Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Garantované odkúpenie

 • IKEA Bratislava, s.r.o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj nábytok a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb. Za týmto účelom IKEA Bratislava, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04, IČO: 35849436, zapísané v obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., Vložka číslo 27940/B (ďalej len IKEA), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky – Garantované odkúpenie, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01. 08. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenie týchto podmienok.

  Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky – Garantované odkúpenie meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia.
  Zmeny či doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa nebudú vzťahovať na kúpne zmluvy uzatvorené pred dňom nadobudnutia účinnosti takejto zmeny či doplnenia. Tieto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi (ďalej len „zákazník“). Zákazník rozhodnutím odovzdať výrobok na garantované odkúpenie potvrdzuje, že sa s ich obsahom oboznámil a bez výhrad ich prijíma. Na základe zaplatenia kúpnej ceny uzatvárajú spoločnosť a zákazník kúpnu zmluvu.

 • Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa spoločnosti, že je členom klubu IKEA Family, a že výrobok nemá žiadne právne chyby, teda najmä nie je zaťažený záložným právom, iným užívacím právom alebo akýmkoľvek iným právom tretej osoby. Zákazník ďalej vyhlasuje, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia ani exekučné konanie, že výrobok nie je postihnutý exekučným príkazom ani nie je postihnutý výkonom rozhodnutia, predajom hnuteľných vecí, a že výrobok nie je uvedený na súpise hnuteľných vecí vyhotovenom exekútorom alebo vykonávateľom. Ak sa výrobok nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, zákazník vyhlasuje, že svojho manžela/manželku informoval o zamýšľanom predaji výrobku podľa podmienok garantovaného odkúpenia. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia je zákazník povinný nahradiť spoločnosti všetku vzniknutú škodu. Zákazník ďalej vyhlasuje, že výrobok je z prostredia bez dymu. Zákazník vyhlasuje, že službu nebude úmyselne zneužívať na vlastné obohatenie. IKEA to bude považovať za porušenie pravidiel služby a tovar neodkúpi.

 • Zákazník zodpovedá za chyby, ktoré mal výrobok v čase prechodu do vlastníctva spoločnosti, s výnimkou chýb, ktoré musela spoločnosť s vynaložením obvyklej pozornosti pri garantovanom odkúpení spoznať, okrem prípadov, keď zákazník tieto chyby spoločnosti zatajil alebo ju uistil o neexistencii akýchkoľvek chýb. Spoločnosť pri odkúpení akceptuje bežné opotrebovanie.

  V prípade zistenia akejkoľvek chyby na výrobku, za ktorú zodpovedá zákazník, bude mať spoločnosť právo od garantovaného odkúpenia odstúpiť. Zákazník ďalej vyhlasuje, že výrobok nebol zakúpený v Oddelení zľavneného tovaru.

 • Zákazník sa pri odovzdaní výrobku preukáže kartou IKEA Family. Zákazník odovzdaním tovaru spoločnosti súhlasí s cenou stanovenou cenníkom (webovou kalkulačkou) podľa parametrov výrobku (artiklového čísla a dĺžky vlastníctva výrobku). Zákazník za výrobok dostane príslušnú sumu na refundačnej karte IKEA. Zodpovednosť za škodu na výrobku prejde na spoločnosť okamihom prevzatia výrobku spoločnosťou.

 • Spoločnosť je oprávnená od garantovaného odkúpenia odstúpiť okrem dôvodov uvedených v zákone alebo v iných ustanoveniach týchto VOP aj po predaji výrobku spoločnosťou novému vlastníkovi, ak vyjde najavo, že ktorékoľvek z vyhlásení zákazníka uvedené v týchto VOP nie je pravdivé, bez ohľadu na to, či o tom zákazník v čase uskutočnenia garantovaného odkúpenia vedel, alebo nie.

 • IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • Spoločnosť bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka na účely splnenia zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na jej splnenie, vybavenie prípadných nárokov zákazníka vyplývajúcich z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracovanie nevyhnutné v súlade s právnymi predpismi (najmä s daňovými predpismi). Právnym základom spracovanie je zmluva uzavretá medzi zákazníkom a spoločnosťou.

  Poskytnutie osobných údajov sa vyžaduje na uzavretie zmluvy. V prípade, že zákazník svoje údaje na tento účel neposkytne, nemožno garantované odkúpenie vybaviť. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracovania a na ich prenositeľnosť alebo právo namietať proti ich spracovaniu. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontaktné údaje nájde na stránke www.uoou.sk.

 • Spoločnosť využije kontaktné osobné údaje zákazníka na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a na ponúkanie svojich produktov a služieb na základe svojho legitímneho záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takú komunikáciu pri uzatváraní zmluvy alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Osobné údaje budú na účely vyhodnotenia spokojnosti zákazníkov uložené po dobu 1 roka.

 • Písomne na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava s.r.o., Privacy Officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, alebo emailom data.privacy.sk@ikea.com.

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro,
Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
www.IKEA.sk/napistenam