Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro dopravu zboží s vyzvednutím

1. Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o., patří do skupiny IKEA Group
a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej
nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb.
Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem
Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost“), vydává tyto
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) poskytovaní
služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky
poskytovaní jednotlivých služeb. Tyto Všeobecné obchodní
podmínky pro přepravu zboží s vyzvednutím mají účinnost dnem
25. 5. 2018 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.
Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky
pro přepravu zboží s vyzvednutím měnit a doplňovat podle
vlastního uvážení. Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních
podmínek se nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné
před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.
Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
a jsou neoddělitelnou součástí každé Smlouvy o přepravě zboží
uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky týkající se zboží
zakoupeného zákazníkem od Společnosti (dále jen „Zákazník“).
Zákazník podpisem objednávky služby (dále jen „Objednávka“)
potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.
Na základě Objednávky uzavírají Společnost a Zákazník Smlouvu
o přepravě s vyzvednutím zboží v obchodním domě Společnosti
(dále jen „Služba“).
Provedení přepravy zajišťuje Společnost pro obchodní dům
IKEA Praha-Zličín.
Provedení přepravy zajišťuje Společnost prostřednictvím svého
smluvního partnera Hral s. r. o. (dále jen „Dopravce“) pro obchodní
domy IKEA Ostrava, IKEA Brno a IKEA Praha-Černý Most.

2. Objednávka přepravy a příprava zboží k přepravě

Služba se poskytuje na základě Objednávky Zákazníka.
Objednávkou je Zákazník vázán okamžikem zaplacení ceny Služby.
Vlastníkem přepravovaného zboží je Zákazník. Zákazník jako
kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení
kupní ceny za zboží Společnosti jako prodávajícímu. Objednávkou
Služby přijímá Společnost závazek, že zajistí vyzvednutí zboží
zaplaceného Zákazníkem v obchodním domě IKEA a uvedeného
v objednávce a následnou přepravu zboží (dále jen „Zásilka“)
na území České republiky na adresu uvedenou Zákazníkem
v objednávce (max. jedna bytová jednotka). Zákazník v objednávce
uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě
Zásilky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa
doručení Zásilky, množství a název přepravovaného zboží,
příp. i e-mailovou adresu a termín doručení Zásilky. Při objednávce
Služby Zákazník uvede, zda má zájem o odvoz a likvidaci starého
nábytku. Cena za odvoz a likvidaci starého nábytku je uvedena
v aktuálních cenících dostupných v obchodních domech IKEA
a na internetových stránkách Společnosti www.IKEA.cz.
Ceník platí pouze, pokud se jedná o stejný druh a množství
nábytku, na jaké si Zákazník objednal Službu. Starý nábytek musí
být demontovaný a připravený k odvozu v místě doručení Zásilky.
Společnost předá zákazníkovi dokument označený „Objednávka“
a příjme objednávku okamžikem jejího zaplacení. Zásilka bude
řádně zabalena a připravena na přepravu.

3. Cena Služby

Cena Služby je uvedena v aktuálních cenících služeb dostupných
v obchodních domech IKEA a na internetových stránkách
Společnosti www.IKEA.cz. Cenu Služby zaplatí Zákazník na
pokladně obchodního domu IKEA v den objednání Služby.
Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou, dárkovou nebo
refundační kartou IKEA, prostřednictvím spotřebitelského
úvěru nebo převodem z účtu IKEA Business.

4. Doručení Zásilky

Společnost uskutečňuje přepravu Zásilky prostřednictvím Dopravce.
Termín a přibližný čas doručení Zásilky si Zákazník dohodne v okamžiku
objednávání Služby. Zákazník je povinen zajistit v tomto termínu
převzetí Zásilky. Služba je zajišťována pouze na území České republiky.
Pro doručení Zásilky na místo určení je nutné, aby byla v místě
zpevněná přístupová cesta. Zákazník je povinen zajistit v místě
doručení Zásilky ve vchodu do domu, bytu a na chodbách dostatek
místa pro bezpečné vynesení Zásilky. Pracovníci dopravní firmy
jsou povinni dodržovat veškeré náležitosti vyplývající z předpisů
o bezpečnosti práce (zejména používání pracovních pomůcek,
pracovní obuvi, nevstupovat do nezkolaudovaných prostor atd.).

5. Náhrada škody a uplatnění práva na její náhradu

Zákazník je povinen si důkladně zkontrolovat Zásilku při jejím
převzetí od Dopravce – počet dodaných kusů a stav Zásilky.
Dopravce poskytne Zákazníkovi přiměřený čas ke kontrole.
V přepravním dokumentu Zákazník potvrdí svým podpisem
správnost dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží
a že Zásilka není viditelně poškozená. Pokud je Zásilka nekompletní
nebo je viditelně poškozená, Zákazník uvede v Dodacím listě
zápis o nekompletnosti nebo poškození Zásilky s popisem
chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti
nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody.
Zákazník má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném
zboží v době od převzetí Zásilky Dopravcem od Společnosti
do doby převzetí zboží Zákazníkem od Dopravce.
Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Zákazník
Společnosti dokument Dodací list, v případě nekompletní nebo
viditelně poškozené Zásilky se zápisem o nekompletnosti nebo
poškození Zásilky, a případně fotodokumentaci poškozeného
zboží. Společnost vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do
30 dnů od jeho uplatnění. Při ztrátě nebo zničení Zásilky během
přepravy obdrží Zákazník od Společnosti náhradní zboží.
Pokud to nebude možné, nahradí Společnost Zákazníkovi cenu,
kterou zboží mělo v době nákupu.
Za zpoždění v dodávce Zásilky zaviněné udáním nekompletních
kontaktních údajů Zákazníka Společnost neodpovídá. Na pozdější
reklamace viditelného poškození a nekompletnosti Zásilky
způsobené během přepravy, které bylo převzato Zákazníkem jako
bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel. Na reklamace vad
zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují
tyto VOP, ale reklamační řád Společnosti.

6. Odstupné

Zákazník může od smlouvy o vyzvednutí zboží a přepravě odstoupit
a Službu tak zrušit. Pokud Zákazník od smlouvy odstoupí méně
než 24 hodin před termínem dodání, je povinen zaplatit Společnosti
odstupné ve výši ceny Služby. Společnost započte svou pohledávku
na odstupné a pohledávku Zákazníka na vrácení ceny Služby.
V případě, že Zákazník požaduje opakovanou přepravu,
je povinen znovu uhradit cenu Služby dle ceníku Společnosti.

7. Informační servis

Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle:
234 567 890 nebo e-mailem na adrese: IKEA.sluzby
každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě
Společnosti na území České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních
údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce
pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu
splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění
a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy
(zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování
je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností.
Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující
vyřízení Objednávky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne,
nelze Objednávku vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým
osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich
zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti
jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže
uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového
orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách
www.uoou.cz. Pokud k tomu Zákazník dá svůj samostatný souhlas,
využije Společnost kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu
spokojenosti zákazníků. Zákazník má právo kdykoliv odvolat tento
souhlas na níže uvedených kontaktech, tím však není dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
Osobní údaje budou pro účel průzkumu spokojenosti zákazníků
uloženy po dobu 1 roku od udělení souhlasu a nebudou poskytnuty
žádné třetí osobě. Kontakty pro uplatnění práv: Písemně na adrese
Privacy Officer, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a,
155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese privacy.officer@IKEA.com.

9. Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce.
Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem
ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně.
Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz).