skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ SOLLERÖN/โซลเลราน

ผ่อนคลายได้ทุกตารางนิ้ว

ถ้าแสงแดดอบอุ่นและสายลมเย็นสบายไม่เพียงพอจะรั้งคุณให้ใช้เวลาอยู่นอกบ้านได้นานขึ้นได้ ดีไซน์ที่สวยงามและความสบายที่ได้จาก SOLLERÖN/โซลเลราน อาจเป็นเหตุผลข้อใหม่ที่ทำให้คุณอยากใช้เวลาพักผ่อนนอกบ้านให้นานขึ้นอีกหน่อย ความที่เป็นซีรีส์เฟอร์นิเจอร์แบบโมดูลาร์ คุณจึงปรับเปลี่ยนชุดโซฟาสนามของคุณได้ตามต้องการ จะยกเข้ามาตั้งใช้ในบ้านก็ยังได้ ใต้เบาะที่นั่งยังมีที่เก็บของซ่อนไว้ให้คุณใช้ประโยชน์ได้อีกต่อ

20% off SOLLERON exclusive for IKEA FAMILY members from 4 Mar - 31 Mar 2019
 
 
 
 

ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง