Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží do max. hmotnosti 50 kg

1.Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb.
Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 131/1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost”), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) poskytovaní služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky poskytovaní jednotlivých služeb.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží do max. hmotnosti 50 kg mají účinnost dnem 9. 1. 2020 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu zboží do max. hmotnosti 50 kg měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.
Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.
Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a jsou neoddělitelnou součástí každé Smlouvy o přepravě zboží do max. hmotnosti 50 kg uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky týkající se zboží zakoupeného zákazníkem od Společnosti (dále jen „Zákazník“). Zákazník podpisem objednávky služby (dále jen „Objednávka“) potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.
Na základě Objednávky uzavírají Společnost a Zákazník Smlouvu o přepravě zboží do max. hmotnosti 50 kg (dále jen „Služba“).
Provedení přepravy zajišťuje Společnost prostřednictvím svého smluvního partnera: DPD, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (dále jen „Dopravce“).

2. Objednávka přepravy a příprava zboží k přepravě

Přeprava se poskytuje na základě Objednávky Zákazníka. Objednávkou je Zákazník vázán okamžikem zaplacení ceny Služby. Vlastníkem přepravovaného zboží je Zákazník. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení.
Objednávkou Služby přijímá Společnost závazek, že zajistí přepravu Zákazníkem zakoupeného zboží v obchodním domě IKEA na území České republiky (dále jen „Zásilka“) na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce, bez vynášky.
Parametry Zásilky:
Maximální hmotnost Zásilky: 50 kg
Maximální délka (nejdelší strana) Zásilky: 175 cm
Maximální obvodová délka Zásilky: 300 cm
Vzorec pro výpočet obvodové délky:
2× šířka
+ 2× výška
+ 1× délka.
Vzorec pro výpočet obvodové délky u tyčoviny: obvod + délka.
Zákazník v Objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zásilky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení Zásilky, množství a název přepravovaného zboží a e-mailovou adresu. Společnost přijme objednávku Zákazníka tak, že mu předá dokument označený „Cenová nabídka“.
Společnost převezme Zásilku určenou k přepravě od Zákazníka v provozovně Společnosti, ve které byla zakoupena. Zásilka musí být řádně zabalena a připravena na přepravu. Pokud Zásilka není zabalená, poskytne Společnost Zákazníkovi na požádání fólii, případně jiný obalový materiál na zabalení Zásilky. Vyjmuto z přepravy je křehké zboží ze skla, kameniny, porcelánu a zrcadla.
Společnost neodpovídá za škodu na Zásilce způsobenou vadným obalem, pokud Zákazníka na vadný obal upozornila. Společnost poskytne Zákazníkovi bezplatně na jeho žádost nástroje potřebné k demontáži zboží a fólii, případně jiný obalový materiál potřebný k zabalení Zásilky a k přípravě Zásilky pro přepravu.

3. Cena Služby

Cena Služby je uvedena v aktuálních cenících služeb dostupných v obchodních domech IKEA a na internetových stránkách Společnosti www.IKEA.cz.
Cenu Služby zaplatí Zákazník na pokladně obchodního domu IKEA v den objednání Služby. Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou, dárkovou nebo refundační kartou IKEA, prostřednictvím spotřebitelského úvěru nebo převodem z účtu IKEA for Business.

4. Doručení Zásilky

Společnost uskutečňuje přepravu Zásilky prostřednictvím Dopravce. Společnost je povinna zajistit dodání Zásilky Zákazníkovi během 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Doručení Zásilky probíhá v pracovní dny od 9.00 do 18.00, o přesném termínu dodání bude Zákazník informován Dopravcem pomocí krátké textové zprávy. Zákazník má právo dohodnout si s Dopravcem jiný termín dodání.

5. Náhrada škody a uplatnění práva na její náhradu

Zákazník je povinen si důkladně zkontrolovat Zásilku při jejím převzetí od Dopravce – počet dodaných kusů a stav Zásilky. Dopravce poskytne Zákazníkovi přiměřený čas ke kontrole. V přepravním dokumentu Zákazník potvrdí svým podpisem správnost dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že Zásilka není viditelně poškozená. Pokud je Zásilka nekompletní nebo je viditelně poškozená, Zákazník uvede v přepravním dokumentu zápis o nekompletnosti nebo poškození Zásilky s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Zákazník má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném zboží v době od převzetí Zásilky Společností od Zákazníka do doby převzetí zboží Zákazníkem od Dopravce. Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Zákazník Společnosti přepravní dokument, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené Zásilky se zápisem o nekompletnosti nebo poškození Zásilky, a případně fotodokumentaci poškozeného zboží. Společnost vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do 30 dnů od jeho uplatnění. Při ztrátě nebo zničení Zásilky během přepravy obdrží Zákazník od Společnosti náhradní zboží. Pokud to nebude možné, nahradí Společnost Zákazníkovi cenu, kterou zboží mělo v době, kdy ho od Zákazníka převzala.
Za zpoždění v dodávce Zásilky zaviněné udáním nekompletních kontaktních údajů Zákazníka Společnost neodpovídá. Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti Zásilky způsobené během přepravy, která byla převzata Zákazníkem jako bezvadná a kompletní, nebude brán zřetel.
Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale reklamační řád Společnosti.

6. Odstupné

Zákazník může od Smlouvy o přepravě odstoupit a Službu tak zrušit.
Pokud Zákazník od smlouvy o přepravě odstoupí méně než 24 hodin před termínem dodání, je povinen zaplatit Společnosti odstupné ve výši ceny Služby. Společnost započte svou pohledávku na zaplacení odstupného a pohledávku Zákazníka na vrácení ceny Služby. V případě, že Zákazník požaduje opakovanou přepravu, je povinen znovu uhradit cenu Služby dle ceníku Společnosti.

7. Informační servis

Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 nebo na adrese IKEA.cz/napistenam každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky.
Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

9. Průzkum spokojenosti a nabídky produktů a služeb

Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

10. Kontakty pro uplatnění práv

Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

11. Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce.
Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).