizuálnu zhodu všetkých produktov. Pri výrobkoch na mieru (dosky/nástenné panely) aj v prípade, že je jedna zákazka rozdelená do viacerých objednávok v rôznych termínoch - doobjednanie/preobjednávanie.

  Zákazník zaplatením Objednávky potvrdí správnosť všetkých údajov:

  1. Materiál dosky a typ hrany, povrchová úprava so všetkými špecifikáciami (smer laminovania atď.).
  2. Umiestnenie a veľkosť výrezov (drez, varná doska, batérie atď.)

   

  Zákazník sa môže rozhodnúť o spôsobe dopravy a montáže pracovnej dosky na mieru:

  • tovar si odvezie a namontuje svojpomocne;
  • dopravu a montáž si objedná u Zmluvných partnerov IKEA za poplatok podľa platného cenníka

   

  Akonáhle Zákazník Objednávku zaplatí, nie sú už možné žiadne zmeny údajov. Zaplacením Objednávky Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami na dodanie pracovnej dosky na mieru.

  Pri platení ceny na pokladni obchodného domu je Zákazník povinný predložiť Objednávku.Po zaplatení Zákazník dostane účtenku. Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný preukázať sa originálnou účtenkou. V prípade, že Zákazník zruší podpísanú Objednávku do 24 hodín po jej zaplatení, bude mu vrátená cena tovaru a služieb rovnakým spôsobom, akým bola uhradená.

  Zákazník je povinný vykonať zrušenie objednávky buď osobne v obchodnom dome, alebo telefonicky na zákazníckej linke. Pokiaľ Zákazník požiada o zrušenie objednávky po tomto časovom limite, bude povinný zaplatiť IKEA zmluvnú pokutu vo výške finálnej ceny uvedenej v Objednávke. Zmluvná pokuta bude započítaná so zaplatenou sumou na Objednávke.

  Zákazník zaistí, že od doby zamerania do inštalácie pracovnej doskyna mieru nebudú vykonávané žiadne dispozičné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na inštaláciu pracovnej dosky na mieru (napr. murárske práce, obklady, …). Pokiaľ budú takéto dispozičné zmeny urobené, nezodpovedá IKEA za to, že inštalácia pracovnej dosky nebude možná.

  Pracovná doska na mieru bude vyrobená do 35 pracovných dní odo dňa zaplatení Objednávky Zákazníkom. Predpokladaný dátum dodania uvedený v Objednávke je len orientačný. Akonáhle bude pracovná doska dodaná do priestorov obchodného domu IKEA, alebo do externého skladu IKEA, bude Zákazník kontaktovaný pracovníkom IKEA a bude vyzvaný k prevzatiu tovaru, alebo v prípade, že si zákazník objednal Pracovnú dosku na mieru s dopravou, bude kontaktovaný Servisným partnerom IKEA. Zákazník je pri prevzatí tovaru povinný mať pri sebe originálnu účtenku a skontrolovať, či počet dodaných  pracovných zodpovedá počtu objednaných a či nie je balenie poškodené.
  V takomtom prípade Zákazník bezodkladne kontaktuje oddelenie služieb Zákazníkom. 

 • Cena za služby dopravy a montáže je uvedená v aktuálne platných cenníkoch IKEA, ktoré sú dostupné v obchodných domocha na internetových stránkach www.IKEA.sk, a sú orientačné. Pre obe strany je záväzná cena za službu uvedená v objednávke služieb.

 • Zákazník bude adresovať všetky pripomienky k Pracovným doskám na mieru  výhradne voči IKEA. To platí najmä pre reklamácie vadných montážnych prác. Akékoľvek pripomienky týkajúce sa montážnych prác adresovaných montážnej spoločnosti alebo tretím osobám nebude pre IKEA právne záväzné.

 • Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť 24 mesiacov od odovzdania dokončenej zákazky. Na reklamácie vád tovaru sa nevzťahujú tieto VOP, ale reklamačný poriadok IKEA.

 • IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedené v objednávke pre účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.
  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.
  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk

 • IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarov a služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 • Písomne na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom emailu  data.privacy.sk@ikea.com

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi IKEA a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro,
Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
www.IKEA.sk/napistenam