Přejít na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky – Program IKEA for Business

1. Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb. Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 131/1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen IKEA“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky, program IKEA for Business (dále jen „IBP“) poskytování služeb zákazníkům, které upravují základní podmínky poskytovaní jednotlivých služeb.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky IBP (dále jen „VOP“) mají účinnost dnem 29. 11. 2019 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.

IKEA si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat podle vlastního uvážení. Změny či doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky služeb uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.

Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a jsou neoddělitelnou součástí každé služby IKEA for Business, kterou poskytne IKEA firemním zákazníkům, a která souvisí s nákupem zboží v obchodním domě IKEA.

 • Firemní zákazník je podnikatel, tedy osoba zapsaná v obchodním rejstříku, včetně obchodních společností, a fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, která nakupuje zboží nebo využívá služby IKEA pro své podnikatelské účely (dále jen „Zákazník“). Za Zákazníka se považují i právnické osoby, které nejsou podnikateli. V případě právnických osob (obchodních společností) se za jednání Zákazníka považuje jednání fyzické osoby jednající jménem dotčené právnické osoby (dále jen
  „Oprávněná osoba“). V případě fyzických osob se za jednání Zákazníka považuje jednání této fyzické osoby.

  Zákazník má v IKEA možnost využít služeb Interiérového konzultanta pro plánování firemního prostoru, objednat zboží emailem (přes nákupní seznam dostupný na www.IKEA.cz/business, který odešle na zvolený obchodní dům IKEA) objednat vyzvednutí a doručení zboží za podmínek zveřejněných na www.IKEA.cz/business. Tyto služby jsou zpoplatněné dle platného ceníku služeb IKEA a podmíněné členstvím v IBP.

  IKEA je oprávněna ověřit Zákazníka v informačním systému Ministerstva financí.

 • Aktivaci členství v IBP je možno uskutečnit prostřednictvím webových stránek IKEA anebo registrací v jakémkoliv obchodním domě IKEA v České republice (oddělení IKEA for Business). Po vyplnění elektronického registračního formuláře Zákazníkem je Zákazník zaevidován do IBP a digitální karta je zaslána automaticky na email uvedený při registraci. Podmínkou využívání služeb pro Zákazníky je aktivace členství v IBP a předložení IKEA for Business karty při nákupu.

 • K uskutečnění nákupu je možné předem poukázat na účet IKEA vedený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

  • Pobočka Praha-Zličín: 5095210512/2700
  • Pobočka Praha-Černý Most: 5095210360/2700
  • Pobočka Brno: 5095210539/2700
  • Pobočka Ostrava: 5095210555/2700

  Finanční prostředky odpovídající hodnotě zamýšleného nákupu. IKEA pro tyto účely zašle zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.

  Bankovní převod a následné spárování plateb s daným zákaznickým účtem trvá minimálně čtyři pracovní dny. Zákazník může nakupovat i bez použití zákaznického bezhotovostního účtu, platbou v hotovosti, platební kartou, IKEA kartami.

 • Otevření zákaznického bezhotovostního účtu je podmíněné registrací v IBP.

  Zákaznický účet má neomezenou platnost, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak. Vzájemné odsouhlasení zůstatků na zákaznickém účtu proběhne vždy k 31. 8. příslušného roku. V případě, že výše zůstatku zákaznického účtu přesáhne 100 Kč a po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne uskutečnění posledního nákupu nedojde na zákaznickém účtu k žádnému pohybu, vrátí IKEA tento zůstatek automaticky na bankovní účet uvedený při registraci. V případě, že výše zůstatku zákaznického účtu bude činit 100 Kč a méně a po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne uskutečnění posledního nákupu nedojde na zákaznickém účtu k žádnému pohybu, IKEA zůstatek na zákaznickém účtu použije na úhradu nákladů spojených s vedením účtu. IKEA nenese žádnou odpovědnost spojenou se zneužitím zákaznického účtu.

 • Prostřednictvím zákaznického účtu lze platit ve všech obchodních domech IKEA v České republice za zboží a služby s výjimkou Restaurace, Bistra a oddělení Švédských specialit. Zákazník v oddělení IKEA for Business obdrží Průvodku (doklad o aktuálním zůstatku jeho peněz na bezhotovostním účtu IKEA). Tuto Průvodku použije při platbě zboží u pokladny v obchodním domě IKEA. Po zaplacení obdrží Zákazník originál pokladního bloku (s poznámkou: „Není daňovým dokladem“). Nejpozději do 10 pracovních dní obdrží zúčtovací fakturu (daňový doklad), která bude zaslaná na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Faktura v tištěné podobě je zasílaná pouze na vyžádání Zákazníkem.

  Zákazník může nakupovat i bez použití zákaznického bezhotovostního účtu, platbou v hotovosti, platební kartou, IKEA kartami. Platba bankovním převodem neznamená automatickou rezervaci zboží. IKEA negarantuje dostupnost zboží z důvodu změn prodejního sortimentu, ke kterým může dojít v důsledku zastavení nebo přerušení prodeje některého zboží. Pro celý proces nákupu může Zákazník využít služeb IKEA for Business.

 • Záruka pro podnikatele nakupující zboží nebo využívající služby IKEA pro podnikatelské účely se řídí Občanským zákoníkem. Záruční doba trvá 24 měsíců s výjimkou některých výrobků testovaných pro veřejné a kancelářské použití, kterých je záruční doba delší a je uvedena u jednotlivých výrobků, přičemž začíná běžet datem převzetí výrobku Zákazníkem.

  Zákazník je povinen při vracení zboží bez udání důvodu (max. ve lhůtě do 365 dnů od data prodeje) nebo při reklamaci zboží předložit účtenku dokládající nákup zboží. Více informací o vracení zboží bez udání důvodu naleznete na www.IKEA.cz.

  Finanční částka za vrácené, resp. reklamované zboží bude vrácena stejným způsobem, jako proběhla původní platba.

 • V případě nevyčerpání finančních prostředků může Zákazník požádat o jejich vrácení. Pokud si Zákazník přeje vrátit finanční prostředky, musí zaslat podepsanou žádost na adresu příslušného obchodního domu, kde bylo zboží zakoupeno a to buď emailem:

  • Praha-Zličín: business178@IKEA.com
  • Praha-Černý Most: business408@IKEA.com
  • Brno: business278@IKEA.com
  • Ostrava: business309@IKEA.com


  anebo písemně na adresu:

  • IKEA Česká republika, s. r. o., Finanční oddělení/BUSINESS
  • Praha-Zličín: Skandinávská 1, Praha 5, 155 00
  • Praha-Černý Most: Chlumecká 10/664, Praha 9, 198 00
  • Brno: Skandinávská 4, Brno-Dolní Heršpice, 619 00
  • Ostrava: Rudná ul. 110, Ostrava-Zábřeh, 700 30

  Žádost je ke stažení na www.IKEA.cz/business.

  Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny bankovním převodem na bankovní účet uvedený při registraci do třiceti dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že zákazník požaduje zaslat peněžní prostředky na zahraniční účet, resp. účet v cizí měně, tak souhlasí s tím, že veškeré náklady (zejména bankovní poplatky) související s převodem peněz půjdou k tíži majitele bankovního účtu. Zákazník tímto zároveň potvrzuje, že uvedený bankovní účet přijímá platby v CZK. Vrácením finančních prostředků není dotčeno Zákazníkovo členství v IBP.

 • Zákazník může zrušit své členství v IBP jednoduše v Zákaznickém profilu.

  Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny bankovním převodem do třiceti dnů ode dne doručení žádosti.

  IKEA je oprávněna ukončit členství v IBP, pokud Zákazník nepoužil kartu IKEA for Business v žádném z obchodních domů IKEA po dobu 3 let od data registrace nebo posledního použití karty nebo pokud ve svém profilu uvedl nepravdivé informace.

 • IKEA odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 nebo e-mailem na IKEA.cz/napistenam každý den od 9 do 21 hodin, popř. v jakémkoliv obchodním domě IKEA na území České republiky.

 • Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky.
  Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření smlouvy, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 • Společnost využije kontaktní osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků a k nabízení svých produktů a služeb na základě svého oprávněného zájmu. Zákazník má právo odmítnout takovou komunikaci buď při uzavírání smlouvy anebo na níže uvedených kontaktech. Osobní údaje budou pro účely vyhodnocení spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku.

 • Písemně na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

 • Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).