Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre služby Šitie na objednávku

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj nábytok a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb ako sú napríklad preprava tovaru, zásielková služba, montážna služba, šitie na objednávku a ďalšie.
Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., Vložka číslo 27940/B (ďalej len „IKEA“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre služby zákazkového krajčírstva, ktoré upravujú základné podmienky poskytovania služieb.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre služby zákazkového krajčírstva, nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služieb zákazníkom.
IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky pre služby zákazkového krajčírstva, meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.

 • Na základe záväznej objednávky zákazníka poskytne IKEA zákazníkovi krajčírske služby na textilné výrobky zakúpené v obchodnom dome IKEA, a to v lehote uvedenej v objednávke. IKEA poskytuje krajčírske služby prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Dňom prijatia záväznej objednávky zákazníka zo strany IKEA dochádza k uzatvoreniu „Zmluvy o poskytnutí krajčírskych služieb“ medzi zákazníkom ako objednávateľom a IKEA ako dodávateľom.
  V prípade, ak IKEA zistí, že údaje v objednávke nie sú dostatočné pre účely vykonania krajčírskych služieb, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje zákazníka a požiada ho o doplnenie a spresnenie objednávky. IKEA nenesie zodpovednosť za nedostatky spôsobené nepresnými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi.
  Zákazník si môže z dôvodu zrážanlivosti látku vyprať a suchú a nezmačkanú doručiť späť na obchodný dom na ušitie podľa objednávky.
  V prípade, ak IKEA zistí, že krajčírske služby nie je možné vykonať podľa objednávky zákazníka, a to z technických dôvodov, IKEA má právo od Zmluvy o poskytnutí krajčírskych služieb odstúpiť.

 • Spracované výrobky IKEA pripraví na odovzdanie zákazníkovi v termíne uvedenom v objednávke. Ak odo dňa objednávky došlo k zmene alebo k spresneniu objednávky a výrobok ešte nebol spracovaný, IKEA stanoví novú lehotu dodania spracovaných výrobkov, nie dlhšiu ako 14 dní odo dňa zmeny alebo spresnenia objednávky.
  Zákazník sa zaväzuje prevziať spracované výrobky v obchodnom dome IKEA, na Oddelení služieb zákazníkom najneskôr v lehote sedem (7) dní odo dňa termínu uvedeného v objednávke. Maximálna doba skladovania je 30 dní.
  V prípade osobného prevzatia spracovaného výrobku zákazník písomne potvrdí prevzatie spracovaného výrobku v Protokole o odovzdaní a prevzatí krajčírskych služieb (ďalej len „Protokol“). Zrejmé a viditeľné škody na spracovanom výrobku musia byť zapísané do Protokolu.
  IKEA vybaví uplatnené právo na náhradu škody do 30 dní od jeho uplatnenia. V prípade doručenia spracovaného výrobku je zákazník povinný si dôkladne výrobok skontrolovať.

 • Cena za krajčírske služby uvedená v aktuálne platnom cenníku IKEA, ktorý je dostupný v obchodnom dome a na internetových stránkach www.IKEA.sk je iba orientačná. Pre obe strany je záväzná cenaza krajčírske služby uvedená v objednávke.
  Cenu za krajčírske služby hradí zákazník pri uskutočnení objednávky služby. Úhrada objednávky krajčírskych služieb sa môže uskutočniť v hotovosti, úverom zabezpečeným prostredníctvom finančných služieb IKEA, platobnou kartou, darčekovou kartou, refundačnou kartou IKEA alebo prostredníctvom zákazníckeho účtu IKEA for Business.

 • Zákazník bude adresovať všetky pripomienky ku krajčírskym službám výhradne spoločnosti IKEA. Akékoľvek pripomienky týkajúce sa krajčírskych služieb adresované spoločnosti vykonávajúcej krajčírskej služby pre IKEA alebo tretím osobám nebudú pre IKEA právne záväzné.

 • Na reklamáciu služby sa primerane uplatní Reklamačný poriadok IKEA, ktorý je k dispozícii v obchodnom dome IKEA a zverejnený na internetovej stránke www.IKEA.sk. Na službu sa nevzťahuje Článok VI Reklamačného poriadku, t. j. vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

 • IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, poprípade v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedenév objednávke pre účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.
  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

  IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarov a služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

  Kontakty na uplatnenie práv u zodpovednej osoby:
  Písomne na adrese IKEA Bratislava, s. r. o., Privacy Officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adrese data.privacy.sk@ikea.com.

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro,
Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
www.IKEA.sk/napistenam