Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Plánovanie so zameraním/ Plánovanie kuchyne v presne určenom

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a v svojom
obchodnom dome ponúka zákazníkom nábytok a široký sortiment
bytových doplnkov vrátane služieb. Na tento účel IKEA Bratislava, s. r. o.,
so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO 35 849 436,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka č. 27940/B (ďalej len „Spoločnosť“), vydáva
tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb
zákazníkom (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú základné podmienky
poskytovania jednotlivých služieb.
Tieto VOP pre službu Plánovanie so zameraním/Plánovanie kuchyne
v presne určenom čase nadobúdajú účinnosť 08. 08. 2022 a nahradzujú
predchádzajúce znenie týchto podmienok.
Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP pre službu Plánovanie so
zameraním/Plánovanie kuchyne v presne určenom čase meniť
a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny alebo doplnenia
týchto VOP sa nebudú týkať objednávok služieb uskutočnených
pred dňom účinnosti predmetnej zmeny alebo doplnenia.
Tieto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Spoločnosťou a jej zákazníkmi (ďalej len „Zákazník“).
Zákazník podpísaním objednávky alebo potvrdením služby zo strany
Spoločnosti (ďalej len „Objednávka‟) vyjadruje súhlas s tým,
že bol s obsahom VOP oboznámený a bez výhrad ich prijíma.
Na základe Objednávky uzatvárajú Spoločnosť a Zákazník zmluvu
o dielo (ďalej len „Služba“).
V prípade objednania Služby cez internetové stránky bude Zákazníkovi
zaslané emailové potvrdenie takejto Objednávky. Prílohou takéhoto
potvrdenia bude vždy aj aktuálne znenie VOP a reklamačného
poriadku IKEA vo formáte PDF.
Uzatvorenú Objednávku Spoločnosť archivuje, avšak výlučne
na účely jej úspešnej realizácie a splnenia prípadných povinností
plynúcich zo zodpovednosti za chyby, pričom ju nesprístupňuje
Zákazníkovi ani tretím osobám. Objednávka sa uzatvára
v slovenskom jazyku.

 • 1. Objednávka služby Plánovanie so zameraním

  Na základe Objednávky Zákazníka poskytne Spoločnosť službu
  spočívajúcu v zameraní priestoru a vytvorení návrhu kuchyne
  zo sortimentu IKEA, a to v termíne uvedenom v Objednávke.
  Služba Zameranie sa realizuje v mieste, ktoré určí Zákazník
  v Objednávke. Službu Plánovanie poskytuje odborný pracovník
  Oddelenia kuchýň v obchodnom dome IKEA.
  Zameranie vykoná zmluvný partner Spoločnosti. Zákazník zabezpečí,
  aby v čase od zamerania po realizáciu vyhotoveného návrhu kuchyne
  neboli v priestore robené žiadne dispozičné zmeny, ktoré by mohli
  ovplyvniť inštaláciu kuchyne podľa návrhu (napr. murárske práce,
  obklady ap.). Ak dôjde k takýmto dispozičným zmenám,
  Spoločnosť sa zrieka zodpovednosti za to, že inštalácia kuchyne
  podľa vyhotoveného návrhu nebude možná. Na základe rozmerov
  z miesta inštalácie a doplňujúcich informácií dôjde k schôdzke
  v obchodnom dome IKEA špecifikovanom v objednávke služby.
  V priebehu sedenia bude vytvorený návrh kuchyne v aplikácii
  Plánovač IKEA. Po skončení plánovania Zákazník dostane vytlačenú
  vizualizáciu návrhu spolu so zoznamom použitého tovaru a prístupové
  údaje (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie Plánovač IKEA,
  kde je uložený návrh a predbežná kalkulácia kúpnej ceny kuchyne.
  Zákazník v prípade záujmu dostane aj predbežnú kalkuláciu ceny
  za poskytnutie doplnkových služieb (doprava, inštalácia...).
  Ak je na dokončenie návrhu kuchyne potrebný dlhší čas, môže si
  Zákazník Službu objednať opakovane.
  Po dokončení návrhu kuchyne možno bezplatne požiadať o drobné
  úpravy (napr. zmeny farby dvierok, zmena pracovnej dosky…).
  Pri požiadavke na zásadnú zmenu pôvodného návrhu, napr. z dôvodu
  iných rozmerov kuchyne, už pôjde o celkom novú spoplatnenú Službu.
  Ak si Zákazník napokon kúpi kuchyňu v Spoločnosti a pri pokladni
  sa preukáže originálom pokladničného bloku svedčiacim o zaplatení
  ceny za Služby a objednávkou kuchyne s pečiatkou „Vrátenie poplatku
  za službu Plánovanie kuchyne“, dostane z kúpnej ceny kuchyne
  zľavu vo výške ceny zaplatenej za túto Službu. Zľavu z kúpnej
  ceny kuchyne možno poskytnúť len raz bez ohľadu na skutočnosť,
  koľkokrát Zákazník Službu využil.
  Kuchynský nábytok, doplnky a služby, ktoré sú súčasťou vytvoreného
  návrhu kuchyne, vychádzajú z aktuálnej ponuky a cien tovarov
  a služieb platných v momente vytvorenia návrhu. Pri objednaní
  kuchyne je rozhodujúca ponuka a ceny tovarov a služieb,
  ktoré sú aktuálne v momente vytvorenia Objednávky.
  Grafický návrh a cenová kalkulácia z aplikácie Plánovač IKEA
  nezaručuje dostupnosť tovaru na sklade.

 • 2. Objednávka služby Plánovanie kuchyne v presne
  určenom čase

  Na základe Zákazníkom dodaných rozmerov miesta inštalácie
  a doplňujúcich informácií sa vo vopred určenom čase uskutoční
  schôdzka v obchodnom dome IKEA špecifikovanom v objednávke
  služby. V priebehu sedenia bude vytvorený návrh kuchyne v aplikácii
  Plánovač IKEA. Po skončení plánovania Zákazník dostane vytlačenú
  vizualizáciu návrhu spolu so zoznamom použitého tovaru a prístupové
  údaje (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie Plánovač IKEA,
  kde je uložený návrh a predbežná kalkulácia kúpnej ceny kuchyne.
  Zákazník v prípade záujmu dostane aj predbežnú kalkuláciu ceny
  za poskytnutie doplnkových služieb (doprava, inštalácia…).
  Ak je na dokončenie návrhu kuchyne potrebný dlhší čas, môže si
  Zákazník Službu objednať opakovane.
  Po dokončení návrhu kuchyne možno bezplatne požiadať o drobné
  úpravy (napr. zmeny farby dvierok, zmena pracovnej dosky...).
  Pri požiadavke na zásadnú zmenu pôvodného návrhu, napr. z dôvodu
  iných rozmerov kuchyne, už pôjde o celkom novú spoplatnenú Službu.
  Ak si Zákazník napokon kúpi kuchyňu v Spoločnosti a pri pokladni
  sa preukáže originálom pokladničného bloku svedčiacim o zaplatení
  ceny za Služby a objednávkou kuchyne s pečiatkou „Vrátenie poplatku
  za službu Plánovanie kuchyne“, dostane z kúpnej ceny kuchyne
  zľavu vo výške ceny zaplatenej za túto Službu. Zľavu z kúpnej
  ceny kuchyne možno poskytnúť len raz bez ohľadu na skutočnosť,
  koľkokrát Zákazník Službu využil.
  Kuchynský nábytok, doplnky a služby, ktoré sú súčasťou vytvoreného
  návrhu kuchyne, vychádzajú z aktuálnej ponuky a cien tovarov
  a služieb platných v momente vytvorenia návrhu. Pri objednaní
  kuchyne je rozhodujúca ponuka a ceny tovarov a služieb, ktoré sú
  aktuálne v momente vytvorenia Objednávky.
  Grafický návrh a cenová kalkulácia z aplikácie Plánovač IKEA
  nezaručuje dostupnosť tovaru na sklade.

 • 3. Cena Služby

  Cena za Službu je uvedená v aktuálne platnom cenníku Spoločnosti,
  ktorý je dostupný v obchodnom dome a na internetovej stránke
  www.IKEA.sk. Platbu Objednávky v obchodnom dome možno
  uskutočniť v hotovosti, platobnou kartou, kartou IKEA alebo na úver.
  Platba Objednávky on-line sa dá zrealizovať len platobnou kartou.

 • 4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníka

  Zákazník má právo odstúpiť od uzatvorenej Objednávky najneskôr
  24 hodín pred začatím Služby bez udania dôvodu na infolinke
  02/48 22 61 11 alebo vyplnením formulára na ikea.sk/formular.
  Zákazník môže použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy,
  nie je to však jeho povinnosť. Formulár na odstúpenie od zmluvy
  je prílohou potvrdenia Objednávky.
  Na vrátenie platby použije Spoločnosť rovnaký platobný prostriedok,
  ktorý Zákazník použil na realizáciu počiatočnej transakcie,
  za predpokladu, že Zákazník výslovne neurčil inak. V žiadnom
  prípade tým Zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady.

 • 5. Odstupné

  V prípade, že Zákazník zruší podpísanú/potvrdenú Objednávku
  a odstúpi od zmluvy o dielo menej než 24 hodín pred začatím
  jej plnenia, zaplatí Spoločnosti odstupné vo výške ceny Služby.
  Spoločnosť započíta svoju pohľadávku na odstupné a pohľadávku
  Zákazníka na vrátenie ceny Služby.

 • 6. Informačný servis

  IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • 7. Ochrana osobných údajov

  7.1
  IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi
  o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje
  zákazníka uvedené v objednávke pre účely splnenia zmluvy.
  IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu
  nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných
  nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ
  je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov.
  Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem
  zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.
  7.2
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa
  pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník
  s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom
  nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.
  7.3
  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom,
  právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania,
  právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
  údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom
  nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.
  7.4
  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako
  aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov
  je možné nájsť na internetovej stránke HYPERLINK
  „http://www.uoou.sk” www.uoou.sk.
  7.5
  Pokiaľ k tomu zákazník dá svoj samostatný súhlas, využije
  IKEA tieto osobné údaje k prieskumu spokojnosti zákazníkov.
  Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
  7.6 Kontakty pre uplatnenie práv u zodpovednej osoby:
  Písomne na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer,
  Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom
  e-mailu privacy.officer@IKEA.com.

 • 8. Záverečné ustanovenia

  8.1 Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná
  inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou
  a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok
  možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia
  sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).