Prejsť na hlavný obsah

Podmienky členstva v klube IKEA Family

IKEA Family je vernostný klub, ktorý je určený zákazníkom spoločnosti IKEA. Jeho prevádzkovateľom, a teda správcom osobných údajov je spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro., Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“).

Tieto podmienky sa vzťahujú na členstvo vo vernostnom klube IKEA Family, rovnako ako na používanie karty IKEA Family, návštevy obchodného domu IKEA alebo webových stránok IKEA a na akékoľvek odmeny či výhody v rámci klubu.

Výrazmi „vy/vás“ a „váš/vaše“ sa tu myslí člen klubu IKEA Family.

Klub IKEA Family je určený iba na osobné a zákaznícke využitie. IKEA si vyhradzuje právo meniť či upravovať akúkoľvek súčasť programu IKEA Family.

Členom klubu IKEA Family sa môže stať osoba, ktorá:

 • ktorá pri registrácii riadne a pravdivo vyplní povinné údaje a udelí súhlas s podmienkami členstva a so spracovaním osobných údajov. Registrovať sa je možné na webových stránkach IKEA alebo v kioskoch v obchodnom dome IKEA. Pri registrácii môže IKEA vyžadovať overenie vašich osobných údajov, a to e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.
 • ktorá berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak sa však rozhodne svoje osobné údaje neposkytnúť, nemôže sa stať členom IKEA Family.

Karta klubu IKEA Family:

 • je majetkom spoločnosti IKEA,
 • je neprenosná a smie ju používať iba osoba, ktorej meno je uvedené na karte;
 • nie je kartou debetnou, kreditnou ani záručnou.

Člen klubu IKEA Family:

 • má právo na aktuálne výhody (napr. zľavy na vybrané výrobky, služby a workshopy v obchodnom dome IKEA a u vybraných externých partnerov), pokiaľ sa pri pokladnici preukáže platnou členskou kartou. Karta nesmie byť poškodená a údaje musia byť čitateľné, inak nemá jej držiteľ na získanie výhod nárok. Kartu klubu IKEA Family je možné uložiť si v elektronickej podobe do mobilného zariadenia alebo ju vo forme QR kódu nájsť v pätke e-mailovej komunikácie.
 • má právo využívať službu digitálneho pokladničného bloku, pokiaľ pri nákupe na Slovensku použil svoju kartu IKEA Family a tovar vracia tiež na Slovensku.
 • má právo upraviť si spôsob komunikácie s IKEA (e-mailom, SMS, poštou) vo svojom členskom profile na webových stránkach IKEA Family alebo v kioskoch IKEA Family v obchodnom dome IKEA v krajine, kde sa registroval. V prípade udelenia súhlasu s posielaním obchodných oznámení si IKEA vyhradzuje právo nastaviť spôsob štandardnej komunikácie, ktorý si člen po registrácii môže sám upraviť (e-mailom, SMS, poštou).
 • je povinný čo najskôr informovať IKEA o zmene svojich osobných údajov uvedených pri/po registrácii alebo sám aktualizovať údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nenesie IKEA zodpovednosť za žiadne oneskorenia alebo pochybenia spôsobené neskorým oznámením zmien osobných údajov člena klubu IKEA Family.
 • má právo kedykoľvek svoje členstvo v klube IKEA Family zrušiť, a to na základe písomnej žiadosti o ukončenie členstva, ktorú je nutné zaslať na adresu IKEA Bratislava s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, prípadne e-mailom na ikea.info.sk@ikea.com. Žiadosť musí obsahovať číslo karty IKEA Family, e-mailovú adresu, krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu, aby bolo možné člena IKEA Family identifikovať. Svoje členstvo môže člen ukončiť aj sám zo svojho profilu.

IKEA:

 • si vyhradzuje právo určovať výrobky a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu klubu IKEA Family, a tiež vyberať workshopy, spolupracujúcich externých partnerov a ďalšie výhody pre členov klubu;
 • je oprávnená ukončiť vaše členstvo za nasledujúcich podmienok:
  • ak ste nepoužili klubovú kartu IKEA Family v obchodnom dome IKEA na Slovensku alebo pri nákupe online v priebehu 5 rokov,alebo
  • ak ste s IKEA nenadviazali žiadny iný kontakt (prečítanie newslettera, prihlásenie do profilu, účasť na workshope) dlhšie než 5 rokov,alebo
  • ak IKEA zistí, že váš profil obsahuje nesprávne či nepravdivé informácie;
 • je povinná zrušiť vaše členstvo do 1 mesiaca od prijatia vašej vyššie uvedenej písomnej žiadosti.

Údaje, ktoré IKEA o členoch spracúva:

 • osobné údaje poskytnuté pri alebo po registrácii a ich zmeny;
 • pri aktívnom používaní karty IKEA Family informácie o nákupoch a vrátení tovaru na účely digitálneho pokladničného bloku, aby sme členov IKEA Family informovali, ako sa starať o naše výrobky alebo ako predĺžiť ich životnosť, prípadne im ponúkli doplnkové výrobky, ktoré by mohli potrebovať;
 • informácie o prečítaní newsletterov alebo iných e-mailov, aby sme boli schopní zistiť, či majú o IKEA stále záujem a ich členstvo sa má zachovať;
 • informácie o členoch, ako sú prihlasovacie údaje, súbory cookie a registrácie na workshopy, ktoré zbierame z našich webových stránok (www.IKEA.sk), aby sme boli schopní zistiť, či majú o IKEA stále záujem a ich členstvo sa má zachovať. Informácie o výrobkoch, ktoré ich zaujali na našej webovej stránke, budú použité na prispôsobenú ponuku výrobkov. spoločnosťou Facebook.
 •  

Posielanie marketingových oznamov:

 • Ak súhlasíte s posielaním marketingových oznamov prostredníctvom e-mailov, IKEA vám môže posielať newslettery s informáciami o novinkách v IKEA, ako aj komunikáciu týkajúcu sa vášho členstva v klube IKEA Family a výhod vernostného klubu IKEA Family.
 • Ak súhlasíte s posielaním SMS, IKEA bude môcť využívať vaše telefónne číslo na posielanie informácií o blížiacich sa novinkách a akciách.
 • Ak súhlasíte s posielaním materiálov poštou, IKEA vám bude môcť posielať obchodné zásielky na adresu, ktorú ste uviedli.

Príjemcovia osobných údajov

 • Pokiaľ nie je uvedené inak, spracúvame vaše osobné údaje spolu s ďalšími členmi skupiny Ingka Group a ďalšími partnermi, ktorí nám poskytujú prostriedky na ich spracovanie alebo nám pomáhajú s vybavovaním vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie a sťažnosti, prípadne s marketingovými aktivitami. Sú to najmä spoločnosti IKEA Česká republika, s.r.o., (Česko) a IKEA Furnishing Ltd. (Maďarsko) ako členovia spoločnej internej regionálnej organizácie a ďalej IT AB ako poskytovateľ spoločných IT systémov v rámci zmienenej skupiny.
 • Aktuálny zoznam zmluvných partnerov je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov na  Ochrana osobných údajov

Prihlásenie do profilu IKEA Family

 • Súčasťou vášho profilu IKEA Family je prihlasovacia služba od spoločnosti AuthO, 10900 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, WA 98003 USA (ďalej len „AuthO“). Na zaistenie zodpovedajúcej úrovne ochrany údajov boli so spoločnosťou AuthO uzatvorené štandardné zmluvné doložky EU 2010/87 (EU).  
 • Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na stránke AuthO na adrese https://auth0.com/privacy/.https://auth0.com/privacy/
 • AuthO používa službu jednotného prihlásenia na overenie vašej totožnosti vo všetkých prihlasovacích procesoch, pričom na prihlásenie stačí zadať vašu e-mailovú adresu a heslo. Uistite sa, že vaše heslo je chránené, aby sa zabránilo zneužitiu, a vo vlastnom záujme skontrolujte, či sú vaše údaje aktuálne.

 

Profilovanie

Ako je uvedené vyššie, na základe nášho oprávneného záujmu analyzujeme údaje od vás a o vás, aby sme mohli zlepšiť svoj sortiment a služby. To znamená, že robíme profilovanie, čo môže viesť k ponuke výrobkov a služieb, ktoré vás viac oslovia, a to prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov alebo inzercie na webových stránkach a v sociálnych médiách.

 

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

 • Máte právo na prístup, opravu či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, ak to nie je upravené inak osobitným predpisom.
 • Máte právo na prenosnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu s nami, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s jednotlivou činnosťou spracovania osobných údajov. Prípadné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred jeho odvolaním, no v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely klubu IKEA Family zaniká vaše členstvo v tomto vernostnom programe.
 • Máte právo nepodliehať profilovaniu na účely priameho marketingu. Toto právo si môžete uplatniť tým, že podáte proti takémuto profilovaniu námietku.
 • Máte právo podať sťažnosť orgánu, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, teda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo a kontakty sú dostupné na webe dataprotection.gov.sk). 
 • Svoje práva môžete uplatniť e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov (GDPR), IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.