Prejsť na hlavný obsah

Podmienky členstva v klube IKEA Family

IKEA Family je vernostný klub, ktorý prevádzkuje spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 849 436, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., Vložka č. 27940/B (ďalej len „IKEA“), ktorý je určený pre zákazníkov spoločnosti IKEA.

Tieto podmienky sa vzťahujú na členstvo vo vernostnom klube IKEA Family a taktiež na každé použitie karty IKEA Family, návštevu obchodného domu IKEA alebo webovej stránky a na akékoľvek odmeny či výhody v rámci klubu.

Výrazy „vy/vás‟ a „váš/vaše‟ sa tu vzťahujú na člena IKEA Family.

Klub IKEA Family je určený len na osobné a zákaznícke využívanie. IKEA si vyhradzuje právo meniť či upravovať akúkoľvek súčasť programu IKEA Family.

Členom klubu IKEA Family sa môže stať osoba, ktorá:

 • je staršia ako 18 rokov.
 • pri registrácii riadne a pravdivo vyplní povinné údaje a potvrdí súhlas s podmienkami členstva a so zásadami ochrany osobných údajov. Registrovať sa je možné na webovej stránke IKEA Family alebo v obchodnom dome IKEA. Pri registrácii môže IKEA požadovať overenie osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.
 • berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, no ak sa rozhodne ich neposkytnúť, nemôže sa stať členom IKEA Family.

Karta klubu IKEA Family:

 • je majetkom spoločnosti IKEA,
 • je neprenosná a smie ju používať len osoba, ktorej meno je vytlačené na karte,
 • nie je kartou debetnou, kreditnou ani záručnou.

Člen klubu IKEA Family:

 • má právo na aktuálne výhody (napr. na zľavy na vybrané výrobky, služby a semináre vo všetkých obchodných domoch IKEA a u vybraných externých partnerov), ak sa pri pokladni preukáže platnou členskou kartou. Ak je karta poškodená alebo údaje na nej nie sú čitateľné, jej držiteľ nemá nárok na získanie výhod. Kartu IKEA Family je možné uložiť v elektronickej podobe v mobilnom zariadení alebo použiť kartu vo forme QR kódu, ktorý nájde v závere e-mailovej komunikácie.
 • má právo využívať službu elektronického pokladničného bloku, ak pri nákupe na Slovensku, v Českej republike alebo v Maďarsku použil svoju kartu IKEA Family a tovar vracia v krajine, v ktorej ho nakúpil.
 • má právo doplniť do svojho členského profilu údaje o svojom dieťati, čím zároveň udelí IKEA súhlas so spracovaním údajov dieťaťa na účely jeho registrácie do narodeninového programu. Týka sa to však len detí vo veku od 1 do 12 rokov vrátane. Ak člen klubu vymaže údaje svojho dieťaťa zo svojho profilu, členstvo dieťaťa v narodeninovom programe, a z toho vyplývajúce výhody, zaniknú dňom vymazania. Registráciu alebo zmenu údajov dieťaťa možno vykonať len raz za 12 mesiacov.
 • má právo upraviť si spôsob komunikácie s IKEA (e-mailom, SMS, poštou alebo cez Facebook) vo svojom členskom profile na webovej stránke IKEA Family alebo v kiosku IKEA Family v obchodnom dome IKEA v krajine, v ktorej sa registroval. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií si IKEA vyhradzuje právo nastaviť spôsob štandardnej komunikácie, ktorý si člen po registrácii sám zvolí (e-mailom, SMS, poštou alebo cez Facebook).
 • je povinný čo najskôr informovať IKEA o zmene osobných údajov uvedených pri/po registrácii. V prípade, že člen klubu túto povinnosť nedodrží, IKEA neponesie zodpovednosť za meškanie alebo pochybenie spôsobené neskorým oznámením zmien osobných údajov člena klubu IKEA Family.
 • má právo kedykoľvek svoje členstvo v klube IKEA Family zrušiť, a to na základe písomnej žiadosti o ukončenie členstva, ktoré treba zaslať spolu s kartou IKEA Family na adresu Oddelenia IKEA Family, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu IKEA.info@IKEA.com. Táto žiadosť musí obsahovať číslo karty IKEA Family, e-mailovú adresu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu, na základe čoho bude možné člena IKEA Family identifikovať.

Spoločnosť IKEA:

 • si vyhradzuje právo na určenie výrobkov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie patrí do rozsahu programu klubu IKEA Family, ako aj výber seminárov a spolupracujúcich externých partnerov a iných výhod pre členov klubu,
 • je oprávnená ukončiť členstvo v nasledujúcich prípadoch:
  - ak člen nepoužil kartu IKEA Family v žiadnom obchodnom dome IKEA na Slovensku, v Českej republike alebo v Maďarsku po dobu 1 roka odo dňa registrácie alebo po dobu viac ako 5 rokov od posledného použitia karty IKEA Family,
  alebo
  - ak člen nenadviazal s IKEA žiadny iný kontakt (čítanie newsletterov, prihlásenie do svojho profilu, účasť na seminároch) po dobu viac ako 5 roky,
  alebo
  - ak IKEA zistí, že profil člena obsahuje nesprávne a nepravdivé informácie,
 • je povinná zrušiť členský účet do 1 mesiaca od doručenia vyššie uvedenej písomnej žiadosti,
 • je povinná zaslať kópiu informácií, ktoré o členovi uchováva, do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Zasielanie marketingových informácií:

 • ak člen vyjadrí súhlas so zasielaním marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, IKEA mu môže zasielať newsletter s novinkami z IKEA a informácie týkajúce sa členstva v klube IKEA Family a výhod vernostného klubu IKEA Family,
 • ak člen vyjadrí súhlas s používaním svojho telefónneho čísla, IKEA ho môže prostredníctvom SMS informovať o pripravovaných novinkách a podujatiach,
 • ak člen vyjadrí súhlas so zasielaním marketingových informácií poštou, IKEA mu môže informácie zasielať na adresu, ktorú uviedol,
 • ak člen IKEA Family vyjadrí súhlas s komunikáciou cez Facebook, IKEA ho môže oslovovať prostredníctvom všetkých platforiem vlastnených spoločnosťou Facebook.

Údaje, ktoré o členoch uchovávame:

 • osobné údaje poskytnuté pri alebo po registrácii a ich zmeny, prípadne osobné údaje detí,
 • pri aktívnom používaní karty IKEA Family uchovávame informácie o nákupoch a o vrátenom tovare v rámci elektronických pokladničných blokov, aby sme členov IKEA Family mohli informovať o spôsobe údržby a predĺženia životnosti výrobkov, prípadne im ponúknuť ďalšie výrobky, ktoré by mohli potrebovať,
 • informácie o prečítaní newsletterov alebo e-mailov kvôli zisteniu, či záujem o IKEA z ich strany pretrváva a členstvo má byť zachované,
 • informácie o členoch IKEA Family, ako sú prihlasovacie informácie, súbory cookies, registrácie na semináre získavame z našich webových stránok (www.IKEA-Family.sk a www.IKEA.sk), aby sme zistili, či záujem o IKEA z ich strany pretrváva a členstvo má byť zachované. Informácie o výrobkoch, ktoré ich zaujali na našej webovej stránke, budú použité na prispôsobenú ponuku výrobkov.

Práva súvisiace s osobnými údajmi

 • Člen IKEA Family má právo:
  - kedykoľvek odvolať jednotlivé súhlasy so spracovaním osobných údajov, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť takéhoto spracovania pred odvolaním súhlasu; v prípade odvolania súhlasu na účely členstva v IKEA Family bude členstvo zrušené,
  - na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu alebo zmazanie,
  - na obmedzenie spracovania osobných údajov,
  - na ich prenosnosť,
  - vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov,
  - vyjadriť nesúhlas s marketingovým profilovaním (cez nastavenia svojho profilu IKEA Family). V takom prípade  IKEA nebude realizovať marketingové profilovanie a teda nebude môcť členovi zasielať žiadne obchodné      informácie zacielené na základe jeho zákazníckeho správania a prehliadania webových stránok.
  - podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vyššie uvedené práva si môže člen IKEA Family uplatniť písomne u zodpovednej osoby e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok členstva. Zmenené podmienky sú platné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke IKEA Family.

Tieto podmienky sú platné od 30. 04. 2020.