Přejít na hlavní obsah

Kroky na ochranu klimatu

Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. V dnešním světě to znamená transformovat naše podnikání a hodnotový řetězec tak, abychom co nejvíce snížili naši klimatickou stopu. Je to naše odpovědnost za domov, který sdílíme, a to, co naši zákazníci a zaměstnanci očekávají.

Malé dítě s blonďatými vlasy jede vrškem trávy po povrchu solárního panelu, zatímco je venku na podvečerním slunci.
Dva muži, jeden oblečený v modrém a druhý v černém, stojí vedle sebe a dívají se na různé rozměry dřeva ve skladu.

Zavázali jsme se přispět k omezení nárůstu globální teploty na 1,5 °C − do roku 2050 dosáhneme neutrální bilance emisí.

Slunce zapadající za budovou na ulici plné chodců. V popředí sluneční paprsky ozařují listy keře.

Jasná strategie

Stanovili jsme si ambiciózní cíle. Součástí je závazek stát se do roku 2030 společností s pozitivním dopadem na klima. To znamená snížit více emisí skleníkových plynů, než produkuje celý hodnotový řetězec IKEA, a zároveň zajistit růst podnikání IKEA.

Zpráva o trvalé udržitelnosti 2021
Strategie IKEA pro trvalou udržitelnost

Více o Strategii udržitelnosti IKEA

Jednat vůči změně klimatu

To znamená snížit více emisí skleníkových plynů, než produkuje hodnotový řetězec IKEA, a zároveň zajistit růst podnikání IKEA. Zavázali jsme se snížit klimatickou stopu hodnotového řetězce IKEA v souladu s cílem omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C. Součástí této snahy je snížení emisí o polovinu do roku 2030 a dosažení neutrální bilance emisí nejpozději do roku 2050.

Tři jasné cíle v oblasti klimatu

Abychom snížili naši klimatickou stopu, stanovili jsme následující strategické cíle, které jsou uvedené v pořadí podle priorit:

1. Drasticky snížit emise skleníkových plynů

Toho dosáhneme využíváním většího množství materiálů a ingrediencí potravin s nízkou klimatickou stopou, úsilím o elektrifikaci, 100% obnovitelnou energií a neustálým zlepšováním energetické účinnosti, podporou možností s nižší klimatickou stopou a přeměnou na cirkulární společnost.

Jediná větrná turbína na konci kamenného vlnolamu. Obloha je šedomodrá s jedním pruhem světle šedého mraku.

Materiály tvoří 52,2 % celkové klimatické stopy IKEA

Pokud chceme snížit naši klimatickou stopu, je důležité, abychom se zaměřili na největší oblasti z hlediska objemu a klimatické stopy: dřevo, kovy, papír, textilní vybavení a plasty. Společně představují přibližně 90 % našich materiálových potřeb a klimatické stopy, přičemž materiály na bázi dřeva představují 60 % našich materiálových potřeb. V rámci našeho závazku snížit klimatickou stopu našich materiálů usilujeme do roku 2030 o dosažení 100% podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.

Našim dodavatelům chceme umožnit dosáhnout 100% podílu obnovitelné elektřiny

Zavázali jsme se do finančního roku 2030 dosáhnout cíle 100% obnovitelné elektřiny pro všechny operace IKEA a našim dodavatelům chceme umožnit, aby tohoto cíle dosáhli také. Nabízíme jim dva způsoby, jak cílů dosáhnout: financováním investic na místě a možností nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

100% obnovitelná elektřina na více trzích IKEA

Ve finančním roce 2021 jsme dosáhli 100% podílu obnovitelné elektřiny v našich maloobchodních provozech a centrech ve 23 zemích. To je skvělý výsledek, protože místní dostupnost, vládní politika a předpisy tuto snahu často značně stěžují. Také jsme učinili poslední krok, aby všechny továrny vlastněné společností IKEA spotřebovávaly pouze obnovitelnou elektřinu – a to celosvětově.

Obchodní domy s prodejem použitého nábytku

Stále větší počet obchodních domů IKEA vykupuje od zákazníků zpět použitý nábytek IKEA, pro který již nemají využití. Toto kvalitní bytové zařízení dále prodáváme novým zákazníkům v Oddělení zlevněného zboží. Společnost IKEA Sweden otestovala pop up obchod plně zásobený použitými výrobky IKEA.

Prodlužujeme životnost výrobků

Abychom našim zákazníkům umožnili prodloužit život jejich výrobků IKEA, nabízíme stále více náhradních dílů. Získání náhradních dílů je pro naše zákazníky nyní ještě jednodušší, a to díky jednoduchému řešení on-line objednávání, které jsme spustili po celém světě.


2. Odstraňování a ukládání uhlíku prostřednictvím lesnictví, zemědělství a výrobků

Dalším krokem ke snížení naší klimatické stopy na polovinu je odstranění CO₂ z atmosféry prostřednictvím přírodních procesů. Abychom toho dosáhli, budeme ukládat CO₂ prostřednictvím lepších postupů hospodaření v oblasti lesnictví a zemědělství. Cirkulární ekonomika nám také pomůže k tomu, aby uhlík zůstával v našich výrobcích a materiálech uložen déle.

Agenda IKEA Forest Positive do roku 2030
Lesní scenérie. Oblast v popředí je lehce zalesněná se širokou stezkou, zatímco v pozadí je hustší zeleň.
Agenda IKEA Forest Positive do roku 2030

3. Jít nad rámec působnosti IKEA

Převezmeme rozšířenou odpovědnost za klimatickou stopu našich zákazníků, dodavatelů a zdrojů. Za tímto účelem umožníme zákazníkům vyrábět obnovitelnou energii doma, a pomůžeme našim dodavatelům, aby jejich celé továrny nebo provozy přešly na energii z obnovitelných zdrojů – nejen části, kde probíhá výroba pro společnost IKEA.

Sada stovek solárních panelů na střeše budovy IKEA. V pozadí je velká třístranná značka IKEA.

Žádné kompenzace uhlíku

Našich cílů v oblasti klimatu dosáhneme bez použití uhlíkových kompenzací, protože jsme přesvědčeni, že musíme řešit základní příčiny naší klimatické stopy v rámci našeho vlastního hodnotového řetězce nebo ve spojení s našimi zákazníky, dodavateli a oblastmi získávání zdrojů. Jedině tak se můžeme transformovat v udržitelnou společnost.