Spolupracovníci IKEA priamo v továrňach


S našimi dodávateľmi zvykneme pracovať bok po boku vo výrobných závodoch, aby sme lepšie porozumeli ich výrobným podmienkam. Dizajnéri, pracovníci zameraní na vývoj výrobkov a nákupcovia často pracujú priamo v továrňach. Máme tak možnosť ovplyvniť pracovné postupy našich dodávateľov a podporiť ich v rozvoji schopností a vedomostí, čo bude viesť k ich vlastným spoločenským a environmentálnym iniciatívam.

Kódex IKEA pri nákupe nábytkového tovaru (IWAY)


IKEA kódex správania sa, "Kódex IKEA pri nákupe nábytkového tovaru" (IWAY), určuje, čo môže očakávať dodávateľ od IKEA a čo naopak IKEA vyžaduje od svojich dodávateľov. Je založený na medzinárodných dohodách a deklaráciách a obsahuje ustanovenia vyplývajúce z Medzinárodnej deklarácie spojených národov v oblasti ľudských práv (1948), z Medzinárodnej deklarácie odborových organizácií, týkajúcej sa základných pravidiel a práva na prácu (1998), a z Rio deklarácie, ktorá sa týka životného prostredia a vývoja (1992).
 
Zahŕňa pracovné podmienky, prevenciu detskej práce, životné prostredie, zodpovedné spravovanie lesného hospodárstva a ďalšie. Dodávatelia sú zodpovední za oboznámenie spolupracovníkov a subdodávateľov s obsahom IKEA kódexu správania sa a zabezpečenie, aby sa všetky požadované opatrenia zaviedli do ich vlastných prevádzok.

Zabezpečenie vysokého štandardu


IKEA obchodné servisné kancelárie sú zodpovedné za zavádzanie a dodržiavanie nášho kódexu správania sa a máme špeciálne vyškolených auditorov, ktorí kontrolujú dodávateľov. Podporná a monitorovacia skupina v IKEA je zodpovedná za to, že budú v rámci IKEA dodržiavané rovnaké kontrolné kritériá. Nezávislá skupina auditorov ako napríklad KPMG, Intertek Testing Services a PricewaterhouseCoopers sa podieľa na preverovaní pracovných metód IKEA a kontrole jej výsledkov. Títo nezávislí auditori tiež vykonávajú vlastný audit u dodávateľov IKEA.

Keď sa zistia priestupky


Keď sa zistia priestupky kódexu IWAY, od dodávateľa sa vyžaduje, aby do dvoch týždňov poslal do IKEA akčný plán, v ktorom uvedie spôsob nápravy. Plán musí obsahovať popis úkonov, ktoré sa majú vykonať, zodpovedného človeka a časový plán. IKEA potom kontroluje, či sa akcie realizujú v časovom harmonograme.

Náročné, nie však nemožné


V niektorých častiach sveta existujú vážne výzvy v oblasti spoločenských a environmentálnych podmienok. Zlepšenie podmienok však napreduje pomalšie ako by sme chceli. Od roku 2000, kedy sme zaviedli kódex správania sa (IWAY), nastal nepretržitý pozitívny vývoj. Vidíme, že naša aktívna prítomnosť prispieva k zlepšeniu podmienok, pričom vieme, že tento proces je dlhodobý a skladá sa z malých krokov.