Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre službu vyzdvihnutia tovaru s dopravou

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom
obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj
nábytok a široký sortiment bytových doplnkov vrátane služieb,
ako sú napríklad preprava tovaru, zásielková služba, montážna
služba, šitie na objednávku a ďalšie.
IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro., Vložka číslo 27940/B (ďalej len „IKEA“),
vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu
vyzdvihnutia tovaru s dopravou, ktoré upravujú základné
podmienky poskytovania služieb.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu vyzdvihnutia
tovaru s dopravou, nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2019
a nahrádzajú predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných
podmienok poskytovania služieb zákazníkom.
IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky
pre službu vyzdvihnutia tovaru s dopravou meniť a dopĺňať podľa
vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto Všeobecných
obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb
uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.

 • 1. Objednávka služby vyzdvihnutia tovaru s dopravou

  1.1
  Na základe objednávky zákazníka poskytne IKEA zákazníkovi
  službu vyzdvihnutia tovaru zakúpeného zákazníkom
  v obchodnom dome IKEA a dopravu. IKEA je viazaná
  objednávkou služby vyzdvihnutia tovaru dňom zaplatenia
  ceny služby. Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu
  „Zmluvy o službe vyzdvihnutia tovaru s dopravou“ medzi
  zákazníkom ako objednávateľom a IKEA ako dodávateľom.
  1.2
  IKEA prijíma záväzok, že zabezpečí dopravu vyzdvihnutého
  tovaru (ďalej len „tovar“) na miesto uvedené zákazníkom
  v Objednávke.
  1.3
  Zakúpený tovar musí byť riadne zabalený a pripravený
  na prepravu. Ak zakúpený tovar nie je demontovaný a zabalený,
  IKEA poskytne zákazníkovi na požiadanie nástroje potrebné
  na demontáž tovaru, fóliu, prípadne iný baliaci materiál
  na zabalenie tovaru. Nedemontovaný tovar nie je možné
  prepraviť. Demontovaný a zákazníkom zabalený tovar bude
  možné doručiť a vyložiť len za prvé uzamykateľné dvere.
  1.4
  V prípade, ak tovar nie je vhodne zabalený, IKEA si vyhradzuje
  právo uskutočniť vhodné prebalenie tovaru tak, aby bol tovar
  pripravený na prepravu.
  1.5
  Zákazník je oprávnený meniť alebo dopĺňať Objednávku iba
  do momentu jej zaplatenia. V opačnom prípade si zákazník
  objedná a uhradí novú službu.

 • 2. Preprava tovaru

  2.1
  IKEA uskutočňuje dopravu tovaru prostredníctvom svojho
  zmluvného partnera (ďalej len „dopravca“). Dátum doručenia
  tovaru uvedený v objednávke je záväzný. Dopravca
  telefonicky alebo formou krátkej textovej správy zákazníka
  vopred informuje o predpokladanom čase doručenia tovaru.
  2.2
  Dopravca zabezpečí vynesenie tovaru na adrese uvedenej
  v objednávke, na miesto určené zákazníkom. Zákazník je
  povinný poskytnúť dopravcovi primeranú pomoc pri výnose
  tovaru. Zákazník je taktiež povinný zaistiť vo vchode do domu
  a bytu a na chodbách dostatok miesta na bezpečné vynesenie.
  2.3
  Nedemontovaný tovar nie je možné prepraviť. Demontovaný
  a zákazníkom zabalený tovar bude možné doručiť a vyložiť
  len za prvé uzamykateľné dvere.
  2.4
  Zákazník si pri prevzatí tovaru v mieste dodania skontroluje
  správnosť dodávky a potvrdí ju svojím podpisom na prepravnom
  dokumente, alebo urobí zápis o poškodení či nekompletnosti
  dodávky. Dopravca je povinný poskytnúť zákazníkovi čas
  nevyhnutný na kontrolu dodávky tovaru zo strany zákazníka.

 • 3. Cena služby

  3.1
  Cena služby vyzdvihnutia tovaru s dopravou je uvedená
  v aktuálnom cenníku služieb, ktorý je dostupný v obchodnom
  dome IKEA alebo na internetovej stránke www.IKEA.sk.
  3.2
  Cenu služby vyzdvihnutia tovaru s dopravou zaplatí zákazník
  v pokladni obchodného domu IKEA v deň objednania tejto služby.
  Úhradu objednávky služby vyzdvihnutia tovaru s dopravou
  môže zákazník uskutočniť v hotovosti, úverom zabezpečeným
  prostredníctvom finančných služieb IKEA, platobnou kartou,
  darčekovou kartou alebo refundačnou kartou IKEA alebo
  prostredníctvom zákazníckeho účtu IKEA Business.

 • 4. Odvoz a ekologicky šetrná likvidácia

  4.1
  Služba je ponúkaná len ako súčasť dopravy nového
  zakúpeného tovaru.
  4.2
  Tovar určený a dohodnutý na odvoz a ekologicky šetrnú
  likvidáciu je potrebné demontovať, hygienicky zabaliť
  (matrace, kuchynské spotrebiče, kúpeľňový nábytok, …)
  a pripraviť na bezpečný odvoz (odstrániť vytŕčajúce skrutky,
  klince a pod.). Zákazník je taktiež povinný zabezpečiť vo vchode
  do domu a bytu a na chodbách dostatok priestoru na bezpečný
  znos a odvoz tovaru.
  4.3
  Cena služby odvozu a ekologicky šetrnej likvidácie je uvedená
  v aktuálnom cenníku služieb, ktorý je dostupný v obchodnom
  dome IKEA alebo na internetovej stránke www.IKEA.sk.

 • 5. Sankcie

  5.1
  V prípade, ak tovar nie je možné doručiť z dôvodu chyby
  na strane zákazníka (zle uvedená adresa, nesprávny kontakt,
  neprevzatie tovaru a pod.) je IKEA oprávnená účtovať
  zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške ceny dopravy.
  5.2
  Ak tovar nie je možné doručiť z dôvodu chyby na strane
  zákazníka, IKEA kontaktuje zákazníka s nasledovnými
  možnosťami:
  a) Zákazník je oprávnený dohodnúť a uhradiť novú objednávku
  dopravy tovaru a to do 24 hodín od želaného termínu doručenia
  uvedeného v pôvodnej objednávke;
  b) Zákazník si vyzdvihne tovar sám v Obchodnom dome IKEA.
  5.3
  Zákazník môže od zmluvy dopravy odstúpiť a službu tak zrušiť
  iba v deň vytvorenia Objednávky. Ak zákazník od zmluvy
  odstúpi v iný deň ako bola Objednávka vytvorená, je povinný
  zaplatiť IKEA odstupné vo výške ceny služby. IKEA započíta
  svoju pohľadávku na odstupné a pohľadávku zákazníka
  na vrátenie ceny služby. V prípade, že zákazník požaduje
  opakovanú prepravu, je povinný znovu uhradiť cenu služby
  podľa cenníka IKEA.

 • 6.1
  Zákazník je povinný si dôkladne skontrolovať tovar pri jeho
  prevzatí od dopravcu, t. j. počet kusov a stav tovaru.
  Dopravca poskytne zákazníkovi primeraný čas na kontrolu tovaru.
  6.2
  V prepravnom dokumente zákazník svojím podpisom potvrdí
  správnosť dodávky, t. j. že mu bol dodaný správny počet
  kusov tovaru a že tovar nie je viditeľne poškodený. V prípade,
  ak nebol doručený všetok tovar, zákazník prevezme časť
  tovaru s výhradou o neúplnosti dodávky, ktorú uvedie
  v prepravnom dokumente. V prípade, ak bol tovar viditeľne
  poškodený, zákazník prevezme poškodený tovar s výhradou
  o poškodenom tovare, ktorú uvedie v prepravnom dokumente,
  alebo poškodený tovar a teda celú zásielku odmietne.
  Dopravca so zákazníkom vyplní dokument o poškodení tovaru,
  na základe ktorého si zákazník uplatní náhradu škody podľa
  pokynov na dokumente.
  6.3
  Zákazník má právo na náhradu škody na prepravovanom
  tovare vzniknutej v čase od prevzatia tovaru spoločnosťou
  IKEA do momentu prevzatia tovaru zákazníkom od dopravcu.
  6.4
  Pri uplatnení práva na náhradu škody predloží zákazník
  IKEA fotokópiu prepravného dokumentu spolu s výhradou
  o neúplnosti dodávky alebo poškodení tovaru. K žiadosti
  o náhradu škody môže zákazník priložiť fotodokumentáciu
  poškodeného tovaru. IKEA vybaví uplatnené právo na náhradu
  škody do 30 dní od jeho uplatnenia.
  6.5
  Pri strate alebo zničení tovaru počas prepravy, dostane
  zákazník od IKEA náhradný tovar. Ak to nebude možné,
  nahradí IKEA zákazníkovi hodnotu tovaru v čase jeho straty
  alebo zničenia.
  6.6
  IKEA nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru, ktoré
  bolo zavinené zákazníkom uvedením neúplných alebo
  nesprávnych kontaktných údajov.
  6.7
  Ustanovenia o náhrade škody podľa týchto Všeobecných
  obchodných podmienok sa vzťahujú iba na také chyby tovaru,
  ktoré vznikli v súvislosti s prepravou. Na iné chyby tovaru
  sa vzťahuje Reklamačný poriadok IKEA.

 • 7. Odstúpenie od zmluvy

  7.1 Zákazník je oprávnený v deň vytvorenia Objednávky od zmluvy
  o doprave odstúpiť.
  7.2 V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy v deň vytvorenia
  Objednávky, vráti IKEA zákazníkovi cenu služby.
  7.3 Ak zákazník od zmluvy odstúpi v iný deň, ako bola Objednávka
  vytvorená, je povinný zaplatiť IKEA zmluvnú pokutu vo výške
  ceny služby. IKEA je v takom prípade oprávnená jednostranne
  započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu proti pohľadávke
  zákazníka na vrátenie ceny služby.

 • 8. Informačný servis

  8.1 Zákazník vykonáva všetky právne úkony a rovnako sa
  aj obracia so všetkými otázkami týkajúcimi sa služby
  vyzdvihnutia tovaru výhradne na IKEA a kontaktuje
  Kontaktné centrum IKEA telefonicky na čísle: 02/48 226 111
  alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: Ikea.info.sk@ikea.com.

 • 9. Ochrana osobných údajov

  9.1
  IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi
  o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje
  zákazníka uvedené v objednávke na účely splnenia zmluvy.
  IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu
  nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných
  nárokov zákazníka zo zodpovednosti za chyby a ďalej pokiaľ
  je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov.
  Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem
  zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.
  9.2
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa
  na účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník
  s poskytnutvím svojich osobných údajov na tento účel
  nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.
  9.3
  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom,
  právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania,
  právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
  údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom
  nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.
  9.4
  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako
  aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov
  je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.
  9.5
  Pokiaľ k tomu zákazník dá svoj samostatný súhlas, využije
  IKEA tieto osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov.
  Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
  9.6
  Kontakty na uplatnenie práv u zodpovednej osoby:
  Písomne na adrese IKEA Bratislava, s. r. o., Privacy Officer,
  Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom
  e-mailu na adrese privacy.officer@IKEA.com.

 • 10. Záverečné ustanovenia

  Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia.
  Prípadné spotrebiteľské spory medzi IKEA a zákazníkom týkajúce
  sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne.
  Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná
  inšpekcia (www.soi.sk).