Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Interiérový konzultant

 • 1. Úvodné ustanovenia

  IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojich obchodných domoch ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký sortiment bytových doplnkov vrátane služieb. IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849 436, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel Sro, Vložka č 27940/B (ďalej len „IKEA”), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky dopravné služby, ktoré upravujú základné podmienky poskytovania služieb.Tieto VOP pre službu Interiérový konzultant majú účinnosť dňom 12. 09. 2023 a nahrádzajú predchádzajúce znenie týchto podmienok.

  Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP pre službu Interiérový konzultant meniť a doplňovať podľa vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.Tieto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Spoločnosťou a jej zákazníkmi (ďalej len „Zákazník“). Zákazník podpísaním objednávky alebo potvrdením služby zo strany Spoločnosti (ďalej len „Objednávka‟) vyjadruje súhlas s tým, že bol s obsahom VOP oboznámený a bez výhrad ich prijíma. Na základe Objednávky uzatvárajú Spoločnosť a Zákazník zmluvu o diele (ďalej len„Služba“) .

  V prípade objednávky Služby cez internetové stránky bude Zákazníkovi neodkladne zaslané e-mailové potvrdenie tejto Objednávky. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku IKEA vo formáte PDF. Uzatvorená Objednávka je Spoločnosťou archivovaná iba s cieľom jej úspešného splnenia a splnenia prípadných povinností zo zodpovednosti za chyby a nie je prístupná Zákazníkovi ani tretím stranám. Objednávka sa uzatvára ve slovenskom jazyku. 

 • 2. Objednávka služby Interiérového konzultanta

  Na základe objednávky Zákazníka poskytne Spoločnosť službu spočívajúcu vo vytvorení návrhu zo sortimentu IKEA, a to v termíne uvedenom v Objednávke. Služba Interiérový konzultant je poskytovaná odborným zamestnancom IKEA vo vybranom obchodnom dome IKEA, popr. na diaľku, podľa zvolenej preferencie zákazníka, a to vo vopred dohodnutom čase podľa typu kúpenej služby.

  Zákazník zaistí, že od chvíle realizácie vypracovaného návrhu nebudú vykonávané žiadne dispozičné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na inštaláciu alebo montáž podľa návrhu (napr. murárske práce, obklady…). Pokiaľ budú takéto dispozičné zmeny vykonané, nezodpovedá Spoločnosť za to, že inštalácia alebo montáž podľa návrhu bude možná.

  Na základe Zákazníkom vyplneného dotazníka dôjde vo vopred dohodnutom termíne k schôdzke v mieste uvedenom v objednávke (obchodný dom IKEA alebo konzultácia na diaľku) uvedenom v Objednávke služby. V prípade konzultácie na diaľku je Zákazník povinný zaistiť, aby bol zo svojich zdrojov schopný sa na schôdzku pripojiť. O technických požiadavkách je zákazník informovaný v priebehu objednania služby a následne e-mailom po zaplatení služby Interiérového konzultanta na diaľku.

  Vyplnený dotazník je zákazník povinný zaslať najneskôr do 72 hodín pred začatím služby. V opačnom prípade môže byť schôdzka zrušená a zákazník si musí rezervovať nový termín.

  Počas schôdzky bude vytvorený návrh v aplikácii plánovač IKEA a ostatné dokumenty a vizualizácia podľa zvoleného typu služby. Po skončení plánovania Zákazník dostane vizualizáciu návrhu spolu so zoznamom použitého tovaru a predbežnou kalkuláciou kúpnej ceny (všetko podľa zvoleného typu služby). Zákazník tiež v prípade záujmu dostane predbežnú kalkuláciu ceny za poskytnutie doplnkových služieb (doprava,inštalácia…). V priebehu konzultácií, resp. pred zaslaním konečného návrhu je možné bezplatne požiadať o drobné úpravy (napr. zmena farby dvierok, roštov…). V prípade požiadavky na zásadnú zmenu pôvodného návrhu, napr. z dôvodu iných rozmerov, iného dizajnu celého návrhu pôjde o celkom novú spoplatnenú službu.

  Nábytok, doplnky a služby, ktoré sú súčasťou vytvoreného návrhu, vychádzajú zaktuálnej ponuky a cien tovaru a služieb v okamihu vytvorenia návrhu. Pri objednaní návrhu bude rozhodujúca ponuka a ceny tovaru a služieb aktuálne v okamihu objednávky.

  Grafický návrh a cenová kalkulácia z aplikácie Plánovač IKEA nezaručuje dostupnosť tovaru na sklade.

 • 3. Cena služby

  Cena za Službu je uvedená v aktuálne platnom cenníku Spoločnosti, ktorý je dostupný v obchodných domoch a na internetových stránkach www.IKEA.sk. Platba Objednávky v obchodnom dome je možná v hotovosti, platobnou kartou, kartou IKEA alebo úverom. Platba Objednávky online je možná iba platobnou kartou. 

 • 4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníka

  Od uzatvorenej Objednávky je Zákazník oprávnený odstúpiť najneskôr 24 hodín pred začatím Služby bez udania dôvodu na infolinke 02/48 22 61 11 alebo vyplnením formulára na ikea.sk/formular.

  Na vrátenie platieb použije Spoločnosť rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ Zákazník výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým Zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady.

 • 5. Odstupné

  V prípade, že Zákazník zruší podpísanú/potvrdenú Objednávku a odstúpi tak odzmluvy o diele menej než 24 hodín pred jej začatím, Zákazník zaplatí Spoločnosti odstupné vo výške ceny Služby maximálne vo výške 80 eur vr. DPH. Spoločnosť započíta svoju pohľadávku na odstupné a pohľadávku Zákazníka na vrátenie ceny Služby. 

 • 6. Informačný servis

  IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle +421 232 116 512 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, poprípade v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • 7. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje Zákazníka uvedené v Objednávke na účely splnenia zmluvy, a to v čase nevyhnutnom na jej splnenie, vybavenie prípadných nárokov Zákazníka z chybného plnenia a ďalej ak je spracovanie nevyhnutné v súlade správnymi predpismi (najmä s daňovými predpismi). Právnym základom spracovania je zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Spoločnosťou. Príjemcovia osobných údajov budú zmluvní partneri Spoločnosti zaisťujúci vybavenie Objednávky.

  Poskytnutie osobných údajov sa vyžaduje pre uzatvorenie zmluvy, ale v prípade, že Zákazník svoje údaje na tento účel neposkytne, nie je možné Objednávku vybaviť.

  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie ich spracovania a na ich prenositeľnosť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Tieto práva môže Zákazník uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch. Zákazník má právo podať sťažnosť na dozornom orgáne na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontaktné údaje nájde na stránkach www.uoou.sk.

 • 8. Prieskum spokojnosti a ponuky produktov a služieb

  Spoločnosť využije kontaktné osobné údaje Zákazníka na prieskum spokojnosti zákazníkov a na ponúkanie svojich produktov a služieb na základe svojho oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takú komunikáciu buď pri uzatváraní zmluvy, alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Osobné údaje budúna účely vyhodnotenia spokojnosti zákazníkov uložené počas 1 roka.

 • 9. Kontakty pre uplatnenie práv

  Písomne na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava, s. r. o., , Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adrese data.privacy.sk@ikea.com

 • 10. Záverečné ustanovenia

  Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzatvorených Objednávok je možné riešiť mimosúdne.

  Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).