Skip to main content

เกิดเหตุขัดข้อง
ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งานโปรแกรมออกแบบออนไลน์

หมายความว่าอย่างไร
โปรแกรมออกแบบออนไลน์นี้ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วิธีแก้ไข
กรุณาเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวหรือ MAC
นอกจากนี้ อาจแวะมาใช้โปรแกรมออกแบบที่สโตร์อิเกีย หากคุณเป็นสมาชิก IKEA FAMILY หรือมีบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์อิเกีย อย่าลืมจดชื่อบัญชีและรหัสผ่านแล้วนำมาที่สโตร์ด้วย

______________________________________________________________________________

หากต้องการทราบว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือโปรแกรมใดเพิ่มเพื่อใช้งานโปรแกรมออกแบบของอิเกีย

ความต้องการของระบบ

ฉันต้องการใช้งานโปรแกรมออกแบบออนไลน์

ยืนยันการใช้งานโปรแกรมออกแบบออนไลน์
12.
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานเครื่อง Mac ของคุณ และคลิก 'ตกลง'
ภาพแสดงปัญหาระบบขัดข้อง