Skip to main content

ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือจุดยืนของเรา

อิเกียต้องการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงเดินหน้าพัฒนาด้านต่างๆ เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในแผนกโคมไฟและหลอดไฟเป็น LED ที่ประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม ไปจนถึงการใช้ฝ้ายจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนเท่านั้นในการผลิตสินค้า
Cotton from more sustainable sourcesIKEA is all-in with 100% LED
Cotton. Image: WWF
เด็กผู้หญิงกำลังแกะเปลือกส้มในครัวที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เอื้อต่อการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานสองคนกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ผู้หญิงและเด็กๆ ในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย
ผู้คนและชุมชน
IKEA Alexandra
โครงการบ้านรักษ์โลก
ที่อิเกีย เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้ มีหลายวิธีที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าเดิม มีหลายวิธีที่เราทำได้เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโลกเราดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ที่บ้านของเราเอง เราเชื่อว่า บ้านรักษ์โลกเกิดขึ้นได้ บ้านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยที่คุณยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมาย และไม่ต้องปรับเปลี่ยนสไตล์หรือบุคลิกความเป็นคุณ
นี่คือที่มาของโครงการบ้านรักษ์โลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เพื่อประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ รีไซเคิลวัสดุ ลดปริมาณขยะและของเสีย และเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณเอง เราต้องการให้สิ่งที่เราเชื่อมั่นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นว่า บ้านรักษ์โลกเกิดขึ้นได้จริงที่บ้านของคุณ อ่านเพิ่มเติม