skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

278 บาท
ความสูง: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความจุ: 3.3 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

228 บาท
ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.7 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

178 บาท
ความสูง: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.0 ลิตร