Skip to main content

ข้อตกลงการซื้อสินค้า

ข้อตกลงการซื้อสินค้า

ข้อตกลงทั่วไป

1. เมื่อท่านตกลงซื้อสินค้า (“สินค้า”) และ/หรือบริการการดูแล การส่งมอบ การประกอบชิ้นส่วน และ/หรือบริการอื่น ๆ (“บริการ”) จากบริษัท อิคาโน
(ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ผ่านทาง www.ikea.com/th/en และ www.ikea.com/th/th/ (“เว็บไซต์”) ถือว่าท่านตกลงทำสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับบริษัทโดยถือตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ การตกลงสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน ให้หมายถึง “การสั่งซื้อ” ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้

2. ท่านควรศึกษารายละเอียดของขอตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ควบคู่ไปกับ ข้อตกลงการใช้งาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้
โดยที่ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกอ้างอิงอยู่ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้แล้ว

3. ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ใช้บังคับข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้เป็นหลัก

4. ท่านตกลงให้บริษัทแก้ไขข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้โดยปราศจากความรับผิดใดๆ และบริษัทไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการแก้ไข ทั้งนี้บริษัทจะประกาศข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ และข้อตกลงการซื้อสินค้าที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่บริษัทได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ดังนี้ บริษัทจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงการซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอก่อนที่ท่านจะทำการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์

5. ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์หรือบริการอื่นใดซึ่งจำเป็นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง และท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับวิธีการที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น การเข้าใช้งานในระบบอินเตอร์เนต)

6. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบไวรัสในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ไม่มีไวรัสหรืออันตรายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น

7. การพิจารณาหรือการตัดสินใจของบริษัทภายใต้ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ให้เป็นที่สุด

สินค้า – การบรรยายลักษณะสินค้าและราคา

8. บริษัทอาจนำสินค้าและ/หรือบริการบางอย่างออกจากเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนดำเนินการ

9. สินค้าที่ซื้อขายผ่านเว็บไซต์มีไว้สำหรับการนำไปใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น สินค้าต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมเว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน

10. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการบรรยายลักษณะสินค้าและ/หรือบริการ และราคา เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ

11. สีสันของสินค้าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีที่แท้จริงของสินค้าเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน

12. รูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ท่านจะต้องอ่านคำบรรยายลักษณะสินค้าเพื่อรับทราบข้อมูลรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วน

13. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ราคาสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นราคาที่กำหนดในหน่วยบาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น และเป็นราคาที่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว

14. อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าที่ปรากฏยังไม่รวมถึงราคาค่าบริการอื่นที่จะถูกรวมอยู่ในราคาการสั่งซื้อของท่าน

15. บริษัทไม่รับประกันในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ราคาสินค้าหรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะเป็นราคาเดียวกับราคาสินค้าหรือบริการในร้านค้า (และในทางกลับกัน)
(ข) โปรโมชั่นที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะเป็นโปรโมชั่นเดียวกับที่นำเสนอในร้านค้า (และในทางกลับกัน) และ
(ค) ข้อเสนอการลดราคาสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์จะเป็นข้อเสนอการลดราคาสินค้าหรือบริการในร้านค้า (และในทางกลับกัน)

16. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา สินค้า การบรรยายลักษณะสินค้า บริการ การบรรยายลักษณะบริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นใด ได้ตลอดเวลาโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การสั่งซื้อ

17. เมื่อท่านตกลงทำการสั่งซื้อ ท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทดังต่อไปนี้
(ก) ท่านมีอายุเกิน 20 ปี
(ข) กรณีที่ท่านอายุไม่เกิน 20 ปี ท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านให้ทำการสั่งซื้อ
(ค) ท่านได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องให้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ท่านใช้สั่งซื้อ และ
(ง) ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย

18. ท่านจะต้องให้อีเมลที่มีการใช้งานอยู่ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กับทางบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อท่านได้

19. การสั่งซื้อของท่านถือเป็นคำเสนอซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เสนอต่อบริษัทตามราคาที่ปรากฏในอีเมลการแจ้งเตือนการสั่งซื้อ

20. หลังจากท่านตกลงทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งในอีเมลดังกล่าวจะประกอบไปด้วยเลขที่สั่งซื้อ รายละเอียดสินค้าและบริการตามที่ท่านได้สั่งซื้อ และราคาการสั่งซื้อ

21. อีเมลยืนยันการสั่งซื้อของบริษัทไม่ถือเป็นคำสนองรับการสั่งซื้อของท่าน

22. การขายสินค้าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทยังมีสินค้านั้นอยู่หรือไม่ บริษัทจะติดต่อท่านในกรณีที่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อหมด

23. จะถือว่าบริษัทสนองรับการสั่งซื้อของท่านก็ต่อเมื่อบริษัทส่งอีเมลแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

การจัดส่งสินค้า

24. บริการจัดส่งสินค้าทั้งหมดเป็นบริการของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

25. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าจะคิดตามการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง โดยบริษัทเป็นผู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาโปรโมชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า ซึ่งโปรโมชั่นนั้นอาจถูกยกเลิกก่อนมีการยืนยันการสั่งซื้อก็ได้

26. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลาของท่าน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ท่านกำหนดได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาการจัดส่งสินค้าต่อไป

27. ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อจำกัดการจัดส่งสินค้าหรืออุปสรรคในการเข้าถึงสถานที่ของท่านเมื่อท่านทำการสั่งซื้อ และท่านจะต้องมั่นใจว่าท่านได้รับอนุญาตจากอาคารหรือที่พักอาศัยของท่านสำหรับดำเนินการจัดส่งสินค้าก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาการจัดส่งสินค้านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้า ณ วันเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากอุปรสรรคในการเข้าถึงสถานที่ของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดส่งครั้งใหม่ ในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ก่อนที่ท่านจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่ให้แก่บริษัท

28. ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรอให้ท่านอนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าไปยังสถานที่ของท่าน เนื่องจากผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องทำการจัดส่งสินค้าสำหรับการสั่งซื้อรายการอื่นตามตารางที่กำหนดในแต่ละวัน หากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าออกมาจากสถานที่ที่ระบุไว้สำหรับการจัดส่ง การจัดส่งสิ้นค้าครั้งใหม่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดส่งครั้งใหม่

29. ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสินค้า สภาพของหีบห่อสินค้า และจำนวนของสินค้าที่จัดส่งขณะที่มีการจัดส่งสินค้านั้น และท่านจะต้องลงนามในหลักฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของสินค้า สภาพหีบห่อ และจำนวนสินค้า กรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วพบปัญหาหรือความไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องระบุรายละเอียดความไม่ถูกต้องของสินค้า หีบห่อสินค้า หรือจำนวนสินค้าไว้ในหลักฐานการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทจะดำเนินการสั่งสินค้าที่ขาดหาย จัดส่งสินค้าที่เสียหายหรือไม่ถูกต้อง และเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ท่านโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ จากท่านก็ต่อเมื่อท่านได้ระบุรายละเอียดการขาดหาย ความเสียหาย หรือความไม่ถูกต้อง ณ ขณะที่มีการจัดส่งสินค้า กรณีที่ท่านปฏิเสธการลงนามในหลักฐานการจัดส่งสินค้า จะถือว่าท่านปฏิเสธการรับมอบสินค้านั้น

30. ท่านจะต้องจัดสรรตารางเวลาของท่านให้ท่านสามารถรับมอบสินค้าหรือบริการตามการสั่งซื้อให้ได้ตามกำหนดเวลาการจัดส่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถรับมอบสินค้าหรือบริการตามกำหนดเวลาการจัดส่งได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องจัดให้มีบุคคลอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งสามารถรับมอบสินค้าแทนท่านได้ และในกรณีดังกล่าวท่านตกลงให้บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลนั้นดังเช่นเป็นคำสั่งของท่านเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้รับมอบอำนาจจากท่านให้เป็นผู้รับมอบสินค้าหรือบริการตามการสั่งซื้อแทนท่านหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทไม่มีสิทธิทิ้งสินค้าที่ท่านไม่ได้ลงนามรับมอบ กรณีที่ไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งสินค้าหรือบริการครั้งใหม่ต่อไป

31. หากสถานที่จัดส่งสินค้าไม่มีลิฟต์ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งโดยไม่มีลิฟต์ในอัตรา 90 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น ต่อความสูง 1 ชั้น สำหรับการส่งสิ้นค้าตั้งแต่ชั้นที่ 5 เป็นต้นไปจนถึงชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่จะให้บริการ โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่ง

32. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ (เช่น รถบรรทุกชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุการจราจร การจราจรติดขัดอย่างร้ายแรง หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อท่านเพื่อขอปรับเปลี่ยนและจัดหากำหนดวันและเวลาการจัดส่งใหม่

33. บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นของสดเสียง่าย (ซึ่งรวมถึงพืชที่มีชีวิต)

34. ก่อนมีการจัดส่งสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดมั่นใจว่าสถานที่จัดส่งสินค้านั้นมีพื้นทางเข้าและพื้นที่ว่างเพียงพอ และบันไดและลิฟต์ที่เป็นทางเข้าของสถานที่นั้นเหมาะสมกับการจัดส่งสินค้า และโปรดเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายระหว่างการดำเนินการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น หลอดไฟ แจกัน รูปภาพ และอื่นๆ รวมทั้งท่านจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานที่ที่ระบุให้เป็นสถานที่จัดส่งนั้นมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการจัดส่งและประกอบสินค้า

35. ผู้ให้บริการจัดส่งจะใช้ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่อทำการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่อยู่ที่ท่านระบุตราบใดที่การกระทำนั้นปลอดภัยและสามารถทำได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการจัดส่งของบริษัทมีความเห็นว่าการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุให้เป็นสถานที่จัดส่งจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบุคลากรของผู้ให้บริการหรือต่อบุคคลอื่นใด หรือความพยายามจัดส่งต่อไปนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือสถานที่ซึ่งระบุให้เป็นที่อยู่สำหรับการจัดส่ง (รวมถึงทรัพย์สินอื่นโดยรอบ) ผู้ให้บริการจัดส่งจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และหากท่านยังคงยืนยันให้มีกาจัดส่งสินค้าต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อสินค้าหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการจัดส่งนั้น

36. ผู้ให้บริการจัดส่งของบริษัทจะไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษในการยก และ/หรือทำการเคลื่อนย้ายสิ่งติดตรึงที่ติดอยู่ในที่อยู่ที่ระบุให้เป็นสถานที่จัดส่ง (เช่นประตู หน้าต่าง กรอบประตู และอื่นๆ) เพื่อให้สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือต้องทำเคลื่อนย้าย ท่านมีหน้าที่ต้องจัดการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการของบริษัทจะไม่นำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ หรือประกอบสินค้า หรือแกะสินค้าออกจากหีบห่อ เว้นแต่ท่านได้สั่งซื้อบริการประกอบสินค้าพร้อมกับการสั่งซื้อสินค้านั้น หากท่านไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ระหว่างการจัดส่ง (เช่น พื้น เป็นต้น) ท่านจะต้องดำเนินการปกป้องทรัพย์สินต่างๆ ของท่านด้วยผ้าหรือกระดาษที่สะอาด (เช่น คลุมพื้น เป็นต้น)

37. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนการจัดส่งนี้

บริการการประกอบสินค้า

38. การให้บริการประกอบสินค้าเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

39. มาตรการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการประกอบสินค้ากำหนดให้ท่านต้องผูกติดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่อาจล้มได้ง่ายไว้กับกำแพง เพื่อให้สถานที่จัดส่งสินค้าหรือบริการปลอดภัยยิ่งขึ้น

40. กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องยึดติดกับกำแพง ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเจาะ โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อผู้ให้บริการของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ผู้ให้บริการของบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องทำการเจาะกำแพงสำหรับการประกอบสินค้าใดๆ ที่ท่านไม่ได้สั่งซื้อจากบริษัท

41. งานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือประปาไม่รวมอยู่ในขอบเขตการให้บริการการประกอบสินค้า

42. หากท่านเรียกใช้บริการประกอบสินค้าหลังจากที่การจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการดังกล่าว โดยปัจจุบันค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการดังกล่าวในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ 400 บาท ต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง ซึ่งจำนวนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ค่าบริการการประกอบสินค้าตามอัตราที่กำหนดไว้จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจำนวนค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการและค่าบริการประกอบสินค้าเมื่อท่านเรียกให้บริษัทให้บริการประกอบสินค้าแก่ท่าน

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการบริการ

43. กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการบริการการจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุก โปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยการติดต่อบริษัทที่ 02-708-7999 อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าจัดส่งและ/หรือค่าจัดเก็บสินค้าใดๆ (หากมี) และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านจองใช้บริการใหม่ นอกจากนี้ โปรดรับทราบว่าค่าธรรมเนียมการเดินทางจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากสำหรับการบริการประกอบสินค้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ สำหรับการส่งสินค้าทางพัสดุ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการส่งมอบพัสดุได้หลังจากที่มีการชำระเงินแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบแล้วว่าบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ในทุกกรณีและกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ (เช่น วันและเวลาที่ท่านขอให้มีการส่งมอบถูกกำหนดให้เป็นวันและเวลาส่งมอบสำหรับการสั่งซื้อรายอื่นแล้ว เป็นต้น) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและจะจัดตารางวันและเวลาการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้ให้แก่ท่านต่อไป

44. นอกจากนี้ โปรดรับทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ/หรือการยกเลิกการบริการ และ/หรือวันและหรือ/เวลาการจัดส่งสินค้าหรือบริการจากท่านในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ท่านกำหนดวันจัดส่งสินค้าหรือบริการวันใหม่เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันนับจากวันที่เป็นวันจัดส่งเดิมของท่าน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้าตามอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการใดเพิ่มเติมตามที่ท่านร้องขอแก่ท่านก่อนที่ท่านจะชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าว (กรณีที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

45. การชำระเงินคืนแก่ท่านจะทำผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระสำหรับการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตและเดบิต และสำหรับการชำระแบบอื่นทางบริษัทจะทำการชำระคืนทางบัตรกำนัลอิเกียและเช็คธนาคาร และจะดำเนินการภายใน 20 วันทำการจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ นับจากมีการยืนยันจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

46. หลังจากท่านได้ชำระเงินสำเร็จแล้ว ท่านไม่สามารถจะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยการติดต่อบริษัทที่ 02-708-7999 และท่านจะไม่ได้รับคืนรหัสโปรโมชั่นที่ท่านได้ใช้สำหรับการสั่งซื้อไปแล้ว

47. การชำระเงินคืนแก่ท่านจะทำผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระสำหรับการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตและเดบิต และสำหรับการชำระแบบอื่นทางบริษัทจะทำการชำระคืนทางบัตรกำนัลอิเกียและเช็คธนาคาร และจะดำเนินการภายใน 20 วันทำการจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ นับจากมีการยืนยันจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน

การส่งคืนสินค้า

48. ท่านอาจส่งมอบสินค้าคืนให้แก่บริษัทภายใน 365 วันนับจากวันที่ท่านทำการสั่งซื้อโดยสินค้าที่จะส่งคืนต้องมีลักษณะดังนี้:
(ก) ใหม่
(ข) ไม่ถูกใช้งาน
(ค) หีบห่อสินค้าไม่ได้รับการกระทบกระเทือน (กรณีที่สามารถทำได้)
(ง) กรณีที่มีการประกอบสินค้าแล้ว สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถขายต่อได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และ
(จ) เป็นไปตามเกณฑ์การรับคืนซึ่งกำหนดโดยบริษัท โดยท่านสามารถอ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่นี่

49. กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าที่ต้องการส่งคืนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การส่งคืนที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการส่งคืนสินค้านั้นและเสนอบัตรของขวัญ (gift card) ให้ท่านแทน

50. บริษัทจะคืนเงินแก่ท่านก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ท่านส่งคืนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะคืนเงินให้แก่ท่านผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระเมื่อทำการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลดจำนวนเงินที่จะคืนให้แก่ท่านตามค่าเสื่อมราคาของสินค้าที่ท่านส่งคืนก็ได้

51. ท่านจะไม่ได้รับชำระค่าบริการ (ถ้ามี) คืน เว้นแต่บริษัทเห็นชอบให้คืน

52. ท่านอาจส่งคืนสินค้าที่ร้านค้าของบริษัทหรือเรียกให้ผู้ให้บริการของบริษัทไปรับมอบสินค้าที่ส่งคืนจากที่อยู่ของท่านก็ได้

53. ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้ผู้ให้บริการของบริษัทไปรับมอบสินค้าที่ส่งคืนจากที่อยู่ของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 02-708-7999 โดยท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงหมายเลขการสั่งซื้อ รายละเอียดของสินค้าที่จะส่งคืน และใบเสร็จการส่งมอบสินค้า และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียกให้ผู้ให้บริการของบริษัทไปรับมอบสินค้าทส่งคืนเว้นแต่การส่งคืนสินค้านั้นเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะให้ผู้ให้บริการของบริษัทไปรับสินค้าที่ท่านประสงค์จะส่งคืนเมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

54. กรณีที่ท่านเลือกส่งสินค้าคืนที่ร้านค้า ท่านจะต้องนำใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และบัตรชำระเงินที่ท่านได้ใช้ชำระค่าสินค้านั้นมาแสดง (ถ้ามี)

ความรับผิดของบริษัท

55. สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่จัดให้มีตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัท ไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือคำรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือความเหมาะสมของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานแต่อย่างใด

56. ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) การใช้สินค้าในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในทางที่ไม่สมควรตามที่วิญญูชนพึงพิจารณาได้
(ค) การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังหรือคู่มือที่บริษัทอธิบาย และ/หรือ
(ง) การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้

57. บริษัทจะไม่รับผิดต่อท่านไม่ว่าจะเป็นการรับผิดตามสัญญา ตามเหตุละเมิด ตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นใด สำหรับ (1) ความสูญเสียหรือเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกี่ยวเนื่อง ความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยบังเอิญ (2) การสูญเสียรายได้ กำไร หรือการสูญเสียเงินออมหรือธุรกิจที่คาดหมายไว้ การสูญเสียข้อมูลหรือค่าความนิยม ค่าเสื่อมหรือค่าการใช้งานอุปกรณ์ การเรียกร้องที่กระทำโดยบุคคลที่สามหรือค่าใช้จ่ายหรือจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (3) ความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ณ ขณะที่บริษัทตอบรับการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งท่านได้รับเนื่องจากการทำการสั่งซื้อ จากสินค้า หรือจากบริการที่ซื้อขายกันภายใต้ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้หรือตามข้อตกลงอื่น

58. เงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ ซึ่งอาจถูกตีความได้จากข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้หรืออาจถูกรวมอยู่ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ด้วยเหตุตามกฎหมายหรือการตีความตามกฎหมายคอมมอนลอว์หรือเหตุอื่น (ซึ่งรวมถึงการรับประกันการใช้สอยให้สมประโยชน์ทั่วไป ความเหมาะสม ความพึงพอใจในคุณภาพ หรือการใช้งานตามวัตถุประสงค์) ไม่มีอยู่ในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้

59. ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นและตามหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ ความรับผิดของบริษัทตามที่ท่านเรียกร้องนั้นให้จำกัดไว้ไม่เกินราคาการสั่งซื้อ

60. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทสำหรับความเสียหายที่เกิดต่อชีวิตหรือร่างกายของท่าน หรือความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกง

61. ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิของท่านที่มีตามกฎหมายในฐานะลูกค้าซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้

เหตุสุดวิสัย

62. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ ในกรณีที่ความล่าช้าหรือความลมเหลวนั้นเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย หรือการกระทำอันมุ่งร้ายต่อหรือการทำลายสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ หรือสิ่งของของบริษัท

ข้อตกลงทั้งหมด

63. กรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ ให้ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างท่านและบริษัทเกี่ยวกับการขายและการซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการ ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ และให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเหนือคำเสนอ ความตกลง การรับรอง และหน้าที่ที่บริษัทและท่านได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แม้ในการตกลงดังกล่าวจะมีการกำหนดให้ข้อตกลงหนึ่งข้อตกลงใดมีผลบังคับใช้ต่อไปได้หรือไม่ก็ตาม

การสละสิทธิ

64. หากท่านกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้และบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดต่อท่าน กรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าบริษัทสละสิทธิในการดำเนินการต่อท่านตามสิทธิที่บริษัทมี และบริษัทยังคงมีสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิของตนและเรียกร้องให้ท่านชดเชยความเสียหายในภายหลัง หรือในโอกาสอื่นเมื่อท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้อีก

ความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลง

65. กรณีที่ข้อกำหนดในข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ กรณีดังกล่าวให้ถือว่าให้ข้อกำหนดนั้นถูกแก้ไขให้ไม่เป็นโมฆะ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้ โดยที่ให้ข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงการซื้อสินค้านี้ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

ความเป็นส่วนตัว

66. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อจะถูกเก็บไว้และใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ ที่นี่

สิทธิของบุคคลที่สาม

67. บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้ไม่มีสิทธิบังคับหรือได้รับประโยชน์ตามข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้
การระงับข้อพิพาท

68. กรณีที่ท่านมีปัญหาพิพาทกับบริษัท โปรดติดต่อบริษัทได้ที่ 02-708-7999 หรือที่ customerrelations.ikeath@ikano.asia เพื่อตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการอย่างไม่เป็นทางการก่อน

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 69. ข้อตกลงการซื้อสินค้าฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และโดยข้อตกลงฉบับนี้ท่านตกลงยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยสำหรับการตัดสินคดีทั่วไป

การแจ้งเตือน

70. ท่านอาจจัดส่งการแจ้งเตือน คำร้องขอ หรือการติดต่ออื่นใดให้แก่บริษัทได้ตามรายละเอียดดังนี้
ที่อยู่: เลขที่ 38 หมู่ 6 ถนนบางนาตราด (กิโลเมตรที่ 8) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-708-7999
อีเมล: customerrelations.ikeath@ikano.asia