Prejsť na hlavný obsah

Sladká výzva! Súťaž v pečení vianočných koláčikov

Súrodenci spoločne pečú vianočné pečivo.

Máme víťazov Sladkej výzvy!

Pozrite si víťazné recepty zo súťaže v pečení vianočných koláčikov.

Ďakujeme vám za vaše hlasy.

Výhercom blahoželáme a ozveme sa im e-mailom v týždni od 15. novembra 2021.


Podmienky – Súťaž v pečení vianočných koláčikov

IKEA Bratislava, s. r. o., IČO 35 849 436, so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „IKEA“) organizuje Súťaž v pečení (ďalej len „Súťaž“) a k nej vydáva tieto Podmienky.

 1. Súťaž bude IKEA organizovať v období od 18. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci členovia klubu IKEA Family (ďalej len „Členovia IKEA Family“). Z účasti v súťaži budú vylúčení zamestnanci IKEA a ich najbližší rodinní príslušníci.
 2. Každý Člen IKEA Family môže do Súťaže prihlásiť len jeden recept a musí tak urobiť v riadnom termíne Súťaže.
 3. Každý Člen IKEA Family musí vo formulári na prihlásenie do Súťaže uviesť názov a popis receptu.
 4. IKEA si vyhradzuje právo kedykoľvek v databáze IKEA Family skontrolovať, či Člen IKEA Family spĺňa Podmienky na účasť v Súťaži.
 5. Na účasť v Súťaži nie je potrebné uskutočniť nákup v IKEA, ani zaplatiť akýkoľvek iný poplatok.
 6. Všetci Členovia IKEA Family, ktorí sa chcú prihlásiť, musia súhlasiť s Podmienkami Súťaže. Prihlásenie sa do Súťaže sa zároveň považuje aj za súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ako sa zúčastniť Súťaže

 1. IKEA vyzve na účasť v Súťaži na svojej stránke IKEA.sk a prostredníctvom newslettera IKEA Family. Samotná Súťaž bude prebiehať tak, že Členovia IKEA Family budú vyzvaní, aby na web IKEA.sk/ikea-family nahrali fotografiu receptu spolu s krátkym popisom receptu. Účastníci Súťaže tento recept vytvoria podľa inštrukcií a pravidiel uvedených na webovej stránke Súťaže, pričom využijú suroviny, ktorými sú brusnicový džem a čokoláda zo sortimentu IKEA.
 2. Člen IKEA Family nahrá 1 fotografiu maximálnej veľkosti 2 MB a do príslušných políčok prihlasovacieho formulára napíše krátky popis v rozsahu maximálne 500 znakov. Formulár bude zverejnený na webe IKEA.sk/ikea-family.
 3. Kvalifikovaní pracovníci obchodného domu IKEA – porota – následne vyberú 20 fotografií receptov („Finalisti Súťaže“).
  Pri posudzovaní receptov a výbere finalistov bude porota vyberať podľa nasledujúcich kritérií:
  • suroviny – recept musí obsahovať brusnicový džem a čokoládu,
  • kreativita a originalita,
  • forma textu receptu,
  • vizuálna podoba – naaranžovanie a fotografia.
 4. Týchto 20 Finalistov Súťaže predstaví IKEA na svojej webovej stránke.
 5. V ďalšom kole členovia IKEA Family hlasovaním vyberú 3 víťazné recepty („Výhercovia Súťaže“), ktoré podľa nich najviac spĺňajú zadanie. Každý člen IKEA Family má len jeden hlas a na hlasovanie je nutné, aby sa prihlásil do svojho účtu IKEA Family.
 6. V prípade, že niektoré fotografie/recepty získajú rovnaký počet hlasov, vyberie víťaza Loyalty Manager IKEA CZHUSK.
 7. Odmenu získajú traja Výhercovia Súťaže s najvyšším počtom hlasov.

Ceny a ocenenia

 1. Každý z Výhercov Súťaže vyhráva darčekovú poukážku IKEA v hodnote 40 EUR.
 2. O cenách nie je možné vyjednávať. Ceny sú neprenosné a nie je možné za ne vyplatiť peňažnú náhradu.
 3. Ceny a ani žiadnu ich časť nie je možné nahradiť alternatívou v podobe inej karty IKEA.
 4. Akúkoľvek prípadnú daňovú povinnosť, ktorá vzniká na základe či v súvislosti so získanou cenou, uhradí IKEA v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
 5. IKEA si vyhradzuje právo vybrať náhradného Výhercu a udeliť cenu inému účastníkovi Súťaže v prípade, že má opodstatnené dôvody domnievať sa, že účastník jednal spôsobom, ktorý nie je v súlade s pravidlami uvedenými v tomto dokumente, alebo že jednal spôsobom, ktorý IKEA považuje za nevhodný, nezákonný nebo pohoršujúci.
 6. Finalistov a Výhercov Súťaže bude IKEA kontaktovať e-mailom a/alebo telefonicky.

Zodpovednosť a povolenia

 1. Usporiadateľom tejto súťaže je IKEA. Akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú súťaže, je potrebné adresovať na IKEA.sk/napistenam.
 2. IKEA nenesie zodpovednosť za poruchy siete, počítačov či programov, ktoré mohli zabrániť odoslaniu či prijatiu vášho e-mailu alebo ich oneskoriť. Dôkaz o odoslaní sa nepovažuje za dôkaz o prijatí e-mailu.
 3. IKEA nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vyplynú z odloženia, zrušenia, omeškania či zmeny ocenení, ktoré nedokáže ovplyvniť, ani za žiadne konanie alebo nedodržanie záväzkov zo strany externých dodávateľov. IKEA nijako nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou či podvodom alebo nepredvídanými okolnosťami.

Osobné údaje

 1. Aby bolo možné prihlásiť sa do Súťaže, musí byť člen IKEA Family prihlásený do svojho účtu IKEA Family, z ktorého budú na účely Súťaže spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa a číslo účtu IKEA Family. Rovnako musí súhlasiť s podmienkami Súťaže vrátane spracúvania osobných údajov. Bez prihlásenia do účtu IKEA Family, teda poskytnutia údajov, nie je možné sa Súťaže zúčastniť.
 2. Osobné údaje potrebné na účely Súťaže budeme spracúvať po dobu trvania Súťaže a v prípade Výhercov o niečo dlhšie, po dobu uvedenú nižšie.
 3. Členovia IKEA Family sú si vedomí toho, že pokiaľ bude Účastník vybraný ako Výherca Súťaže, budú jeho údaje (meno, fotografia receptu a popis receptu) zverejnené on-line, napríklad na webových stránkach a sociálnych sieťach používaných usporiadateľmi na základe oprávneného záujmu, a to po dobu 3 mesiacov od ukončenia Súťaže.
 4. Člen IKEA Family má právo na prístup, opravu či vymazanie osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je ošetrené iným špeciálnym predpisom.
 5. Má právo na prenesenie údajov, ktoré poskytol na základe súhlasu, t. j. na získanie ich kópie v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.
 6. Má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu.
 7. Má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s jednotlivými činnosťami v rámci spracúvania osobných údajov. Odvolanie súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 8. Tieto práva môže uplatniť u Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.
 9. Má právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

Práva duševného vlastníctva

 1. Všetky príspevky do Súťaže musia byť pôvodným dielom účastníkov. Všetky práva duševného vlastníctva vrátane (ale nie výlučne) autorského práva, dizajnových práv obsiahnutých vo fotografiách od účastníkov a popise receptov, budú od momentu prihlásenia týchto diel do Súťaže patriť IKEA.
 2. V marketingovej komunikácii bude účastník Súťaže označený len krstným menom, prípadne nebude označený vôbec.
 3. Žiadny z 3 Výhercov Súťaže, ktorého fotografie budú využité na komerčné účely, nebude mať žiadne práva na dizajn, ani nedostane žiadnu finančnú náhradu, odmenu alebo iný benefit v dôsledku použitia jeho dizajnu, okrem ocenenia, ktoré mu bude odovzdané v súlade s týmito Podmienkami pre všetkých účastníkov.

Rozhodné právo

Súťaž a akékoľvek spory či nároky, ktoré by z nej alebo v súvislosti s ňou vyplynuli, sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podliehať právomoci slovenských súdov. Prihlásením sa do Súťaže prijímajú všetci tieto zmluvné Podmienky pre všetkých účastníkov a súhlasia s nimi.

IKEA Bratislava, s. r. o.