Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky pre dopravné služby

IKEA Bratislava, s. r. o., patrí do skupiny IKEA Group a vo svojom
obchodnom dome v Bratislave ponúka zákazníkom na predaj
nábytok a široký sortiment bytových doplnkov vrátane služieb.
IKEA Bratislava, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro., Vložka číslo 27940/B (ďalej len „IKEA”),
vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky dopravné služby,
ktoré upravujú základné podmienky poskytovania služieb.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky dopravné služby služieb
nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2019 a nahrádzajú predchádzajúce
znenia Všeobecných obchodných podmienok poskytovania
služieb zákazníkom.
IKEA si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky
pre dopravné služby meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia.
Zmeny či doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok
sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb uskutočnené pred
dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.

 • 1. Objednávka dopravy a príprava tovaru na prepravu

  1.1
  Objednávkou dopravy prijíma IKEA záväzok, že zabezpečí
  dopravu zákazníkom zakúpeného nábytku a/alebo
  bytových doplnkov zo sortimentu obchodného domu
  IKEA (ďalej len „tovar“) na miesto uvedené zákazníkom
  v Objednávke dopravnej služby.
  1.2
  Zákazník v Objednávke uvedie kontaktné údaje, ktoré sú
  nevyhnutné na úspešné doručenie tovaru, t. j. meno a priezvisko,
  telefónne číslo, adresu doručenia, želaný čas doručenia
  ako aj množstvo a označenie prepravovaného tovaru.
  IKEA odovzdá zákazníkovi kópiu objednávky a Všeobecné
  obchodné podmienky.
  1.3
  Zakúpený tovar musí byť riadne zabalený a pripravený
  na prepravu. Ak zakúpený tovar nie je demontovaný
  a zabalený, IKEA poskytne zákazníkovi na požiadanie
  nástroje potrebné na demontáž tovaru, fóliu, prípadne
  iný baliaci materiál na zabalenie tovaru.
  Nedemontovaný tovar nie je možné prepraviť.
  Demontovaný a zákazníkom zabalený tovar bude možné
  doručiť a vyložiť len za prvé uzamykateľné dvere.
  1.4
  V prípade, ak tovar nie je vhodne zabalený, IKEA si vyhradzuje
  právo uskutočniť vhodné prebalenie tovaru tak, aby bol tovar
  pripravený na prepravu.
  1.5
  Zákazník je oprávnený meniť alebo dopĺňať Objednávku iba
  do momentu jej zaplatenia. V opačnom prípade si zákazník
  objedná a uhradí novú službu.

 • 2. Preprava tovaru

  2.1
  IKEA uskutočňuje dopravu tovaru prostredníctvom svojho
  zmluvného partnera (ďalej len „dopravca“). Dátum doručenia
  tovaru uvedený v objednávke je záväzný. Dopravca
  telefonicky alebo formou krátkej textovej správy zákazníka
  vopred informuje o predpokladanom čase doručenia tovaru.
  2.2
  Dopravca zabezpečí vynesenie tovaru na adrese uvedenej
  v objednávke, na miesto určené zákazníkom.
  Zákazník je povinný poskytnúť dopravcovi primeranú
  pomoc pri výnose tovaru. Zákazník je taktiež povinný
  zaistiť vo vchode do domu a bytu a na chodbách dostatok
  miesta na bezpečné vynesenie.
  2.3
  Zákazník zabezpečí, aby dopravca mal prístup automobilom
  k budove alebo objektu, v ktorej sa bude vykladať tovar.
  2.4
  Zákazník si pri prevzatí tovaru v mieste dodania skontroluje
  správnosť dodávky a potvrdí ju svojím podpisom na prepravnom
  dokumente, alebo urobí zápis o poškodení či nekompletnosti
  dodávky. Dopravca je povinný poskytnúť zákazníkovi čas
  nevyhnutný na kontrolu dodávky tovaru zo strany zákazníka.

 • 3. Cenník dopravy

  3.1
  Cena dopravy závisí od hodnoty prepravovaného tovaru.
  Služba je zaisťovaná iba na území Slovenskej republiky.
  Cena dopravy je uvedená na internetovej stránke
  www.IKEA.sk alebo priamo v obchodnom dome IKEA.
  3.2
  Cenu dopravy hradí zákazník pri uskutočnení objednávky
  dopravy. Úhrada objednávky dopravnej služby sa
  môže uskutočniť v hotovosti, úverom zabezpečeným
  prostredníctvom finančných služieb IKEA, platobnou kartou,
  darčekovou kartou, refundačnou kartou IKEA alebo
  prostredníctvom zákazníckeho účtu IKEA Business.

 • 4. Odvoz a ekologicky šetrná likvidácia

  4.1
  Služba je ponúkaná len ako súčasť dopravy nového
  zakúpeného tovaru.
  4.2
  Tovar určený a dohodnutý na odvoz a ekologicky šetrnú
  likvidáciu je potrebné demontovať, hygienicky zabaliť
  (matrace, kuchynské spotrebiče, kúpeľňový nábytok,…)
  a pripraviť na bezpečný odvoz (odstrániť vytŕčajúce skrutky,
  klince a pod.). Zákazník je taktiež povinný zabezpečiť
  vo vchode do domu a bytu a na chodbách dostatok priestoru
  na bezpečný znos a odvoz tovaru.
  4.3
  Cena služby odvozu a ekologicky šetrnej likvidácie je uvedená
  v aktuálnom cenníku služieb, ktorý je dostupný v obchodnom
  dome IKEA alebo na internetovej stránke www.IKEA.sk.

 • 5. Sankcie

  5.1
  V prípade, ak tovar nie je možné doručiť z dôvodu chyby
  na strane zákazníka (zle uvedená adresa, nesprávny kontakt,
  neprevzatie tovaru a pod.) je IKEA oprávnená účtovať
  zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške ceny dopravy.
  5.2
  Ak tovar nie je možné doručiť z dôvodu chyby na strane zákazníka,
  IKEA kontaktuje zákazníka s nasledovnými možnosťami:
  a) Zákazník je oprávnený dohodnúť a uhradiť objednávku
  dopravy tovaru a to do 24 hodín od želaného termínu
  doručenia uvedeného v pôvodnej objednávke;
  b) Zákazník si vyzdvihne tovar sám v Obchodnom dome IKEA.
  5.3
  Zákazník môže od zmluvy dopravy odstúpiť a službu tak zrušiť
  iba v deň vytvorenia Objednávky. Ak zákazník od zmluvy
  odstúpi v iný deň ako bola Objednávka vytvorená, je povinný
  zaplatiť IKEA odstupné vo výške ceny služby. IKEA započíta
  svoju pohľadávku na odstupné a pohľadávku zákazníka
  na vrátenie ceny služby. V prípade, že zákazník požaduje
  opakovanú prepravu, je povinný znovu uhradiť cenu služby
  podľa cenníka IKEA.

 • 6. Náhrada škody

  6.1
  Zákazník je povinný si dôkladne skontrolovať tovar
  pri jeho prevzatí od dopravcu, t. j. počet kusov
  a stav tovaru. Dopravca poskytne zákazníkovi primeraný
  čas na kontrolu tovaru.
  6.2
  V prepravnom dokumente zákazník svojím podpisom
  potvrdí správnosť dodávky, t. j. že mu bol dodaný správny
  počet kusov tovaru a že tovar nie je viditeľne poškodený.
  V prípade, ak nebol doručený všetok tovar, zákazník
  prevezme časť tovaru s výhradou o neúplnosti dodávky,
  ktorú uvedie v prepravnom dokumente. V prípade, ak bol
  tovar viditeľne poškodený, zákazník prevezme poškodený
  tovar s výhradou o poškodenom tovare, ktorú uvedie
  v prepravnom dokumente, alebo poškodený tovar a teda
  celú zásielku odmietne. Dopravca so zákazníkom vyplní
  dokument o poškodení tovaru, na základe ktorého si zákazník
  uplatní náhradu škody podľa pokynov na dokumente.
  6.3
  Zákazník má právo na náhradu škody na prepravovanom
  tovare vzniknutej v čase od prevzatia tovaru spoločnosťou
  IKEA do momentu prevzatia tovaru zákazníkom od dopravcu.
  6.4
  Pri uplatnení práva na náhradu škody predloží zákazník
  IKEA fotokópiu prepravného dokumentu spolu s výhradou
  o neúplnosti dodávky alebo poškodení tovaru. K žiadosti
  o náhradu škody môže zákazník priložiť fotodokumentáciu
  poškodeného tovaru. IKEA vybaví uplatnené právo na náhradu
  škody do 30 dní od jeho uplatnenia.
  6.5
  Pri strate alebo zničení tovaru počas prepravy, dostane
  zákazník od IKEA náhradný tovar. Ak to nebude možné,
  nahradí IKEA zákazníkovi hodnotu tovaru v čase jeho straty
  alebo zničenia.
  6.6
  IKEA nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru,
  ktoré bolo zavinené zákazníkom uvedením neúplných
  alebo nesprávnych kontaktných údajov.
  6.7
  Ustanovenia o náhrade škody podľa týchto Všeobecných
  obchodných podmienok sa vzťahujú iba na také chyby tovaru,
  ktoré vznikli v súvislosti s prepravou. Na iné chyby tovaru
  sa vzťahuje Reklamačný poriadok IKEA.