Pomiń

Razem bezpieczni

Polityka odpowiedzialnego ujawniania informacji

W IKEA cenimy sobie zaufanie, którym obdarzyli nas nasi klienci. Dlatego bezpieczeństwo naszej strony internetowej jest tak ważne.

Jeśli odkryłeś lukę w jednej z naszych usług, chcielibyśmy abyś poinformował nas o tym, przesyłając swoje ustalenia* za pośrednictwem raportu Odpowiedzialnego ujawnienia dostępnego na naszej stronie.

Przyjrzymy się Twojemu zgłoszeniu, a jeśli jest ono prawidłowe i nie zostało jeszcze zgłoszone, możemy zapłacić nagrodę ** za twoje wysiłki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i warunki naszej Polityki odpowiedzialnego ujawniania odwiedź naszą stronę dotyczącą zgłaszania odkrytych błędów. Razem możemy zapewnić bezpieczeństwo IKEA.com.

* IKEA nie podejmie kroków prawnych przeciwko tym, którzy odkryją i zgłaszą luki w zabezpieczeniach zgodnie z niniejszymi Zasadami odpowiedzialnego ujawniania.

** Raporty odpowiedzialnego ujawnienia mogą skutkować rekompensatą pieniężną w zależności od zakresu i potencjalnego wpływu ustalenia na działalność. Należy pamiętać, że tylko za rozwiązania w zakresie IKEA zapłaci nagrodę.


Safe and secure together

Responsible disclosure policy

At IKEA, we value the trust and confidence our customers place in us. That's why the security of our website is so important.

If you've discovered a vulnerability in one of our services we'd appreciate you letting us know about it by submitting your findings* via a Responsible Disclosure report available on our Bugs website.

We'll take a look at your submission and, if it's valid and hasn't yet been reported, we may pay a bounty** for your efforts.

Please visit our Bugs website for further information and terms of our Responsible Disclosure Policy. Together, we can keep IKEA.com secure.

*IKEA won't take legal action against those who discover and report security vulnerabilities in accordance with this Responsible Disclosure Policy.

**Responsible Disclosure reports may result in monetary compensation depending on both scope and potential business impact of the finding. Please note that it is only for the solutions in scope that IKEA will pay a bounty.