Dialóg s ďalšími organizáciami


Naše vedomosti získavame prostredníctvom dialógu s našimi spolupracujúcimi organizáciami a partnermi. Na základe úzkej spolupráce so spoločnosťami, obchodnými zväzmi a organizáciami sa dokážeme učiť, získavať skúsenosti a úspešne zvládať naše ciele oveľa lepšie, než keby sme sa riadili len podľa seba.
 
Ďalej uvádzame zoznam našich hlavných spolupracujúcich organizácií na celosvetovej úrovni a zároveň objasnenie ako IKEA spolupracuje s každou z nich.

Better Cotton Initiative (BCI)


BCI je zameraná na propagáciu znateľných vylepšení kľúčových environmentálnych aj sociálnych vplyvov pri pestovaní bavlny na celom svete. BCI je úsilie obchodníkov iniciované WWF, celosvetovou organizáciou na ochranu prírody a medzinárodnou finančnou inštitúciou International Finance Corporation. BCI je otvorená všetkým, ktorí sa podpísali pod jej posolstvo a ciele projektu. Vedúcimi predstaviteľmi sú medzinárodné spoločnosti, OSN a program United Nations Environment Programme. IKEA Group je členom BCI.

Organizácia Building and Wood Workers' International (BWI)


BWI je celosvetová federácia Global Union Federation demokratických a slobodných obchodných združení, ktorá chráni viac než 12 miliónov členov v 350 obchodných združeniach na celom svete v stavebnom priemysle, v priemysle stavebných materiálov, drevárskom, lesníckom a zbrojárskom priemysle. BWI a IKEA nadviazali v roku 1998 dlhodobú spoluprácu a podpísali zmluvu, ktorej základom je IKEA kódex správania sa -The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY). IKEA Group a BWI sa pravidelne stretajú, aby si vymieňali skúsenosti a prediskutovali pracovné podmienky a sociálnu zodpovednosť.

Organizácia Business for Social Responsibility (BSR)


BSR je celosvetová nezisková organizácia, ktorá pomáha členským spoločnostiam dosiahnuť obchodné úspechy, pričom presadzuje rešpektovanie etických hodnôt, ľudí, spoločností a životného prostredia. BSR poskytuje informácie, prostriedky, školiace a poradenské služby na to, aby sa sociálna zodpovednosť stala neoddeliteľnou súčasťou obchodných činností a stratégií. IKEA Group je členom BSR a v riadiacom tíme má svojich zástupcov.

Organizácia Clean Cargo Working Group (CCWG)


CCWG, riadená organizáciou BSR, pracuje na prezentovaní trvaloudržateľnej prepravy výrobkov. CCWG vyvinula smernice nezávislého environmentálneho manažmentu a opatrenia na pomoc pri vyhodnocovaní a vylepšovaní výkonov nákladnej prepravy. Cieľom CCWG je zintegrovať prepravu výrobkov do spoločného manažmentu dodávateľského reťazca. Jej členmi sú vedúci viacnárodní výrobcovia a obchodníci (lodiari), voľní prepravcovia (oceánski, cestní, železniční a leteckí prepravcovia). IKEA Group je členom organizácie Clean Cargo Working Group.

Organizácia European Retailers Round Table (ERRT)


European Retailers Round Table je organizácia združujúca spoločnosti maloobchodného reťazca v Európe. Organizácia úzko spolupracuje s politikmi Európskej únie pri riešení problémov týkajúcich sa maloobchodného predaja, pričom neustále informuje spoločnosti o tomto vývoji. Má tiež možnosť podporovať záujmy priemyslu. Sústreďuje sa na aktivity zahrňujúce ochranu spotrebiteľa, potravinovú bezpečnosť, problémy spojené s ochranou životného prostredia, spoločenskú sociálnu zodpovednosť a problémy obchodovania. IKEA je členom tejto organizácie.

Forest Stewardship Council (FSC)


FSC je nezávislá medzinárodná sieť, ktorá podporuje zodpovedné vedenie svetového lesného hospodárstva. Prostredníctvom poradenskej činnosti FSC stanovila medzinárodné štandardy na zodpovedné riadenie lesného hospodárstva a akredituje nezávislé organizácie, ktoré certifikujú lesných manažérov a výrobcov lesných výrobkov podľa týchto štandardov. IKEA podporuje Forest Stewardship Council a bola jedným z prvých členov FSC pri jej založení v roku 1993.

Organizácia Global Compact

Global Compact je reťazec založený Spojenými národmi. Prezentuje zodpovedné spoločné občianstvo a pracuje na tom, aby zabezpečil zapojenie obchodu do riešenia problémov globalizácie. Global Compact vyzýva spoločnosti na spoluprácu s agentúrami Spojených národov, s pracovnými skupinami a so spoločnosťou, aby priaznivo podporili celkové životné prostredie a sociálne princípy. Aktivity organizácie vychádzajú z 10 všeobecných princípov, ktoré propagujú ľudské práva, právo na prácu, environmentálne udržateľné obchodné smernice a protikorupčné opatrenia. Global Compact poskytuje politické dialógy, školenia a siete. IKEA Group je členom Global Compact.

Organizácia Green Power Market Development


Organizácia Green Power Market Development, ktorú založil inštitút World Resource Institute je partnerstvo vytvorené na budovanie komerčných a priemyselných trhov pre obnoviteľnú energiu. Skupina sa usiluje definovať obchodný prípad pre spoločný predaj energeticky vhodných produktov, aby sa zredukovali obchodné bariéry, ktorým musia čeliť dodávatelia energie a nákupcovia. Poskytuje nezávislé informácie a rozvíja stratégie, ktoré redukujú náklady na tento druh energie navrhovaním inovatívnych nákupných možností. IKEA Group je členom tejto organizácie a pracuje na vývoji nástrojov a stratégií, ktoré zvyšujú možnosti používania elektriny vygenerovanej z obnoviteľných zdrojov.

Organizácia International Labour Organization (ILO)


Organizácia International Labour Organization (ILO) je špecializovaná inštitúcia Spojených národov zameraná na presadzovanie sociálnej spravodlivosti a rozvoj medzinárodne uznávaných ľudských a pracovných práv. ILO je tripartitná inštitúcia, ktorá združuje predstaviteľov vlády, zamestnávateľov a zamestnancov. Jedným z jej hlavných cieľov je formulovať a dohliadať na dodržovanie medzinárodných pracovných noriem. IKEA spolupracuje s ILO formou dialógu o pracovných podmienkach a pracovných normách.

Organizácia Rainforest AllianceRainforest Alliance je nezisková organizácia, ktorá pracuje na záchrane rozmanitosti druhov a presadzovaní trvaloudržateľného rozvoja v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Táto organizácia pôsobí približne v 60 krajinách na celom svete a pomáha komunitám, obchodníkom a vládam zmeniť ich zaužívané smernice a nariadenia. Rainforest Alliance umožňuje zavedenie IKEA smerníc na dodávanie dreva a projekt aliancie SmartWood Program sa používa na audity v jednotlivých regiónoch.

Organizácia Refrigerants Naturally!


Organizácia Refrigerants Naturally je iniciatíva Spojených národov, ktorá pôsobí ako katalyzátor, obhajca, vzdelávacia inštitúcia a ústav na propagáciu rozumného a trvaloudržateľného rozvoja celkového životného prostredia. Súčasťou tejto práce je vyzývať nové partnerstvá v rámci privátneho sektoru k umožneniu presunu vedomostí a technológií pre trvaloudržateľný vývoj. IKEA Group je členom tejto organizácie.

Organizácia Save the Children


Save the Children je najväčšia nezávislá celosvetová organizácia pre deti, ktorá pracuje na zabezpečení a ochrane detských práv v oblasti stravovania, bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ochrany pred násilím, zneužívaním a vykorisťovaním. IKEA Social Initiative spolupracuje s touto organizáciou na medzinárodnej aj miestnej úrovni a dlhodobo spoločne bojujú na prevencii detskej práce.

Organizácia The Network for Transport and Environment (NTM)


NTM je nezisková organizácia, zameraná na stanovenie spoločného základu hodnôt, podľa ktorého sa dá vypočítať environmentálne vykonávanie rôznych režimov prepravy. IKEA Group je členom tejto organizácie.

UNICEF


Organizácia UNICEF, The United Nations Children’s Fund je vedúcou svetovou organizáciou pre deti. UNICEF pôsobí vo viac než 150 krajinách a teritóriách, aby pomáhala deťom prežívať a prosperovať. UNICEF podporuje zdravie a výživu detí, zdravú vodu a hygienu, prístup ku kvalitnému základnému vzdelaniu, zrovnoprávnenie postavenia chlapcov a dievčat, ochranu detí pred akýmkoľvek násilím, vykorisťovaním a AIDS. IKEA Social Initiative a UNICEF sú dlhoročnými partnermi spolupracujúcimi na celosvetovej aj miestnej úrovni.
 
Prečítajte si viac o spoločných projektoch IKEA a UNICEF na

UTZ Certified


UTZ Certified je nezávislá a nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje najväčší a najrýchlejšie rastúci certifikačný program zameraný na zodpovedné pestovanie kávy. Všetka káva predávaná a podávaná v IKEA má certifikát UTZ.

WWF


WWF-celosvetová organizácia na ochranu prírody je jednou z najväčších a najskúsenejších svetových organizácií na ochranu prírody s celosvetovou sieťou vo viac než 100 krajinách. Posolstvom WWF je zastaviť postupné zhoršovanie životného prostredia, prírody a planét a vybudovať budúcnosť, v ktorej bude ľudský život úzko spätý s prírodou. Organizácia sa snaží o zachovanie rozmanitosti druhov, zabezpečenie trvalého využívania obnoviteľných zdrojov a propagáciu redukcie emisií a nehospodárnej spotreby. Spolupráca IKEA Group a WWF je zameraná na oblasť propagácie zodpovedného lesníctva, výroby bavlny bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a redukcie emisií CO².
 
Prečítajte si viac o spoločných projektoch WWF a IKEA na

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, kódex správania sa, prípadne iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.