Pređi na glavni sadržaj

Kutak za kupce

Uslovi poslovanja robne kuće IKEA

1. OPŠTI USLOVI
1.1 Informacije o uslovima
Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, kupovine proizvoda i usluga u robnoj kući IKEA Srbija (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).
Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali propisi Republike Srbije koji su na snazi.
Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i način vraćanja odnosno zamene i vraćanja proizvoda usvojen i važi od strane kompanije IKEA.
IKEA zadržava pravo izmene i/ili dopuna ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku.
1.2 Definicije i pojmovi
Kupac — kupac proizvoda je posetilac robne kuće i/ili Registrovani korisnik koji odabere i kupi barem jedan (1) proizvod u robnoj kući IKEA.
Prodavac — IKEA Srbija d.o.o. koje posluje kao deo kompanije IKEA.
Narudžbina — IKEA obrazac koji izdaje zaposleni u robnoj kući IKEA kupcu za proizvode koji se preuzimaju na odeljenju izdavanja robe.
IKEA FAMILY — klub lojalnosti kompanije IKEA u koji se može učlaniti svaki posetilac robne kuće IKEA u samoj robnoj kući ili na internet stranici.
„To je što je“ — odeljenje poznato i pod engleskim nazivom As Is na kom se nude IKEA proizvodi snižene vrednosti, što uključuje i ne ograničava se na proizvode u robnoj kući IKEA koji imaju oštećenja, kratak rok isteka, eksponate, modele i uzorke ili restlove itd., za koja važe posebni uslovi, kao što je umanjena cena. Za više detalja u vezi s proizvodima s odeljenja „To je što je“ upućujemo na delove Uslova i odredbi koji se bave ovom temom.
Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su šivenje, isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija IKEA ima zaključen ugovor i definisane usluge prema cenovniku usluga.
Ugovor — dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac prihvata. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom kupoprodajnog ugovora.
1.3 Pravo intelektualnog vlasništva
U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.IKEA.rs i u potpunosti je i isključivo vlasništvo kompanije IKEA, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričitog saglasnosti Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima odnosno pravima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak IKEA i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci kompanije Inter IKEA Systems BV i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA, odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Kupac/Registrovani korisnik izričito potvrđuje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju IKEA, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

Kupac/Registrovani korisnik isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica IKEA internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane kompanije IKEA, Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s kompanijom IKEA.
1.4 Obrada ličnih podataka
Upisivanjem u program IKEA FAMILY dajem pristanak tj. saglasnost da kompanija IKEA, povezana lica i njeni poslovni partneri, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: moje lične podatke navedene u pristupnom obrascu (prijavi za članstvo), kao i podatke o mojim narudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, kao i praćenja preferencija — potreba članova i korisnika te kontaktiranja da bi IKEA ocenila da li sam zadovoljan⁄na kvalitetom pruženih usluga i proizvoda.
Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Uslovi zaštite ličnih podataka i pristupni obrazac (prijavu za članstvo) mogu se pročitati i preuzeti ovde.
1.5 Sigurnost i zaštita ličnih podataka
IKEA ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).
1.6 Informacije o proizvodima
Prilikom kupovine u robnoj kući IKEA potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:
• Svaki proizvod dostupan u robnoj kući IKEA izložen je kao izložbeni primerak;
• Važeća cena je cena istaknuta na izložbenom primerku u robnoj kući IKEA;
• U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti zaposlenom u robnoj kući IKEA;
• Na etiketi proizvoda koji se preuzimaju u Magacinu za samoposluživanje nalazi se informacija o tačnoj lokaciji preuzimanja (red i deo);
• U slučaju da je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim u boji izloženog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod (na proizvodu ili pored njega). Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne;
• U slučaju da proizvod zahteva dodatni proizvod ili element kako bi konačan proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu biće naznačen na samom proizvodu koji ga zahteva;
• U slučaju da je izloženi proizvod izmenjen/promenjen u odnosu na dostupne proizvode, to će biti naznačeno na samom proizvodu;
• U slučaju da je proizvod iz asortimana „To je što je“ važiće posebni uslovi koji su i predočeni kupcu.
1.7 Dostupnost, plaćanje i preuzimanje proizvoda
Kompanija IKEA zadržava pravo da u bilo kom trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod.
Podaci o zalihama proizvoda u robnoj kući IKEA menjaju se u odnosu na informacije objavljene na internet stranicama.
IKEA FAMILY članovi ostvaruju pogodnosti u skladu s važećim uslovima primenljivim za IKEA FAMILY članove.
Kupovina se smatra završenom po plaćanju proizvoda na blagajni.
Po plaćanju proizvoda, Kupac je dužan da preuzme dostupne plaćene proizvode. Proizvodi koje Kupac nije preuzeo sam pre plaćanja preuzimaju se na izdavanju robe nakon izvršene uplate.
1.8 Garancije
Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je dužan da obavesti kompaniju IKEA o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 meseca od kada je otkrio nedostatak, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača. Kod proizvoda s odeljenja „To je što je‟ prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od godinu dana od prelaska rizika na potrošača, a koja se ne odnosi na već naznačene nesaobraznosti.

Garancije, proizvodi i uslovi dostupni su: (i) u IKEA katalogu ili na linku.

U slučaju kada je rok trajanja, odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od roka predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno važenje i trajanje garancije koje propisuje kompanija IKEA.
Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, kompanija IKEA obaviće pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, kompanija IKEA će po vlastitom nahođenju i u saradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zameni. Kompanija IKEA će tada popraviti neispravan proizvod ili će ga zameniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, kompanija IKEA će snositi troškove popravke i biće odgovorna za rezervne delove, rad i putne troškove zaposlenih koje kompanija IKEA ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti. Kompanija IKEA postaće vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije ne primjenjuju se na proizvode koji su nepravilno spremljeni ili postavljeni, suprotno uputstvu za upotrebu i montažu, koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogrešno koriste, menjaju ili čiste na neodgovarajući način, ili neodgovarajućim proizvodima za čišćenje. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem i ne ograničavaju se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne važe ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu) ili ako se proizvodi nisu koristili u domaćinstvu (osim ako nije drugačije navedeno). Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija, bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u robnim kućama IKEA i na IKEA internet stranici.
2. KUPOVINA
2.1 Cene
Sve cene izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) i uključuju PDV.
Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan kupovine. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude, promotivne aktivnosti, podsticaji itd., važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija IKEA nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške.
2.2 Plaćanje
Kupovina u robnoj kući IKEA moguća je gotovinskim plaćanjem, debitnim ili kreditnim karticama, čekovima, kao i uplatama na tekući račun Prodavca: IKEA Srbija d.o.o.
Poslovnim kupcima, odnosno privrednim društvima, na zahtev se izdaje gotovinski račun.

Troškovi isporuke biće posebno naznačeni i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.
Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

Postoje i situacije kada Kupac proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom; prema propisima i zahtevima poslovnih banaka, Kupac je dužan da prouči i saglasi se — „da izjavu o konverziji‟, čiji je tekst sledeći:
Izjava o konverziji — sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu.
3. ISPORUKA PROIZVODA
3.1 Opšte
IKEA pruža uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pruža preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. IKEA zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara IKEA standardima.

Informaciju u kojem će se terminu Kupcu roba isporučiti, Kupac ugovara na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA. Termin se smatra ugovorenim nakon plaćanja usluge u robnoj kući IKEA ili nakon potpisivanja narudžbenice.

IKEA zadržava pravo da promeni ugovoreni termin isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole kompanije IKEA, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke. Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge, do jedne prostorije u (stambenom) objektu po izboru Kupca.

Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije po izboru, isporučilac je dužan da unese proizvode bez obzira na sprat i raspoloživosti lifta.

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

Isporuka se vrši na području Republike Srbije s poštanskim brojevima od 11000 do 37999.
Isporuka se vrši na adresu navedenu u narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se uobičajenim pretovarom u prevozu ne može oštetiti.

IKEA ne isporučuje prehrambene proizvode, metražu, bilje, persijske tepihe, proizvode s odeljenja „To je što je‟, kao ni vrednosne kartice.

Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati s kupcem pre termina isporuke pre planiranog trenutka isporuke za područja širom Republike Srbije.

Odgovornosti Kupca su sledeće:
• Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u narudžbini.
• Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.
• Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, smatraće se odbijenom.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovno pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija IKEA ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke.

U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi prevozne troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s IKEA Odeljenjem za kupce imejlom, kontakt obrascem ili pozivom na broj telefona (011) 7 555 444 od 9 do 20 sati svakog dana u nedelji. Pošto se obrati IKEA Kontakt centru, Kupac mora popuniti zahtev za vraćanje prema uputstvu Kontakt centra.
3.2 Naknada i uslovi isporuke
Naknada za uslugu isporuke iskazana je na narudžbini usluge i obračunava se u skladu s težinom pakovanja u narudžbini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja narudžbine odmah proveri broj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja.
Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.
3.3 Ograničenja isporuke
IKEA ne isporučuje prehrambene proizvode, metražu, bilje, persijske tepihe, proizvode s odeljenja „To je što je‟, kao ni vrednosne kartice.

Neki proizvodi (poput sofa) većih su dimenzija te je Kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih krupnijih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju će biti isporučeni.
Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju će se proizvodi isporučiti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno uticati na proizvode i štete kao što su vlaga, kiša, vetar, sneg itd., ne ograničavajući se na njih.

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni u robnu kuću IKEA, o čemu će Kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o prijemu robe (dostavnici). Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše dostavnicu koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.
3.4 Ugovaranje isporuke
Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je obavezan da proveri mogućnost prilaska kamiona ili dostavnog vozila na adresu isporuke. Ako je prilazak adresi isporuke otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka neće biti moguća.

Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti robnu kuću IKEA o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca.

Proizvodi koji nedostaju biće ponovo naručeni i naknadno isporučeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi biće vraćeni u robnu kuću IKEA te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade.

Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti robnu kuću IKEA u razumnom roku o tome, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije.

Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.
3.5 Rok isporuke
Roba će biti isporučena u terminu ugovorenom/usaglašenom na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.
3.6 Otkazivanje narudžbine
Isporuka
Kupac ima pravo da otkaže uslugu isporuke u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce: (011) 7 555 444 od 9 do 20 sati svakog dana u nedelji.

Ako je usluga isporuke otkazana pre nego što proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ako se narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA.

Po otkazivanju usluge isporuke pozivom telefonskog broja Kontakt centra IKEA Odeljenja za kupce, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbine usluge na svoju imejl adresu.
3.7 Dodatne odredbe za pojedine usluge
Sastavljanje nameštaja

Stari nameštaj mora se ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje. U protivnom, doći će do promene termina sastavljanja.

Tim za sastavljanje nameštaja ne može menjati izvorni izgled komada nameštaja. Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova, dok će monter proceniti ima li sigurnosnih ili tehničkih prepreka za sastavljanje nameštaja.

Merenje prostora

Po potrebi, možemo izmeriti prostor koji Kupac želi da uredi (kupatilo, kuhinja, prostorija). Usluga je dostupna samo za dovršene delove kuće ili stana. Prostor mora biti pristupačan za merenje, a nameštaj mora biti uklonjen.

Planiranje kuhinje

Ova usluga je dostupna u robnoj kući IKEA ili onlajn putem usluge Skype. Kupac rezerviše i plaća termin u trajanju od 2 sata za planiranje kuhinje.

Nakon planiranja kuhinje, Kupac potpisuje plan koji dobija u štampanoj verziji. U slučaju da Kupac želi naknadnu izmenu plana, potrebno je rezervisati nov termin. Svaka sledeća izmena mora se usaglasiti i zabeležiti s planerom u robnoj kući IKEA i biće dodatno naplaćena po važećem cenovniku za dodatno planiranje.

Montaža kuhinje

Za korišćenje usluge montaže kuhinje, obavezno je prethodno merenje prostorije u kojoj će biti izvršena montaža kuhinje, kao i planiranje tj. izrada plana kuhinje od strane IKEA zaposlenih ili njihovih podizvođača. Na taj način IKEA može osigurati kvalitet izvedene usluge.

Cena uključuje izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje i kuhinjskih uređaja kupljenih u robnoj kući IKEA, a prema planu napravljenom u robnoj kući IKEA.

Cena ne uključuje dodatne radove i usluge koje nisu obuhvaćene planom koji su prethodno napravili IKEA zaposleni (npr. dodatno sečenje radne ploče, prerada pokrivnih elemenata i ploče, kantovanje), radove (izvođenje, priključak) na plinskom priključku, popravke zidova, kao i isporuku do prostorije u kojoj se montira kuhinja i ugrađuju uređaji.

Postojeća kuhinja, tj. elementi, moraju se ukloniti iz prostorije pre dolaska montera. U protivnom će termin montaže biti promenjen. Monteri ne mogu menjati prvobitni izgled kuhinjskih elemenata koji su predmet Uslova, tj. pokriveni garancijom.

Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova, dok će monter proceniti ima li bezbednosnih ili tehničkih prepreke/nedostataka za montiranje kuhinje. U slučaju postojanja takvih prepreka, montaža nije moguća.

Dodatni materijal za priključenje na vodovodnu, kanalizacijsku i električnu mrežu Kupac je obavezan da sam obezbedi u skladu sa standardima Republike Srbije. Materijal za priključenje na vodovod, kanalizacijsku i električnu mrežu (po potrebi) nije uračunat u cenu usluge i računa se odvojeno.

Šivenje

Usluga šivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj kući IKEA. Podizvođač na tim poslovima nije odgovoran za fizička i hemijska svojstva obrađene tkanine (procenat skupljanja od 4%).

Uslugu šivenja moguće je ugovoriti na odeljenju tekstila i Odeljenju za kupce.

Ograničenja za pojedine usluge

Sastavljanje nameštaja

U slučaju nemogućnosti izvršenja usluge usled nedovoljnih uslova za rad navedenih u dodatnim odredbama za pojedine uslove, izvođenje ove usluge biće otkazano, a s kupcem će se stupiti u kontakt radi zakazivanja novog termina. Ako prilikom sledećeg odlaska uslovi za rad ne budu ispunjeni, kompanija zadržava pravo da uslugu ne pruži. U tom slučaju Kupcu ne može biti vraćen novac uplaćen na ime usluge.

U slučaju da je kupac kupio nameštaj uz koji dobija plan (raspored i vrsta delova) sa kojim se usaglasio prilikom kupovine (npr. Pax plakar, Besta sistemi, Platza itd.), a prilikom izvršenja usluge sastavljanja promeni mišljenje u odnosu na izrađeni plan koji je prihvatio, uslugu sastavljanje nameštaja nije moguće realizovati.
Kupac u tom slučaju treba da kontaktira IKEA kontakt centar, kako bi dogovorio dodatni termin planiranja i zakazao dodatnu uslugu sastavljanja nameštaja po važećem cenovniku dodatnih usluga. Usluga se ponovo mora rezervisati i platiti.

Merenje

Ako nije moguće pružiti ovu uslugu zbog nepristupačnosti prostora za merenje, usluga će biti otkazana. Ponovni termin biće ugovoren s Kupcem radi izvršenja usluge.
Ako prilikom sledećeg odlaska uslovi za rad takođe ne budu ispunjeni, kompanija zadržava pravo da uslugu ne pruži. U tom slučaju Kupcu ne može biti vraćen novac uplaćen na ime usluge. Kupac može ponovo rezervisati i platiti novi termin usluge.

Planiranje kuhinje
Planiranje kuhinje nije moguće bez prethodne usluge merenja kompanije IKEA. Ako merenje nije obavila kompanija IKEA ili njeni podizvođači, ne može se garantovati pravilnost usluge planiranja.
Maske za kuhinjske elemente moguće je planirati samo za bočne delove gornjih i donjih elemenata i nije ih moguće stavljati iznad i ispod elemenata.

Montaža kuhinje

Ako se Kupac odluči za uslugu montaže kuhinje, nužno je da prethodne usluge merenja i planiranja kuhinje pruži kompanija IKEA ili njeni podizvođači.
Prilikom montaže priključaka nužno je da Kupac obezbedi vodovodne, plinske i električne priključke ako se oni ne dobijaju uz proizvod ili ako su postojeći priključci neodgovarajuće dužine. U tom slučaju Kupac odgovara za valjanost priključaka koje nabavi.
U slučaju neadekvatnog prostora i neispunjavanja uslova za rad, kompanija IKEA može da uskratiti izvršenje usluge.
U slučaju da kupac prilikom izvršenja usluge montaže promeni mišljenje u odnosu na izrađeni plan kuhinje sa kojim se usaglasio prilikom kupovine usluge i želi određene izmene koje nisu obuhvaćene planom koji je prihvatio, realizacija usluge montaže nije moguća. Kupac u tom slučaju treba da kontaktira IKEA kontakt centar, dogovori dodatni termin planiranja i da zakaže dodatnu uslugu montaže kuhinje po važećem cenovniku dodatnih usluga. Usluga se ponovo mora rezervisati i platiti.

Otkazivanje pojedinih usluga

U slučaju da Kupac želi otkazivanje neke od pojedinih usluga (sastavljanja nameštaja, merenja, planiranja kuhinje, montaže kuhinje ili šivenja), mora o tome obavestiti Kontakt centar na broj (011) 7 555 444 najmanje 48 sati pre ugovorenog termina izvršenja usluge; napominjemo Kupcu da je, imajući u vidu svrhu i karakter ovih usluga te logističke i druge troškove koji nastaju bez obzira na okolnosti, ove POJEDINE usluge isporučene ili otkazane na gore opisani način, Kupcu je predočeno da se neće vratiti naplaćeni iznos usluge. Ako Kupac otkaže uslugu u roku kraćem od 48 sati, Kupcu neće biti vraćen naplaćeni iznos usluge.

Pojedine usluge mogu se odložiti ili obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sav svoj trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.
4. ZAMENA I VRAĆANJE
4.1 Opšte
Uslovi iz odeljka Zamena i vraćanje odnose se na sve proizvode kupljene u robnoj kući IKEA, osim proizvoda i usluga predviđenih u odeljku Ograničenja isporuke. Svako vraćanje može se izvršiti isporukom proizvoda u robnu kuću IKEA Beograd, gde će se izvršiti zamena ili vraćanje.

Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati IKEA Odeljenju za kupce radi organizovanja prikupljanja tih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove troškove vraćanja proizvoda robe u robnu kuću IKEA snosi sam.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, robna kuća IKEA ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu ili IKEA poklon/vaučer/vrednosnu karticu.

IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ako je proizvod korišćen ili oštećen.
Ako je proizvod plaćen oročenim načinima plaćanja plaćanjima (npr. na rate), IKEA zadržava pravo na umanjenje ukupnog iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira načina plaćanja na rate.

Mi u kompaniji IKEA ponosni smo na način rešavanja reklamacija te pozivamo kupce da se uvek prvo obrate nama kako bismo u najkraćem roku mogli pomoći u rešavanju nastalih poteškoća.

Kupac će dobiti odgovor u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, a u skladu s važećim IKEA pravilima.
Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Eventualni sporovi između Kupca i kompanije IKEA nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara stvarna nadležnost suda u Beogradu.