Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre firemných zákazníkov Program IKEA for Business

Úvodné ustanovenia

IKEA Bratislava, s. r. o. patrí do skupiny IKEA Group a v svojom
obchodnom dome ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký
sortiment bytových doplnkov vrátane služieb.
IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava,
IČO 35 849 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“),
vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre firemných
zákazníkov, Program IKEA BUSINESS (ďalej len „PIB“), ktorými sa
riadia základné podmienky poskytovania služieb, ktoré súvisia so
zakúpením tovaru firemnými zákazníkmi.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky PIB (ďalej len „VOP“)
nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018 a v celom rozsahu
nahrádzajú predchádzajúce znenie týchto podmienok.
IKEA si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa
vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto VOP sa nebudú
vzťahovať na objednávky tovaru a služieb uskutočnené pred
dňom ich účinnosti.
Tieto VOP sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom,
v znení neskorších predpisov a sú neoddeliteľnou súčasťou
každej služby IKEA BUSINESS, ktorú poskytne IKEA pre firemných
zákazníkov, a ktorá súvisí so zakúpením tovaru v obchodnom
dome IKEA.

Firemný zákazník

Firemný zákazník je podnikateľ, teda osoba zapísaná v obchodnom
registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
a osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov, a ktorá nakupuje tovar
alebo využíva služby IKEA pre svoje podnikateľské účely (ďalej len
„Zákazník“). Za Zákazníka sa považujú aj právnické osoby, ktoré
nie sú podnikateľmi. V prípade právnických osôb (obchodných
spoločností) sa za konanie Zákazníka považuje konanie fyzickej
osoby, konajúcej v mene tejto právnickej osoby (ďalej len
„Oprávnená osoba“). V prípade fyzických osôb sa za konanie
Zákazníka považuje konanie tejto fyzickej osoby.
Zákazník má v IKEA možnosť využiť služby interiérového konzultanta
pre plánovanie firemného priestoru, objednať si tovar e-mailom
(cez nákupný zoznam dostupný na internetovej stránke
www.IKEA.sk/business, ktorý odošle obchodnému domu IKEA),
objednať si vyzdvihnutie a doručenie tovaru za podmienok
zverejnených na internetovej stránke www.IKEA.sk/business.
Služby sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb IKEA
a podmienené členstvom v PIB.
IKEA je oprávnená overiť Zákazníka v informačnom systéme
Ministerstva financií a v relevantných webových portáloch.

Aktivácia členstva

Členstvo v PIB sa dá aktivovať prostredníctvom webových stránok
IKEA alebo osobnou návštevou v obchodnom dome IKEA v Bratislave
v Oddelení IKEA BUSINESS. Po vyplnení elektronického registračného
formulára Zákaznikom je Zákazník zaevidovaný do PIB a digitálna
karta je zaslaná automaticky na email uvedený pri registrácii.
Podmienkou využívania služieb pre Zákazníkov je aktivácia členstva
v PIB a predloženie IKEA BUSINESS karty pri nákupe.

Platobné podmienky

Na uskutočnenie nákupu je možné vopred poukázať na účet IKEA
vedený v Tatra Banka, a. s., IBAN: SK48 1100 0000 0026 2302 2133
finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote zamýšľaného nákupu.
IKEA pre tieto účely zašle zálohovú faktúru s prideleným variabilným
symbolom. Bankový prevod a následné spárovanie platby s daným
zákazníckym účtom trvá minimálne štyri pracovné dni. Zákazník môže
nakupovať i bez použitia zákazníckeho bezhotovostného účtu,
platbou v hotovosti, platobnou kartou, IKEA kartami.

Podmienky použitia zákazníckeho účtu

Otvorenie zákazníckeho bezhotovostného účtu je podmienené
aktiváciou členstva v PIB.
Zákaznícky účet má neobmedzenú platnosť, ak nie je v týchto VOP
uvedené inak. Vzájomné odsúhlasenie zostatkov na zákazníckom
účte prebehne vždy k 31. 8. príslušného roka. V prípade, ak počas
dvanástich (12) po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa
uskutočnenia posledného nákupu nedôjde na zákazníckom účte
k žiadnemu pohybu a výška zostatku zákazníckeho účtu je vyššia
ako 5 EUR IKEA automaticky zostatok vráti na bankový účet
uvedený pri registrácii. V prípade, ak po dobu dvanástich (12) po
sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa uskutočnenia posledného
nákupu nedôjde na zákazníckom účtu k žiadnemu pohybu
a výška zostatku Zákazníckeho účtu predstavuje 5 EUR a menej,
IKEA zostatok na zákazníckom účte použije na úhradu nákladov
spojených s vedením zákazníckeho účtu. IKEA nenesie žiadnu
zodpovednosť spojenú so zneužitím zákazníckeho účtu.

Nákup v obchodnom dome IKEA

Prostredníctvom zákazníckeho účtu možno platiť za tovar a služby
v obchodnom dome IKEA Bratislava s výnimkou Reštaurácie,
Bistra a Obchodíka so švédskymi špecialitami. Zákazník v oddelení
IKEA BUSINESS dostane Sprievodku (doklad o aktuálnom zostatku
na zákazníckom bezhotovostnom účte). Túto Sprievodku použije
pri platbe tovaru pri pokladnici v obchodnom dome IKEA.
Po zaplatení dostane originál pokladničného bloku (s poznámkou:
„Nie je daňovým dokladom“). Najneskôr do 10 pracovných dní
dostane aj zúčtovaciu faktúru (daňový doklad), ktorá mu bude
zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v registračnom
formulári. Faktúra v tlačenej podobe je zákazníkom zasielaná
len na požiadanie. Zákazník môže nakupovať aj bez použitia zákazníckeho
bezhotovostného účtu, platbou v hotovosti, platobnou kartou,
IKEA kartami.
Platba bankovým prevodom neznamená automatickú rezerváciu
tovaru. IKEA negarantuje dostupnosť tovaru z dôvodu možných
zmien v aktuálnej dostupnosti predajného sortimentu, ku ktorým
môže dôjsť v dôsledku zastavenia alebo prerušenia predaja
niektorého druhu tovaru.
Počas celého procesu nákupu môže Zákazník využiť služby
IKEA BUSINESS.

Záručné podmienky

Zodpovednosť za vady predanej veci sa riadi § 619 a nasl.
Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších
predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou tovaru
testovaného na použitie vo verejných a kancelárskych
priestoroch, ktoré majú záručnú dobu dlhšiu a táto je uvedená
pri jednotlivých výrobkoch. Záručná doba začína plynúť od
prevzatia tovaru zákazníkom.
Pri reklamácii tovaru aj pri vrátení tovaru bez udania dôvodu
(max. v lehote do 365 dní od dátumu predaja) je zákazník povinný
predložiť pokladničný blok a vyuctovaciu fakturu potvrdzujúcí
nákup tovaru. Viac informácií o vrátení tovaru bez udania dôvodu
nájdete na www.IKEA.sk.
Finančná suma za vrátený, resp. reklamovaný tovar bude vrátená
rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba.

Vrátenie finančných prostriedkov

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov môže Zákazník
požiadať o ich vrátenie. Pokiaľ si Zákazník praje vrátiť finančné
prostriedky, musí zaslať podpísanú žiadosť, a to buď e-mailom
na adresu business489@IKEA.com alebo písomne na adresu
IKEA Bratislava, s. r. o., Finančné oddelenie/BUSINESS,
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava. Žiadosť na stiahnutie je
možné nájsť na stránke www.IKEA.sk/business. Nevyčerpané
finančné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na
bankový účet uvedený pri registrácii do tridsiatich dní odo dňa
doručenia žiadosti. Vrátením finančných prostriedkov nie je
dotknuté zákazníkovo členstvo v PIB.

Zrušenie členstva v PIB

Zákazník môže zrušiť svoje členstvo v PIB jednoducho
v Zákazníckom profile.
Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom
do tridsiatich dní odo dňa zrušenia členstva v PIB.
IKEA je oprávnená ukončiť členstvo v PIB, ak Zákazník nepoužíl
kartu IKEA BUSINESS v žiadnom z obchodných domov IKEA počas
3 rokov od dátumu registrácie alebo posledného použitia karty
alebo ak uviedol v jeho profile nesprávne informácie.

Informačný servis

Na vaše otázky vám radi odpovieme prostredníctvom
telefónu na čísle: 02/48 22 61 11 alebo e-mailom na adrese:
Ikea.info.sk@ikea.com každý deň od 9.00 do 21.00 hodín,
prípadne osobne v obchodnom dome IKEA.

Ochrana osobných údajov

Zákazník ako zamestnávateľ Opravnenej osoby poskytuje
spoločnosti IKEA jej osobné údaje v rozsahu uvedenom
v registračnom formulári. Poskytnutie osobných údajov je
nevyhnutné za účelom overenia, že objednávka a ďalšia
komunikácia s IKEA prebieha s Oprávnenou osobou a je teda
možné uzatvoriť zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a IKEA.
Zákazník sa zaväzuje informovať Oprávnenů osobu o poskytnutí
jej osobných údajov spoločnosti IKEA.
Osobné údaje budú spracúvané po dobu uvedenia Oprávnenej osoby
medzi Oprávnenými osobami Zákazníka, počas jeho členstva
v PIB. Skutočnosť, že Oprávnená osoba už nie je Oprávnenou
osobou, je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť IKEA.
Oprávnená osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom,
právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov. Oprávnená osoba má právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako
aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné
nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.
Pokiaľ k tomu Zákazník alebo Oprávnená osoba udelí svoj súhlas,
IKEA bude používať poskytnuté kontaktné údaje k posielaniu
marketingových informácií o svojich produktoch a službách
po dobu členstva Zákazníka v PIB. Zákazník i každá Oprávnená
osoba za seba má právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať.
Uvedené práva je možné uplatniť písomne u Zodpovednej
osoby na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer,
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom
e-mailu privacy.officer@IKEA.com