Prejsť na hlavný obsah

Predpisy pre platby v službe Przelewy24

Definície
Na účely tohto Nariadenia majú tieto pojmy a výrazy nasledujúci význam:

Obchodník – obchodný subjekt, ktorý uzavrel zmluvu so spoločnosťou PayPro, predávajúcim a príjemcom platby.

Platobný zástupca – fyzická osoba alebo právnická osoba, prípadne organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon udeľuje právnu spôsobilosť konať v mene a na účet spoločnosti PayPro S.A., ako domácej platobnej inštitúcie, výlučne v rozsahu platobných služieb.

Používateľ (platiteľ) – fyzická alebo právnická osoba, prípadne organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon udeľuje právnu spôsobilosť realizovať platby za tovary alebo služby ponúkané obchodníkom a ktorá akceptuje pravidlá pre platby v rámci webovej služby.

PayPro S.A. (spoločnosť PayPro) – subjekt poskytujúci služby pre používateľov so sídlom v Poznani, ul. Kanclerska 15 (60-327), zapísaná v Registri podnikateľov národného registra súdov vedeného Okresným súdom Poznaň Nowe Miasto i Wilda, 8. obchodné oddelenie národného registra súdov, číslo zápisu KRS 0000347935, č. NIP 7792369887, s úplne splateným základným imaním 4.500.000.00 PLN, zapísaným v registri domácich platobných inštitúcií vedenom Poľským orgánom finančného dohľadu, vložka č. UKNF IP24/2014.

Przelewy24 (webová služba) – webová služba sprostredkujúca prevod platieb medzi platiteľom a obchodníkom.

Platobná transakcia (platba) – individuálna platba pre obchodníka vykonaná platiteľom s pomocou webovej služby. Jednotlivá a každá platobná transakcia je v systéme špecifikovaná minimálne prostredníctvom týchto údajov: Číslo platby, výška platby, identifikátor a spôsob platby.

Platbám v službe na Przelewy24 možno pripísať tieto stavy:

 • Čakajúca – čaká sa na prijatie platby,

 • Prebieha overovanie – platba bola prijatá a podlieha dodatočnému overeniu z bezpečnostných dôvodov,
 • Predplatená – platba bola uskutočnená a čaká sa na prevod potvrdenia platby predávajúcemu,
 • Hotová – platba bola uskutočnená, potvrdenie platby bolo zaslané predávajúcemu,
 • Chyba – platba vedúca k chybe, vrátená sprostredkovateľskou inštitúciou alebo bez správnej platby,
 • Vrátená – platba vrátená klientovi.

Transakčný panel – panel, ktorý má platiteľ k dispozícii, a ktorý umožňuje vybrať si spôsob platby a získať presmerovanie na sprostredkovateľskú inštitúciu.

Sprostredkovateľská inštitúcia – Poskytovateľ platobných služieb alebo iný subjekt, prostredníctvom ktorého Platiteľ prevádza platobné prostriedky na spoločnosť PayPro s cieľom zaplatiť obchodníkovi, najmä platobnému zástupcovi, banke, autorizovanému zúčtovaciemu stredisku, poštovému operátorovi alebo kancelárii platobných služieb.

Pracovný deň – pracovný deň spoločnosti PayPro (s výnimkou sobôt, nedieľ, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov), v ktorých spoločnosť PayPro vykonáva svoju prevádzkovú činnosť, t.j. poskytuje služby uvedený v ustanoveniach Nariadení, ktoré odkazujú na pojem „pracovný deň“.

GDPR [RODO] – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nariadenia – tieto nariadenia.

Služba – služba spočívajúca v realizácii platby uskutočnenej pre používateľa spoločnosťou PayPro.

  1. Nariadenia stanovujú podmienky vykonávania platieb prostredníctvom webovej služby dostupnej pre používateľov.
  2. Služba Przelewy24 sprístupňuje klientovi rôzne spôsoby platby, akceptuje platby klienta, posiela predávajúcemu potvrdenia o uskutočnených platbách a prevádza platby na účet predávajúceho.
  3. Jednotlivá a každá platba iniciovaná v službe Przelewy24 dostane jedinečné číslo platby a heslo nastavené webovou službou. Klient by si mal uschovať číslo a heslo za účelom kontroly stavu danej platby, zaplatenia predplatného na základe tejto platby alebo podania sťažnosti týkajúcej sa platby.
  4. Jednotlivá a každá platba uskutočnená na jeden z bankových účtov spoločnosti PayPro alebo jej platobného zástupcu je určená výlučne na realizáciu platby, ktorej číslo bolo zadané ako platobný titul. V prípade chybného čísla platby spoločnosť PayPro nebude niesť zodpovednosť za účel, na ktorý budú prostriedky prevedené.
  5. Platby sa musia uskutočniť v konkrétnom čase stanovenom v transakčnom paneli. V uvedenej lehote bude webová služba čakať na potvrdenie platby. Pri prijatí potvrdenia odošle webová služba klientovi a obchodníkovi informáciu o tom, že platba bola vykonaná správne.
  6. V prípade platobných príkazov prijatých v iných než pracovných dňoch bude prvý pracovný deň nasledujúci po tomto dni dňom prijatia platobného príkazu.
  7. Spoločnosť PayPro je oprávnená pozastaviť alebo odmietnuť vykonanie webovej služby v prípade, ak má dôvodné pochybnosti o zákonnosti platieb, vrátane ich možného spojenia s praním špinavých peňazí alebo teroristickou činnosťou. Platobná transakcia uskutočnená s použitím platobnej karty môže byť zadržaná alebo zamietnutá z dôvodov uvedených v predchádzajúcom ustanovení, okrem iného aj v prípade, ak sa platba uskutoční v inej krajine, ako je krajina vydania platobnej karty platiteľa.
  8. Spoločnosť PayPro si vyhradzuje právo zadržať alebo odmietnuť vykonanie webovej služby v prípade porušenia ustanovení Nariadenia alebo kedykoľvek, keď bude existovať dôvodné podozrenie, že platba nie je v súlade s ustanoveniami zákonov alebo Nariadení.
  9. Spoločnosť PayPro nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vzniknú Platiteľovi v dôsledku zadržania alebo odmietnutia platobnej služby z dôvodov uvedených v § 1 odsek 7 a 8.
  10. Potvrdenia o platbe v službe Przelewy24 poskytujú tieto sprostredkovateľské inštitúcie:
   a. pre platby uskutočnené s  pomocou  platobných kariet alebo  elektronickej peňaženky – servery príslušných platobných operátorov spolupracujúcich so službou Przelewy24.
   b. pre platby uskutočnené bankovým prevodom – softvér na automatizáciu bankového prevodu alebo softvér dohľadu nad históriou bankového účtu služby.
  11. Webová služba nezaručuje realizáciu platieb v reálnom čase v nasledujúcich prípadoch:
   a. overenie platieb v súlade s odsekom 15 tohto paragrafu,
   b. zlyhanie fungovania systému sprostredkovateľskej inštitúcie, technické prestávky na strane sprostredkovateľskej inštitúcie, pokusy o vykonanie platieb mimo registračných hodín platby danej banky alebo zmeny majúce vplyv na fungovanie služby vykonávanej sprostredkovateľskou inštitúciou. Platiteľ je oprávnený uplatniť si voči sprostredkovateľskej inštitúcii nároky vyplývajúce z vyššie uvedených okolností podľa zmluvy uzatvorenej medzi platiteľom a sprostredkovateľskou inštitúciou, ako aj podľa záväzných právnych predpisov.
  12. Webová služba nezaručuje realizáciu platieb v reálnom čase v prípade, že sa používateľ nebude riadiť pokynmi poskytnutými počas transakcie na transakčnom paneli a na webových stránkach sprostredkovateľských inštitúcií.
  13. Spoločnosť PayPro nezodpovedá za neúspešné (nerealizované) alebo oneskorené platby, ak uvedené zlyhanie alebo omeškanie bolo spôsobené poskytnutím nesprávnych alebo neúplných údajov používateľom alebo bolo spôsobené udalosťami, na ktoré spoločnosť PayPro nemala žiadny vplyv. Používateľ je povinný oznámiť spoločnosti PayPro každú neúspešnú (nerealizovanú) alebo neoprávnenú transakciu.
  14. Skutočnosť, že služba Przelewy24 sprostredkuje prevod platieb platiteľa prostredníctvom účtov webovej služby, neoprávňuje platiteľa požadovať úrok z platieb dočasne ponechaných na účtoch webovej služby.
  15. Transakcie so stavom Prebieha overovanie, podliehajú overeniu, pokiaľ ide o kritériá stanovené spoločnosťou PayPro týkajúce sa finančných bezpečnostných opatrení zavedených s cieľom zabrániť podvodom, ako aj pôsobiť proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Overenie môže trvať až do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni pripísania platby v prospech webovej služby. V prípade kladného overenia je platba okamžite k dispozícii obchodníkovi. V prípade negatívneho overenia sa platba buď vráti na účet platiteľa, alebo sa zadrží, aby príslušné orgány mohli vykonať ďalšie kroky v súlade s predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
  16. Služba Przelewy24 nie je zmluvnou stranou žiadnych zmlúv alebo právnych vzťahov medzi platiteľom a obchodníkom, najmä kúpnej zmluvy, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť. Nezodpovedá najmä za nesprávne plnenie alebo nesplnenie zmluvného záväzku zo strany obchodníka, ako ani za zodpovednosť voči obchodníkovi za nesprávne plnenie alebo nesplnenie zmluvného záväzku zo strany platiteľa.
  17. Služba sa poskytuje používateľovi bezplatne.
  18. Používatelia, ktorí sú ochotní používať webovú službu, sú povinní dodržiavať nariadenia a ustanovenia právnych predpisov, ako aj používať svoje pravdivé a presné údaje.
  19. Akékoľvek zasahovanie do IT systémov webovej služby alebo používanie platobných nástrojov neoprávnenými osobami alebo osobami, v súvislosti s ktorými má spoločnosť PayPro legitímne podozrenie na takéto neoprávnené použitie, je zakázané.
  20. V niektorých prípadoch je platiteľ pri uskutočňovaní platby povinný zaplatiť spoločnosti PayPro jednorazový servisný poplatok, ktorý sa neskôr pripočíta k sume platobnej transakcie. O výške tohto poplatku je platiteľ informovaný v priebehu individuálnej platby za obchodníka prostredníctvom webovej služby.
  1. Používatelia môžu podávať sťažnosti e-mailom (serwis@przelewy24.pl), prostredníctvom elektronického kontaktného formulára dostupného na adrese https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, poštou (zaslanou na túto adresu: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň) alebo priamo organizačnej jednotke uvedenej spoločnosťou PayPro, kde sa nachádza služba pre zákazníka.
   Do úvahy sa budú brať aj sťažnosti podané telefonicky alebo osobne (zápisnica spísaná počas návštevy osoby, ktorá podala sťažnosť v sídle spoločnosti PayPro).
  2. Spoločnosť PayPro vybaví sťažnosť najneskôr v lehote 15 dní. Vybavenie môže trvať dlhšie, ak sú potrebné ďalšie informácie, nie však dlhšie ako 35 pracovných dní odo dňa prijatia sťažnosti.
  3. Podrobné informácie o podávaní a vybavovaní sťažností sú k dispozícii na stránke https://www.przelewy24.pl/eng/complaints
  1. Informácie týkajúce sa práva obrátiť sa na súd sú súčasťou informácií týkajúcich sa postupu vybavovania sťažností uvedených v § 2 ods. 3 Nariadení.
  2. Informácie o súde s právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou PayPro S.A. a používateľom, sú súčasťou informácií týkajúcich sa postupu vybavovania sťažností uvedených v § 2 ods. 3 podmienok.
  3. Transakcie uskutočnené službou Przelewy24 nie sú bankové transakcie. Pripojenie k webovej službe nevyžaduje zriadenie bankového účtu v zmysle Občianskeho zákonníka (zákon z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník, Zbierka zákonov z roku 1964, č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov), ako ani zákona z 29. augusta 1997 – zákon o bankovníctve (Zbierka zákonov z roku 1997, č. 140, položka 939).
  4. Využívanie webovej služby na účely správy platieb za predaj nelegálnych tovarov alebo služieb, najmä tých, ktoré porušujú vlastnícke práva tretích strán, ako aj tých, ktorých obchodovanie nie je povolené na území EÚ, ako aj používanie webovej služby na platby za prístup k pornografickému obsahu je zakázané.

  5. Spoločnosť PayPro S.A. spracováva osobné údaje v súvislosti s platbami uskutočnenými prostredníctvom služby Przelewy24. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi, najmä s ustanoveniami nariadenia GDPR (RODO). Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov vrátane práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovania údajov sú k dispozícii na adrese https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
  6. Správcom osobných údajov používateľov služby Przelewy24 je spoločnosť PayPro S. A. so sídlom v Poznani, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň.
  7. Osoby vykonávajúce platby prostredníctvom služby Przelewy24 udeľujú súhlas s prijímaním potvrdení o platbe e-mailom. Webová služba je zo zákona povinná takéto informácie posielať. Na žiadosť používateľa doručí spoločnosť PayPro uvedené informácie v papierovej forme na adresu uvedenú používateľom, a to za poplatok majúci pôvod v administratívnych nákladoch.
  8. Nariadenia sú bezplatne prístupné ešte pred uskutočnením platieb každému používateľovi na webovej stránke webovej služby alebo na webovej stránke obchodníka.

  9. Spoločnosť PayPro si vyhradzuje právo na zmenu Nariadení. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke webovej služby.
  10. V otázkach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami Nariadení, sa použijú všeobecne záväzné právne predpisy, a to vrátane zákona o platobných službách.