skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
BUSKBO บุสก์โบ อาร์มแชร์
ใหม่

BUSKBO บุสก์โบ อาร์มแชร์

3,880 บาท
พนักพิงสูง: 42 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความลึก: 63 ซม.
BUSKBO บุสก์โบ อาร์มแชร์
ใหม่

BUSKBO บุสก์โบ อาร์มแชร์

3,290 บาท
พนักพิงสูง: 42 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความลึก: 63 ซม.
INDUSTRIELL อินดัสเตรียล อาร์มแชร์

INDUSTRIELL อินดัสเตรียล อาร์มแชร์

6,990 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 68 ซม., ความกว้าง: 69 ซม., ความลึก: 75 ซม.
DJUPVIK ยูปวีค หมอนอิง/หมอนรอง
ใหม่

DJUPVIK ยูปวีค หมอนอิง/หมอนรอง

590 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความกว้าง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 ซม.
NORNA นูร์นา แผ่นรองนั่ง

NORNA นูร์นา แผ่นรองนั่ง

300 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความกว้างต่ำสุด: 42 ซม., ความกว้างสูงสุด: 42 ซม.

ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง