Prejsť na hlavný obsah

Kreatívna súťaž pre deti

Žena vytvára z lepenky veľkú zmrzlinu a maľuje ju.

Kartónová výzva

Využite všetky škatule z nákupov online, ktoré máte doma, vytvorte niečo pekné z kartónu, užite si spolu s rodinou deň plný zábavy a možno vyhráte aj peknú cenu! Tri najkreatívnejšie a najzaujímavejšie kartónové výtvory budú odmenené výrobkom IKEA.

Prihlasovanie do súťaže Kartónová výzva bolo ukončené

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže. Práve teraz vyberáme 20 finalistov. Fotografie ich výtvorov zverejníme na tejto stránke už 23. júna a o víťazoch rozhodnú vaše hlasy! Od 23. júna do 30. júna môžete hlasovať tu. Aj naďalej sledujte stránku IKEA Family.


Ako sa zapojiť do Kartónovej výzvy?

 1. Vymyslite, čo je možné vyrobiť z kartónových škatúľ.
 2. Pustite sa do práce! Môžu pomáhať aj rodičia či súrodenci. Dôležité je, aby ste si celý proces užívali spolu.
 3. Hotový kartónový výtvor odfoťte.
 4. Napíšte krátky príbeh o tom, ako výtvor vznikol a čo predstavuje.
 5. Prihláste sa do svojho účtu IKEA Family a vyplňte prihlasovací formulár do súťaže.
 6. Nahrajte jednu fotografiu výtvoru z kartónu a pridajte aj príbeh o jeho vzniku.
 7. Uveďte meno a vek detského autora.
 8. Svoje výtvory môžete prihlasovať od 1. do 15. júna.
 9. Od 23. júna môžete hlasovať za jedného z 20 finalistov.
 10. V týždni po 1. júli vyhlásime troch víťazov súťaže.

Tešíme sa na vaše fotografie a príbehy!

Podrobnosti nájdete v úplných Pravidlách a podmienkach súťaže.


Čo vyhrajú víťazi?

ENEBY, bluetooth reproduktor, 20x20 cm €49,99

ENEBY, batéria €19,99

Bluetooth reproduktor ENEBY druhej generácie má aktualizovaný výkon a poskytuje vám jasný a silný zvuk, nech už ho umiestnite kamkoľvek. Navyše získate tiež batériu ENEBY, ktorá vám umožní 8 až 10 hodín prehrávania. Výhru v súťaži môžete osláviť hudbou napr. v parku bez akýchkoľvek káblov!


Inšpirujte sa kartónovými výtvormi detí zamestnancov IKEA a tipmi nášho Losíka

 • IKEA Bratislava, s. r. o., IČO 35 849 436, so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „IKEA“) organizuje kreatívnu súťaž pre deti s názvom Kartónová výzva (ďalej len „Súťaž“).

  1. Súťaž bude organizovaná IKEA v nasledujúcom termíne: 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Táto súťaž je určená pre deti (ďalej len „Účastníci“), ktorých rodičia alebo zákonní zástupcovia sú členmi IKEA Family (ďalej len „Členovia IKEA Family”). Účastníci, ktorí sa chcú súťaže zúčastniť, nesmú byť starší ako 15 rokov. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci IKEA a ich najbližší rodinní príslušníci.
  2. Každý Člen IKEA Family môže do Súťaže poslať len jeden výtvor Účastníka a v riadnom termíne súťaže. Ak chce Člen IKEA Family prihlásiť výtvorov viac, musí to urobiť každý z rodičov alebo zákonných zástupcov zvlášť, poprípade viacerí účastníci vyrábajú jeden výtvor spolu. Detskému účastníkovi môže so súťažným príspevkom pomáhať rodič alebo zákonný zástupca.
  3. Každý Člen IKEA Family musí vo formulári na prihlásenie do súťaže uviesť krstné meno a vek účastníka.
  4. IKEA si vyhradzuje právo kedykoľvek v databáze IKEA Family skontrolovať, či Člen IKEA Family spĺňa podmienky na účasť v Súťaži.
  5. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom a ani sa nevyžaduje žiadny poplatok.
  6. Pre všetkých záujemcov platí, že Člen IKEA Family musí súhlasiť s podmienkami Súťaže. Za súhlas i so spracúvaním osobných údajov sa považuje samotné prihlásenie sa do Súťaže.

  Ako sa zúčastniť Súťaže

  1. IKEA vyzve Členov IKEA Family, aby sa do Súťaže zapojili. Urobí tak na stránke IKEA.sk a prostredníctvom newslettera. Samotná Súťaž bude prebiehať tak, že Členovia IKEA Family budú požiadaní, aby na webe IKEA.sk/ikea-family nahrali fotografiu výtvoru, ktorý Účastníci vyrobili z kartónu, a príbeh o tom, ako výtvor vznikal a čo predstavuje.
  2. Člen IKEA Family nahrá 1 fotografiu v maximálnej veľkosti 6 MB a napíše krátky popis na maximálne 500 znakov do určených polí v prihlasovacom formulári zverejnenom na webe IKEA.sk/ikea-family
  3. Kvalifikovaní pracovníci obchodného domu IKEA – porota – následne vyberie 20 fotografií („Finalisti Súťaže“). Pri posudzovaní výtvorov a výbere finalistov sa bude prihliadať na kritériá, ako je atraktivita, jedinečnosť, kreativita a zaujímavý príbeh.
  4. Týchto 20 Finalistov Súťaže odprezentuje IKEA na svojej webovej stránke.
  5. V ďalšom kole členovia IKEA Family hlasovaním vyberú 3 víťazné výrobky z kartónu („Výhercovia Súťaže“), ktoré podľa nich najviac spĺňajú kreatívne zadanie. Každý člen IKEA Family má len jeden hlas a pre hlasovanie je nutné sa prihlásiť do účtu IKEA Family.
  6. V prípade, že niektoré fotografie budú mať rovnaký počet hlasov, víťaza vyberie Loyalty Manager IKEA CZHUSK.
  7. Odmenu získajú traja Výhercovia Súťaže s najvyšším počtom hlasov.

  Ceny a ocenenia

  1. Každý z Víťazov Súťaže vyhráva jeden vopred určený výrobok IKEA, ktorý bude zverejnený na IKEA.sk/ikea-family najneskôr prvý deň súťaže, t. j. 1. 6. 2021.
  2. Žiadna z cien nemôže byť predmetom vyjednávania. Za ceny nie je možné vyplatiť peňažnú náhradu ani alternatívu v podobe inej karty IKEA. Všetky prípadné dane súvisiace s cenou udelenou za výhru v Sútaži uhradí IKEA, a to v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
  3. IKEA si vyhradzuje právo vybrať náhradného víťaza a cenu udeliť inému účastníkovi Súťaže v prípade, ak má IKEA opodstatnený dôvod domnievať sa, že účastník Súťaže konal v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto dokumente či konal spôsobom, ktorý IKEA považuje za nevhodný, nezákonný alebo pohoršujúci.
  4. Finalistov a Víťazov Súťaže bude IKEA kontaktovať e-mailom a/alebo telefonicky.

  Zodpovednosť a povolenia

  1. Usporiadateľom tejto Súťaže je IKEA. Akékoľvek otázky a požiadavky týkajúce sa Súťaže treba adresovať IKEA na IKEA.sk/napistenam
  2. IKEA nenesie žiadnu zodpovednosť za zlyhanie sietí, počítačov alebo programov, ktoré znemožnia alebo pozdržia odoslanie alebo prijatie vášho e-mailu. Dôkaz o odoslaní sa nepovažuje za dôkaz o prijatí.
  3. IKEA nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré vyplynú z odloženia, zo zrušenia, z oneskorenia alebo zo zmeny ceny, ktoré sú mimo jej vplyvu, resp. za akékoľvek konanie alebo nekonanie tretej osoby – svojho dodávateľa. IKEA týmto nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie, ktoré vyplynie z prípadného zanedbania alebo nekalého konania zo strany IKEA.

  Osobné údaje

  1. Aby bolo možné prihlásiť sa do Súťaže, budú Členovia IKEA Family požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov Účastníka, a to minimálne v rozsahu meno a vek Účastníka. Bez poskytnutia údajov nie je možné sa zúčastniť Súťaže.
  2. Osobné údaje na účely Súťaže budú spracúvané po dobu trvania súťaže, u výhercov dlhšie, po dobu uvedenú nižšie.
  3. Členovia IKEA Family sú si vedomí toho, že pokiaľ Účastník bude vybratý za víťaza Súťaže, jeho krstné meno, vek a fotografie výrobku budú zverejnené on-line, napríklad na webových stránkach a sociálnych sieťach, ako aj v tlačených médiách používaných Usporiadateľom na základe oprávneného záujmu po dobu 3 mesiacov od ukončenia Súťaže.
  4. Člen IKEA Family má právo na prístup, opravu či vymazanie osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom.
  5. Má právo na prenosnosť údajov, ktoré poskytol na základe súhlasu, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.
  6. Má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu.
  7. Má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
  8. Tieto práva može uplatniť u Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.
  9. Má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

  Práva duševného vlastníctva

  1. Všetky príspevky do Súťaže musia byť pôvodným dielom účastníkov. Akékoľvek práva duševného vlastníctva vrátane (ale nie výlučne) autorského práva, dizajnových práv obsiahnutých vo fotografiách od účastníkov a popise fotografií, ktoré boli podľa nich vyrobené, budú patriť IKEA od momentu prihlásenia týchto diel do súťaže.
  2. V marketingovej komunikácii bude účastník Súťaže označený iba krstným menom, prípadne nebude označený vôbec.
  3. Žiadny z 3 víťazov Súťaže, ktorého fotografie budú využité na komerčné účely, nebude mať žiadne práva na dizajn, finančné ohodnotenie, odmenu či iný benefit v dôsledku použitia ním vytvoreného dizajnu, s výnimkou práva na cenu, ktorá mu bude odovzdaná v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami pre všetkých účastníkov.

  Rozhodné právo

  Súťaž a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré by z nej alebo v súvislosti s ňou vyplynuli, sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podliehať právomoci slovenských súdov.

  Zapojením sa do Súťaže, všetci vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazaní ustanoveniami Všeobecných podmienok pre všetkých účastníkov.

  IKEA Bratislava, s. r. o.