Prejsť na hlavný obsah

Úplné pravidlá súťaže s IKEA: „Stavte na svoju kartu“

Nakupujte s kartou IKEA Family a vyhrajte.

Prosím, prečítajte si pozorne nižšie uvedený text, ktorý predstavuje úplné pravidlá súťaže IKEA „Stavte na svoju kartu‟ (ďalej iba „súťaž‟).

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže.

1. Usporiadateľ

1.1 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 4329/18, 821 04 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sro.vl.č.: 27940/B, ďalej len „Usporiadateľ‟.

1.2 Správcom súťaže zaisťujúcim losovanie a spracovanie dát je spoločnosť ADASTRA, s. r. o., Benešovská 1926/8, Praha 10, IČ: 2620981 (ďalej len „Správca súťaže‟).

2. Účastníci

2.1 Súťaž je organizovaná len pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, jej obchodné alebo podnikateľské použitie je prísne zakázané. Ceny sú neprenosné a nemôžu byť predané.

2.2 Zo súťaže nie sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, Správcu súťaže a všetkých spoločností podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj osoby im blízke zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

3. Doba a miesto konania súťaže

3.1 Súťaž prebehne od 5. 10. 2020 do 31. 10. 2020 do 00:00 (ďalej iba „doba konania súťaže‟) v obchodnom dome IKEA Bratislava, s. r. o. a na IKEA.sk online..

4. Podmienky a pravidlá účasti

4.1 Účastník sa do Súťaže zapojí tak, že v čase konania súťaže nakúpi v obchodnom dome alebo na IKEA.sk online a pri platení predloží / uplatní svoju kartu IKEA Family.

4.2 Podmienkou účasti v súťaži je zaregistrovaný profil IKEA Family s platnou emailovou adresou a s udelením súhlasu s marketingovou komunikáciou.

4.3 Pokiaľ Účastník splní Podmienky súťaže, bude zaradený do žrebovania.

4.4 Účasťou v Súťaži vyslovuje Účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5. Výhry v súťaži

5.1 Každý týždeň bude Správcom súťaže náhodne vybraných 10 výhercov za každý obchodný dom. Každý výherca dostane poukážku IKEA v hodnote 40 eur.

5.2 Platnosť poukážky je do 30. 11. 2020.

5.3 Poukážka bude zaslaná výhercovi na emailovú adresu, udanú v profile IKEA Family, do 5. 11. 2020.

5.4 V prípade, ak si výherca neuplatní výhru u Usporiadateľa do 30. 11. 2020, nárok na výhru zaniká.

6. 1. Záverečné ustanovenia

6.1 Výsledky Súťaže vyhlásené Usporiadateľom sú konečné. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry nie sú možné. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

6.2 Náklady spojené s uplatnením či vyzdvihnutím výhry nesie výherca.

6.3 Výhry podliehajú zdaneniu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6.4 Osoby, ktoré nespíňajú podmienky účasti v Súťaži alebo konajú v rozpore s týmito pravidlami, nebudú do Súťaže zaradené, prípadne z nej budú vylúčené. Ak takáto osoba bez ohľadu na vyššie uvedené bude určená ako výherca, stráca nárok na výhru a Usporiadateľ bude oprávnený určiť nového výhercu postupom podľa týchto pravidiel.

6.5 Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže účastníka, u ktorého zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie nekalého konania v súvislosti s účasťou v Súťaži.

6.6 Rozhodnutie Usporiadateľa o nezaradení do Súťaže alebo vylúčenie zo Súťaže sú konečné.

6.7 Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy spojené s účasťou v Súťaži.

6.8 Usporiadateľ si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo Súťaž ukončiť alebo prerušiť.

6.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže či technické alebo organizačné zabezpečenie Súťaže; v takom prípade je zmena účinná od okamihu jej zverejnenia.

Tieto pravidlá sú zverejnené na www.IKEA.sk, kde budú zverejňované tiež prípadné zmeny týchto pravidiel a ďalšie informácie týkajúce sa Súťaže.