Skip to main content

ผู้คนและชุมชน

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

Woman and childen in India
เราอยากมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนที่อิเกียเข้าไปดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แขดแคลนที่สุดในโลก โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาค ความแตกต่างหลากหลาย และเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนที่เราดำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน
เมื่อทุกคนเสมอภาค จึงจะเรียกได้เต็มปากว่าเท่าเทียม
หลักสิทธิมนุษยชนไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่ากับใคร และไม่ว่าเมื่อไร เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า "สรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน" ไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้นที่เป็นหัวใจหลักของคำพูดนี้ แต่ยังรวมถึงพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่อยู่รายล้อมสโตร์อิเกียของเราด้วย อิเกียยึดถือวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นหลักในการทำงานในแต่ละวัน พนักงานอิเกียจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ สมรรถภาพทางกาย หรือแม้แต่เรื่องอายุ เพราะเราเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนจะทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น
อิเกียยึดหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและดำเนินงานทุกอย่างตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด หลักการดังกล่าวนี้ยังถูกบรรจุเข้าไปในระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมของอิเกียที่เรียกกันว่า มาตรฐาน IWAY ด้วย
ร่วมงานกับอิเกียดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน IWAY (PDF)
พนักงานอิเกีย 3 คน ยืนอยู่ด้วยกันในห้องสีขาว กลางห้องตั้งโต๊ะสีส้ม 2 ตัว
A large factory floor with workers working at benches.
ส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างถิ่นอย่างมีจริยธรรม
สำหรับแรงงานต่างถิ่นแล้ว คำสัญญาถึงอนาคตที่สดใสอาจหมายถึงหนี้และค่าธรรมเนียมการจัดหางานจำนวนมหาศาล หรือถึงขั้นตกเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ อิเกียจึงกำหนดมาตรฐานด้านการจัดหาและจ้างงานไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐาน IWAY เราต่อต้านการใช้แรงงานที่ถูกบังคับและการค้ามนุษย์ทุกกรณี นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้ซัพพลายเออร์อิเกียปฏิบัติต่อแรงงานต่างถิ่นอย่างยุติธรรม
ร่วมมือกันผลักดันสู่ความสำเร็จ
ในหลายๆ ประเทศ แนวปฏิบัติเรื่องการสรรหาแรงงานนั้นค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน ดังนั้น เพื่อช่วยซัพพลายเออร์ของเรารับมือความยากลำบากเหล่านี้ เราจึงทำงานร่วมกับ International Organization for Migration (IOM) เพื่อระดมความคิดร่วมกับซัพพลายเออร์และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นสังกัดของแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากร โดยจะนำผลสำเร็จที่ได้มาพัฒนาการสรรหาแรงงานต่างถิ่นอย่างมีจริยธรรม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีและยั่งยืนต่อไป
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ International Organization for Migration
เด็กผู้หญิงชาวอินเดียในโรงเรียน
เด็กๆ คือคนสำคัญที่เราต้องปกป้องดูแล
เราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
คำมั่นสัญญาของอิเกียที่มีต่อเด็กๆ
เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และสโตร์ผ่านมุมมองของเด็กๆ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำให้สโตร์อิเกียเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นสนุกได้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การข่มเหงทารุณ และการถูกทอดทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่อิเกียไม่อาจยอมรับได้ และทำให้เราต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี่ยวกับแรงงานเด็กในปี 2000 โดยจัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และได้รับคำแนะนำจาก International Labor Organization (ILO) และองค์การ UNICEF
เพื่อขจัดปัญหาในระยะยาว
การป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กคือความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งเราจะรับมือปัญหาดังกล่าวได้ก็ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการแบบองค์รวม นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิอิเกียสนับสนุนโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กของ UNICEF และ Save the Children เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 25,000 หมู่บ้านในรัฐต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 15 ล้านคนภายในปี 2017 ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจำหน่าย เราจึงใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์เสมอมา ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 600,000 คน ที่ทำงานให้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าส่งให้อิเกียทั่วโลก ซึ่งเราปรารถนาให้ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจึงกำหนดมาตรฐาน IWAY เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมให้แก่ซัพพลายเออร์ โดยซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องเผยแพร่ IWAY ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของตนรับทราบ โดยหากไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อิเกียจะดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้า

ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน IWAY - EN (PDF)
No Youtube Player
เราไปตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY โดยจัดการตรวจสอบประมาณ 1,000 ครั้ง/ปี
มาตรฐาน IWAY คืออะไร
ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาตรฐาน IWAY สำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ถึงแม้เป็นซัพพลายเออร์ของอิเกีย ก็ต้องมีการส่งผู้ตรวจการจำนวนหนึ่งออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ของคู่ค้าของซัพพลายเออร์เป็นประจำ

ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน IWAY - EN (PDF)
มาตรฐาน IWAY แปะอยู่บนผนังโรงงานของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน IWAY ได้แก่
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก
- ห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผูกพัน
- ห้ามเลือกปฏิบัติ
- ต้องให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
- ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย และจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน IWAY - EN (PDF)
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม
ที่อิเกีย เราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เราจึงทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม ผู้นำนวัตกรรมต่างๆ มารับมือกับปัญหาสังคม และใช้ธุรกิจเป็นหนทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคมทำให้เราสามารถส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ และพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและธุรกิจท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ทั้งหมดนี้คือภารกิจในการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน เรานำสินค้าหัตถกรรมอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลงานของช่างฝีมือชาวไทยและอินเดีย ไปจำหน่ายในออสเตรเลีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดยั้งที่จะผูกมิตรกับผู้ประกอบการสังคมรายอื่นๆ ต่อไป
No Youtube Player
Artisans from the social enterprises Rangsutra, Doi Tung Development Project and Industree PT
การจัดอบรมโครงการ Better Cotton ให้แก่ผู้คนในชุมชน
การทำงานร่วมกับ WWF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ฝ้าย
อิเกียและ WWF ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการทำไร่ฝ้าย ส่งผลให้ชาวไร่กว่า 125,000 คน ในอินเดีย ปากีสถาน จีน และตุรกี เริ่มปลูกฝ้ายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ชาวไร่ขนาดเล็กจึงสามารถลดต้นทุนลง โดยรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ดังเดิม และสามารถนำเงินไปลงทุนทำระบบชลประทานแบบน้ำหยด หรือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ได้มากขึ้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของอิเกียและ WWF
ผู้ประกอบการสังคม
เสมอภาคไม่ว่าหญิงหรือชาย
สังคมการทำงานที่อิเกียนั้นเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่ใช่เพียงแต่เราเท่านั้นที่มีทัศนคติเช่นนี้ หลายนก็คิดแบบเดียวกันกับเรา แต่สภาพแวดล้อมในองค์กรที่พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนั้นไม่สามารถสร้างได้ด้วยคำพูดหรือทัศนคติ แต่ต้องอาศัยการลงมือทำ
ผู้ประกอบการสังคม คือ การร่วมงานกันระหว่างอิเกียและนักธุรกิจหญิงในพื้นที่ห่างไกลและศิลปินท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย แทบจะเรียกได้ว่าไม่พอเลี้ยงปากท้อง การจับมือกันทำธุรกิจในระยะยาวจะช่วยให้นักธุรกิจหญิงและคนชายขอบเหล่านี้พึ่งตนเองได้มากขึ้นและปูทางให้อนาคตของพวกเขาสดใสกว่าที่เคย
เมื่อมีโอกาสได้รับรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ พวกเขาก็จะไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งหลายก็จะพลอยได้รับผลประโยชน์ต่อกันไปเป็นทอดๆ
No Youtube Player
หัตถกรรมพลิกชีวิต
คอลเล็คชั่นสินค้าที่เกิดจากการร่วมงานกันระหว่างอิเกียและผู้ประกอบการสังคมช่วยให้โอกาสทั้งเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงและกลุ่มศิลปินชายขอบในพื้นที่ขาดแคลนได้ลืมตาอ้าปาก ส่วนเราเองก็ได้ร่วมงานกับศิลปินมากความสามารถเพื่อสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นสินค้าที่แปลกใหม่เพื่อวางจำหน่ายในสโตร์อิเกียบางสาขา ลูกค้าเองก็มีโอกาสได้นำงานฝีมือชั้นดีไปประดับบ้านกันด้วย
จับมือกันทำงานกับผู้ประกอบการสังคม
ผู้ประกอบการสังคมเป็นกลุ่มคนที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วทุกมุมโลก ลองไปชมวิดีโอนี้กันดู เพื่อหาคำตอบว่าอิเกียไปจับคู่ร่วมงานกับผู้ประกอบการสังคมในระดับชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให้ศิลปินมากความสามารถในชุมชนนั้นๆ ได้ออกมาแสดงฝีมือกันได้อย่างไร
เบื้องหลังความสำเร็จ: ผู้ประกอบการสังคม PDF ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคม PDF
No Youtube Player
No Youtube Player
ผู้หญิงสองคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา มาฟังเรื่องราวของพวกเธอ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและช่างฝีมือชาวอินเดีย
มูลนิธิอิเกีย
ส่งเสริมโอกาสที่ดีกว่าให้แก่เด็กๆ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เด็กๆ ทุกคนก็ควรมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าบ้าน มีวัยเด็กและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนรายได้ในครอบครัวที่เพียงพอและยั่งยืน มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น องค์การ UNICEF และ Clinton Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ยากไร้ที่สุดในโลก เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ เราคาดการณ์ว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคนได้ภายในปี 2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
Two children at a refugee camp
มูลนิธิอิเกียมอบเงินกว่า 100 ล้านยูโรทุกปีให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อเด็กๆ
4 วิธีที่มูลนิธิอิเกียช่วยเหลือเด็กๆ
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน
การส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
การสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก คือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสของเด็กๆ มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาของสตรี เพื่อมอบโอกาสที่ดีกว่าให้แก่พวกเขาและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
เด็กชายในค่ายผู้ลี้ภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆ ผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคม มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนกว่า 76 ล้านยูโร ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ความช่วยเหลือ และการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอธิโอเปีย ซูดาน และบังกลาเทศอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาบ้านที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย
เด็กเล็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะขาดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
อิเกียทำงานร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และองค์การ UNICEF มานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราได้บริจาคเงินกว่า 80 ล้านยูโร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอินเดียและปากีสถาน ปัจจุบัน โครงการของเราได้ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 12 ล้านคน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และปกป้องพวกเขาจากการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เรากำลังเดินหน้าเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ อีกหลายล้านต่อไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
Young child sitting on his mother's lap while a female doctor listens to his heart
แผนกู้ภัยฉุกเฉิน
เด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเล่นสนุก แต่เมื่อหายนะทางธรรมชาติและวิกฤติการณ์ความขัดแย้งต่างๆ พลิกชีวิตของพวกเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ เด็กๆ จึงสูญเสียโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วๆ ไป มูลนิธิอิเกียจึงมอบความช่วยเหลือด้านการเงิน และบริจาคสินค้าอิเกียเพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่องค์กรด้านมนุษยธรรมเช่น Médecins Sans Frontières (MSF) องค์การ UNICEF มูลนิธิ Save the Children และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)ไปยังเว็บไซต์มูลนิธิอิเกียเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกู้ภัยฉุกเฉิน
โครงการเพื่อสังคม
ร่วมเล่นไปกับเรา!
การเล่นก็เปรียบได้กับภาษาสากลที่หลอมรวมคนทั้งโลกให้เป็นหนึ่ง เมื่อเราเล่น เราก็เริ่มสร้างความผูกพันกับเพื่อนที่ร่วมเล่นกับเรา พากันเรียนรู้ เติบโต และสนุกไปด้วยกัน
การเล่นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมวัยและเติบโตไปอย่างแข็งแรง ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งด้วย เพราะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ อิเกียจึงมุ่งมั่นหาทางให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกกันมากกว่าที่เคย!
การเล่นเป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดด้วยคำพูดไม่ได้ ต้องอาศัยการลงสนามเป็นผู้เล่นเองเท่านั้น แต่เด็กหลายคนไม่อาจเล่นสนุกได้อย่างใจคิด เพราะติดปัญหาการขาดแคลนสถานที่เล่นสนุกที่ปลอดภัยนั่นเอง อิเกียจึงตัดสินใจจะเปลี่ยนสโตร์อิเกียทั่วโลกให้เป็นสนามเด็กเล่นยักษ์ และเปิดบ้านชวนเด็กๆ ทุกคนมาเล่นสนุกด้วยกัน ตลอดระยะเวลาที่เราจัดโครงการเรื่องเล่นๆ ที่เปลี่ยนโลกนี้
ภาพประกอบโครงการเรื่องเล่นๆ ที่เปลี่ยนโลก – รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลากสีวางต่อกัน ลวดลายบนสี่เหลี่ยมเป็นลายน่ารักๆ เหมาะกับเด็กๆ
ใครว่าเรื่องเล่นๆ ไม่สำคัญ
คนจำนวนมากไม่รู้เลยว่า การเล่นสนุกนั้น จำเป็นสำหรับเด็กทุกคน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติยอมรับร่วมกัน กำหนดให้เด็กทุกคนมีสิทธิได้เล่น และร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่เหมาะสมแก่วัยของพวกเขา อิเกียได้ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เป็นที่รู้จักกันดีด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่น Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF และ War Child มูลนิธิอิเกียจึงบริจาคเงิน 45 ล้านยูโร (1,800,000,000 บาท) ให้แก่พันธมิตรทั้ง 6 องค์กรเพื่อส่งเสริม สิทธิขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและเล่นสนุกของเด็กๆ
อ่านเพิ่มเติมที่ IKEAfoundation.org
เด็กๆ เล่นคริกเก็ตกันบนพื้นดินลูกรังใต้แสงอาทิตย์ยามเย็น
“เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เล่นสนุก การเล่นมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการทางสมองและทางอารมณ์ของเด็กๆ”
“โชคร้ายที่เด็กๆ หลายคนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเสียจนพวกเขาไม่อาจทำตัวเป็น ‘เด็ก’ อย่างที่ควรจะเป็นได้ เราอยากให้โครงการเรื่องเล่นๆ ที่เปลี่ยนโลกช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนที่ทุรกันดารที่สุดในโลกมีโอกาสได้เล่นสนุกและมีพัฒนาการที่เหมาะสมแก่วัย ขณะเดียวกันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญแก่การเล่นสนุกกันมากขึ้น”
Per Heggenes, CEO ของ IKEA Foundation
เด็กผู้หญิง 3 คน เล่นกระโดดเชือกกันอยู่กลางแดดจ้า
No Youtube Player
โครงการ IWitness Global Citizens
อิเกียเปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้เห็นกับตาตนเองว่า เงินบริจาคที่ได้จากโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของอิเกียช่วยให้ชีวิตของเด็กๆ ในชุมชนที่ขาดแคลนที่สุดในโลกดีขึ้นได้อย่างไร พนักงานจะได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ที่พันธมิตรของมูลนิธิอิเกียดำเนินงานอยู่ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้กับพนักงานคนอื่นๆ ผ่านบล็อก Global Citizens ของมูลนิธิอิเกีย
blog.ikeafoundation.org
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ที่มีความหมาย
ก๊อกประหยัดน้ำและเตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก๊อกประหยัดน่ำของอิเกียช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%
การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่า
อิเกียจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระด้านพลังงาน ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร