Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Měření

1. Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o., patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb.
Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 131/1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost”), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) poskytovaní služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky poskytovaní jednotlivých služeb.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro službu Měření mají účinnost dnem 29.11. 2019 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky pro službu Měření měnit a doplňovat podle vlastního uvážení. Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.
Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a jsou neoddělitelnou součástí každé Smlouvy o dílo uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“). Zákazník podpisem objednávky služby (dále jen „Objednávka“) potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.
Na základě Objednávky uzavírají Společnost a Zákazník smlouvu o dílo v obchodním domě Společnosti (dále jen „Služba“).
Provedení měření zajišťuje Společnost prostřednictvím svého smluvního partnera: STODAPO, s. r. o. (dále jen „Smluvní partner“), pro obchodní dům IKEA Brno, Interiéry Kusák, s. r. o. (dále jen „Smluvní partner“), pro obchodní dům IKEA Ostrava nebo A-Techwood Design, s. r. o. (dále jen „Smluvní partner“) pro obchodní dům IKEA Praha-Černý Most a IKEA Praha-Zličín.

2. Objednávka služby měření

Na základě objednávky Zákazníka poskytne IKEA službu spočívající v zaměření místností pro nábytkové nebo kuchyňské sestavy Společnosti prostřednictvím Smluvního partnera a to v termínu uvedeném v Objednávce.

3. Služba měření

Výstupem služby Měření je zaměřovací protokol, který slouží jako podklad nebo kontrola plánované nábytkové či kuchyňské sestavy.
Společnost nenese odpovědnost za to, že od doby zaměření do nákupu a montáže nábytku nebyly prováděny dispoziční změny, které by mohly mít vliv na výsledky měření (např. zednické práce, obkladačské práce apod.). Pokud budou takovéto dispoziční změny provedeny, neodpovídá Společnost za to, že nakoupené zboží půjde namontovat a instalovat. Pro kontrolu plánu kuchyňské sestavy je zákazník povinen zpřístupnit přívody elektřiny a vody.
Jestliže nelze Službu dle Objednávky zcela nebo z části provést v důsledku okolností na straně Zákazníka, je Společnost oprávněna žádat od Zákazníka náhradu škody, která v důsledku této skutečnosti Společnosti vznikne.

4. Cena služby měření

Cena za službu měření je uvedená v aktuálně platném ceníku Společnosti, který je dostupný v obchodních domech a na internetových stránkách www.IKEA.cz.
Pro obě strany je závazná cena za službu uvedená v Objednávce.
Cenu zaměření hradí Zákazník při uskutečnění objednávky. Úhrada objednávky Služby zaměření se může uskutečnit v hotovosti, platební kartou, dárkovou kartou, zpětné úhrady kartou IKEA, úvěrem zajištěným prostřednictvím finančních služeb IKEA nebo prostřednictvím zákaznického účtu IKEA for Business.
Služba je zajišťována pouze na území České republiky.

5. Další ujednání

Zákazník bude činit veškerá právní jednání, stejně jako i vznášet dotazy apod., vztahující se ke Službě, výhradně vůči Společnosti. To platí zejména pro reklamace vad zaměřovacích prací. Jakákoliv právní jednání týkající se zaměřovacích prací provedená vůči třetím osobám (např. Smluvní partner.) nejsou pro Společnost právně závazná.

6. Odstupné

V případě, že Zákazník zruší podepsanou Objednávku a odstoupí tak od smlouvyo dílo méně než 72 hodin před jejím započetím případně nedodrží podmínky pro realizaci služby (např. nebude přítomen), Zákazník zaplatí Společnosti odstupné ve výši ceny Služby (viz platný ceník). Společnost započte svou pohledávku na odstupné a pohledávku Zákazníka na vrácení ceny Služby.

7. Informační servis

Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 nebo na adrese: IKEA.cz/napistenam každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky.
Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

9. Průzkum spokojenosti a nabídky produktů a služeb

Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

10. Kontakty pro uplatnění práv

Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

11. Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce.
Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně.
Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).