แผนกต่างๆ

บางคนก็ใส่ยูนิฟอร์ม บางคนก็ไม่

ในมุมมองของลูกค้าแล้ว "การทำงานกับ IKEA" อาจหมายถึงการทำงานในสโตร์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเราต้องพึ่งพาหลายบทบาทหน้าที่จากหลายฝ่ายเพื่อร่วมกันสรรค์สร้างสินค้าราคาย่อมเยาดีไซน์สวยเพื่อชีวิตประจำวันที่ดีกว่า

 

แผนกสื่อสารและการตกแต่งภายใน


เพราะ IKEA จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน เราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและตกแต่งภายในในหลากหลายส่วนงาน ทั้งส่วนของสโตร์และการตลาด เช่น ในกระบวนการทำแคตตาล็อกสินค้า

 
แผนกลูกค้าสัมพันธ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ IKEA มีบทบาทหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสโตร์ เริ่มตั้งแต่ฝ่ายต้อนรับ สมอลแลนด์และมุมเด็กเล่น จุดชำระเงิน ฝ่ายเปลี่ยนคืนสินค้า และศูนย์บริการข้อมูลต่างๆ

 

แผนกออกแบบและพัฒนาสินค้า


ดีไซเนอร์และนักพัฒนาสินค้าของ IKEA คือผู้สร้างสรรค์กลุ่มสินค้าของเรา พวกเขามุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ดีไซน์สวย เปี่ยมประโยชน์ใช้สอย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

แผนกการเงินและปฏิบัติการสายธุรกิจ


พนักงานแผนกการเงินคือผู้ควบคุมดูแลด้านการเงินทั้งหมดของ IKEA ส่วนพนักงานแผนกปฏิบัติการสายธุรกิจจะมีบทบาทในแง่ของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยอาศัยทักษะความเป็นผู้ประกอบการและข้อมูลด้านการบริหาร

 

แผนกทรัพยากรบุคคล


ทีมงานในแผนกทรัพยากรบุคคลของเรามีบทบาทหน้าที่ดูแลทั่วทั้งองค์กร IKEA และเป็นผู้นำในงานสร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่คัดสรรบุคลากร ฝึกอบรม วางแผนสวัสดิการ แผนการสืบทอดตำแหน่ง และรักษาวัฒนธรรมในการทำงานของ IKEA

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ IKEA คือส่วนงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางธุรกิจของ IKEA ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ไม่สูญเปล่า และใช้งานง่าย

 

แผนกโลจิสติกส์


แผนกโลจิสติกส์ IKEA มีหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการลำเลียงสินค้าให้เหมาะสม โดยเป้าหมายในการดำเนินงานคือการมีสินค้าพร้อมสำหรับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ งานในแผนกครอบคลุมทั้งด้านการขนส่งและการจัดการสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าและในสโตร์

 

ฝ่ายการตลาด


ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการตลาดปฏิบัติงานในทุกประเทศที่มีสโตร์ IKEA และที่แผนก IKEA Communications ในเมือง Älmhult ประเทศสวีเดน โดยช่องทางทางการตลาดของเราประกอบไปด้วยแคตตาล็อก เว็บไซต์ โบรชัวร์ สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของ IKEA

 


แผนกจัดซื้อ


ทีมงานจัดซื้อของ IKEA ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากการคัดสรรสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้กับ IKEA แล้ว แผนกจัดซื้อยังให้การสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าของ IKEA ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

แผนกอาหารและเครื่องดื่ม


แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีตำแหน่งหน้าที่อันท้าทายใน 4 ส่วนงานด้วยกัน ได้แก่ ส่วนร้านอาหาร บิสโตร มุมอาหารสวีเดน และร้านอาหารพนักงาน

 

ฝ่ายขาย


พนักงานฝ่ายขายมีหน้าที่นำเสนอกลุ่มสินค้าและแนวคิดในการซื้อสินค้าแบบบริการตนเองให้แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบนี้จะต้องอาศัยความชื่นชอบในงานขายปลีกผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับลูกค้า แนวคิด และกลุ่มสินค้าของ IKEA

 

แผนกดูแลความยั่งยืน เทคนิค คุณภาพสินค้า และสิ่งแวดล้อม (Sustainability and TQE)


ผู้เชี่ยวชาญในแผนกดูแลความยั่งยืน เทคนิค คุณภาพสินค้า และสิ่งแวดล้อมที่ IKEA มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพของสินค้าในทุกแง่มุม และในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของพนักงานจึงครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์