Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre firemných zákazníkov Program IKEA for Business

Úvodné ustanovenia

IKEA Bratislava, s. r. o. patrí do skupiny IKEA Group a v svojom
obchodnom dome ponúka zákazníkom predaj nábytku a široký
sortiment bytových doplnkov vrátane služieb.
IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava,
IČO 35 849 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“),
vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre firemných
zákazníkov, Program IKEA BUSINESS (ďalej len „PIB“), ktorými sa
riadia základné podmienky poskytovania služieb, ktoré súvisia so
zakúpením tovaru firemnými zákazníkmi.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky PIB (ďalej len „VOP“)
nadobúdajú účinnosť dňom 01. 08. 2022 a v celom rozsahu
nahrádzajú predchádzajúce znenie týchto podmienok.
IKEA si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa
vlastného uváženia. Zmeny či doplnenia týchto VOP sa nebudú
vzťahovať na objednávky tovaru a služieb uskutočnené pred
dňom ich účinnosti.
Tieto VOP sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom,
v znení neskorších predpisov a sú neoddeliteľnou súčasťou
každej služby IKEA BUSINESS, ktorú poskytne IKEA pre firemných
zákazníkov, a ktorá súvisí so zakúpením tovaru v obchodnom
dome IKEA.

 • Firemný zákazník

  Firemný zákazník je podnikateľ, teda osoba zapísaná v obchodnom
  registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  a osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
  oprávnenia podľa osobitných predpisov, a ktorá nakupuje tovar
  alebo využíva služby IKEA pre svoje podnikateľské účely (ďalej len
  „Zákazník“). Za Zákazníka sa považujú aj právnické osoby, ktoré
  nie sú podnikateľmi. V prípade právnických osôb (obchodných
  spoločností) sa za konanie Zákazníka považuje konanie fyzickej
  osoby, konajúcej v mene tejto právnickej osoby (ďalej len
  „Oprávnená osoba“). V prípade fyzických osôb sa za konanie
  Zákazníka považuje konanie tejto fyzickej osoby.
  Zákazník má v IKEA možnosť využiť služby interiérového konzultanta
  pre plánovanie firemného priestoru, objednať si tovar e-mailom
  (cez nákupný zoznam dostupný na internetovej stránke
  www.IKEA.sk/business, ktorý odošle obchodnému domu IKEA),
  objednať si vyzdvihnutie a doručenie tovaru za podmienok
  zverejnených na internetovej stránke www.IKEA.sk/business.
  Služby sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb IKEA
  a podmienené členstvom v PIB.
  IKEA je oprávnená overiť Zákazníka v informačnom systéme
  Ministerstva financií a v relevantných webových portáloch.

 • Aktivácia členstva

  Členstvo v PIB sa dá aktivovať prostredníctvom webových stránok
  IKEA alebo osobnou návštevou v obchodnom dome IKEA v Bratislave
  v Oddelení IKEA BUSINESS. Po vyplnení elektronického registračného
  formulára Zákaznikom je Zákazník zaevidovaný do PIB a digitálna
  karta je zaslaná automaticky na email uvedený pri registrácii.
  Podmienkou využívania služieb pre Zákazníkov je aktivácia členstva
  v PIB a predloženie IKEA BUSINESS karty pri nákupe.

 • Platobné podmienky

  Na uskutočnenie nákupu je možné vopred poukázať na účet IKEA finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote zamýšľaného nákupu.
  IKEA pre tieto účely zašle zálohovú faktúru s prideleným variabilným symbolom. Bankový prevod a následné spárovanie platby s daným zákazníckym účtom trvá minimálne štyri pracovné dni. Zákazník môže nakupovať i bez použitia zákazníckeho bezhotovostného účtu, platbou v hotovosti, platobnou kartou, IKEA kartami.

 • Podmienky použitia zákazníckeho účtu

  Otvorenie zákazníckeho bezhotovostného účtu je podmienené
  aktiváciou členstva v PIB.
  Zákaznícky účet má neobmedzenú platnosť, ak nie je v týchto VOP
  uvedené inak. Vzájomné odsúhlasenie zostatkov na zákazníckom
  účte prebehne vždy k 31. 8. príslušného roka. V prípade, ak počas
  dvanástich (12) po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa
  uskutočnenia posledného nákupu nedôjde na zákazníckom účte
  k žiadnemu pohybu a výška zostatku zákazníckeho účtu je vyššia
  ako 5 EUR IKEA automaticky zostatok vráti na bankový účet
  uvedený pri registrácii. V prípade, ak po dobu dvanástich (12) po
  sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa uskutočnenia posledného
  nákupu nedôjde na zákazníckom účtu k žiadnemu pohybu
  a výška zostatku Zákazníckeho účtu predstavuje 5 EUR a menej,
  IKEA zostatok na zákazníckom účte použije na úhradu nákladov
  spojených s vedením zákazníckeho účtu. IKEA nenesie žiadnu
  zodpovednosť spojenú so zneužitím zákazníckeho účtu.

 • Nákup v obchodnom dome IKEA

  Prostredníctvom zákazníckeho účtu možno platiť za tovar a služby
  v obchodnom dome IKEA Bratislava s výnimkou Reštaurácie,
  Bistra a Obchodíka so švédskymi špecialitami. Zákazník v oddelení
  IKEA BUSINESS dostane Sprievodku (doklad o aktuálnom zostatku
  na zákazníckom bezhotovostnom účte). Túto Sprievodku použije
  pri platbe tovaru pri pokladnici v obchodnom dome IKEA.
  Po zaplatení dostane originál pokladničného bloku (s poznámkou:
  „Nie je daňovým dokladom“). Najneskôr do 10 pracovných dní
  dostane aj zúčtovaciu faktúru (daňový doklad), ktorá mu bude
  zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v registračnom
  formulári. Faktúra v tlačenej podobe je zákazníkom zasielaná
  len na požiadanie. Zákazník môže nakupovať aj bez použitia zákazníckeho
  bezhotovostného účtu, platbou v hotovosti, platobnou kartou,
  IKEA kartami.
  Platba bankovým prevodom neznamená automatickú rezerváciu
  tovaru. IKEA negarantuje dostupnosť tovaru z dôvodu možných
  zmien v aktuálnej dostupnosti predajného sortimentu, ku ktorým
  môže dôjsť v dôsledku zastavenia alebo prerušenia predaja
  niektorého druhu tovaru.
  Počas celého procesu nákupu môže Zákazník využiť služby
  IKEA BUSINESS.

 • Záručné podmienky

  Zodpovednosť za vady predanej veci sa riadi § 619 a nasl.
  Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších
  predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou tovaru
  testovaného na použitie vo verejných a kancelárskych
  priestoroch, ktoré majú záručnú dobu dlhšiu a táto je uvedená
  pri jednotlivých výrobkoch. Záručná doba začína plynúť od
  prevzatia tovaru zákazníkom.
  Pri reklamácii tovaru aj pri vrátení tovaru bez udania dôvodu
  (max. v lehote do 365 dní od dátumu predaja) je zákazník povinný
  predložiť pokladničný blok a vyuctovaciu fakturu potvrdzujúcí
  nákup tovaru. Viac informácií o vrátení tovaru bez udania dôvodu
  nájdete na www.IKEA.sk.
  Finančná suma za vrátený, resp. reklamovaný tovar bude vrátená
  rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba.

 • Vrátenie finančných prostriedkov

  V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov môže Zákazník požiadať o ich vrátenie buď e-mailom na adresu business489@IKEA.com alebo písomne na adresu IKEA Bratislava, s. r. o., Finančné oddelenie/BUSINESS, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na bankový účet uvedený pri registrácii do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti. Vrátením finančných prostriedkov nie je dotknuté zákazníkovo členstvo v PIB.

 • Zrušenie členstva v PIB

  Zákazník môže zrušiť svoje členstvo v PIB jednoducho
  v Zákazníckom profile.
  Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom
  do tridsiatich dní odo dňa zrušenia členstva v PIB.
  IKEA je oprávnená ukončiť členstvo v PIB, ak Zákazník nepoužíl
  kartu IKEA BUSINESS v žiadnom z obchodných domov IKEA počas
  3 rokov od dátumu registrácie alebo posledného použitia karty
  alebo ak uviedol v jeho profile nesprávne informácie.

 • Informačný servis

  IKEA odpovedá na otázky zákazníkov na telefónnom čísle 02/48 226 111 a to každý deň v pracovnom čase alebo na IKEA.sk/kontakt, prípadne v obchodnom dome IKEA na území Slovenskej republiky. Viac informácií na IKEA.sk/obchodnedomy.

 • Ochrana osobných údajov

  Zákazník ako zamestnávateľ Opravnenej osoby poskytuje
  spoločnosti IKEA jej osobné údaje v rozsahu uvedenom
  v registračnom formulári. Poskytnutie osobných údajov je
  nevyhnutné za účelom overenia, že objednávka a ďalšia
  komunikácia s IKEA prebieha s Oprávnenou osobou a je teda
  možné uzatvoriť zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a IKEA.
  Zákazník sa zaväzuje informovať Oprávnenů osobu o poskytnutí
  jej osobných údajov spoločnosti IKEA.
  Osobné údaje budú spracúvané po dobu uvedenia Oprávnenej osoby
  medzi Oprávnenými osobami Zákazníka, počas jeho členstva
  v PIB. Skutočnosť, že Oprávnená osoba už nie je Oprávnenou
  osobou, je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť IKEA.
  Oprávnená osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom,
  právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
  údajov. Oprávnená osoba má právo podať sťažnosť dozornému
  orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako
  aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné
  nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.
  Pokiaľ k tomu Zákazník alebo Oprávnená osoba udelí svoj súhlas,
  IKEA bude používať poskytnuté kontaktné údaje k posielaniu
  marketingových informácií o svojich produktoch a službách
  po dobu členstva Zákazníka v PIB. Zákazník i každá Oprávnená
  osoba za seba má právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať.
  Uvedené práva je možné uplatniť písomne u Zodpovednej
  osoby na adrese IKEA Bratislava s. r. o., Privacy Officer,
  Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom
  e-mailu privacy.officer@IKEA.com