Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky služby Klikni a vyzdvihni - Výdajný box

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO 35 849 436, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. 4. 2021. IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke www.IKEA.sk.

  Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

  Tieto VOP platia pre nákup služieb. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti IKEA ako predávajúceho a zákazníka ako kupujúceho (ďalej len „Zákazník“). Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou IKEA a Zákazníkmi sa riadia slovenským právom. Zákazníkom je spotrebiteľ.

  Spotrebiteľom je každý jednotlivec, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s IKEA alebo s ňou inak jedná.

  Zákazník potvrdením/zaplatením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente potvrdenia/zaplatenia objednávky. Zákazník si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke IKEA, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a i. spoločnosti IKEA alebo zmluvných partnerov IKEA, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou výslovne dohodnuté inak.

 • Zákazník berie na vedomie, že výhradným distribútorom sortimentu IKEA na území Slovenskej republiky je Spoločnosť a že Spoločnosť nie je oprávnená predávať či distribuovať sortiment IKEA za účelom jeho ďalšieho predaja či prenájmu Zákazníkom tretím osobám (v režimu veľkoobchodu), a to ako na území Slovenskej republiky, tak v zahraničí.

  Zákazník zaplatením objednávky potvrdzuje a prehlasuje, že sortiment IKEA, ktorý je jej predmetom, nakupuje výhradne pre svoju vlastnú potrebu, že je a bude konečným užívateľom tovaru nakúpenom od Spoločnosti a že tento tovar nie je určený k ďalšiemu podnikaniu Zákazníka, tj. najmä formou jeho ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím osobám.

 • Prezentácie tovarov umiestnených na stránke www.ikea.sk majú výslovne informatívny charakter.

  K objednaniu tovaru dôjde tak, že Zákazník vybraný tovar vloží do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár. IKEA si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu kusov určitého tovaru, ktoré Zákazník môže zakúpiť pri nákupe tovaru on-line na www.IKEA.sk. Toto obmedzenie bude uvedené v ponuke príslušného tovaru. Pred odoslaním objednávky si Zákazník smie skontrolovať všetky vložené údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Objednávku Zákazník vykoná kliknutím na tlačidlo„Zaplatiť teraz“. Po tomto úkone nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať.

  K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky Zákazníkom. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď IKEA objednávku Zákazníka potvrdí. V tomto momente vznikajú medzi Zákazníkoma IKEA vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle Občianskeho zákonníka vylúčené. IKEA ďalej v súlade s týmto zákonom vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

  Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky vo formáte PDF. Uzavretá zmluva je archivovaná v IKEA len na účely jej úspešného naplnenia a splnenia prípadných povinností plynúcich zo zodpovednosti za chyby a nie je prístupná Zákazníkovi ani tretím stranám.

  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 • Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia tovaru.
  Spoločne s tovarom Zákazník dostáva návod na montáž a používanie tovaru v slovenskom jazyku. Tento návod je dostupný aj v ponuke príslušného tovaru na stránke www.IKEA.sk.
  Pri preberaní tovaru je Zákazník povinný starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu.Ak je obal poškodený, Zákazník na túto skutočnosť upozorní pracovníka Spoločnosti.
  Miestom dodania je Výdajný box.Zákazník je povinný si takto dodaný tovar vyzdvihnúť v deň, ktorý si určí v objednávke. IKEA potvrdí e-mailom, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie.

  Tovar je možné vyzdvihnúť: 

  Obchodný dom IKEA Bratislava,
  oddelenie Služieb zákazníkom,
  Ivanská cesta 18,821 04,
  Bratislava 

  V prípade, ak si zákazník neprevezme tovar v lehote troch (3) dní odo dňa informácie IKEA o spracovaní objednávky, objednávka sa považuje za zrušenú. V takom prípade IKEA vráti peniaze na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

  V prípade, že sa viac kusová objednávka nezmestí do jedného výdajného boxu, môže byť rozdelená do viacerých. 

  Společnost si vyhradzuje právo zo Služby vylúčiť krehký a ťažko manipulovateľný tovar.Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia tovaru. Spoločne s tovarom Zákazník dostáva návod na montáž a používanie tovaru v slovenskom jazyku. Tento návod je dostupný aj v ponuke príslušného tovaru na stránke www.IKEA.sk.

 • Zákazník je oprávnený v deň vytvorenia Objednávky od zmluvy o doprave odstúpiť. V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy v deň vytvorenia Objednávky, vráti IKEA zákazníkovi cenu dopravnej služby. Ak zákazník od zmluvy o preprave odstúpi v iný deň, ako bola Objednávka vytvorená, je povinný zaplatiť IKEA zmluvnú pokutu vo výške ceny dopravnej služby. IKEA je v takom prípade oprávnená jednostranne započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu proti pohľadávke zákazníka na vrátenie ceny dopravnej služby.

 • Cena Služby je uvedená na internetovej stránke www.IKEA.sk alebo priamo v obchodnom dome IKEA.

 • Kúpnu cenu môže Zákazník zaplatiť on-line platobnou kartou, zjednodušeným bankovým prevodom alebo môže zvoliť platbu platobnou kartou pri dodaní tovaru (táto možnosť je len pre objednávky s dopravou do hodnoty 1.000 € vrátane DPH). IKEA pripraví tovar na vyzdvihnutie až po tom, čo je kúpna cena v plnej výške pripísaná na účet IKEA.
  Všetky ceny tovaru sú konečné a sú vrátane DPH a ďalších poplatkov, ktoré je Zákazník eventuálne povinný za tovar zaplatiť.
  IKEA si vyhradzuje právo robiť zmeny v službe Nákup on-line vrátane zmien kúpnej ceny.
  Kúpna cena akciového tovaru, tovaru vo výpredaji alebo tovaru ponúkaného v rámci špeciálnych akcií na www.IKEA.sk platí pre počet kusov, ktorý je v ponuke vždy určený, a to po určitý čas, prípadne do vypredania zásob.
  Kúpna cena je platná v čase objednania tovaru.

 • Cenu Služby hradí zákazník pri uskutočnení objednávky Služby. Úhrada objednávky Služby sa môže uskutočniť v hotovosti, platobnou kartou, darčekovou kartou IKEA, refundačnou kartou IKEA, cez platobný link, úverom zabezpečeným prostredníctvom finančných služieb IKEA alebo prostredníctvom zákazníckeho účtu IKEA for Business.

 • Kúpnou zmluvou sa IKEA zaväzuje, že Zákazníkovi odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Zákazník sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí IKEA kúpnu cenu.

  IKEA si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom Zákazník sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. IKEA Zákazníkovi odovzdá tovar spolu s dokladmi, ktoré k nemu prináležia, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

  Zákazníkovi je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho dopravca doručí, alebo keď si zákazník tovar osobne vyzdvihne.

 • 10. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka

  Od uzatvorenej kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru bez udania dôvodu na www.IKEA.sk/napistenam alebo na infolinke 02/48 226 111.

  V súlade s § 7 ods. 1 Zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy uzavretej v internetovom obchode bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľkých druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí (oznámenie o odstúpení stačí odoslať v 14. deň lehoty, a to na IKEA.info.sk@IKEA.com).

  Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosť.
  Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou potvrdenia objednávky. Ak sa Zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy uzavretej v internetovom obchode v tejto lehote, spoločnosť IKEA mu vráti kúpnu cenu a ďalšie platby, ktoré od Zákazníka dostala.

  Na vrátenie platby použije IKEA rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, a to za predpokladu, že Zákazník výslovne neurčil inak.Ak Zákazník odstúpi iba od časti zmluvy, IKEA vracia kúpnu cenu vráteného tovaru. Na vrátenie platieb použije IKEA rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, ak Zákazník výslovne neurčil inak.

  Už zaplatenú kúpnu cenu vráti IKEA Zákazníkovi až po prijatí vráteného tovaru. Zákazník tovar vráti IKEA späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, do obchodného domu alebo na výdajné miesto. Lehota sa považuje za dodržanú,ak Zákazník odoslal tovar späť pred uplynutím 14 dní.

  Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Zákazník podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zákazník podľa ustanovenia § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru vrátane jeho funkčnosti.V tomto prípade si IKEA vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju pohľadávku na náhradu škody spôsobenej znížením hodnoty tovaru proti pohľadávke Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

  Zákazník nemá právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípadoch uvedených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä nemá právo odstúpiť od zmluvy:o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Zákazníka.

 • IKEA je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak dodávateľ nie je schopný dodať IKEA tovar za pôvodne udávanú cenu a tiež v prípadezjavnej chyby v kúpnej cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej, ako je zvyčajná cena pre tento typ/druh tovaru).

  Za zjavnú chybu v kúpnej cene tovaru sa považuje napríklad o jednu číslicu kratšia kúpna cena, ako je obvyklé (t. j. keď pri zadávaní ceny„vypadla“ jedna číslica), evidentne nízka cena tovaru (napr. o 50 % nižšia kúpna cena, než je pre daný druh a typ tovaru zvyčajné, a to bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že ide o výpredaj alebo inú zľavovú akciu), iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď.

  Spoločnosť je tiež oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom v prípade, že v dobe pripravovania objednávky nie je skladom tovar do hodnoty 100€ vrátane DPH za kus, ktorý svojou funkčnosťou nesúvisí so zbytkom objednávky. V tomto prípade Spoločnosť odstupuje od zmluvy iba na daný tovar.

  Ak sa IKEA rozhodne využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, Zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informuje. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti IKEA Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu, a to v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, a to na platobnú kartu, ktorou Zákazník platil pôvodnú objednávku, ak nie je dohodnuté inak (vrátenie na bankový účet alebo v hotovosti).

 • IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedenév objednávke na účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za chyby a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

  Poskytnutie osobných údajov sa vyžaduje na účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajovna tento účel nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.

  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

 • IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarova služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 •  Kontakty na uplatnenie práv u zodpovednej osoby:Písomne na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adrese data.privacy.sk@ikea.com.

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi IKEA a Zákazníkom – spotrebiteľom týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v rámci Nákupu on-line na www.IKEA.sk možno riešiť mimosúdne.

  Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Možno tiež využiť on-line platformu na riešenie spotrebiteľských sporov na https://webgate.ec.europa.eu/odr.

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro,
Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
www.IKEA.sk/napistenam