Skip to main content

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไป

1. ข้อตกลงการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านเข้าถึงและ/หรือใช้ www.ikea.com/th/en และ www.ikea.com/th/th/ (“เว็บไซต์”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

2. ท่านควรศึกษาข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้โดยละเอียด โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้นั้นได้ถูกอ้างอิงอยู่ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ ในการที่ท่านได้เข้าและ/หรือใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ท่านตกลงว่าท่านได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้และท่านให้การยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้แล้ว

3. นอกจากนี้ในบางโอกาส บริษัทอาจประกาศคู่มือและกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ลงบนเว็บไซต์ ซึ่งคู่มือและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งหมดนั้นได้ถูกอ้างอิงอยู่ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้แล้ว

4. กรณีที่ท่านตกลงซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ นอกจากข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้จะมีผลผูกพันกับท่านแล้ว ท่านจะต้องผูกพันตามข้อตกลงการซื้อสินค้าเช่นกัน ดังนั้นท่านควรศึกษาข้อตกลงการซื้อสินค้าโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อสินค้า

5. ท่านตกลงให้บริษัทสามารถแก้ไขข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ได้โดยปราศจากความรับผิดใดๆ และบริษัทไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการแก้ไข โดยที่บริษัทจะประกาศข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ และข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่บริษัทได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ ดังนี้บริษัทจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเป็นประจำก่อนที่จะเข้าและ/หรือใช้งานเว็บไซต์

ขอบเขตการบังคับใช้

6. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลสำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จากประเทศไทยเท่านั้น บริษัทไม่รับรองว่าสินค้าหรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานจากในประเทศไทยจะสามารถใช้การได้หรือเหมาะสมกับการใช้งานในกรณีที่ผู้เช้าใช้งานเว็บไซต์จากสถานที่อื่น

บัญชีผู้เข้าใช้งาน

7. ท่านจะต้องสมัครบัญชีผู้เข้าใช้งานกับบริษัทเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
โดยในการสมัครบัญชีผู้เข้าใช้งาน
ท่านให้การรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้
(ก) ท่านมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
(ข) หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านแล้ว หรือท่านอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน
(ค) ท่านใช้ตัวตนที่แท้จริงของท่าน
(ง) ท่านจะคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือแจ้งความเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านทันที เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

8. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้เป็นความลับ รวมถึงการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน

9. บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว

คำรับรอง

11. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทขอปฏิเสธการให้การรับรองโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์ รวมทั้งบริษัทปฏิเสธที่จะรับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ตามที่บริษัทอาจทำได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านใช้งานหรืออ้างอิง ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือสิ่งที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด การหมิ่นประมาท ข้อความอันเป็นเท็จ หรือเหตุอื่นใดที่อาจนำไปสู่การฟ้องคดีหรือการเรียกร้องได้

12. บริษัทปฏิเสธการรับรองหรือการแนะนำบุคคล องค์กร ชื่อ สินค้า หรือบริการที่อ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์ นอกจากนี้บริษัทปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ประกาศลงในเว็บไซต์โดยผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุน

13. บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความสามารถของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และไม่รับประกันการถูกรบกวน ความผิดพลาด หรือความชำรุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์

14. เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทไม่มีอำนาจที่จะให้การรับรอง รับประกัน หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์ และบริษัทจะไม่ผูกพันกับการรับรอง การรับประกัน หรือการให้ถ้อยคำที่กระทำโดยไม่ได้รับมอบอำนาจไม่ว่ากรณีใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

15.“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิทธิที่บังคับใช้ได้ในปัจจุบันหรือที่จะบังคับใช้ได้ในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าสิทธินั้นจะได้จดทะเบียนแล้วหรือเป็นสิทธิที่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ และรวมถึงคำขอจดทะเบียนและสิทธิที่จะขอจดทะเบียน (และการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียน) เหนือสิทธิเหล่านั้น และสิทธิที่จะกระทำการและได้รับการทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสิทธิที่บริษัทมีอยู่หรือเกี่ยวกับสิทธิดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลอันเป็นความลับ ความลับทางการค้าและธุรกิจ และความรู้ความชำนาญ
(ข) สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร (รวมถึงหนังสือสำคัญรับรองการคุ้มครองเพิ่มเติม)
(ค) ลิขสิทธิ์ (รวมทั้งสิทธิที่จะต่ออายุลิขสิทธิ์และการขยายอายุของลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ที่ปัจจุบันยังไม่ปรากฏแต่จะปรากฏขึ้นในอนาคต และสิทธิอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าส่วนใดในโลก)
(ง) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจหรือทางการค้า
(จ) สิทธิการออกแบบ topography rights
(ฉ) สิทธิในฐานข้อมูล รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิทธิข้างต้น

16. เว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ กราฟฟิก สัญลักษณ์ รูปภาพ ซอฟท์แวร์ รหัสแหล่งที่มา และเครื่องหมายการค้า เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่านไม่มีสิทธิลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ เผยแพร่ อัพโหลด ดาวน์โหลด ประกาศ ถ่ายทอด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แก้ไข ดัดแปลงหรือทำให้ปรากฏในที่สาธารณะ หรือกระจายข้อมูลในทางใดๆ ซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นการดาวน์โหลดข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ทำให้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือการแจ้งเตือนความเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ ได้รับความเสียหาย

17. ท่านไม่มีสิทธิบังคับใช้สิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนแล้วแต่กรณี

18. ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

19. บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท กรณีที่ไม่ได้มีการระบุข้อกำหนดไว้เป็นพิเศษ บริษัทจะจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้อย่างเข้มงวดตามนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ใน https://www.ikea.com/ms/en_TH/privacy_policy/personal_data_protection_notice.html

ข้อห้าม

20. เมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ห้ามไม่ให้ท่านกระทำการดังต่อไปนี้:
(ก) รบกวนหรือทำให้ใช้การไม่ได้ซึ่งการทำงานด้านความปลอดภัยในของเว็บไซต์ หรือระบบที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้ หรือการคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์
(ข) ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
(ค) ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
หรือทำให้เข้าใจผิดว่าท่านกำลังกระทำการแทนบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
(ง) ใช้งานเว็บไซต์เมื่อบริษัทได้ระงับหรือห้ามท่านไม่ให้ใช้งาน
(จ) ส่งข้อความขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความซ้ำ
(ฉ) กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(ช) แก้ไข รบกวน สกัด ทำให้เสียระบบ หรือเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์
(ซ) ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการนำเข้าไวรัส มัลแวร์ โทรจานส์ เวิร์ม (worms), ระเบิดตรรกะ (logic bombs) หรือสิ่งอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์เสียหาย หรือส่งผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
(ฌ) จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์โดยฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้
(ญ) นำเข้าหรือจัดให้มีเนื้อหาซึ่งมีลักษณะเป็นอันตราย ข่มขู่ ลามกอนาจาร
หลอกลวง น่าตกใจ หรือก้าวร้าว
(ฎ) ทำร้าย ทำอันตราย หรือกลั่นแกล้งผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น หรือบุคลากรของบริษัท
(ฏ) นำเข้าหรือจัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม หรือ
(ฐ) นำเข้าหรือจัดให้มีข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอันเป็นความลับ หรือเป็นการหมิ่นประมาท (รวมถึงการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง หรือกล่าวหาว่าบุคคลอื่นกระทำความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นเมื่อผู้เข้าใช้งานรายอื่นได้อ่านข้อความของท่าน)

21. นอกจากนี้ เพื่อระงับการเข้าเว็บไซต์ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เนื่องจากการที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ บริษัทอาจกระทำการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานการกระทำของท่านต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย การออกคำตักเตือนหรือกระทำการทางกฎหมายใดๆ ต่อท่าน รวมทั้งติดตามทวงค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสียไปเนื่องมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวคืนจากท่าน

การเชื่อมต่อและการแบ่งปัน

22. การเชื่อมต่อหรือช่องทางการแบ่งปัน (ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บล็อก และสถานที่หรือบริการเชื่อมต่ออื่นใดในลักษณะเดียวกัน) ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ มีไว้สำหรับการใช้งานและความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น การเชื่อมต่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ได้มีไว้สำหรับการรับรองหรือการแนะนำของบริษัทและไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นที่มีการเชื่อมต่อไปถึง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน หรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่าน

23. โปรดรับทราบว่าหากท่านทำการแบ่งปันเนื้อหาใดไปยังแพลทฟอร์มอื่น องค์กรที่อนุญาตให้มีการแบ่งปันอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวแยกเป็นอีกข้อตกลงหนึ่งต่างหากจากข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัท ทั้งนี้โปรดตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันเนื้อหาไปยังเว็บไซต์นั้น ซึ่งอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างของบริษัทไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

24. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ความล่าช้า หรือความรับผิดอื่นใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายด้านการเงินอันเกิดจากการขาดกำไร) อันอาจเป็นผลมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดจากการกระทำของท่านที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของระบบการถ่ายทอด การติดต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ในลักษณะอื่นใด หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือความล้มเหลว ความผิดพลาด ความล่าช้าในการรับหรือส่งการแจ้งเตือนหรือการติดต่อหรือคำสั่งผ่านการประกาศห
รือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์)

การระงับการใช้

25. บางกรณีบริษัทอาจระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยเหตุของการระงับการใช้งานดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุดังต่อไปนี้:
(ก) การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
(ข) มีการร้องขอโดยหน่วยงานรัฐหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย
(ค) มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ง) มีการระงับการขายหรือมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์อย่างมีนัยสำคัญ และ
(จ) เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

26. การระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จะไม่เป็นการตัดสิทธิใดๆ ที่บริษัทมี หรือสิทธิที่บริษัทอาจเรียกร้องให้ท่านแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ สิทธิตามกฎหมาย หรือเทียบเท่า และไม่กระทบถึงสิทธิหรือความรับผิดที่เพิ่มขึ้น หรือข้อกำหนดที่จะมีผลใช้บังคับต่อซึ่งได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลบังคับหลังจากมีการระงับการใช้งานดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

27. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือการขาดกำไรหรือรายได้ อันเกิดจากการใช้งาน การเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้

28. โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการจำกัดความรับผิดข้างต้น
(ก) เว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่อยู่ในเว็บไซต์ถูกจัดให้มีขึ้นตามที่เป็นอยู่ โดยปราศจากการรับประกันไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อความเป็นเจ้าของ คุณภาพ ความสามารถในการใช้งาน ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปราศจากการกระทำละเมิด
(ข) บริษัทไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นหน้าที่ที่ปรากฏในเนื้อหาของเว็บไซต์ และ
(ค) บริษัทจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใดๆ (ตามที่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย) ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเกิดจากความล้มเหลวในการทำงาน ความผิดพลาด การละเว้น การรบกวน การลบ ความบกพร่อง ความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการถ่ายทอด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการติดต่อ การขัดขวางการติดต่อ ปัญหาของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่สูญหายหรือปัญหาการเชื่อมต่อ) การลักขโมย การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา การกระทำของผู้ก่อการร้าย การประมาทเลินเล่อ หรือเหตุจากการกระทำอื่นใดอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงหรือการใช้งานของเว็บไซต์ หรือการอัพโหลด ดาวน์โหลด หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด หรือการนำข้อมูลสารสนเทศไปยังหรือมาจากเว็บไซต์

ความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลง

29. กรณีที่ข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ กรณีดังกล่าวให้ถือว่าให้ข้อกำหนดนั้นถูกแก้ไขให้ไม่เป็นโมฆะ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้ โดยที่ให้ข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

การสละสิทธิ์

30. หากท่านกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดต่อท่าน กรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าบริษัทสละสิทธิในการดำเนินการต่อท่านตามสิทธิที่บริษัทมี และบริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิและเรียกร้องให้ท่านชดเชยความเสียหายในภายหลัง หรือในโอกาสอื่นเมื่อท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อีก

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

31. ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และโดยข้อตกลงฉบับนี้ท่านตกลงยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยสำหรับการตัดสินคดีทั่วไป

การแจ้งเตือน

32. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ตามรายละเอียดดังนี้
ที่อยู่: เลขที่ 38 หมู่ 6 ถนนบางนาตราด (กิโลเมตรที่ 8) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-708-7999
อีเมล: customerrelations.ikeath@ikano.asia