Skip to main content

เกี่ยวกับสินค้าอิเกีย

การรับประกันสินค้า

การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
อิเกียมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา จึงมีสินค้าหลายชิ้นที่มาพร้อมการรับประกันคุณภาพ ด้านล่างนี้เป็นรายการสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพมาให้
ข้อควรรู้
การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
ห้องน้ำ
Free 10 year guarantee
สินค้ารุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันมีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น และครอบคลุมในกรณีที่สินค้า GODMORGON/กูดมอร์รอน ต่อไปนี้มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
• เฟอร์นิเจอร์
• ขาตั้ง
การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและมีผลเฉพาะผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันสินค้ารุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าประเภทท็อปเคาน์เตอร์ TOLKEN/ทอลเกน และไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ
การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน, ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง และความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
Free 10 year guarantee
อ่างล้างหน้าและก๊อกผสมสำหรับห้องน้ำ
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกันสินค้าประเภทอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำผสมที่ซื้อจากสโตร์อิเกียมีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันสินค้าครอบคลุมสินค้าประเภทอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำผสมอ่างล้างหน้าทุกประเภท การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากวัสดุและการผลิต สินค้าของเราได้รับการตรวจสอบและได้รับการยืนยันคุณภาพที่สูงกว่ามาตราฐานสากล และเรายังใช้วัสดุจากแบรนด์ดังเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันการรับรองสินค้ากว่า 10 ปี
การรับประกันสินค้าในห้องน้ำ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
อิเกียจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ, รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก อุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Free 10 year guarantee
Free 3 year guarantee
ก๊อกผสมฝักบัวในห้องน้ำและอุปกรณ์เสริม
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกันสินค้าประเภทก๊อกผสมฝักบัวที่ซื้อจากสโตร์อิเกียมีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันสินค้าครอบคลุมสินค้าประเภทก๊อกผสมสำหรับฝักบัว การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากวัสดุและการผลิต สินค้าของเราได้รับการตรวจสอบและได้รับการยืนยันคุณภาพที่สูงกว่ามาตราฐานสากล และเรายังใช้วัสดุจากแบรนด์ดังเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันการรับรองสินค้ากว่า 10 ปี
• การรับประกันครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้ BROGRUND/บรูกรุนด์, VOXNAN/วอกซ์นัน และ VALLAMOSSE/วัลลามอสเซ ก๊อกผสมสำหรับฝักบัวและก๊อกทำอุณหภูมิ
การรับประกันสินค้าในห้องน้ำ (PDF)
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกัน 3 ปีมีผลกับสินค้าดังต่อไปนี้ที่ซื้อจากอิเกียและมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
BROGRUND/บรูกรุนด์ และ VOXNAN/วอกซ์นัน
• หัวฝักบัว
• ฝักบัวมือ
• สายฝักบัว
• ราวปรับระดับ
• ชั้นวางของอาบน้ำ
VALLAMOSSE/วัลลามอสเซ
• ฝักบัวมือ
• สายฝักบัว
• ราวปรับระดับ
KOLSJÖN/โคลเควิน
• ฝักบัวมือ
• สายฝักบัว
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
อิเกียจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ, รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก อุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Grey line
ห้องนอน
Free 25 year guarantee
ที่นอน
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกียและครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น โดยจะมีผลในกรณีที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้ของที่นอน และ/หรือฐานเตียงมีข้อบกพร่องอันเกิดจากวัสดุหรือฝีมือการผลิต
• สปริงในที่นอนสปริง
• แกนโฟมในที่นอนโฟม
• แกนยางลาเท็กซ์ในที่นอนยางลาเท็กซ์
• โครงไม้และระแนงไม้ในฐานระแนง
การรับประกันที่นอน (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้ : เบาะรองนอนทุกชนิด, ที่นอนสปริง BEITO/เบอิโต, ที่นอนสำหรับโซฟาเบดและเบาะรองนอนสำหรับเด็กทุกชนิด
Free 10 year guarantee
ตู้เสื้อผ้ารุ่น PAX/พักซ์ และอุปกรณ์ภายในตู้รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย โดยจะมีผลในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิตในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เสื้อผ้า รุ่น PAX/พักซ์ และอุปกรณ์ภายในตู้รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ดังนี้
• บานตู้
• บานพับประตู
• ที่แบ่งช่องในตู้เสื้อผ้า
• ประตูบานเลื่อนและกลไกบานเลื่อน
• อุปกรณ์ภายในตู้รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์
การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือน กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันตู้เสื้อผ้ารุ่น PAX/พักซ์ และอุปกรณ์ภายในตู้รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
การรับประกันสำหรับตู้เสื้อผ้ารุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ไม่รวมสินค้า/ชิ้นส่วนดังต่อไปนี้
ถาดใส่เครื่องประดับ, ถาดใส่ของ 4 ช่อง, ถาดใส่ของแบ่งช่อง, ที่แบ่งช่องถาดเลื่อน, กล่องใส่ของ, แผ่นรองในลิ้นชักและชั้นวางกระจก
Grey line
เครื่องครัว
Free 25 year guarantee
เครื่องครัว SENIOR/เซียนิอูร์
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งาน, วัสดุ และฝีมือการผลิตเครื่องครัว SENIOR/เซียนิอูร์ทุกชิ้น กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันครอบคลุมก้นภาชนะ กล่าวคือเรารับประกันว่าก้นภาชนะยังคงรูปทรงเหมือนเดิมและสามารถรับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้ายังอยู่ในการรับประกันถ้าหากเครื่องครัวได้ผ่านการทำความสะอาดด้วยมือเท่านั้น
รับประกัน 25 ปี สำหรับเครื่องครัว SENIOR/เซียนิอูร์
การรับประกันเครื่องครัว SENIOR/เซียนิอูร์ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
สินค้าจากซีรีส์เครื่องครัว SENIOR/เซียนิอูร์ทุกชิ้น อยู่ในการรับประกัน
Free 15 year guarantee
Free 5 year guarantee
เครื่องครัวซีรีส์ อิเกีย 365+
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งาน, วัสดุ และฝีมือการผลิตเครื่องครัวซีรีส์ อิเกีย 365+ สินค้านี้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น วิธีการใช้งานที่เหมาะสมจะรักษาเครื่องครัวให้อยู่ในสภาพที่ดี จะช่วยรักษาสภาพการใช้งานกว่า 15 ปี หรือ 5 ปี ตามการรับประกัน โดยการรักษาสภาพควรทำความสะอาดหนึ่งครั้งต่อวัน
การรับประกันครอบคลุมดังต่อไปนี้
• ความแข็งแรงของก้นภาชนะ กล่าวคือก้นภาชนะยังแบนราบและสามารถรับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน ที่ไม่ทำลายการใช้งานของสแตนเลสสตีล อย่างไรก็ตามสินค้าทุกชิ้นที่เคลือบสารกันติดต้องล้างด้วยมือเท่านั้น
• สินค้าอิเกีย 365+ ที่เคลือบสารกันติดสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถใช้น้ำมันน้อยที่สุดในการทำอาหารอย่างน้อย 5 ปี
รับประกัน 15 ปี สำหรับสินค้าเครื่องครัว(หม้อและกระทะแบบไม่มีที่เคลือบสารกันติด) ในซีรีส์อิเกีย 365+
รับประกัน 5 ปี สำหรับสินค้าเครื่องครัว(หม้อและกระทะแบบที่มีที่เคลือบสารกันติด) ในซีรีส์อิเกีย 365+
การรับประกันสินค้าเครื่องครัว อิเกีย 365+ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
สินค้าจากซีรีส์ อิเกีย 365+ ทุกชิ้น อยู่ในการรับประกัน
Free 15 year guarantee
มีด อิเกีย 365+
ขอบเขตการรับประกัน
• มีดจะต้องมีความคมตั้งแต่แรกซื้อ และมีดจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ วัน คมมีดทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ที่สามารถลับคมได้ง่ายทุกครั้งในช่วงการรับประกัน
• ด้ามจับที่แข็งแรง ด้ามจับของมีดไม่ควรแตกหักหรือหลวม จนไม่สามารถใช้งานได้
• คมมีดไม่ควรมีการสึกกร่อน
รับประกัน 15 ปี สำหรับมีดในซีรีส์อิเกีย 365+ ทุกชิ้น
การรับประกันมีด อิเกีย 365+ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
สินค้าจากซีรีส์ อิเกีย 365+ ทุกชิ้น อยู่ในการรับประกัน
Free 25 year guarantee
เครื่องครัว SENSUELL/เซนซูแอล
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้ครอบคลุมการใช้งาน, วัสดุ และฝีมือการผลิตเครื่องครัว SENSUELL/เซนซูแอลทุกชิ้น กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันครอบคลุมก้นภาชนะ กล่าวคือเรารับประกันว่าก้นภาชนะยังคงรูปทรงเหมือนเดิมและสามารถรับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้ายังอยู่ในการรับประกันถ้าหากเครื่องครัวได้ผ่านการทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานภายในบ้าน เครื่องครัวสแตนเลสสตีลปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน
รับประกัน 25 ปี สำหรับเครื่องครัว SENSUELL/เซนซูแอล ดังต่อไปนี้ หม้อ, กระทะทอด และหม้อด้ามพร้อมฝา
การรับประกันเครื่องครัว SENSUELL/เซนซูแอล (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
สินค้าจากซีรีส์เครื่องครัว SENSUELL/เซนซูแอลทุกชิ้น อยู่ในการรับประกัน
Grey line
ห้องครัว
Free 25 year guarantee
Free 10 year guarantee
ชุดครัว METOD/เมท็อด
ตู้ครัวและบานตู้, อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในตู้, ท็อปครัว และซิงก์
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกันสินค้าชุดครัว METOD/เมท็อด มีระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันนี้มีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว METOD/เมท็อด มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดครัว METOD/เมท็อด ดังนี้
• โครงตู้ (ยกเว้น รุ่น TUTEMO/ทูเทียมู และรุ่น HÖRDA/เฮอร์ดา)
• บานตู้และแผ่นหน้าลิ้นชัก
• บานพับ UTRUSTA/อูทรุสต้า
• ลิ้นชักเปิดสุด MAXIMERA/มักซีเมอร่า
• ชั้นกระจกนิรภัยเทมเปอร์และเมลามีน UTRUSTA/อูทรุสต้า
• ขาตู้ แผ่นปิดฐานตู้
• แผ่นปิดฐานตู้
• กันกระแทกสำาหรับบานตู้
• ท็อปครัวที่หนา 2.8 ซม. ขึ้นไป (ยกเว้น รุ่น LILLTRÄSK/ลิลล์ทรัสค์)
• ซิงก์ รุ่น ยกเว้น รุ่น FYNDIG/ฟืนดิก
• ที่คว่ำจานติดตู้แขวน รุ่น UTRUSTA/อูทรุสต้า
การรับประกันชุดครัว METOD/เมท็อด (PDF)
ลิ้นชักรุ่น FÖRVARA/เฟอร์วารา, ตะกร้าลวดรุ่น UTRUSTA/อูทรุสต้า, TUTEMO/ทูเทียมู, ตู้ไร้บานรุ่น HÖRDA/เฮอร์ดา, TORNVIKEN/ทูร์นวีคเกน และ VADHOLMA/วาดโฮลมา ได้รับประกันคุณภาพ 10 ปี
Free 2 year guarantee
ชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์ และ SUNNERSTA/ซุนเนิร์ชตา
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกันสินค้าชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์ และ SUNNERSTA/ซุนเนิร์ชตา มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันสำหรับห้องครัว (PDF)
ขอบเขตการรับประกัน
สินค้าดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในการรับประกัน 25 และ 10 ปี
ลูกบิด, มือจับ, ชุดครัวซีรีส์ KNOXHULT/คน็อกซ์ฮุลท์, ครัวและซิงก์ฝังหลุมเดี่ยว FYNDIG/ฟืนดิก, ท็อปครัว LILLTRÄSK ลิลล์ทรัสค์

อิเกียจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ, รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Free 10 year guarantee
ก๊อกผสมครัว
ระยะเวลาของการรับประกัน
การรับประกันสินค้าประเภทก๊อกผสมครัวที่ซื้อจากสโตร์อิเกียมีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันสำหรับห้องครัว (PDF)
ขอบเขตการรับประกัน
• ก๊อกผสมครัวทุกชิ้นได้รับการประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 10 ปี การรับประกันนี้มีผลกับสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนและครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนต่างๆ ของก๊อกผสมครัว มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
• สินค้าของเราได้รับการตรวจสอบและได้รับการยืนยันคุณภาพที่สูงกว่ามาตราฐานสากล และเรายังใช้วัสดุจากแบรนด์ดังเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันการรับรองสินค้ากว่า 10 ปี
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ การรับประกันไม่ครอบคลุมฟิลเตอร์น้ำที่ควรได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ หรือได้รับการเปลี่ยนถ้าหากมีการชำรุด สินค้าควรได้รับการประกอบตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
• การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน, ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน และไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Free 2 year guarantee
ตู้เย็น TILLREDA/ทิลเรียด้า
ระยะเวลาของการรับประกัน
ตู้เย็น TILLREDA/ทิลเรียด้าได้รับการประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมปัญหาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอันซึ่งเกิดจากการผลิตหรือวัสดุ ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันสำหรับห้องครัว (PDF)
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ครอบคลุมดังต่อไปนี้
• ความเสียหายอันเกิดจากความตั้งใจหรือประมาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทในการขาดความรู้ในการประกอบสินค้า หรือต่อสายไฟผิดโวลต์, ความเสียหายอันเกิดจากสารเคมี หรือปฏิกิริยายาเคมี, การระเบิด, ความเสียหายอันเกิดมาจากน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นปกติ
• ชิ้นส่วนที่ต้องใช้พลังงานเช่นแบตเตอรี่และหลอดไฟ
• อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ไม่มีผลโดยตรงต่อการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงรอยขีดข่วนหรือสีซีดจางของสินค้า
• อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ของแปลกปลอมในการทำความสะอาด, ระบายฟิลเตอร์ ระบบระบายน้ำ และช่องใส่สบู่
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กระจกเซรามิก, อุปกรณ์เสริม, กระเช้าสำหรับเครื่องแก้วและมีด, ท่อระบายน้ำ, ซีล, โคมไฟ, สกรีน, มือจับ, ปลอกคลุมและชิ้นส่วนของปลอกคลุม การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาจากการผลิต
• ในกรณีที่ปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ช่างเทคนิคได้เข้าไปตรวจสอบ
• การซ่อมบำรุงอันเกิดจากผู้ให้บริการที่นอกเหนือจากผู้ให้บริการที่เรากำหนด และการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่ใช้จากผู้บริการรายอื่น
• การซ่อมบำรุงซึ่งเกิดมาจากการติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธี
• การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือน เช่นการใช้สำหรับประกอบอาชีพ
• ความเสียหายอันเกิดจากการขนย้ายสินค้า หากลูกค้าขนย้ายสินค้าไปยังที่อยู่อาศัย อิเกียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย อย่างไรก็ตาม หากอิเกียเป็นผู้ขนย้ายสินค้าไปยังที่อยู่อาศัยของลูกค้า อิเกียจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายระหว่างการขนย้าย (แต่ไม่รวมอยู่ในการรับประกันครั้งนี้) หากลูกค้ามีปัญหาดังกล่าว กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า www.IKEA.co.th
• ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของอิเกีย
Grey line
ห้องนั่งเล่น
Free 10 year guarantee
โซฟาและอาร์มแชร์
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนต่อไปนี้ มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
• ชิ้นส่วนโครงโซฟาและอาร์มแชร์
• เบาะนั่งและพนักพิง

สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้
• โซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้นวมยาว DELAKTIG/เดลัคติก
• โซฟา 3 ที่นั่ง EKEBOL/เอียคเกบูล
• อาร์มแชร์และสตูลวางเท้า EKENÄS/เอียคเคแนส
• อาร์มแชร์ EKERÖ/เอียคเกเรอ
• ซีรีส์ EKTORP/เอียคทอร์ป
• ซีรีส์ FÄRLÖV/แฟร์เลิฟ
• ซีรีส์ GRÖNLID/เกรินลีด
• ซีรีส์ KIVIK/ชีวิค
• โซฟา KLIPPAN/คลิปปัน
• โซฟาซีรีส์ KNISLINGE/คนีสลินเง่
• อาร์มแชร์ KOARP/คูอาร์พ
• โซฟาซีรีส์ KUNGSHAMN/คุงส์ฮัมน์
• โซฟาซีรีส์ LANDSKRONA/ลันด์สครูน่า
• ซีรีส์ LIDHULT/ลีดฮูลท
• ซีรีส์ NORSBORG/นอร์ชบอรย
• อาร์มแชร์และสตูลวางเท้า POÄNG/พัวแอง
• โซฟาซีรีส์ STOCKSUND/สต็อกซุนด์
• อาร์มแชร์ STRANDMON/สแตรนด์มูน
• โซฟาซีรีส์ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮัมน์
• โซฟาซีรีส์ VALLENTUNA/วัลเลนทูนา
• อาร์มแชร์ VEDBO/เวียดบู
• โซฟาซีรีส์ VIMLE/วิมเล
การรับประกันโซฟาและอาร์มแชร์ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนดังต่อไปนี้
• ผ้าหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
• หนังหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
• หนังเทียมหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้
• อาร์มแชร์ TULLSTA/ทูลสต้า
• อาร์มแชร์ MUREN/มูเรน
• เบาะอาร์มแชร์ POÄNG/พัวแอง
• อาร์มแชร์เด็ก POÄNG/พัวแอง
ข้อยกเว้นการรับประกัน
• อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีด ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเน่ื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเน่ื่อง
Free 25 year guarantee
โซฟา & อาร์มแชร์
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิตต่อไปนี้
• โครงโซฟาและอาร์มแชร์
• เบาะนั่งและพนักพิง
สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้
• โซฟา 3 ที่นั่ง STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม
• โซฟา STOCKHOLM 2017/สตอคโฮล์ม 2017
การรับประกันโซฟาและอาร์มแชร์ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนดังต่อไปนี้
• ผ้าหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
• หนังหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
• หนังเทียมหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้
• อาร์มแชร์ TULLSTA/ทูลสต้า
• อาร์มแชร์ MUREN/มูเรน
• เบาะอาร์มแชร์ POÄNG/พัวแอง
• อาร์มแชร์เด็ก POÄNG/พัวแอง
ข้อยกเว้นการรับประกัน
• อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีด ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเน่ื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเน่ื่อง
Grey line
ห้องน้ำ | ห้องนอน | เครื่องครัว | ห้องครัว | ห้องนั่งเล่น | ห้องทำงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ห้องทำงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Free 10 year guarantee
โต๊ะทำงาน BEKANT/บีแคนท์ และชุดชั้นเก็บของ GALANT/กะลันท์
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันมีผลกับโต๊ะทำงาน BEKANT/บีแคนท์ และชุดชั้นเก็บของ GALANT/กะลันท์ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต และมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันสินค้า BEKANT/บีแคนท์ และ GALANT/กะลันท์ (PDF)
สินค้า/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน
สินค้าดังต่อไปนี้ในซีรีส์ BEKANT/บีแคนท์ และ GALANT/กะลันท์ ไม่ได้รับการรับประกัน
• ชั้นวางของบนโต๊ะ BEKANT/บีแคนท์
• ฉากกั้น BEKANT/บีแคนท์
อิเกียจะตรวจสอบสภาพสินค้าและตัดสิน การตัดสินของอิเกียถือเป็นที่สิ้นสุด ถ้าหากอิเกียตัดสินว่าสินค้ายังอยู่ในการรับประกัน อิเกียจะนำสินค้าไปผ่านกระบวนการภายในและตัดสินว่าสินค้าควรได้รับการซ่อมแซมหรือควรได้รับการเปลี่ยนชิ้นใหม่ หากสินค้ายังอยู่ในการรับประกัน อิเกียจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, เปลี่ยนชิ้นส่วน, ค่าแรง, และค่าเดินทางในการไปซ่อมสินค้า (ภายใต้ขอบเขตที่อิเกียสามารถเข้าถึงตัวสินค้าและสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติม) สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนถือเป็นสมบัติของอิเกีย
Free 10 year guarantee
เก้าอี้
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนโซฟาและอาร์มแชร์ต่อไปนี้มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
• โครงเก้าอี้
• ฐานหมุนของเก้าอี้
การรับประกันครอบคลุมสำหรับสินค้าดังต่อไปนี้
• MARKUS/มาร์กุส
• LÅNGFJÄLL/ลองฟแยล
• HATTEFJÄLL/ฮัตเตฟแยลล์
• ALEFJÄLL/อาเลฟแยลล์
• JÄRVFJÄLLET/ยาร์ฟเฟียเลท
• TROLLBERGET/โทรลเบเรียต
• FLINTAN/ฟลินตัน
• FJÄLLBERGET/ฟแยลเบเรียต
กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
การรับประกันเก้าอี้โต๊ะทำงาน (PDF)
• การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี, การใช้งานไม่เหมาะสม, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด, รอยฉีกขาด, รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก, อุบัติเหตุ
• การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน, ใช้ในที่สาธารณะ หรือใช้ในสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการผุกร่อน อันเนื่องมาจากแสงแดดและความชื้น เช่นใช้ในห้องน้ำ
• รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง และความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
Grey line