Hodnotenia a recenzie výrobkov IKEA

Váš názor je dôležitý!

Záleží nám na tom, čo si myslíte o našich výrobkoch. Pripravili sme preto novú pomôcku, ktorá umožní zákazníkom získať viac informácií na základe vášho hodnotenia a recenzie zakúpených výrobkov. Pomôžete tak ostatným zákazníkom IKEA pri ich nákupe. Je to jednoduché!

Ako ohodnotiť výrobky IKEA v 3 jednoduchých krokoch:

 1. Prihláste sa do svojho profilu na IKEA.sk
 2. Vyberte výrobok IKEA, ktorý chcete hodnotiť.
 3. Napíšte recenziu a ohodnoťte výrobok pomocou hviezdičiek.

Jedálenský stôl s obrusom s červeno-bielym károvaným vzorom, kanvicou na kávu, bielou šálkou s kávou, sušienkami na bielom dezertnom tanieri, laptopom a tabletom.

Tipy na hodnotenie výrobkov IKEA

Aby sme mohli zverejniť vašu recenziu výrobku, zohľadnite, prosím, nasledujúce body:

 1. Vaša recenzia by sa mala týkať iba daného výrobku(-ov).
 2. Nezverejňujte žiadne osobné informácie, napríklad meno alebo telefónne číslo.
 3. Obsah musí byť slušný a primeraný.
 4. Recenzia musí mať aspoň 50 znakov.

Viac informácií o podmienkach pre hodnotenie a recenzie nižšie.


Chcete ohodnotiť naše výrobky? Prihláste sa, prosím, do svojho účtu IKEA alebo sa zaregistrujte.


Podmienky pre hodnotenie a recenzie

Tieto Podmienky upravujú používanie Služieb hodnotenia zákazníkov (ďalej ako "CEAS") v IKEA Bratislava, s.r.o. (ďalej len "IKEA"), IČO: 35 849 436, so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 27940/B.

IKEA je majiteľom a prevádzkovateľom služieb “CEAS”. Všetky ochranné známky, mená, tituly, logá, obrázky, dizajny, texty a iné materiály používané na stránkach služieb “CEAS” sú vo vlastníctve spoločnosti IKEA alebo je na ne poskytnutá licencia pre spoločnosť IKEA alebo jedného z jej zmluvných partnerov. Zobrazením, stiahnutím alebo kopírovaním stránok služieb “CEAS” sa nenadobúdajú žiadne práva (práva užívania, práva duševného vlastníctva, atď.). Reprodukcia, prevod (elektronicky alebo iným spôsobom), modifikácia, prepojenie alebo používanie služieb “CEAS” je bez predchádzajúceho písomného súhlasu IKEA zakázané.

Na používanie služieb “CEAS” si môžete vytvoriť užívateľský profil. Pri registrácii si zvoľte Užívateľské meno a Heslo. Vaše heslo ste povinný zachovať v tajnosti a obratom informovať spoločnosť IKEA, ak existuje riziko, že vaše prístupové dáta budú zneužité tretími stranami a to tak, aby mohla IKEA podniknúť príslušné kroky.

Vložením obsahu ako súčasti vášho užívania služieb “CEAS” vyhlasujete a zaväzujete sa, že:

 • Ste jediným autorom a vlastníkom autorských práv k danému obsahu a že ste oprávnený zverejniť tento obsah pri používaní služieb “CEAS”;
 • Všetok obsah, ktorý zverejňujete, je pravdivý;
 • Máte najmenej 18 rokov;
 • Používanie obsahu, ktorý ste poskytli, neporušuje tieto Podmienky používania a nespôsobuje škodu žiadnej fyzickej ani právnickej osobe.

Okrem toho ste si vedomý a zaručujete sa, že ste predložili obsah, ktorý neobsahuje žiadne informácie:

 • ktoré sú vám známe ako nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce;
 • ktoré porušujú autorské právo, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo osobné práva alebo práva na súkromie tretej strany;
 • ktoré porušujú platný zákon;
 • ktoré obmedzujú akúkoľvek fyzickú osobu, partnerstvo alebo spoločnosť a sú nactiutŕhačské, poškodzujúce alebo diskriminačné, najmä na základe pohlavia, náboženstva, veku, invalidite, rase, národnosti alebo etnickom pôvode, ohrozujúce alebo obťažujúce;
 • za ktoré ste dostali platbu alebo odmenu od tretej strany;
 • ktoré obsahujú informácie o iných web stránkach, adresách, e-mailových adresách, kontaktné údaje alebo telefónne čísla alebo obchodnú komunikáciu;
 • ktoré obsahujú počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Spoločnosti IKEA udeľujete neobmedzenú, neodvolateľnú, bezplatnú, prevoditeľnú licenciu na používanie, vymazanie, adaptovanie, publikovanie, vytvorenie, kopírovanie, modifikovanie, preklad a vytvorenie derivatívneho diela a/alebo na predaj a/alebo distribúciu takéhoto obsahu a/alebo vloženie takéhoto obsahu do akejkoľvek formy, média, alebo technológie na celom svete, pre akýkoľvek účel (vrátane marketingu a propagačných účelov) a bez akejkoľvek náhrady pre Vás. Licencia sa udeľuje na celý čas existencie Vášho autorského práva k obsahu a je prevoditeľná a môže byť udelená ako sublicencia akejkoľvek tretej strane zvolenej podľa výlučného uváženia spoločnosti IKEA, bez ďalšieho oznámenia.

Zaväzujete sa odškodniť spoločnosť IKEA (a jej oficiálnych riaditeľov, agentov, pridružené spoločnosti, spoločné podniky, zamestnancov a poskytovateľov externých služieb, vrátane Bazaarvoice, Inc.) za akékoľvek nároky, vrátane právnych nákladov na obranu, ktoré vzniknú z dôvodu, že nedodržíte hore uvedené záväzky a záruky, alebo porušíte zákon, alebo porušíte práva tretej strany.

Vloženie a používanie celého obsahu, ktorý ste predložili, je na výlučnom rozhodnutí spoločnosti IKEA. IKEA si vyhradzuje právo zmeniť, skrátiť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý šírite prostredníctvom služby “CEAS” a o ktorom má IKEA za to, že je podľa jej výlučného uváženia v rozpore s platným právom, internými smernicami pre obsah alebo akýmkoľvek iným ustanovením týchto Podmienok používania. IKEA nezaručuje, že bude schopná spracovať alebo vymazať váš vlastný predložený obsah. Recenzie a písomné komentáre sa obvykle zverejňujú do dvoch až štyroch pracovných dní. IKEA si však vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie príspevkov z akéhokoľvek dôvodu alebo odstrániť zverejnené príspevky z akéhokoľvek dôvodu. Potvrdzujete, že za obsah Vášho príspevku zodpovedáte Vy a nie IKEA. Poskytnutím Vašej e-mailovej adresy súvisiacej s Vašim hodnotením súhlasíte, že IKEA a pridružené spoločnosti IKEA budú používať Vašu emailovú adresu a Vaše (prípadné) osobné údaje poskytnuté spoločnosti IKEA za účelom kontaktovania sa s Vami vo veci Vášho hodnotenia a v iných administratívnych záležitostiach, ktoré súvisia s “CEAS”. Súhlas udeľujete na dobu vašej registrácie na stránkach IKEA alebo do odvolania. Pri spracovaní (prípadných) osobných údajov budú platiť zásady Ochrany osobných údajov v IKEA. V prípade rozporu medzi zásadami Ochrany osobných údajov v IKEA (ktoré sú zverejnené na stránke www.ikea.sk) a týmito Podmienkami používania budú platiť zásady Ochrany osobných údajov v IKEA.

Prenos údajov medzi vami a spoločnosťou IKEA sa uskutočňuje cez Internet. Vezmite prosím na vedomie, že Internet je otvorená sieť prístupná každému, a preto to nie je bezpečné prostredie. IKEA preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za bezpečnosť jej údajov počas prenosu cez Internet.

IKEA neposkytuje žiadnu záruku v súvislosti so službami “CEAS” a vylučuje akúkoľvek zákonnú záruku v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom. IKEA nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a včasnosť obsahu služieb “CEAS”. Neposkytuje ani žiadnu záruku za to, že služby “CEAS” sú bezchybné a že neobsahujú škodlivé komponenty (ako napr. vírusy). Ak je to možné, IKEA sa snaží udržať služby “CEAS” trvale dostupné. Vezmite prosím na vedomie, že 100% dostupnosť nie je možná a že na dostupnosť služieb “CEAS” nemáte nárok.

IKEA je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania. Preto je IKEA kedykoľvek oprávnená skončiť služby “CEAS” celkom alebo čiastočne a bez ďalšieho oznámenia.

Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania neplatným, nebude to mať vplyv na platnosť ďalších ustanovení.

Neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktoré je ekonomicky najbližšie významu a účelu neplatného ustanovenia. To isté platí pre možné medzery v predpisoch. V prípade sporov a v súvislosti so spormi, ktoré vzniknú z týchto Podmienok používania, platí hmotné právo platné v sídle IKEA s vylúčením kolíznych noriem. IKEA je oprávnená žalovať Vás v mieste vášho bydliska alebo na takom mieste, ktoré je určené v súlade s platným právom.