Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre montážne a inštalačné služby

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj nábytok a široký sortiment bytových doplnkov, vrátane služieb ako sú napríkladpreprava tovaru, zásielková služba, montážna služba, šitie na objednávku a ďalšie.

Za týmto účelom IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., Vložka číslo 27940/B (ďalej len„IKEA”), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre montážnea inštalačné služby, ktoré upravujú základné podmienky poskytovania služieb. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre montážne a inštalačné služby, nadobúdajú účinnosť dňa 20. 12. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služieb zákazníkom. IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky pre montážne a inštalačné služby, meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb uskutočnené pred dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.

 • Na základe záväznej objednávky zákazníka poskytne IKEA zákazníkovi montážne služby na nábytok z ponuky IKEA alebo inštalačné služby na inštaláciu zariadení, a to v termíne a na mieste uvedenom v objednávke. IKEA poskytuje montážne služby prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Dňom prijatia záväznej objednávky zákazníka zo strany IKEA dochádza k uzatvoreniu „Zmluvy o dielo na uskutočnenie montáže“ medzi zákazníkom ako objednávateľom a IKEA ako dodávateľom.

  Pred záväzným objednaním montážnych alebo inštalčným služieb predloží zákazník IKEA presné zameranie a zakreslenie rozmerov miesta montáže do plánu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky. Zameranie môže realizovať buď IKEA, prípadne si toto zameranie môže zákazník uskutočniť sám.Pokiaľ si zákazník uskutoční zameranie sám, zodpovedá za presnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov a IKEA nenesie zodpovednosť za nedostatky spôsobené nepresnými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi.

 • IKEA nezodpovedá za to, či tovar bude technicky možné v priestoroch určených zákazníkom namontovať, upevniť alebo zavesiť. V prípade, ak IKEA zistí, že tovar nie je technicky možné v priestoroch určených zákazníkom namontovať, upevniť alebo zavesiť, má právo od Zmluvy o dielo na uskutočnenie montáže odstúpiť.

  Je potrebné, aby priestory určené zákazníkom za účelom montáže, upevnenia alebo zavesenia tovaru boli riadne skolaudované.IKEA môže požiadať zákazníka o preukázanie tejto skutočnosti. V prípade, ak IKEA zistí, že priestory nie sú skolaudované aleboak zákazník túto skutočnosť nepreukáže, má IKEA právo od Zmluvy o dielo na uskutočnenie montáže odstúpiť.

  Zákazník zabezpečí tovar určený k montáži, vrátane všetkých dielov potrebných k uskutočneniu montáže, v dobrom, nepoškodenom a kompletnom stave, prehľadne uložený v mieste montáže. IKEA nezodpovedá za povinnosť zákazníka zabezpečiť všetok tovar, ktorý sa vyžaduje k realizácii montáže.

  Zákazník do doby montáže uskladní tovar za podmienok konštantnej izbovej teploty a vlhkosti. Zákazník ďalej zabezpečí montážnemu tímu osvetlenie (dostatok svetla), prístup k prípojke elektrickej energie (220V) a k tečúcej vode po celú dobu montáže. Z technických dôvodov je nutné realizovať montáž v teplote minimálne 18 ºC. Zákazník poskytne montážnemu tímu všetku súčinnosť nevyhnutnú k realizácii montáže a zabezpečí nádobu na uloženie odpadu, resp. triedeného odpadu. Zákazník bude prítomný na mieste montáže počas celej doby realizácie montáže, prípadne zabezpečí prítomnosť zodpovednej osoby.

  V prípade ak zákazník v termíne uvedenom v objednávke nebude prítomný na mieste montáže a ani nezabezpečí prítomnosť zodpovednej osoby v mieste montáže, je povinný zaplatiť IKEA náklady na výjazd montážneho tímu podľa cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.IKEA.sk. IKEA následne kontaktuje zákazníka s informáciou o tom, že nebol zastihnutý v termíne a na mieste uvedenom v objednávke a vyzve zákazníka, aby uviedol nový termín montáže. V prípade,ak zákazník písomne neuvedie nový termín montáže v lehote piatich (5) dní odo dňa doručenia informácie od IKEA, považuje sa objednávka za zrušenú.

  Ak má byť tovar pripevnený alebo zavesený na stenu, je zákazníkv rozsahu, ktorý sa od neho môže spravodlivo požadovať, povinný overiť si vedenie rozvodov predmetných médií, nosnosť stien, materiál steny a prípadné špecifiká, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu montáže (napr. zisťovaním u vlastníka alebo správcu domu, vrátane informáciío obmedzení prác cez víkendy a v dobe nočného kľudu). Pred zahájením montážnych prác zákazník bez vyzvania informuje montážnu firmuo všetkých významných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu montáže.

  Zákazník sa zaväzuje, že od doby zamerania do vykonania montážnych prác neuskutoční žiadne dispozičné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na správnu realizáciu montážnych prác, ako napríklad murárske práce, obkladačské práce a podobne. V prípade, ak budú takéto dispozičné zmeny zákazníkom vykonané, IKEA nezodpovedá za to, že nebude môcť vykonať montážne práce spôsobom podľa požiadavky zákazníka.
  Zákazník zabezpečí, aby nebol priebeh montáže rušený inými stavebnými alebo obdobnými prácami v mieste montáže. V prípade, ak IKEA zistí,že montážne práce je možné uskutočniť iba s vynaložením zvýšených nákladov, a to z dôvodu okolností za ktoré IKEA nezodpovedá,je oprávnená účtovať zákazníkovi tieto zvýšené náklady iba so súhlasom zákazníka. IKEA informuje zákazníka o skutočnosti, že montáž je možné uskutočniť iba so zvýšenými nákladmi, pričom v informácii zároveň uvedie výšku nákladov na montáž. Zákazník vyjadrí svoj súhlas so zvýšenými nákladmi. V prípade, ak zákazník vyjadrí nesúhlas so zvýšenými nákladmi na montáž, považuje sa objednávka za zrušenú. V prípade, ak zákazník súhlasí so zvýšenými nákladmi na montáž, je povinný ich uhradiť po vykonaní prác.

  IKEA nezodpovedá za vady montáže, ktoré vznikli v dôsledku chybného alebo nekompletného tovaru alebo jeho nevhodnej povahy, pokiaľ na túto skutočnosť zákazníka bez zbytočného odkladu upozornila a zákazník napriek tomu trval na uskutočnení montáže. IKEA je v tomto prípade oprávnená od Zmluvy o dielo na uskutočnenie montáže odstúpiť.
  IKEA tiež nezodpovedá za prípadné vady a škody vzniknuté utajením skutočností významných pre montáž podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak nie je možné montážne práce úplne alebo sčasti uskutočniť v dôsledku okolností na strane zákazníka, je IKEA oprávnená žiadať od zákazníka náhradu nákladov,ktorá v dôsledku tejto skutočnosti IKEA vznikne.

  Spotrebiče budú pripojené iba na existujúce prípojky v súlades technickými normami, ktoré sú v technicky bezchybnom stave,sú voľne prístupné, pokiaľ sa dá s prípojnými hadicami alebo káblami daného spotrebiča dosiahnuť k miestu montáže určenom zákazníkom. Zákazník bude udržiavať všetky nevyhnutné prípojky v dojednaný deň montáže voľne prístupné.
  Zákazník je povinný písomne potvrdiť riadne uskutočnenú montáž v Protokole o odovzdaní a prevzatí montážnych služieb (ďalej len„Protokol“). Zrejmé a viditeľné škody musia byť zapísané do Protokolu. Zápis do Protokolu nie je automatickým uplatnením nároku na náhradu škody. Pri uplatnení práva na náhradu škody predloží zákazník spoločnosti IKEA Protokol s uvedeným zápisom o viditeľných škodách, priebehu prác, prípadne fotodokumentáciu existujúceho stavu. IKEAvybaví uplatnené právo na náhradu škody do 30 dní od jeho uplatnenia. Služba je zaisťovaná iba na území Slovenskej republiky.

 • Cena za montáž uvedená v aktuálne platnom cenníku IKEA, ktorý je dostupný v obchodnom dome a na internetových stránkach www.IKEA.sk je iba orientačná. V cene za montáž niesú zahrnuté atypické práce, lepené spoje, špeciálne kotvy, kotvydo sadrokartónu a špeciálny inštalačný materiál ako sú plynové hadice, tesnenia, ventily. Tento materiál si môže zákazník objednať priamou montážnej firmy, a to za podmienok dohodnutých s montážnou firmou. O cene vyššie uvedeného materiálu, ktorý nie je započítaný v cene montáže informuje montážnik zákazníka vopred.

  Cenu montážnych prác hradí zákazník pri uskutočnení objednávky. Úhrada objednávky montážnych prác sa môže uskutočniť v hotovosti, úverom zabezpečeným prostredníctvom finančných služieb IKEA, platobnou kartou, darčekovou kartou, refundačnou kartou IKEA alebo prostredníctvom zákazníckeho účtu IKEA for Business.

  Ak v objednávke inštalácia kuchyne neboli artikle, ktoré boli nedostupné v čase predaja, zákazník nemá nárok na bezplatnú doinštaláciu po ich dokúpení po termíne vykonania samotnej inštalácie.

 • Zákazník bude adresovať všetky pripomienky k montážnym prácam výhradne spoločnosti IKEA. To platí najmä pre reklamáciu vád montážnych prác. Akékoľvek pripomienky týkajúce sa montážnych prác adresované montážnej spoločnosti alebo tretím osobám nebudú pre IKEA právne záväzné.

  Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť 24 mesiacov od odovzdania dokončenej zákazky. Na reklamácie vád tovaru sa nevzťahujú tieto VOP, ale reklamačný poriadok IKEA.

  IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v  pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, poprípade v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • IKEA ako prevádzkovateľ bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje zákazníka uvedenév objednávke pre účely splnenia zmluvy. IKEA bude spracúvať osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov zákazníka zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude IKEA poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže zákazník uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

  Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk. IKEA využije osobné údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov po dobu 1 roka prostredníctvom zmluvného partnera a pre ponuky tovarov a služieb IKEA na právnom základe oprávneného záujmu. Zákazník má právo odmietnuť takúto komunikáciu pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.Kontakty pre uplatnenie práv u zodpovednej osoby: Písomne na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu privacy.officer@IKEA.com.

 • Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom týkajúce sa záväzkov z uzavretých Objednávok možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro,
Vložka č. 27940/B, IČO: 35 849 436

Kontaktné centrum:
Tel: 02/48 226 111
www.IKEA.sk/napistenam